Poland

Epidemia w Indiach: W kraju lepiej, w stolicy gorzej

W Indiach w ci¹gu doby wykryto 48 648 zaka¿eñ koronawirusem SARS-CoV-2 - liczba wykrywanych w ci¹gu doby zaka¿eñ zmniejsza siê od ponad miesi¹ca - zauwa¿a AP.

W ci¹gu doby w Indiach zmar³o te¿ 563 chorych na COVID-19 - ³¹czna liczba ofiar koronawirusa w Indiach wynosi obecnie 121090.

Indie s¹ drugim krajem œwiata - po USA - w którym wykryto ponad 8 mln zaka¿eñ. W sierpniu i wrzeœniu Indie by³y krajem z najwiêkszym dobowym wzrostem liczby zaka¿eñ koronawirusem na œwiecie - obecnie jednak wiêcej zaka¿eñ wykrywanych jest w USA.

Od bliska dwóch tygodni w Indiach wykrywanych jest mniej ni¿ 60 tysiêcy zaka¿eñ koronawirusem w ci¹gu doby.

Liczba aktywnych przypadków zaka¿enia koronawirusem w Indiach wynosi obecnie 594 386 - i zmniejsza siê co oznacza, ¿e dobowy przyrost liczby ozdrowieñców jest wy¿szy ni¿ dobowy przyrost liczby nowych zaka¿eñ.

Mimo to w Indiach roœnie obawa przed trzeci¹ fal¹ epidemii koronawirusa, której ofiar¹ mog¹ paœæ mieszkañcy stolicy kraju, New Delhi.

W New Delhi od tygodnia liczba wykrywanych zaka¿eñ roœnie - obecnie w stolicy Indii jest 30952 aktywnych przypadków zaka¿enia koronawirusem, a w ci¹gu doby w mieœcie wykrywanych jest od trzech dni ponad 5 tysiêcy zaka¿eñ.

Rozwój epidemii w New Delhi budzi obawy m.in. ze wzglêdu na wysoki poziom zanieczyszczenia powietrza w mieœcie co wzmacnia objawy chorób uk³adu oddechowego.

Football news:

Juventus for the first time in the 123-year history of the club played without the Italians in defense and goal
Koeman on 4:0 with Dynamo Kyiv: Today was the Barcelona we want to see
Holand continues to insist that he is a monster. Fastest in the history of the Champions League scored 15 goals (and added 16)
Koeman on the victory over Dynamo Kyiv: We achieved our goal-we reached the playoffs
Solskjaer on 4:1 with Istanbul: Manchester United played intensely, enjoyed the match. We want to be 1st in the group
Forward Ferencvaros Troll Cristiano: celebrated a goal in his style. Ronaldo responded with a goal and a very angry look
Morata scored 5 goals in 4 games in the Champions League for Juve. His best result is 5 in 12 games in the 2014-15 season