Poland

Estoński CIT: na czym polegają nowe zasady opodatkowania

Adobe Stock

Dziêki wprowadzonym rozwi¹zaniom spó³ki mog¹ odroczyæ moment opodatkowania zysków. Musz¹ jednak przestrzegaæ warunków stosowania rycza³towego systemu rozliczeñ.

Wybieraj¹c estoñski CIT jako formê opodatkowania, spó³ka obowi¹zana jest stosowaæ regulacje okreœlone w rozdziale 6b ustawy o CIT.

Kategorie dochodów

Wejœcie w estoñski CIT oznacza dla podatnika radykaln¹ zmianê zasad w zakresie przedmiotu opodatkowania. W tym zakresie ustawa o CIT przewiduje nowe kategorie dochodów, przy czym dochodów tych nie ³¹czy siê z dochodami opodatkowanymi wed³ug ogólnych zasad CIT dla celów ustalenia podstawy opodatkowania.

Opodatkowaniu estoñskim CIT podlega szeœæ nastêpuj¹cych kategorii dochodów:

1) dochód z zysku netto wypracowanego w okresie opodatkowania rycza³tem, w czêœci przeznaczonej do podzia³u miêdzy wspólników / akcjonariuszy lub na pokrycie strat powsta³ych w okresie poprzedzaj¹cym opodatkowanie tym systemem,

2) dochód z tytu³u ukrytych zysków, tj. innych ni¿ podzielony zysk œwiadczeñ na rzecz udzia³owców, akcjonariuszy albo podmiotów powi¹zanym z nimi b¹dŸ z podatnikiem,

3) dochód z tytu³u wydatków ...

Football news:

Cavani has returned to training and is likely to play against Crystal Palace
Fabio Capello, Juventus played Rugby against the Port. Only Ronaldo and Chiesa can make a difference in this squad
Neymar: I posted how I was recovering from my injury, and I didn't get any messages saying, Wow, what a professional. No
Ole Gunnar Solscher: The work of the judges is very difficult and without additional pressure. We have to make their decisions
Joan Laporta: I'm sure Messi won't stay at Barca if I don't win the election. He gives the club 30% of revenue
Trent had idolized Gerrard since he was a kid, and he was in a fairy tale: he got Steven's care and the captain's armband. The story of a great relationship
Hazard's recovery from the injury is delayed. He probably won't play against Atletico on March 7