Poland

Fani rzucili się na nową konsolę Sony. Braki w przedsprzedaży

Bloomberg

Japoñski koncern twierdzi, ¿e zainteresowanie konsol¹ PlayStation 5, która ma zadebiutowaæ na rynku 12 listopada, jest „znacz¹ce”. W praktyce wygl¹da to tak, ¿e na wielu rynkach urz¹dzenia te w przedsprzeda¿y ju¿ nie s¹ dostêpne.

Na forach internetowych w Polsce fani twierdz¹, ¿e nak³ad konsol Sony najnowszej generacji na nasz rodzimy zosta³ ju¿ wyczerpany. O skali zainteresowani tym sprzêtem mo¿e œwiadczyæ fakt, i¿ w ci¹gu zaledwie 12 godzin koncern w USA sprzeda³ tyle samo PS5, ile w ci¹gu pierwszych 12 tygodni dystrybucji poprzedni¹ konsolê PS4.

Dot¹d Sony sprzeda³o ponad 100 mln PS4. Wiele wskazuje na to, ¿e pandemia pomo¿e w premierze PS5. Jak pisze Reuters epidemia koronawirusa zaburza jednak ³añcuchy dostaw i produkcjê nie tylko sprzêtu, ale i gier na ca³ym œwiecie. Efekt? – Mo¿e siê zdarzyæ, ¿e nie ka¿dy, kto chce kupiæ PS5 w dniu premiery, bêdzie w stanie to zrobiæ – przyznaje Jim Ryan, prezes Sony Interactive Entertainment.

Zapewnia przy tym, ¿e koncern ciê¿ko pracuje nad tym, by zapewniæ zwiêkszone dostawy na koniec roku.

PS5 ma byæ motorem napêdowym dla zysków Sony z produkcji gier. Konsola bêdzie bowiem dostêpna równie¿ w wersji bez czytnika p³yt. A to oznacza, ¿e gracze bêd¹ kupowaæ cyfrowe wersje swoich ulubionych tytu³ów. Takie gry maj¹ wy¿sz¹ mar¿ê. Analitycy spodziewaj¹ siê, ¿e PlayStation 5 bêdzie wiêc pierwsz¹ platform¹, która sprawi, ¿e sprzeda¿ gier w Sony przestanie generowaæ straty.

Od marcowych minimów akcje Sony wzros³y o 45 proc. Na dziœ jednak trudno prognozowaæ jak wp³ynie na kurs debiut PS5. Ten zostanie bowiem uprzedzony premier¹ g³ównego rywala na rynku konsol – Xbox Series X/S. Sprzêt nowej generacji od Microsoftu – w odró¿nieniu od urz¹dzenia od Sony – ma byæ bez problemów dostêpny na sklepowych pó³kach. To mo¿e okazaæ siê du¿¹ przewag¹ Xboxa.

Football news:

Pirlo about 2:1 with Ferencvaros: I expected more, but it was a difficult game against a closed opponent
Napoli has not paid salaries since July. The club plans to pay off its debts in December (RAI)
Schalke terminated the contract with Ibisevic and suspended Bentaleb and Harit
Bielsa, flick, Klopp, Lopetegui and Zidane are the contenders for the best coach of the year award
Messi, Ronaldo, Lewandowski, Ramos, de Bruyne and 4 Liverpool players are among the contenders for the best
Zlatan about getting the Swedish Golden ball: I Plan to win it in 50 years
Anton Ferdinand was racially abused in comments to a post about a documentary about racism and Terry