Poland

Epidemia w UE: Najwyższy wskaźnik zgonów w Bułgarii i Słowenii

W UE s¹ obecnie cztery pañstwa, w których liczba zgonów na COVID-19 na 100 tysiêcy mieszkañców w ci¹gu 14 dni jest wy¿sza ni¿ w Polsce (Czechy, Belgia, Bu³garia i S³owenia). W UE jest piêæ pañstw, w których liczba zaka¿eñ na 100 tysiêcy mieszkañców w ci¹gu 14 dni jest wy¿sza ni¿ w Polsce (Luksemburg, Austria, S³owenia, Chorwacja, Portugalia).

W ostatnich 14 dniach krajem z najwiêksz¹ liczb¹ zgonów na COVID-19 na 100 tysiêcy mieszkañców w UE i na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego jest Liechtenstein - wskaŸnik ten wynosi w tym kraju 26,1 (bez zmian).

Z kolei w samej UE krajem z najwiêksz¹ liczb¹ zgonów chorych na COVID-19 w ci¹gu 14 dni na 100 tysiêcy mieszkañców jest Bu³garia ze wskaŸnikiem na poziomie 22,3 (wzrost o 1,3).

Druga jest S³owenia, gdzie wskaŸnik ten wynosi 20,1 zgonu na 100 tysiêcy mieszkañców (wzrost o 3,1)

W trzecich pod wzglêdem tego wskaŸnika Czechach w ci¹gu ostatnich 14 dni stwierdzono 19 zgonów na COVID-19 na 100 tysiêcy mieszkañców (spadek o 0,2). Od 14 listopada wskaŸnik ten dla Czech spada.

Czwarta jest Belgia gdzie wskaŸnik ten wynosi 18,9 (spadek o 0,5).

Szósta pod wzglêdem tego wskaŸnika jest Chorwacja, gdzie wynosi on 15,4. Siódme s¹ W³ochy z 15,3 zgonami na 100 tysiêcy mieszkañców w 14 dni. W ósmych Wêgrzech w ci¹gu 14 dni na 100 tysiêcy mieszkañców stwierdzono 15,2 zgonu (wzrost o 0,4 przy 667,7 zaka¿enia na 100 tysiêcy mieszkañców w 14 dni).

31 paŸdziernika wskaŸnik 1000 zaka¿eñ koronawirusem na 100 tysiêcy mieszkañców przekroczy³ Luksemburg - obecnie wynosi on tam 1237,2 (spadek o 19,1).

16 listopada wskaŸnik 800 zaka¿eñ na 100 tysiêcy mieszkañców w 14 dni przekroczy³a Chorwacja, a 24 listopada przekroczy³ on 900 - obecnie wynosi on tam 974 (wzrost o 22,7).

31 paŸdziernika wskaŸnik 1000 zaka¿eñ koronawirusem na 100 tysiêcy mieszkañców w 14 dni przekroczy³a S³owenia - ale 12 listopada wskaŸnik ten spad³ poni¿ej tego poziomu i obecnie wynosi on tam 970,9 (wzrost o 8,9 w ci¹gu doby).

14 listopada wskaŸnik 1000 zaka¿eñ na 100 tysiêcy mieszkañców w 14 dni przekroczy³a Austria, ale 26 listopada spad³ on znów poni¿ej 1000 - obecnie wynosi on tam 932,7 (spadek o 56,4).

4 listopada paŸdziernika próg 1000 zaka¿eñ na 100 tysiêcy mieszkañców w 14 dni przekroczy³ Liechtenstein - 17 listopada wskaŸnik ten ponownie spad³ jednak poni¿ej 1000, a 21 listopada poni¿ej 900, 24 listopada znów wzrós³ powy¿ej 900, a 25 listopada spad³ poni¿ej tej wartoœci - i wynosi tam 862,5 po wzroœcie o 26,1 w ci¹gu doby.

19 listopada wskaŸnik zaka¿eñ koronawirusem SARS-CoV-2 w ci¹gu 14 dni na 100 tysiêcy mieszkañców przekroczy³ 700 na Litwie, a 24 listopada przekroczy³ 800 - obecnie wynosi tam 857 (wzrost o 19,8).

21 listopada wskaŸnik 800 zaka¿eñ w ci¹gu 14 dni na 100 tysiêcy mieszkañców przekroczy³a Portugalia, 22 listopada znów spad³ on poni¿ej 800, ale 28 listopada znów wzrós³ powy¿ej tej liczby - i obecnie wynosi on tam 801,7 zaka¿eñ koronawirusem (wzrost o 5,3).

11 listopada wskaŸnik 700 zaka¿eñ na 100 tysiêcy mieszkañców w 14 dni przekroczy³y W³ochy, 20 listopada W³ochy przekroczy³y wskaŸnik 800 zaka¿eñ na 100 tysiêcy mieszkañców, ale 22 listopada znów spad³ poni¿ej 800 - i wynosi 734,7 (spadek o 14,9).

W Bu³garii wskaŸnik zaka¿eñ w ci¹gu 14 dni na 100 tysiêcy mieszkañców wynosi obecnie 655,8 (wzrost o 2,2).

19 listopada wskaŸnik liczby zaka¿eñ w ci¹gu 14 dni na 100 tysiêcy w Czechach spad³ poni¿ej 1000 (22 paŸdziernika w Czechach liczba zaka¿eñ w ci¹gu 14 dni na ka¿de 100 tysiêcy mieszkañców przekroczy³a 1000), 20 listopada poni¿ej 900, 21 listopada poni¿ej 800, a 25 listopada poni¿ej 700 - i wynosi obecnie 608,9 (spadek o 14,7). 13 listopada by³ pierwszym od wielu tygodni dniem, gdy wskaŸnik ten w Czechach nie by³ najwy¿szy spoœród wszystkich pañstw UE i EOG.

W Szwecji 25 listopada wskaŸnik zaka¿eñ koronawirusem SARS-CoV-2 na 100 tysiêcy mieszkañców w 14 dni przekroczy³ 600 - i wynosi obecnie 622,4 (wzrost o 1,2).

W Rumunii wskaŸnik zaka¿eñ w ci¹gu 14 dni na 100 tysiêcy mieszkañców zbli¿a siê do 600 - i wynosi obecnie 592,9 (wzrost o 5,9).

7 listopada wskaŸnik 900 zaka¿eñ na 100 tysiêcy mieszkañców w 14 dni koronawirusem SARS-CoV-2 przekroczy³a Francja - ale 14 listopada spad³ poni¿ej 900, 17 listopada poni¿ej 800, 21 listopada poni¿ej 700, 22 listopada poni¿ej 600, a 25 listopada poni¿ej 500 - i obecnie wynosi on tam 425,2 po spadku o 29,3 w ci¹gu doby.

Belgia 23 paŸdziernika przekroczy³a wskaŸnik 1000 zaka¿eñ koronawirusem na 100 tysiêcy mieszkañców - od 13 listopada wskaŸnik ten wynosi w tym kraju poni¿ej 1000, od 14 listopada poni¿ej 900, od 15 listopada poni¿ej 800, od 18 listopada poni¿ej 700, od 19 listopada poni¿ej 600, od 22 listopada poni¿ej 500, a od 26 listopada poni¿ej 400 - obecnie jego wysokoœæ to 384,3 - o 5,3 wiêcej ni¿ dzieñ wczeœniej.

Na przeciwnym biegunie znajduje siê Islandia z 45,7 zaka¿enia koronawirusem w ci¹gu 14 dni na 100 tysiêcy mieszkañców oraz Finlandia - z 83,5 zaka¿enia koronawirusem SARS-CoV-2 w ci¹gu 14 dni na 100 tysiêcy mieszkañców.

Najmniej zgonów na COVID-19 na 100 tysiêcy mieszkañców stwierdzono w ostatnich 14 dniach w Islandii - 0,3 oraz Finlandii - 0,4 i Norwegii - 0,5.

Football news:

Gerrard on Lampard's resignation: Chelsea have a history in this matter, so no surprises
Golovin about the nickname Tsar: Nothing more than a joke. This is necessary for the media and fans, but I am a football player
David De Gea: I try to be a leader for Manchester United. I have the experience of winning big titles here
It feels like we've been working together for 10 years! Chelsea stars say goodbye to Lampard
Bayern Munich have signed former Basel striker Oberlen
Tuchel will sign a contract with Chelsea for 1.5 years (David Ornstein)
Barcelona still owes Liverpool about 29 million euros for the transfer of Coutinho