Poland

Energetyka znów pomoże kopalniom?

Polskiej Grupie Górniczej koñcz¹ siê pieni¹dze, a nie widaæ koñca negocjacji miêdzy zwi¹zkami zawodowymi a polskim rz¹dem w sprawie przysz³oœci kopalñ.

Jak alarmuj¹ górniczy zwi¹zkowcy, w negocjacjach umowy spo³ecznej wci¹¿ jest sporo rozbie¿noœci dotycz¹cych subsydiowania kopalñ z pañstwowych pieniêdzy. Punktem zapalnym jest tak¿e propozycja, by gwarancje zatrudnienia dla pracowników kopalñ zapisane by³y w ustawie. Na to nie zgadza siê strona rz¹dowa. W tej sytuacji podpisanie umowy spo³ecznej do koñca marca bêdzie niezwykle trudne, a przypomnijmy, ¿e pierwotnie umowa ta mia³a zostaæ zatwierdzona 15 grudnia 2020 r.

Na podstawie umowy spo³ecznej polski rz¹d sformu³uje wniosek do Komisji Europejskiej o mo¿liwoœæ pokrywania z pañstwowych pieniêdzy strat w polskich kopalniach – g³ównie tych nale¿¹cych do Polskiej Grupy Górniczej. Zwi¹zkowcy licz¹ na to, ¿e te œrodki uda siê uruchomiæ jeszcze w tym roku. Czasu jest jednak coraz mniej. PGG ma œrodki na wyp³aty dla górników tylko do koñca marca. W kolejnych miesi¹cach spó³ka liczy na pomoc w ramach tarczy antykryzysowej z Polskiego Funduszu Rozwoju. PFR ocenia wniosek PGG o 1,75 mld z³ wsparcia ju¿ od kilku miesiêcy.

Z nieoficjalnych Ÿróde³ wynika, ¿e do wydania ostatecznej decyzji potrzebne jest porozumienie ze zwi¹zkami zawodowymi. Ministerstwo Aktywów Pañstwowych przekonuje jednak, ¿e sprawa podpisania umowy spo³ecznej i pozyskania finansowania przez PGG z PFR to dwa ró¿ne procesy.

W dalszej perspektywie PGG ma dostawaæ sta³¹ kroplówkê z bud¿etu pañstwa – nawet 1–2 mld z³ rocznie, jeœli oczywiœcie zgodzi siê na to Komisja Europejska.

Alternatywny plan na przetrwanie tego roku to zwiêkszone zakupy wêgla z kopalñ PGG przez pañstwowe koncerny energetyczne. Z naszych Ÿróde³ wynika, ¿e spó³ki te pomog³y wêglowej firmie ju¿ na pocz¹tku tego roku, wykupuj¹c od PGG zapasy surowca. W ten sposób uda³o siê zgromadziæ œrodki na wyp³aty tzw. 14. pensji dla górników. Wiadomo jednak, ¿e relacje pomiêdzy energetyk¹ a PGG s¹ bardzo napiête i wypracowanie kolejnych form „wsparcia" mo¿e byæ trudne.

W bran¿y spekuluje siê o mo¿liwoœci zmian w obszarze górnictwa – zarówno jeœli chodzi o Artura Sobonia, wiceministra aktywów pañstwowych, który negocjuje ze zwi¹zkowcami treœæ umowy spo³ecznej, jak i o Tomasza Rogalê, prezesa PGG, którego kadencja koñczy siê w po³owie tego roku. Ostatnio dosz³o ju¿ do zmian w kierownictwie Jastrzêbskiej Spó³ki Wêglowej, co wywo³a³o wzburzenie tamtejszych zwi¹zków zawodowych. W œrodê zwi¹zkowcy sprzeciwili siê politycznym nominacjom w zarz¹dzie JSW, wysypuj¹c wêgiel przed wejœciem do biura poselskiego europos³anki Izabeli Kloc.

W tle rozmów miêdzy rz¹dem a górnikami ze Œl¹ska rozgorza³a dyskusja o pakietach socjalnych dla górników z kopalñ wêgla brunatnego. O prawa dla tej grupy pracowników upomnia³ siê w wywiadzie dla „Rzeczpospolitej" Piotr WoŸny, prezes ZE PAK – koncernu, który do 2030 r. zamknie wszystkie swoje kopalnie i elektrownie na wêgiel brunatny. – Nale¿y szybko stworzyæ regulacje, które zrównaj¹ prawa socjalne górników wêgla brunatnego z uprawnieniami górników wêgla kamiennego – zaapelowa³ WoŸny.

– Kwestia zabezpieczenia socjalnego górników, którzy bêd¹ traciæ pracê w zwi¹zku z transformacj¹ energetyczn¹, jest bardzo istotna i bêd¹ poszukiwane takie rozwi¹zania, aby pracownicy nie czuli siê pomijani b¹dŸ dyskryminowani w tym zakresie – zapewni³o nas Ministerstwo Aktywów Pañstwowych.

Football news:

Lingard scored 8 goals in the Premier League season, repeating his personal best
Antonio Conte: Inter have grown a lot in all aspects in two seasons
Vazquez will miss the rest of Real Madrid's season. He has a sprained cruciate ligament
Mesut Ozil: Real Madrid are the favourites for the La Liga title. Benzema - the best striker of the championship
Bixant Lizarazu: Benzema is one of the best players in the history of French football
A cautious line-up hurt Barca in the first half and forced them to go all-in. Second half = fun
Messi does not score against Real Madrid after Ronaldo's departure to Juve. In the last clasico before the transfer, both scored