Poland

Euro najdroższe od marca. Bardzo słaby złoty

Euro

Bloomberg

Kurs euro przebi³ w œrodê poziom 4,60 z³. Polska waluta jest najs³absza od marca, czyli apogeum paniki na rynkach finansowych w zwi¹zku z pierwsz¹ fal¹ pandemii Covid-19.

W œrodê rano kurs euro chwilowo by³ powy¿ej 4,61 z³, o ponad 2 grosze wy¿ej ni¿ we wtorek po po³udniu. Polska waluta równie mocno traci na wartoœci wobec dolara. Za amerykañsk¹ walutê w œrodê rano by³o trzeba zap³aciæ nawet 3,92 z³, w porównaniu do 3,89 we wtorek wieczorem i 3,85 na pocz¹tku tygodnia.

Analitycy z banku Millennium w porannym komentarzu napisali, ¿e „kurs EUR/PLN prawdopodobnie naruszy dziœ barierê 4,63 tj. pandemiczne maksimum z pierwszej po³owy tego roku".

Jak t³umacz¹, przyczyn¹ deprecjacji z³otego s¹ coraz gorsze nastroje na rynkach finansowych w zwi¹zku z rozwojem pandemii, która sk³ania kolejne kraje do wprowadzania ograniczeñ aktywnoœci ekonomicznej. W niektórych pañstwach, np. we Francji, pod uwagê brany jest nawet czasowy „lockdown" przypominaj¹cy ten z wiosny br.

„W warunkach wzrostu awersji do ryzyka inwestorzy przekierowuj¹ kapita³ w stronê tzw. bezpiecznych aktywów. W rezultacie na wartoœci zyskuje dolar, frank, czy obligacje rynków bazowych. Trac¹ natomiast rynki akcji i m.in. waluty Europy Œrodkowo-Wschodniej" – napisali ekonomiœci z banku Millennium.

W komentarzach analityków nie pojawiaj¹ siê na razie odniesienia do trwaj¹cych w Polsce protestów przeciwko czwartkowemu wyrokowi Trybuna³u Konstytucyjnego w sprawie aborcji, które teoretycznie mog³yby prowadziæ do os³abienia z³otego. Przecena tak¿e innych walut regionu, m.in. wêgierskiego forinta, sugeruje, ¿e deprecjacja z³otego ma zewnêtrzne przyczyny.

Football news:

Steve McManaman: Real Madrid are an aging team. They need new players if they want to reach their previous heights
ISCO could move to Sevilla in January. Lopetegui is personally Interested
Bilyaletdinov about the Champions League: Loco can leave the group. Unmotivated Bayern can be beaten in the 6th round
Zlatan Ibrahimovic: I Thought about retiring, but I wanted to change the mentality of Milan
Vasco da Gama sports Director: Balotelli will be like Maradona for us
Real Madrid won't buy Mbappe in the summer of 2021 due to the crisis (Le Parisien)
Ibra scores in 39, Buffon drags in 42, Ronaldo has no plans to finish. Is football really getting old?