Poland

Ethereum, największy rywal bitcoina, wzrośnie siedmiokrotnie

Ethereum

Bloomberg

Po niedawnym rekordzie cena ethereum, drugiej najwa¿niejszej waluty cyfrowej, mo¿e podskoczyæ a¿ do10,5 tys. dolarów. Oznacza³oby to ponad siedmiokrotny wzrost jej kursu.

Tak¹ prognozê ujawni³ w³aœnie David Grider, strateg Fundstrat Global. Wed³ug niego ethereum jest w tej chwili najlepsz¹ inwestycj¹ wœród walut cyfrowych pod wzglêdem relacji ryzyka do nagrody.

Twierdzi, on, ¿e technologia blockchain mo¿e byæ przysz³oœci¹ chmury. Podkreœla te¿, ¿e g³ówne ryzyko zwi¹zane jest z upgradem sieci oraz pojawieniem siê niedŸwiedzia na tym rynku.

Zdecentralizowane finanse (DeFi) umo¿liwiaj¹ po¿yczanie pieniêdzy bez udzia³u tradycyjnych poœredników, takich jak banki, a wiele takich aplikacji korzysta z blockchaina ethereum, wyjaœnia Bloomberg. Sieæ ethereum mo¿e w przysz³oœci przetwarzaæ tyle samo transakcji co Mastercard i Visa.

W 2020 roku cena ethereum wzros³a ponad piêciokrotnie w porównaniu z czterokrotnym skokiem bitcoina.

Football news:

Cavani has returned to training and is likely to play against Crystal Palace
Fabio Capello, Juventus played Rugby against the Port. Only Ronaldo and Chiesa can make a difference in this squad
Neymar: I posted how I was recovering from my injury, and I didn't get any messages saying, Wow, what a professional. No
Ole Gunnar Solscher: The work of the judges is very difficult and without additional pressure. We have to make their decisions
Joan Laporta: I'm sure Messi won't stay at Barca if I don't win the election. He gives the club 30% of revenue
Trent had idolized Gerrard since he was a kid, and he was in a fairy tale: he got Steven's care and the captain's armband. The story of a great relationship
Hazard's recovery from the injury is delayed. He probably won't play against Atletico on March 7