Poland

Epidemia uzasadnia zawieranie umów terminowych ponad limity

Adobe Stock

Wielu pracodawców ze wzglêdu na pandemiê COVID-19 popad³o w k³opoty ekonomiczne. Aby sobie pomóc, mog¹ pomijaæ kodeksowe ograniczenia dotycz¹ce zawierania umów o pracê na czas okreœlony.

Te limity mog¹ zostaæ przekroczone m.in. w sytuacji wykazania obiektywnych przyczyn le¿¹cych po stronie pracodawcy. Nie mo¿na przy tym przyj¹æ, ¿e sam stan epidemii uzasadnia zawarcie wiêcej umów na czas okreœlony. Tak¹ przyczyn¹ mog¹ byæ natomiast konsekwencje, jakie przynosi epidemia.

Kodeksowe rodzaje

Kodeks pracy wyró¿nia trzy rodzaje umów o pracê: na czas okreœlony, na czas nieokreœlony oraz na okres próbny.

Umowa o pracê na czas okreœlony jest jedn¹ z umów terminowych. Wed³ug kodeksu pracy (art. 251 § 1) okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracê na czas okreœlony, a tak¿e ³¹czny okres zatrudnienia na podstawie umów o pracê na czas okreœlony zawieranych miêdzy tymi samymi stronami stosunku pracy, nie mo¿e przekraczaæ 33 miesiêcy, a ³¹czna liczba tych umów nie mo¿e przekraczaæ trzech. Zatem ten sam pracodawca i pracownik nie mog¹ zawrzeæ umowy o pracê na czas okreœlony na d³u¿ej ni¿ 33 miesi¹ce ani nie wiêcej ni¿ trzy razy....

Football news:

Mbappe dancing on the table 🕺 Watch as PSG celebrate their semi-final exit with passion
Pochettino on reaching the semi-finals: It's all down to the PSG players. I missed the adrenaline
Manuel Neuer: Bayern should have played better in Munich. We missed a lot of chances
Hans-Dieter Flick: Bayern lacked the final touch in attack. Congratulations to PSG
PSG President: We have invested a lot in the club to win the Champions League. Neymar and Mbappe have no reason to leave
Tuchel about 0:1 with Porto: Maybe not the best game to watch. Chelsea deserved to win after 180 minutes
Neymar on reaching the 1/2 Champions League: We knocked out the winner of the tournament. Now PSG should always strive to reach the semi-finals