Poland

Etiopia. Siły rządowe u wrót stolicy rebelii

Si³y rz¹dowe otaczaj¹ g³ówne miasto regionu Tigraj, Mekelie. Ale przywódcy separatystów zapowiadaj¹ walkê na œmieræ i ¿ycie.

– On nie rozumie, kim my jesteœmy. My jesteœmy ludŸmi honoru gotowymi zgin¹æ za nasze prawo rz¹dzenia siê samemu – powiedzia³ lider Tigrajczyków Debretzion Gebremichael.

By³a to odpowiedŸ na ultimatum premiera Abiya Ahmeda Alego, który da³ separatystom 72 godziny na z³o¿enie broni. Poprzednie takie ¿¹danie wystosowa³ 14 listopada, gdy zebra³ wojsko na granicach zbuntowanej prowincji. Ani wtedy, ani teraz separatyœci nie z³o¿yli broni.

Obecnie dowództwo armii rz¹dowej twierdzi, ¿e jego oddzia³y ju¿ otaczaj¹ pó³milionow¹ Mekelie. W³adze centralne ju¿ wezwa³y ludnoœæ, by unika³a ostrza³ów artyleryjskich. Separatyœci zaœ twierdz¹, ¿e nie ma ¿adnej blokady, a oni sami rozbili ostatnio jedn¹ z elitarnych dywizji etiopskiej armii. Operacj¹ mia³ dowodziæ by³y dowódca tej jednostki, który przeszed³ na stronê Tigrajczyków.

Addis Abeba nie komentuje tych informacji, ale etiopscy wojskowi zaczêli wy³apywaæ oficerów i ¿o³nierzy ze zbuntowanego regionu s³u¿¹cych m.in. w si³ach pokojowych, w tym w s¹siedniej Somalii. Kilkuset z nich miano odes³aæ do domu. Urzêdnicy ONZ wyra¿aj¹ obawy, ¿e po przybyciu do Etiopii zostali oni zamordowani. Organizacje humanitarne boj¹ siê zaœ, ¿e konflikt o pod³o¿u narodowoœciowym mo¿e zamieniæ siê w czystki etniczne prowadzone przez si³y rz¹dowe. Na razie jednak Amnesty International odnotowuje, ¿e to oddzia³y separatystów morduj¹ cywilów.

Na zachód, do s¹siedniego Sudanu ju¿ uciekaj¹ mieszkañcy prowincji. Przyby³o ich tam ju¿ oko³o 40 tys. „W ci¹gu nastêpnego miesi¹ca mo¿e ich byæ 200 tys." – ostrzeg³ ekspert Ian Bremmer.

Tl¹cy siê od dwóch lat konflikt miêdzy elit¹ Tigrajczyków (rz¹dz¹c¹ do niedawna w ca³ym kraju), a rz¹dem federalnym na czele z nagrodzonym pokojow¹ Nagrod¹ Nobla premierem eksplodowa³ we wrzeœniu. Z powodu pandemii Addis Abeba odwo³a³a ogólnokrajowe wybory. Tigrajczycy zignorowali to i przeprowadzili je u siebie. Po dwóch miesi¹cach narastaj¹cej agresji Gebremichael wezwa³ rodaków, by „szykowali siê do wojny". A ta wybuch³a 4 listopada wraz z atakami separatystów na bazy si³ rz¹dowych.

Football news:

Arteta on Ozil: It is always sad when such a figure leaves
Alabai will move to Real Madrid in the summer. The contract for 4 years is agreed, the salary is about 11 million euros (Marca)
Stefano Pioli: We will look at the table in April. For Milan, every match is the most important
Zlatan Ibrahimovic: Together with Mandzukic, we will scare the opponents of Milan. He signed a contract
Milan scored 43 points in 18 rounds - the best result since the 2003-04 season. Then the club became the champion
Aubameyang scored a double in a Premier League match for the first time in the season. Parti's first assist for Arsenal
Chelsea want to buy Holand in the summer and are ready to break their transfer record (The Athletic)