Poland

Epidemiolog: Odporność u ozdrowieńców do pięciu miesięcy

AFP

Odpornoœæ u osób, które przesz³y infekcjê koronawirusem, trwa œrednio od trzech do piêciu miesiêcy - powiedzia³ Wasilij Akimkin, dyrektor Centralnego Instytutu Badawczego Epidemiologii Federalnej S³u¿by Kontroli Ochrony Praw Konsumentów i Dobrobytu Cz³owieka (Rospotrebnadzoru).

Wed³ug Akimkina po tym okresie odpornoœæ „stopniowo zaczyna zanikaæ”. - Nawet po trzech miesi¹cach widzimy jej spadek - powiedzia³ w pi¹tek na spotkaniu z rosyjsk¹ wicepremier Tatjan¹ Golikow¹.

Jak podaje agencja Interfax, dyrektor z Rospotrebnadzoru w rozmowie nawi¹za³ do doœwiadczeñ pracowników swojego instytutu badawczego. Wœród nich jest „doœæ du¿a” liczba osób, które przesz³y zaka¿enie koronawirusem i stale monitoruje swoje zdrowie.

Akimkin powiedzia³ równie¿, ¿e wœród pracowników instytutu badawczego nie ma przypadków reinfekcji, co mo¿e œwiadczyæ o rozwiniêciu odpornoœci komórkowej. Ponadto zaznaczy³, ¿e konieczne jest prowadzenie badañ i zrozumienie, jaki poziom przeciwcia³ chroni przed zaka¿eniem, co pomo¿e rozwi¹zaæ problemy zwi¹zane ze szczepieniami przeciw Covid-19.

Football news:

Cavani has returned to training and is likely to play against Crystal Palace
Fabio Capello, Juventus played Rugby against the Port. Only Ronaldo and Chiesa can make a difference in this squad
Neymar: I posted how I was recovering from my injury, and I didn't get any messages saying, Wow, what a professional. No
Ole Gunnar Solscher: The work of the judges is very difficult and without additional pressure. We have to make their decisions
Joan Laporta: I'm sure Messi won't stay at Barca if I don't win the election. He gives the club 30% of revenue
Trent had idolized Gerrard since he was a kid, and he was in a fairy tale: he got Steven's care and the captain's armband. The story of a great relationship
Hazard's recovery from the injury is delayed. He probably won't play against Atletico on March 7