Poland

Fauci przed Dziękczynieniem: Bezobjawowi roznoszą wirusa

Dr Anthony Fauci

AFP

- Kiedy opuszczasz miejsce (w którym mieszkasz) i udajesz siê na lotnisko, gdziekolwiek ono jest, na stacjê kolejow¹ etc., prawdopodobieñstwo wystawienia siê (na dzia³anie koronawirusa) a nastêpnie udanie siê do bliskich na tradycyjne Œwiêto Dziêkczynienia mo¿e, niestety, byæ Ÿród³em (zaka¿enia) a nawet wzmocnienia fali epidemii - mówi³ w rozmowie z PBS g³ówny epidemiolog USA, dr Anthony Fauci.

Zdaniem dr. Fauciego osoby, które zdecyduj¹ siê podró¿owaæ w okresie œwi¹tecznym "nara¿¹ siebie i swoje rodziny na ryzyko".

Osoby, które s¹ zaka¿one, ale nie maj¹ symptomów, s¹ odpowiedzialne za rozprzestrzenianie siê koronawirusa - podkreœli³ dr Fauci.

- Wiêc to, o co proszê dziœ, to zatrzymanie siê na chwilê i wykonanie bilansu strat i zysków z tego, co chcecie robiæ w œwiêta - zaapelowa³ epidemiolog.

Amerykañskie Centra ds. Kontroli i Prewencji Chorób w ubieg³ym tygodniu zaapelowa³y do Amerykanów, aby ci nie podró¿owali po kraju w zwi¹zku z tegorocznym Œwiêtem Dziêkczynienia.

Football news:

Barcelona screwed up. We did not defend well, no one suggested to each other. Griezmann on 2:3 with Athletic
Messi hit Villalibre on the back of the head and received the first red card in 753 matches in Barca
Conte on 2:0 with Juve: Inter learned to feel the blood and kill the game
Vidal about 2:0 with Juve: Inter beat the best team in Italy. We believe that we can win the Scudetto
Pirlo about 0:2 with Inter: Juve could not have played worse, the team just did not come out on the field
Pep on 2nd place: City fell behind Liverpool and then won a few matches. Now I'll have a glass of wine
Man City are even closer to reclaiming the Premier League title. Stones about 4:0 with Crystal Palace