Poland

Estonia straci pieniądze z Unii, bo ma za dobrą gospodarkę

Tallin

Bloomberg

Bruksela ograniczy Estonii p³atnoœci z funduszu antykryzysowego ze wzglêdu na dobr¹ sytuacjê w gospodarce.

Poniewa¿ sytuacja w gospodarce Estonii jest lepsza ni¿ œrednia w Unii, p³atnoœci na rzecz Estonii z funduszu odbudowy gospodarki po pandemii (Recovery and Resilience Facility/RRF) bêd¹ prawdopodobnie mniejsze ni¿ pocz¹tkowe szacunki, dowiedzia³ siê portal err.ee.

Formu³a podzia³u œrodków z RRF jest w 30 procentach uzale¿niona od sytuacji w gospodarce narodowej w stosunku do œredniej unijnej. Na pocz¹tku lata 2020 r Komisja Europejska wyliczy³a, ¿e Estonia powinna otrzymaæ ³¹cznie 1,1 mld euro z funduszu, ale sytuacja gospodarcza Estonii jest znacznie lepsza w porównaniu z wieloma innymi krajami UE.

W grudniu Komisja og³osi³a, ¿e Estonia mog³aby otrzymaæ oko³o 970 mln euro, czyli 130 mln mniej, ni¿ przewidywano latem. Dziœ wiadomo, ¿e bêdzie to jeszcze mniej. Estonia otrzyma co najmniej 759,7 mln euro. Triin Thomingas, doradca w estoñskim ministerstwie finansów, wyjaœni³, ¿e ostateczna kwota dla Estonii zostanie obliczona dopiero w czerwcu 2022 roku. „Rzeczywista dynamika wskaŸników ekonomicznych mo¿e ró¿niæ siê od najnowszej prognozy, wiêc kwota RRF mo¿e dla nas przesun¹æ siê w tym czy innym kierunku" - powiedzia³ Thomingas.

Jeœli finansowanie z funduszu zostanie ostatecznie ograniczone, sama Estonia bêdzie musia³a rozwi¹zaæ ten problem. „W takim przypadku trzeba bêdzie zdecydowaæ, czy zrekompensujemy brakuj¹c¹ czêœæ z bud¿etu pañstwa, czy te¿ mo¿liwe jest dokonanie gdzieœ redukcji w istniej¹cych planach" - wyjaœni³ Thomingas.

Komisja Europejska nakaza³a Estonii wydaæ 20 proc. pieniêdzy z RRF na wprowadzenie technologii cyfrowych, a kolejne 37 proc. - na „zielone" technologie. Wszystkie projekty finansowane z funduszu musz¹ rozpocz¹æ siê nie póŸniej ni¿ do koñca 2023 roku i zakoñczyæ nie póŸniej ni¿ w lipcu 2026 roku.

Zgodnie z tymi rekomendacjami Tallin w grudniu 2020 r ustali³ przybli¿one priorytety. W sferze cyfrowej planowane s¹ inwestycje maj¹ce na celu zwiêkszenie dostêpnoœci internetu i rozwój chatbotów. Zielone inwestycje to m.in. budowa linii kolejowej w Rohuküla oraz linii tramwajowej do portu Vanasadam w Tallinie.

W s³u¿bie zdrowia pojawi¹ siê nowe helikoptery medyczne, a tak¿e „super szpital" w Tallinie, który prawdopodobnie sta³by siê najdro¿szym obiektem ze wszystkich inwestycji funduszu w Estonii. Tu Tallin liczy³ na 380 mln euro dofinansowania. Fundusz przeznaczony na ponowne uruchomienie gospodarki po kryzysie umo¿liwia inwestycje w opiekê zdrowotn¹, co otworzy³o nowe mo¿liwoœci finansowania szpitali. Jednak w tym przypadku Bruksela wci¹¿ nie da³a Estoñczykom swojej zgody. A czas biegnie. Zgodnie z warunkami RRF, budowa powinna rozpocz¹æ siê za mniej ni¿ trzy lata, a szpital nawet nie jest w fazie projektowania.

Triin Thomingas powiedzia³, ¿e Komisja Europejska widzi problemy w zwi¹zku z „super szpitalem". Bruksela zastanawia siê czy licz¹ca 1,3 mln mieszkañców Estonia bêdzie mieæ wystarczaj¹c¹ liczbê personelu medycznego do obsadzenia tak nowoczesnej placówki. Zdaniem unijnych urzêdników, w Estonii konieczne jest przede wszystkim zwiêkszenie dostêpnoœci do podstawowej opieki zdrowotnej.

Football news:

Cavani has returned to training and is likely to play against Crystal Palace
Fabio Capello, Juventus played Rugby against the Port. Only Ronaldo and Chiesa can make a difference in this squad
Neymar: I posted how I was recovering from my injury, and I didn't get any messages saying, Wow, what a professional. No
Ole Gunnar Solscher: The work of the judges is very difficult and without additional pressure. We have to make their decisions
Joan Laporta: I'm sure Messi won't stay at Barca if I don't win the election. He gives the club 30% of revenue
Trent had idolized Gerrard since he was a kid, and he was in a fairy tale: he got Steven's care and the captain's armband. The story of a great relationship
Hazard's recovery from the injury is delayed. He probably won't play against Atletico on March 7