Poland

Emirates przetestują IATA Travel Pass

Emirates s¹ jedn¹ z pierwszych linii lotniczych na œwiecie, które wypróbuj¹ IATA Travel Pass – cyfrowe narzêdzie do aktualizacji informacji na temat covidu-19.

IATA Travel Pass to aplikacja mobilna, która ma u³atwiæ pasa¿erom planowanie podró¿y zgodnie z wymogami dotycz¹cymi testów i szczepieñ przeciwko covidovi-19 – wyjaœnia biuro prasowe Emirates w komunikacie. Z jej pomoc¹ pasa¿erowie Emirates bêd¹ mogli sprawdziæ, czy ich test lub szczepienie spe³niaj¹ wymogi obowi¹zuj¹ce w miejscu, do którego siê udaj¹, a tak¿e udostêpniaæ œwiadectwa badañ i szczepieñ w³adzom i liniom lotniczym. Nowa aplikacja pozwoli równie¿ cyfrowo i bezproblemowo zarz¹dzaæ dokumentami potrzebnymi podczas podró¿y – czytamy w komunikacie.

Przed pe³nym wdro¿eniem narzêdzia Emirates ju¿ w kwietniu w Dubaju bêd¹ potwierdza³y za jego pomoc¹ testy PCR. Pasa¿erowie Emirates podró¿uj¹cy z Dubaju bêd¹ mogli udostêpniaæ status swojego testu bezpoœrednio linii lotniczej  jeszcze przed dotarciem na lotnisko, a aplikacja automatycznie uzupe³ni dane dotycz¹ce odprawy.

– Podró¿e miêdzynarodowe s¹ bezpieczne, jednak w zwi¹zku z globaln¹ pandemi¹ obowi¹zuj¹ nowe protoko³y i wymagania dotycz¹ce przemieszczania siê. Pracowaliœmy z IATA nad innowacyjnym rozwi¹zaniem, które u³atwi podró¿owanie w taki sposób, ¿e informacje wymagane przez kraje i ich rz¹dy bêd¹ w bezpieczny sposób przesy³ane cyfrowo do systemów lotniczych. Zapewni ono lepsz¹ obs³ugê klienta i wygodê podró¿nych  – mówi dyrektor operacyjny Emirates Adel Al Redha, cytowany w komunikacie.

– Dziêki szerokiej bazie klientów i globalnej siatce po³¹czeñ Emirates jako partner wniesie nieoceniony wk³ad w ulepszenie programu Travel Pass. To pierwszy krok do uczynienia podró¿y miêdzynarodowych w czasie pandemii tak wygodnymi, jak to tylko mo¿liwe. Dziêki narzêdziu podró¿ni maj¹ pewnoœæ, ¿e spe³niaj¹ wszystkie wymagania danego kraju dotycz¹ce covidu-19. Wraz z ponownym otwarciem granic przepustka IATA Travel Pass bêdzie dalej ulepszana. Klienci Emirates bêd¹ jednymi z pierwszych, którzy bêd¹ korzystaæ z tych us³ug – dodaje wiceprezes Miêdzynarodowego Zrzeszenia PrzewoŸników Powietrznych IATA, odpowiedzialny za porty lotnicze, ruch pasa¿erski, cargo i bezpieczeñstwo, Nick Careen.

Zintegrowany rejestr w aplikacji IATA Travel Pass umo¿liwi pasa¿erom znalezienie dok³adnych informacji o wymaganiach dotycz¹cych podró¿y i wjazdu do wszystkich miejsc. Znajdzie siê tam tak¿e spis oœrodków badañ i centrów szczepieñ, co u³atwi znalezienie w miejscu wylotu placówek, które spe³niaj¹ normy dotycz¹ce badañ i szczepieñ w miejscu docelowym.

Platforma umo¿liwi równie¿ autoryzowanym laboratoriom i oœrodkom badawczym bezpieczne przesy³anie pasa¿erom wyników testów lub œwiadectw szczepieñ. Rejestr globalny, zarz¹dzany przez IATA, bêdzie dba³ o bezpieczny przep³yw informacji miêdzy zainteresowanymi stronami, co zapewni bezproblemow¹ obs³ugê pasa¿erów.

Football news:

Gattuso was fined 3 thousand euros for blasphemy
Burnley will ask for 50 million pounds for Pope. The goalkeeper is Interesting to Tottenham
Gladbach midfielder Neuhaus would like to move to Liverpool, his compensation is 40 million euros. Bayern are unlikely to fight for a player
Sampaoli took charge of Marseille. Contract - until 2023
Carlos Bianchi: PSG can score 5-6 goals for Barca in the second leg of the Champions League
Director of Shakhtar Srna about Roma in the 1/8 finals of the Europa League: Chances 50-50
Eintracht's forward Silva scored his 19th Bundesliga goal. Lewandowski has 26 goals, Holand has 17