Poland

FC Barcelona przegrała w Luksemburgu, ale z gry raczej nie wypadnie

Adobe stock

Cztery hiszpañskie kluby pi³karskie bêd¹ musia³y zwróciæ miliony euro korzyœci, jakie uzyska³y przez æwieræ wieku dziêki preferencyjnej stawce podatkowej.

We czwartek 4 marca Trybuna³ Sprawiedliwoœci UE rozstrzygn¹³ trwaj¹cy od kilku lat spór o pomoc publiczn¹ dla czterech czo³owych klubów pi³karskich Hiszpanii: FC Barcelona, Athletic Bilbao, Osasuna Pampeluna i Real Madryt. Sêdziowie potwierdzili ostatecznie, ¿e stosowana przez te kluby obni¿ona o stawka podatku dochodowego by³a niedozwolon¹ pomoc¹ publiczn¹. Wczeœniej tak zdecydowa³a Komisja Europejska, ale FC Barcelona odwo³a³a siê od tej decyzji do luksemburskiego S¹du UE. Wyrok TSUE jako s¹du II instancji jest ostateczny.

Przyczyn¹ zarzutów Komisji by³a hiszpañska ustawa z 1990 roku, która przyznawa³a tym czterem klubom status „osób prawnych o celu niezarobkowym”. Pozwala³o im to na korzystanie z 25-procentowej stawki podatku dochodowego zamiast 30-procentowej, której podlega³y inne kluby. By³o to czêœci¹ hiszpañskiej reformy nakazuj¹cej wszystkim zawodowym klubom pi³karskim przekszta³cenie siê w sportowe spó³ki akcyjne. £agodniej potraktowano tylko Barcelonê, Athletic, Osasunê i Real – jako swoist¹ nagrodê za to, ¿e pod koniec lat 80. osi¹ga³y dodatnie wyniki finansowe.

Przywilej ten dzia³a³ doœæ d³ugo, bo a¿ do stycznia 2016 r. Wtedy to hiszpañskie w³adze znios³y preferencje. Natomiast Komisja Europejska uzna³a je niedozwolona pomoc publiczn¹, dyskryminuj¹c¹ inne kluby. Nakaza³a te¿ rz¹dowi hiszpañskiemu odzyskanie od tej czwórki korzyœci uzyskanych dziêki preferencyjnej stawce podatku. Wówczas Bruksela szacowa³a, ¿e w ka¿dy z tych klubów bêdzie musia³ zwróciæ kwoty siêgaj¹ce nawet 5 mln euro. Jednak zastrze¿ono, ¿e dok³adn¹ kwotê powinien wyliczyæ hiszpañski fiskus.

W³aœnie brak konkretnych danych o wysokoœci udzielonej pomocy publicznej by³ jednym z argumentów, którymi FC Barcelona broni³a siê w S¹dzie UE. Jednak TSUE stwierdzi³, ¿e niedozwolona pomoc wynika³a z samej obni¿onej stawki podatkowej, a rzeczywista kwota korzyœci nie jest w tym przypadku istotna.

Choæ wyrok ten k³adzie siê cieniem na reputacji czterech s³ynnych na ca³y œwiat klubów, to raczej nie zrujnuje ich finansów. Bud¿et Realu Madryt na sezon 2020/21 wynosi 468 mln euro, Barcelony 383 mln euro, a Athletic – 120 mln euro. „Najbiedniejsza” spoœród nich Osasuna przewidzia³a na ten sezon prawie 47 mln euro wydatków.

Sygnatura akt: C-362/19 P

Football news:

Lineker on Barca's Cup win: Koeman did a great job in a difficult time for the club
Zidane about Real Madrid: These players have won a lot, but they want more
Sorokin that St. Petersburg may host additional Euro matches: There is nothing to say yet, there is no guarantee
Paul Pogba: Manchester United must win something. I don't like to play and not win
Coach Athletic Marcelino: Barcelona beat us in the Cup final because they were clearly better
Real Madrid: Congratulations to Barcelona and its fans on a well-deserved victory in the Spanish Cup
Antoine Griezmann: I am happy at Barca. We want to win La Liga as well