Poland

FC Barcelona ma nowego prezesa

Joan Laporta zosta³ nowym prezesem klubu FC Barcelona - informuje Reuters.

Laporta mia³ otrzymaæ 54,28 proc. g³osów socios (cz³onków klubu FC Barcelona), 29,99 proc. g³osów otrzyma³ Victor Font, a 8,58 proc. - Toni Freixa.

Na stanowisku prezesa Laporta zast¹pi³ Josepa Mariê Bartomeu, który poda³ siê do dymisji w paŸdzierniku, aby unikn¹æ usuniêcia ze stanowiska w wyniku wotum nieufnoœci. Bartomeu znalaz³ siê na cenzurowanym u kibiców, po tym jak Lionel Messi, najwiêksza gwiazda Barcelony, próbowa³ opuœciæ klub latem 2020 roku i wci¹¿ nie przed³u¿y³ kontraktu wi¹¿¹cego go z Barcelon¹ do czerwca 2021 roku (jeœli nie podpisze nowej umowy 1 lipca 2021 roku bêdzie móg³ odejœæ z Barcelony za darmo).

Barcelona znajduje siê w g³êbokim kryzysie - w tym sezonie prawdopodobnie odpadnie z rozgrywek Ligi Mistrzów ju¿ w 1/8 fina³u (w pierwszym meczu tej fazy rozgrywek przegra³a na w³asnym stadionie z PSG 1:4).

W wyborach prezesa Barcelony wziê³o udzia³ 51 765 z 109 531 uprawnionych do g³osowania cz³onków klubu.

W swoim przemówieniu po wygraniu wyborów Laporta zwróci³ uwagê, ¿e Leo Messi by³ wœród osób, które odda³y g³os w wyborach. - To jasny sygna³, ¿e Leo kocha Barcê - mówi³.

- Najlepszy pi³karz œwiata kocha Barcê i, mam nadziejê, jest to znak, ¿e zostanie w Barcelonie, czego wszyscy chcemy - doda³ Laporta.

Laporta by³ ju¿ prezesem Barcelony od 2003 do 2010 roku. Barcelona w tamtym okresie wywalczy³a cztery tytu³y mistrza Hiszpanii i wygra³a dwa razy Ligê Mistrzów.

Football news:

Lingard scored 8 goals in the Premier League season, repeating his personal best
Antonio Conte: Inter have grown a lot in all aspects in two seasons
Vazquez will miss the rest of Real Madrid's season. He has a sprained cruciate ligament
Mesut Ozil: Real Madrid are the favourites for the La Liga title. Benzema - the best striker of the championship
Bixant Lizarazu: Benzema is one of the best players in the history of French football
A cautious line-up hurt Barca in the first half and forced them to go all-in. Second half = fun
Messi does not score against Real Madrid after Ronaldo's departure to Juve. In the last clasico before the transfer, both scored