Poland

Facebook banuje fake newsy o szczepionkach na Covid-19

Facebook rozpocz¹³ politykê monitorowania informacji dotycz¹cych szczepionek na SARS-CoV-2 pod k¹tem informacji, które zosta³y obalone przez ekspertów zdrowia publicznego. Ta sama zasada bêdzie stosowana na Instagramie.

Coraz bli¿szy termin zgody na powszechne stosowanie szczepieñ na koronawirusa spowodowa³o tak¿e nasilone kampanie ich przeciwników.

W mediach spo³ecznoœciowych wci¹¿ przybywa dezinformacji na ten temat, dotycz¹cych skutecznoœci lub jej braku, skutków ubocznych czy innych szkodliwych dzia³añ.

Jako przyk³ad tego typu fake newsów Facebook podaje pojawiaj¹ce siê informacje, ¿e podczas zastrzyku wszczepiane s¹ mikrochipy.

W komunikacie Facebook zaznacza, ¿e usuwane bêd¹ teorie spiskowe dotycz¹ce szczepionek, takie jak ta, ¿e okreœlone populacje s¹ zmuszane do testowania szczepionki wbrew ich woli.

"Poniewa¿ sprawa jest œwie¿a, a wci¹¿ pojawiaj¹ siê nowe fakty dotycz¹ce szczepionek, bêdziemy regularnie monitorowaæ pojawiaj¹ce siê informacje pod k¹tem nowych wskazówek organów ds. zdrowia publicznego" - czytamy w komunikacie.

Wczeœniej Facebook usuwa³ wpisy, których autorzy twierdzili na przyk³ad, ¿e to 5G jest przyczyn¹ Covid-19 lub ¿e koronawirus w ogóle nie istnieje.

W okresie od marca do paŸdziernika z Facebooka i Instagrama zosta³o usuniêtych 12 mln wpisów wprowadzaj¹cych dezinformacjê na temat SARS-CoV-2.

Od marca do paŸdziernika etykiety ostrzegaj¹ce o potencjalnie fa³szywych treœciach zamieszczono przy 167 mln wpisów. Tylko w kwietniu - przy ok. 50 mln, przy czym 95 proc. osób, które zauwa¿y³y etykietê, nie kliknê³y w podejrzane informacje.

Jednak skutecznoœæ oznaczeñ stosowanych przez Facebook jest krytykowana. Nawet wed³ug wewnêtrznych danych Facebooka etykiety umieszczone przy "nieprecyzyjnych merytorycznie" wpisach Donalda Trumpa niewiele pomog³y w powstrzymaniu ich rozprzestrzeniania.

- Mamy dowody na to, ¿e stosowanie etykiet zaledwie o 8 proc. zmniejsza ich udostêpnianie - mówi¹ analitycy Fb.

Football news:

Zidane has no intention of resigning, Real Madrid will make a decision after the season (Marca)
Chiesa injured his ankle. He was replaced in the match against Napoli
Neuer on Bayern's two consecutive wins: This is a message to the competitors
Gattuso about 0:2 with Juve: Insigne should not think that Napoli lost because of him
Nepomnyashchy against reducing the RPL to 12 clubs: Russia is not ready to sacrifice a large number of fans
Wolverhampton loan Willian Jose from Sociedad with a buy-out option
AC Milan are close to loaning Tomori to Chelsea with a 20+ million euro buy-out option