Poland

Facebook zablokował wideo i chatbota premiera Izraela

AFP

Facebook usun¹³ wideo opublikowane przez premiera Izraela Benjamina Netanjahu, w którym zaapelowa³, aby wysy³aæ mu numery telefonów osób, które stresuj¹ siê szczepieniem przeciwko COVID-19. - Mo¿e otrzymaj¹ niespodziewany telefon, podczas którego ich przekonam - powiedzia³. Portal spo³ecznoœciowy zablokowa³ równie¿ chatbota polityka.

Premier Izraela Benjamin Netanjahu opublikowa³ w mediach spo³ecznoœciowych wideo, na którym zachêca³ seniorów do szczepieñ przeciw COVID-19. - Jeœli znasz kogoœ, kto jest zestresowany szczepieniem, przeœlij mi jego nazwisko i numer telefonu. Byæ mo¿e otrzyma niespodziewany telefon, podczas którego go przekonam - powiedzia³. Podobne stwierdzenie opublikowa³ równie¿ facebookowy chatbot poltyka. 

Zarówno wideo, jak i bot, zosta³y jednak póŸniej zablokowane przez serwis spo³ecznoœciowy z powodu obaw o naruszenie prywatnoœci. - Zgodnie z nasz¹ polityk¹ prywatnoœci nie zezwalamy na treœci, w których udostêpnia siê lub prosi o informacje medyczne prywatnych osób - powiedzia³a rzeczniczka Facebooka. - Usunêliœmy post i tymczasowo zawiesiliœmy bota, który udostêpni³ te treœci za z³amanie tych zasad - doda³a.

Partia Netanjahu zaznacza, ¿e ??celem publikacji wideo by³o jedynie „zachêcenie Izraelczyków w wieku powy¿ej 60 roku ¿ycia do zaszczepienia siê”. 

Football news:

Sociedad coach on the draw with Real Madrid: If we had scored 2-0, everything would have been different. Fair result
Only Raul and Casillas were younger than Vinicius when they played their 100th match for Real Madrid
Zidane on the draw with Sociedad: We lost two points. We had obvious moments in the first half
Wolverhampton defender Kilman is ready to play for the Ukrainian national team. Earlier it was reported that he can choose Russia
Pochettino on the new remontade with Barca: In football, even the unthinkable is possible, but we are positive
Real Madrid snapped a 5-game winning streak with a draw with Sociedad
Neymar is likely to miss the Barcelona game. PSG don't want to take any chances