Poland

Farma fotowoltaiczna z korzystnym podatkiem

Gmina Zgorzelec zgodzi³a siê na hybrydowe rozwi¹zanie dla zielonej energii.

Ca³y grunt zajêty na elektrownie s³oneczne nie musi byæ ob³o¿ony s³onym podatkiem od nieruchomoœci wykorzystywanych w celach biznesowych. Czêœciowo mo¿e to byæ podatek rolny – znacznie ni¿szy. Je¿eli panele produkuj¹ce pr¹d bêd¹ tak rozstawione, by miêdzy nimi mo¿na by³o uprawiaæ ziemiê.

Czym jest zajêcie

Takie rozwi¹zanie wynika z decyzji wójta Gminy Zgorzelec na Dolnym Œl¹sku, do której dotar³a „Rzeczpospolita". Adresatem by³ rolnik, który wydzier¿awi³ swój grunt jednemu z przedsiêbiorstw produkuj¹cych „zielon¹ energiê", nale¿¹cych do Zgorzeleckiego Klastru Rozwoju Odnawialnych róde³ Energii i Efektywnoœci Energetycznej. To porozumienie wielu firm buduj¹cych farmy fotowoltaiczne.

W uzasadnieniu decyzji zwrócono uwagê na treœæ art. 1 ustawy o podatku rolnym. Przewiduje on, ¿e podatkowi temu podlegaj¹ u¿ytki rolne z wy³¹czeniem zajêtych na pozarolnicz¹ dzia³alnoœæ gospodarcz¹. Owo „zajêcie" zinterpretowano jako stan faktyczny, który wyklucza prowadzenie na danym gruncie dzia³alnoœci leœnej lub rolniczej. Tutaj urz¹dzenia elektrowni s³onecznej zajê³y tylko ok. 4,5 ha z ca³ej powierzchni 7,6 ha gospodarstwa. Umieszczono je tak, ¿e miêdzy nimi mo¿na swobodnie uprawiaæ roœliny albo zostawiæ ten grunt jako ³¹kê dla wypasu zwierz¹t. Wójt uzna³ wiêc, ¿e dosz³o tylko do czêœciowego zajêcia, „rolna" czêœæ gruntu wci¹¿ jest opodatkowana podatkiem rolnym, a tam, gdzie stoj¹ panele fotowoltaiczne, podatkiem od nieruchomoœci wykorzystywanych w biznesie. Tak¹ korzystn¹ decyzjê ws. wymiaru podatku za 2018 r. uzyskano w wyniku uchylenia pierwotnej decyzji przez Samorz¹dowe Kolegium Odwo³awcze.

Korzyœæ z takiego rozwi¹zania mo¿e byæ ogromna. Gdy grunt ma charakter u¿ytków rolnych, podlega podatkowi rolnemu. Oblicza siê go na podstawie ró¿nych czynników, g³ównie klasy gleby i ceny skupu ¿yta.

Tak czy inaczej wymiar podatku za hektar wynosi od kilku do najwy¿ej kilkuset z³otych rocznie. To znacznie miej ni¿ stawka podatku od nieruchomoœci zajêtych na cele dzia³alnoœci gospodarczej. Tê okreœlaj¹ w³adze gminne w wysokoœci do 0,99 z³ za metr kwadratowy. Konsekwentnie za hektar takiego gruntu trzeba by zap³aciæ nawet do 9900 z³ rocznie.

Mniej do zap³aty

Z ustawy o podatkach i op³atach lokalnych wynika, ¿e tak¹ „biznesow¹" stawkê stosuje siê niezale¿nie od tego, jak zaklasyfikowany jest grunt w ewidencji gruntów i budynków. Mo¿e zatem dotyczyæ nawet gruntów typowo rolnych.

Micha³ Skorupka adwokat, ekspert Krajowej Izby Klastrów Energii, partner w kancelarii KBPP

Jeœli farma fotowoltaiczna zajmuje tylko czêœæ gruntu rolnego, ca³kowicie zasadny jest pobór podatku od nieruchomoœci u¿ywanych w biznesie tylko od tej czêœci gruntu, a od reszty – podatku rolnego. Nie jest to obchodzenie przepisów ani chêæ zubo¿ania bud¿etów gmin, raczej nawi¹zanie do dobrych praktyk stosowanych ju¿ w Europie Zachodniej, w tym w Niemczech. Uprawa roœlin lub przeznaczenie gruntu na pastwisko dla zwierz¹t na terenie zajêtym czêœciowo przez elektrowniê s³oneczn¹ pozwala zapobiec wyja³owieniu gleb. Nawet gdy firma zajmuj¹ca siê produkcj¹ zielonej energii wydzier¿awi czêœæ takiego gruntu rolnego od w³aœciciela na wiele lat, utrzyma on zwi¹zek agrarny ze swoj¹ ziemi¹, co ze wzglêdów spo³ecznych te¿ jest istotne.

Football news:

Gattuso was fined 3 thousand euros for blasphemy
Burnley will ask for 50 million pounds for Pope. The goalkeeper is Interesting to Tottenham
Gladbach midfielder Neuhaus would like to move to Liverpool, his compensation is 40 million euros. Bayern are unlikely to fight for a player
Sampaoli took charge of Marseille. Contract - until 2023
Carlos Bianchi: PSG can score 5-6 goals for Barca in the second leg of the Champions League
Director of Shakhtar Srna about Roma in the 1/8 finals of the Europa League: Chances 50-50
Eintracht's forward Silva scored his 19th Bundesliga goal. Lewandowski has 26 goals, Holand has 17