Poland

Enterprise Investors chce przejąć giełdową spółkę

Adobe Stock

Fundusz EI znany jest z tego, ¿e w przesz³oœci chêtnie wprowadza³ spó³ki na gie³dê. Teraz chce przej¹æ jedn¹ z nich i wycofaæ z obrotu. To pocz¹tek nowego trendu?

W czwartek wieczorem Polish Enterprise Fund VIII, fundusz zarz¹dzany przez Enterprise Investors, og³osi³ wezwanie do zapisywania siê na sprzeda¿ 100 proc. akcji PragmaGO, dostawcy us³ug finansowych dla sektora ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw. Zagwarantowa³ sobie ju¿ nabycie akcji uprawniaj¹cych do ponad 72 proc. g³osów od akcjonariusza wiêkszoœciowego – Pragmy Inkaso. Wartoœæ wezwania maksymalnie wyniesie 53,1 mln z³.

Wezwanie pod lup¹

Podczas czwartkowej sesji kurs PragmaGO oscylowa³ w okolicach 20 z³. Cena w wezwaniu dla akcjonariusza wiêkszoœciowego wynosi 18,1 z³ za akcjê. Co ciekawe, dla akcjonariuszy mniejszoœciowych jest wy¿sza o 35 proc. i wynosi 24,5 z³. Zawiera 20-proc. premiê w porównaniu z kursem z dnia poprzedzaj¹cego og³oszenie wezwania i jest wy¿sza o 37 proc. od œredniego kursu akcji z ostatnich szeœciu miesiêcy. Z kolei œredni kurs z ostatnich trzech lat to oko³o 15,5 z³.

– Naszym celem jest wycofanie spó³ki z GPW. Uwa¿amy, ¿e do rozwoju i pe³nego wykorzystania potencja³u rynkowego PragmaGO potrzebuje znacz¹cego dokapitalizowania, którego wiêkszoœciowy akcjonariusz nie jest w stanie jej zapewniæ, natomiast my tak – mówi Dariusz Proñczuk, partner zarz¹dzaj¹cy w Enterprise Investors, odpowiedzialny za transakcjê.

Po rozliczeniu wezwania EI planuje podwy¿szenie kapita³u zak³adowego spó³ki o 60 mln z³, po cenie istotnie ni¿szej od oferty w wezwaniu. Oznacza to, ¿e razem z wezwaniem inwestycja EI w spó³kê mo¿e przekroczyæ wartoœæ 110 mln z³. Zapisy do sprzeda¿y akcji w wezwaniu rozpoczn¹ siê 16 grudnia i potrwaj¹ do 29 stycznia 2021 r.

Wycofania zamiast IPO

Spó³ka PragmaGO dzia³a na pozabankowym rynku finansowym. Zarz¹dzane przez EI fundusze zainwestowa³y do tej pory 322 mln euro w 21 spó³ek z bran¿y finansowej (m.in. Magellan, Kruk). Transakcja dotycz¹ca PragmaGO jest ciekawa, bo rodzi pytanie, czy dochodzi w³aœnie do zmiany trendu. Do tej pory fundusze PE wykorzystywa³y gie³dê raczej jako miejsce do wychodzenia z inwestycji, a nie do kupowania spó³ek i wycofywania ich z obrotu. Szczególnie EI, które obok Skarbu Pañstwa by³o drugim co do wielkoœci „Ÿród³em" debiutantów na warszawskiej gie³dzie. Czy rzeczywiœcie mamy tu zmianê trendu, czy te¿ taka hipoteza jest zbyt œmia³a?

– Nie jest zbyt œmia³a. W obecnej sytuacji trudno jest wprowadziæ spó³kê na gie³dê na dobrych warunkach, nie licz¹c oczywiœcie takich wyj¹tkowych firm jak Allegro – podkreœla Dariusz Proñczuk. Przyznaje, ¿e EI rozgl¹da siê po rynku publicznym w poszukiwaniu kolejnych ciekawych okazji.

Enterprise Investors jest jedn¹ z najwiêkszych firm private equity w Europie Œrodkowo-Wschodniej. Dzia³a od 1990 r. i utworzy³a dziewiêæ funduszy o ³¹cznym kapitale przekraczaj¹cym 2,5 mld euro. Fundusze te zainwestowa³y 2 mld euro w 145 spó³ek dzia³aj¹cych w ró¿nych sektorach gospodarki. Zakoñczy³y inwestycje w 134 firmach, uzyskuj¹c przychody brutto w wysokoœci 4,1 mld euro.

Og³oszone w czwartek wezwanie wpisuje siê w falê delistingów obserwowan¹ na warszawskiej gie³dzie w ostatnich latach. Od pocz¹tku stycznia og³oszono ju¿ ponad 20 wezwañ. Na drugim biegunie mamy debiuty: zaledwie trzy. Wprawdzie najlepiej w pamiêæ zapad³ fenomenalny debiut wspomnianego ju¿ Allegro, ale tu¿ po nim akcje chcia³o sprzedawaæ Canal+ Polska i zdecydowa³o siê na odwo³anie oferty.

Football news:

Neville compared Liverpool to Coventry after Manchester United's win. Probably because of the color of the uniform
Vladimir Gazzaev held the first training session with Siena
Alessandro Costacurta: Inter are the favourites for both the Milan derby and the Scudetto
The Valencia player tested positive for antigens. Yesterday was a match with Atletico
Tottenham topped the rating of the most eco-friendly clubs in the Premier League. Manchester United, Arsenal, Brighton and Man City-in the top 5, Liverpool-7th
Manchester United and Liverpool put on a show in the cup. The sponsor of the entertainment is the bold positions of Trent and Rashford (United have better realized this advantage)
Roman Abramovich: Lampard's status at Chelsea remains unshakeable. He is an iconic figure for the club