Poland

Eskalacja sporu o aborcję - część klubu PiS niezadowolona

Spór o aborcjê

Poniedzia³ek by³ kolejnym dniem protestów kobiet po czwartkowej decyzji Trybuna³u Konstytucyjnego

Fotorzepa, Robert Gardziñski

Politycy PiS zapowiadaj¹ „zniuansowanie" regulacji dotycz¹cych aborcji. Przez Polskê przechodzi kolejne fala protestów, a na œrodê szykuje siê strajk.

Nie zmniejsza siê determinacja protestuj¹cych na ulicach polskich miast. W poniedzia³ek demonstracje objê³y zarówno du¿e, jak i mniejsze miejscowoœci. PiS i Zjednoczona Prawica poszukuj¹ wyjœcia z sytuacji. Lider Porozumienia Jaros³aw Gowin zapowiedzia³, ¿e Porozumienie rozpoczê³o ju¿ konsultacje, które maj¹ na celu wypracowanie nowych przepisów.

– Przedstawimy przepisy, które pozwol¹ unikn¹æ traktowania kobiet z okrucieñstwem – powiedzia³ w poniedzia³ek wicepremier w programie #RZECZoPOLITYCE „Rzeczpospolitej". Rozmowy na ten temat maj¹ toczyæ siê w ramach Zjednoczonej Prawicy. Po podpisaniu umowy koalicyjnej najwa¿niejszym tematem miêdzy PiS, Porozumieniem i Solidarn¹ Polsk¹ jest Rada Koalicji. Co na to politycy PiS? W poniedzia³ek po po³udniu wicemarsza³ek Sejmu i szef klubu PiS Ryszard Terlecki zapowiedzia³, ¿e do pewnego „zniuansowania" przepisów dojdzie. – Z pewnoœci¹ trzeba je zniuansowaæ, bo konstytucja wyraŸnie mówi, ¿e sytuacje, które zagra¿aj¹ ¿yciu kobiety, s¹ inaczej traktowane ni¿ np. zespó³ Downa – powiedzia³ Terlecki na antenie TVN24. Jak stwierdzi³, drog¹ do osi¹gniêcia tego mo¿e byæ np. rozporz¹dzenie, a raczej nie nowelizacja ustawy. Ostateczne decyzje co do kierunku dzia³añ jeszcze nie zapad³y.

Z naszych informacji wynika, ¿e nie wszyscy w ramach w³adz PiS i klubu PiS s¹ zadowoleni, ¿e dosz³o do eskalacji sporu œwiatopogl¹dowego w chwili, gdy przez kraj przechodzi druga fala pandemii. – Prezes Kaczyñski obawia³ siê roz³amu w klubie – mówi nam o tle rozwoju wypadków w ubieg³ym tygodniu jeden z pos³ów PiS. I zwraca uwagê, ¿e pod wnioskiem do TK podpisa³o siê kilkudziesiêciu pos³ów klubu PiS. W poniedzia³ek wieczorem zaplanowano spotkanie w³adz PiS poœwiêcone sytuacji w kraju.

Temat i tak pojawi siê w tym tygodniu w Sejmie. We wtorek minister rodziny i polityki spo³ecznej Marlena Mal¹g ma przedstawiæ informacjê z rz¹du dotycz¹c¹ realizacji programu „Za ¿yciem".

Blokady miast

Poniedzia³ek by³ pi¹tym dniem protestów po decyzji Trybuna³u Konstytucyjnego. I jednoczeœnie dniem, w którym pojawi³y siê blokady w kilkunastu miastach w Polsce, a ³¹czna liczba demonstracji i innych wydarzeñ by³a szacowana na grubo ponad sto. W Warszawie blokady pojawi³y siê w kilkudziesiêciu miejscach w mieœcie, niektóre z nich powstawa³y spontanicznie. Kluczowe punkty stolicy zosta³y sparali¿owane.

Podobnie by³o w innych miejscach w Polsce, m.in. w Katowicach, Krakowie, Gliwicach, Szczecinie, Gdyni czy Poznaniu. Nasi rozmówcy z opozycji zwracaj¹ uwagê, ¿e protesty obejmuj¹ te¿ coraz mniejsze miejscowoœci, jak Garwolin na Mazowszu. – Dosz³o do kumulacji spo³ecznego wzburzenia – przekonuje jeden z naszych rozmówców, wskazuj¹c te¿ na liczne w ostatnich dniach protesty np. przedstawicieli bran¿, które ucierpia³y w wyniku nowych obostrzeñ.

Szeroko komentowane by³o przy³¹czenie siê np. w Nowym Dworze Mazowieckim do protestu kobiet rolników. „Rz¹d PiS nie zda³ egzaminu. Spo³eczeñstwo zostawione samo sobie za chwilê bêdzie w jeszcze wiêkszym stanie wojny. Zadaniem w³adzy jest dialog nawet z tymi, z którymi siê nie zgadza" – stwierdzi³ w poniedzia³ek lider AgroUnii Micha³ Ko³odziejczak.

W œrodê planowane jest rozpoczêcie strajku kobiet. – Od œrody nie idziemy do pracy! Skoro to pañstwo nie dzia³a, to przestanie dzia³aæ – mówi³a Marta Lempart z Ogólnopolskiego Strajku Kobiet.

Publikowaæ czy nie?

W poniedzia³ek politycy opozycji – przede wszystkim PSL – powtórzyli, ¿e drog¹ do wyjœcia z kryzysu jest niepublikowanie decyzji TK z ubieg³ego czwartku. – Dzisiaj zachodzi stan wy¿szej koniecznoœci. Jesteœmy w stanie epidemii, niekontrolowanego rozprzestrzeniania siê choroby zakaŸnej. Bez zachowania spokoju publicznego, porz¹dku publicznego, nie ochronimy zdrowia i ¿ycia – przekonywa³ lider PSL W³adys³aw Kosiniak-Kamysz. O tym, ¿e publikacja wyroku TK rozpocznie „kolejny etap domowej wojny", mówi³ te¿ w poniedzia³ek by³y przewodnicz¹cy Platformy Obywatelskiej Grzegorz Schetyna.

Emocje w opozycji wywo³a³y te¿ informacje (w poniedzia³ek napisa³a o tym „Gazeta Wyborcza"), ¿e PiS zg³osi jako swojego kandydata na RPO pos³a Bart³omieja Wróblewskiego, który by³ jednym z najbardziej zaanga¿owanych polityków, jeœli chodzi o wniosek do TK ws. aborcji. Na kandydaturê musi zgodziæ siê Senat. Tam oczy wszystkich najczêœciej skierowane s¹ na polityków PSL. Ale Kosiniak-Kamysz zaprzeczy³, by PSL mog³o w Senacie poprzeæ kandydaturê Wróblewskiego.

Football news:

Bale has 200 career goals. He hasn't scored in European competition for 2 years
Fati became socio of Barca, but will not be able to vote in the next election
Jose Mourinho: some Tottenham players coming to visit LASK, Ludogorets, think they don't belong there
Pioli on 4:2 with Celtic: Milan did not lose their head at 0:2 and continued to play as a team
Messi will be at PSG next year. RMC Sport journalist on Barca forward
Suarez passed a negative test for coronavirus and will return to the General group of Atletico tomorrow
Chelsea are ready to sell Ruediger and Tomori in the winter. The German was Interested in Barcelona