Poland

Emilewicz: O licencje PZN wystąpiłam przed kolejnymi zawodami

Polityka

Jadwiga Emilewicz

Fotorzepa/ Jerzy Dudek

- Choæ licencji nikt od dzieci nie wymaga³, poniewa¿ licencje mia³a szko³a, instruktorzy, a dzieci s¹ od lat cz³onkami licencjonowanego klubu, to postanowi³am je zrobiæ przed kolejnymi zawodami. W sobotê po naszym wyjeŸdzie ch³opcy byli zapisani na zawody w Szczawnicy - powiedzia³a Jadwiga Emilewicz, t³umacz¹c, dlaczego o licencje Polskiego Zwi¹zku Narciarskiego dla swoich synów wyst¹pi³a dopiero po tym, gdy spraw¹ ich udzia³u w zgrupowaniu narciarskim zainteresowa³y siê media.

Na pocz¹tku stycznia pojawi³y siê doniesienia medialne, ¿e trzej synowie by³ej minister rozwoju Jadwigi Emilewicz brali udzia³ w zgrupowaniu narciarskim w powiecie tatrzañskim. Licencje, które - po tym, jak rz¹d z uwagi na epidemiê koronawirusa zamkn¹³ stoki - by ich do tego uprawnia³y mia³y siê pojawiæ w wykazie Polskiego Zwi¹zku Narciarskiego dopiero po tym, jak dziennikarze o nie spytali. Przewodnicz¹cy komisji licencyjnej PZN Jakub Michalczuk powiedzia³ wówczas, ¿e je¿eli nazwiska nie widaæ w systemie PZN, to dany zawodnik nie ma licencji. Wed³ug doniesieñ, w chwili korzystania ze stoku ¿aden syn polityk nie mia³ aktualnej licencji.

Emilewicz we wtorek, w rozmowie z Interi¹, przeprosi³a za swoje zachowanie. Zapewnia³a jednak, ¿e jej synowie „nie musieli” mieæ licencji. - Przepisy epidemiologiczne z grudnia 2020 mówi¹, ¿e posiadanie licencji nie jest warunkiem udzia³u w zgrupowaniu - przekonywa³a.

W chwili korzystania ze stoku ¿aden syn polityk nie mia³ aktualnej licencji. Emilewicz wyst¹pi³a o nie dopiero po zainteresowaniu telewizji. Z dostêpnego w internecie wykazu PZN wynika obecnie, ¿e synowie by³ej wicepremier posiadaj¹ licencje o kolejnych numerach. W TVN24 by³a wicepremier t³umaczy³a, ¿e „choæ licencji nikt od dzieci nie wymaga³, poniewa¿ licencje mia³a szko³a, instruktorzy, a dzieci s¹ od lat cz³onkami licencjonowanego klubu, to postanowi³a je zrobiæ przed kolejnymi zawodami”. - W sobotê po naszym wyjeŸdzie ch³opcy byli zapisani na zawody w Szczawnicy - doda³a.

Emilewicz nie ukrywa³a, ¿e o licencje wyst¹pi³a po reporta¿u. - Ju¿ po publikacji artyku³u zadzwoni³am do Warszawskiego Okrêgowego Zwi¹zku Narciarskiego i rozmawia³am z prezesem, mecenasem Ludwikiem ¯ukowskim. On po publikacji rozporz¹dzenia Rady Ministrów z 21 grudnia w sprawie nowych ograniczeñ przygotowa³ interpretacjê tych przepisów. Powiedzia³ mi, ¿e licencje powinien mieæ klub oraz instruktorzy, a dzieci maj¹ byæ cz³onkami klubu. Moje dzieci wedle mojej najlepszej wiedzy nie musia³y mieæ licencji. Jednak¿e, choæ nie naruszy³am prawa, to z³ama³am obyczaj i za to przepraszam. Jeszcze raz powtarzam, to by³ b³¹d, nie powinniœmy byli jechaæ. Mam nadziejê, ¿e uda mi siê go odpracowaæ i zas³u¿yæ ponownie na dobre oceny – tym razem w roli pos³anki z Poznania - powiedzia³a.

Wed³ug reporta¿u, w chwili korzystania ze stoku ¿aden syn polityk nie mia³ aktualnej licencji.

Z dostêpnego w internecie wykazu PZN wynika obecnie, ¿e synowie by³ej wicepremier posiadaj¹ licencje o kolejnych numerach.

Football news:

Burnley will ask for 50 million pounds for Pope. The goalkeeper is Interesting to Tottenham
Gladbach midfielder Neuhaus would like to move to Liverpool, his compensation is 40 million euros. Bayern are unlikely to fight for a player
Sampaoli took charge of Marseille. Contract - until 2023
Carlos Bianchi: PSG can score 5-6 goals for Barca in the second leg of the Champions League
Director of Shakhtar Srna about Roma in the 1/8 finals of the Europa League: Chances 50-50
Eintracht's forward Silva scored his 19th Bundesliga goal. Lewandowski has 26 goals, Holand has 17
Andrea Pirlo: In the Champions League, the ball flies twice as fast as in Serie A. We need to adapt