Poland

Epidemia za kratami. Kierownictwo więzienia złamało procedury

Koronawirus SARS-CoV-2

Wiêzienie w Garbalinie

Powodem fali zaka¿eñ w wiêzieniu w Garbalinie by³o z³amanie procedur przez kierownictwo zak³adu

Reporter, Piotr Kamionka

W Garbalinie wybuch³a najwiêksza w s³u¿bie wiêziennej epidemia. Pracownik, który mia³ zbadaæ drogê zaka¿eñ, zosta³ ukarany i odsuniêty od kontroli.

W Garbalinie (woj. ³ódzkie) w ci¹gu kilku dni koronawirusem zakazi³o siê a¿ 82 skazanych. – Tak du¿ego ogniska zaka¿eñ jak w Zak³adzie Karnym w Garbalinie nie by³o od pocz¹tku pandemii – przyznaje „Rzeczpospolitej" pp³k El¿bieta Krakowska, rzeczniczka Centralnego Zarz¹du S³u¿by Wiêziennej. – Zakazili siê wszyscy pracuj¹cy w hali produkcyjnej – dodaje. Jednak wed³ug naszych ustaleñ Covid-19 „z³apa³a” te¿ czêœæ osadzonych, którzy w ogóle nie pracowali na hali, a powodem piorunuj¹cej fali zaka¿eñ by³o z³amanie procedur wewnêtrznych dotycz¹cych izolacji chorych przez kierownictwo zak³adu. Sprawa wysz³a, bo funkcjonariuszowi, który mia³ zbadaæ drogê zaka¿eñ, kazano ograniczyæ sprawdzenia tylko do hali. Kiedy siê nie zgodzi³, odebrano mu sprawê.

Wiêzienny pacjent zero

Z naszych ustaleñ wynika, ¿e epidemia najprawdopodobniej zaczê³a siê od jednego chorego na Covid-19, który 21 stycznia transportem z Zak³adu Karnego w Sieradzu przyjecha³ do wiêzienia w Garbalinie (mia³ zapalenie p³uc). Ten 58-latek i szeœciu innych skazanych jecha³o w jednym przedziale, a potem rozmieszczono ich w ró¿nych celach i oddzia³ach penitencjarnych. Mogli mieæ kontakt z ok. 25 wiêŸniami.

To, ¿e mê¿czyzna ma Covid-19, wysz³o kilka dni póŸniej – 25 stycznia zg³osi³ on typowe objawy, zosta³ odizolowany, a 26 stycznia przyszed³ dodatni test – i skazanego od razu przewieziono do aresztu w Bytomiu na oddzia³ „covidowy". Piêæ dni póŸniej w ciê¿kim stanie trafi³ do szpitala miejskiego, gdzie 30 stycznia zmar³. Dyrektor okrêgowy S³u¿by Wiêziennej w Katowicach wszcz¹³ czynnoœci wyjaœniaj¹ce, powiadomiono prokuraturê.

26 stycznia odizolowano wszystkich skazanych, którzy w transporcie z Sieradza mieli kontakt z 58-latkiem, oraz wszystkich z cel, do których trafili wiêŸniowie z transportu. Jednak ich izolacja trwa³a tylko dziewiêæ dni – wed³ug procedur powinna trwaæ 14 dni, a jeœli wiêzieñ przebywa³ w jednej celi ze skazanym, u którego stwierdzono wirusa – to a¿ 21 dni. – Tak roznios³a siê epidemia – twierdz¹ pracownicy ZK w Garbalinie.

8 lutego, trzy dni po zakoñczeniu izolacji skazanych i ulokowaniu ich na ró¿nych oddzia³ach, Covid-19 ujawniono u dwóch innych wiêŸniów zatrudnionych przy produkcji mebli. Nazajutrz produkcjê na hali wstrzymano, bo objawy zg³osi³o kilkunastu kolejnych zatrudnionych. Niestety, pracuj¹cy wiêŸniowie byli rozmieszczeni na dwóch oddzia³ach mieszkalnych. Bilans – 82 zaka¿onych, wy³¹czona hala i najwiêksze w s³u¿bie wiêziennej zaka¿enie od pocz¹tku pandemii.

Którêdy „szed³" wirus

9 lutego funkcjonariusz mjr Miros³aw Ratajczyk otrzyma³ pisemne polecenie od p³k Grzegorza Tomaszewskiego, dyrektora ZK w Garbalinie, przeprowadzenia czynnoœci sprawdzaj¹cych – mia³ ustaliæ, jak¹ drog¹ wirusem zakazili siê dwaj skazani pracuj¹cy na hali produkcyjnej.

Jak twierdzi mjr Ratajczyk, nazajutrz dyrektor wezwa³ go i poleci³ mu, by badanie ograniczy³ tylko do hali. Ratajczyk zacz¹³ jednak badaæ prawid³owoœæ izolacji wiêŸniów w zwi¹zku z wczeœniejszym zaka¿eniem innego skazanego – wtedy dyrektor odebra³ mu sprawê i odby³ z nim protoko³owan¹ rozmowê dyscyplinuj¹c¹. Czynnoœci z polecenia dyrektora przeprowadzi³ inny funkcjonariusz, który 17 lutego przeszed³ na... emeryturê.

Miros³aw Ratajczyk podkreœla, ¿e „od pocz¹tku pandemii udawa³o siê unikn¹æ zaka¿eñ wœród skazanych w ZK Garbalin, a¿ do koñca stycznia 2021 r.". – Teraz dosz³o jednak do nieprawid³owoœci, które skutkowa³y nag³ym wzrostem zachorowañ. Procedury nie zadzia³a³y, bo zosta³y zlekcewa¿one przez dyrektorów. Nasze BSW powinno to wyjaœniæ – mówi nam mjr Ratajczyk. – Kiedy chcia³em rzetelnie wyjaœniæ sprawê, karze siê mnie za to. Nie godzê siê na takie nadu¿ycia – dodaje.

Kpt. Pawe³ Wochal, rzecznik dyrektora okrêgowego SW w £odzi odpowiada: – Czynnoœci wyjaœniaj¹ce wykaza³y, ¿e do zaka¿enia dosz³o najprawdopodobniej w miejscu wykonywania pracy. I zapewnia, ¿e „niezw³ocznie po wyst¹pieniu objawów wœród osadzonych objêto ich badaniami lekarskimi, odpowiednio izolacj¹ prewencyjn¹ lub kwarantann¹". Wstrzymano zatrudnienie i zawiadomiono sanepid.

Jak wskazuje, przygotowano m.in. plan dzia³añ, miejsca izolacji, a oddzia³y, w których przebywaj¹ skazani zaka¿eni, przekszta³cono w izolatoria. – Skazani przechodz¹ infekcjê bezobjawowo – zaznacza Wochal.

Z danych s³u¿by wiêziennej wynika, ¿e na ponad 69 tys. osadzonych od pocz¹tku pandemii zakazi³o siê 950 z nich i ok. 4 tys. funkcjonariuszy SW. Obecnie zara¿onych jest 185 wiêŸniów, w tym blisko po³owa z ZK Garbalin.

Football news:

Lingard scored 8 goals in the Premier League season, repeating his personal best
Antonio Conte: Inter have grown a lot in all aspects in two seasons
Vazquez will miss the rest of Real Madrid's season. He has a sprained cruciate ligament
Mesut Ozil: Real Madrid are the favourites for the La Liga title. Benzema - the best striker of the championship
Bixant Lizarazu: Benzema is one of the best players in the history of French football
A cautious line-up hurt Barca in the first half and forced them to go all-in. Second half = fun
Messi does not score against Real Madrid after Ronaldo's departure to Juve. In the last clasico before the transfer, both scored