Poland

Estoński CIT i specjalny fundusz inwestycyjny

Estoñski CIT i specjalny fundusz inwestycyjny

Adobe Stock

Obecnie trwaj¹ prace legislacyjne nad rz¹dowym projektem ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy numer 643, pierwsze czytanie projektu odby³o siê na posiedzeniu Sejmu RP w dniu 7 paŸdziernika 2020r., projekt zosta³ skierowany do Komisji Finansów Publicznych).

Zmiany dotycz¹ m.in. wprowadzenia modelu opodatkowania wzorowanego na regulacjach obowi¹zuj¹cych w Estonii – tzw. estoñski CIT oraz utworzenia specjalnego funduszu inwestycyjnego. Planowany termin wejœcia w ¿ycie nowych przepisów to 1 stycznia 2021 r. Opis projektowanych zmian w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych przedstawia radca prawny Mariusz Miros³awski, wspólnik w MGM Kancelarii Radców Prawnych Miros³awski, Galos, Mozes w Sosnowcu.

W projekcie przewidziano wprowadzenie dwóch fakultatywnych wariantów opodatkowania (bez mo¿liwoœci ich ³¹czenia), tj.:

1) systemu wzorowanego na systemie estoñskim wi¹¿¹cego dochód do opodatkowania z kategoriami prawa bilansowego i polegaj¹cego na zmianie momentu powstania obowi¹zku podatkowego (tzw. rycza³t od dochodów spó³ek kapita³owych),

2) specjalnego funduszu inwestycyjnego, który umo¿liwi szybsze rozliczenie amortyzacji œrodków trwa³ych w kosztach podatkowych.

Czytaj tak¿e: Estoñski CIT ...

Football news:

Steve McManaman: Real Madrid are an aging team. They need new players if they want to reach their previous heights
ISCO could move to Sevilla in January. Lopetegui is personally Interested
Bilyaletdinov about the Champions League: Loco can leave the group. Unmotivated Bayern can be beaten in the 6th round
Zlatan Ibrahimovic: I Thought about retiring, but I wanted to change the mentality of Milan
Vasco da Gama sports Director: Balotelli will be like Maradona for us
Real Madrid won't buy Mbappe in the summer of 2021 due to the crisis (Le Parisien)
Ibra scores in 39, Buffon drags in 42, Ronaldo has no plans to finish. Is football really getting old?