Poland

Faktury za uatrakcyjnienie działek z odliczeniem VAT

Faktura

Adobe Stock

Nawet gdy gminne wydatki inwestycyjne mieszcz¹ siê w kategorii zadañ w³asnych, to dla odliczenia VAT, decyduj¹cy jest cel, który jej przyœwieca³. Jeœli bêd¹ s³u¿yæ do wykonywania odp³atnych, opodatkowanych czynnoœci to daj¹ pe³ne odliczenie.

Sprawa dotyczy³a rozliczenia VAT w gminie. Z jej wniosku o interpretacjê z grudnia 2019 r. wynika³o, ¿e realizuje projekt uzbrojenia terenów inwestycyjnych. To dawny nieu¿ywany poligon wojskowy, w znacznej czêœci zalesiony. Teren nie by³ wykorzystywany pod dzia³alnoœæ gospodarcz¹. Samorz¹dowcy t³umaczyli jednak, ¿e s¹siednie dzia³ki s¹ objête Specjaln¹ Stref¹ Ekonomiczn¹ (sse) jako tereny inwestycyjne. Dlatego gmina zamierza w ramach projektu przygotowaæ kolejne tereny do prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej, a nastêpnie dokonaæ sprzeda¿y uzbrojonych dzia³ek zainteresowanym firmom. Zak³ada, ¿e nowe tereny równie¿ zostan¹ objête stref¹ i wyst¹pi³a ju¿ o udzielenie stosownej zgody. Celem projektu jest przede wszystkim ulokowanie zak³adów produkcyjnych i us³ugowych w gminie przez rozwój inwestycji, zmniejszenie bezrobocia oraz poprawy konkurencyjnoœci.

Gmina zapyta³a, czy w zwi¹zku ze zbyciem niezabudowanych dzia³ek inwestycyjnych oraz œwiad...

Football news:

Thomas Tuchel: I thank Chelsea for their trust, it feels amazing. We all respect Lampard's work
Chelsea will commemorate sportsmen victims of the Holocaust before the match against Wolverhampton
Tuchel has taken charge of Chelsea
Barcelona has confirmed that the presidential election will be held on March 7
The Premier League changed the rule outside the game after a strange goal by City: Rhodri took the ball away, jumping out of the offside, and gave the goal
Emery will buy the third division club Real Union, where his grandfather and father played. He was among the founders of La Liga
Vazquez is likely to leave Real Madrid (As)