Poland

Elektrownie nie palą się do drewna z państwowych lasów

elektrownie, lasy

Potrzebne przejrzyste zasady obrotu biomas¹

Elektrownie wol¹ znacznie tañsz¹ leœn¹ biomasê sprowadzaæ z Bia³orusi albo Ukrainy. Wed³ug oficjalnych Ÿróde³ ju¿ wczeœniej zamawiano za wschodni¹ granic¹ nawet ok. 2,5 mln m szeœc. odnawialnego paliwa do celów energetycznych rocznie.

Nie jest tajemnic¹, ¿e latem zesz³ego roku ówczesny resort œrodowiska pospieszy³ na pomoc lasom forsuj¹c nowe regulacje pod wp³ywem œwie¿ych jeszcze doœwiadczeñ zwi¹zanych z lockdownem w Lasach Pañstwowych i za³amaniem siê w marcu i kwietniu sprzeda¿y drewna z leœnych zasobów Skarbu Pañstwa. Wielu odbiorców po wiosennym (2020 r) zamkniêciu gospodarki wycofywa³o siê z zawartych z LP umów, zwraca³o albo nie odbiera³o zakontraktowanego surowca. Lasy Pañstwowe obawia³y siê, ¿e zwi¹zany z pandemi¹ kryzys doprowadzi do utraty p³ynnoœci Leœnego Gospodarstwa i drzewnego potentata w Polsce, który g³ównie z pieniêdzy uzyskanych ze sprzeda¿y drewna finansuje utrzymanie, ochronê i rozwój drzewostanów gospodarczych w kraju.

Perspektywa skierowania pokaŸnej czêœci drewna pozyskiwanego w Lasach Pañstwowych do pieców elektrowni wzburzy³a ekologów i wywo³a³a zdecydowane protesty w wielu innych œrodowiskach.

Dziœ Lasy Pañstwowe t³umacz¹, ¿e realnej groŸby spalenia nadwy¿ek niesprzedanego drewna nigdy nie by³o.

Fotorzepa, Robert Wójcik

Zdaniem Andrzeja Koniecznego Dyrektora Generalnego Lasów Pañstwowych u pod³o¿a sporu od pocz¹tku le¿a³y fa³szywe doniesienia, ¿e na podstawie nowych rz¹dowych regulacji lasy bêd¹ tworzy³y specjaln¹ pulê drewna z przeznaczeniem na paliwo dla elektrowni. – Prawda jest taka, ¿e nie tworzymy ¿adnej osobnej puli drewna energetycznego a surowiec pozyskujemy zgodnie obowi¹zuj¹cymi we wszystkich 430 nadleœnictwach zasadami wynikaj¹cymi z planów urz¹dzenia lasu. A energetyka mo¿e zamawiaæ surowiec w procedurach obowi¹zuj¹cych wszystkich pozosta³ych kontrahentów – wyjaœnia Dyrektor Generalny LP.

Zieloni aktywiœci zwracaj¹ jednak uwagê, ¿e od 1 paŸdziernika 2020 r. obowi¹zuje nowa, czasowa definicja drewna energetycznego, która daje wci¹¿ mo¿liwoœæ sprzedawania elektrowniom drewna, wyznaczanego wed³ug niejasnych kryteriów. Przepisy w sprawie drewna energetycznego maj¹ obowi¹zywaæ do koñca grudnia 2021 roku.

Lasy t³umacz¹ ,¿e po zmianie ustawy o odnawialnych Ÿród³ach energii energetyce mo¿e op³acaæ siê kupno drewna energetycznego, ale tylko mo¿e – bo decyzje nabywców drewna zale¿¹ od wielu czynników, niezale¿nie od tego, jaki sektor reprezentuj¹. To przede wszystkim kwestia ceny drewna w LP, jego dostêpnoœci w odpowiedniej dla danego klienta iloœci, kosztów transportu itp. Wprowadzenie definicji poszerzy³o tylko potencjalny kr¹g nabywców drewna – a nie pulê dostêpnego surowca – zapewniaj¹ LP.

Tomasz Pezold Knezevic z Fundacji WWF przypomina ¿e wiele organizacji pozarz¹dowych, ekspertów, a tak¿e przedstawicieli przemys³u drzewnego od samego pocz¹tku wskazywa³o na liczne wady projektu rozszerzenia definicji drewna energetycznego. Z jednej strony bardzo istotny by³ niew³aœciwy sposób procedowania rz¹dowych propozycji – brakowa³o rzetelnych konsultacji spo³ecznych, a zmiany dokonywane by³y w bardzo szybki, a tym samym nieprzemyœlany sposób. – W konsekwencji mamy obecnie zapisy legislacyjne które potencjalnie nios¹ za sob¹ sporo zagro¿eñ, a jednoczeœnie s¹ zapisami martwymi, które w ¿aden sposób nie przystaj¹ do rzeczywistoœci spo³eczno – ekonomicznej a nawet polityki samych Lasów Pañstwowych – mówi przedstawiciel WWF.

Pezold Knezewic: Od pocz¹tku by³o oczywiste i¿ ówczesnemu Ministerstwu Œrodowiska chodzi³o wy³¹cznie o chêæ zminimalizowania ryzyka utraty przychodów i p³ynnoœci finansowej nadzorowanych przez resort Lasów Pañstwowych. Zagro¿enie takie jakie mia³o miejsce wiosn¹ 2020 roku na szczêœcie w kolejnych miesi¹cach minionego roku nie nast¹pi³o. Zadzia³a³y mechanizmy rynkowe i surowiec drzewny zamiast do pieców elektrowni, trafi³ do zak³adów przetwórczych. Wyeliminowa³o to potencjalnie du¿e zagro¿enia dla przyrody w Polskich lasach jak i negatywnego wp³ywu na zmiany klimatyczne. Ekolodzy z WWF nie zmieniaj¹ jednak zdania : spalanie drewna, zw³aszcza na masow¹ skalê, jest najgorszym z mo¿liwych sposobów jego zagospodarowania, zw³aszcza pod k¹tem emisji dwutlenku wêgla.

To dlatego WWF apeluje do rz¹du, Lasów Pañstwowych, jak i wszystkich innych interesariuszy o rozpoczêcie rzetelnego dialogu w celu wspólnego wypracowywania rozwi¹zañ zapewniaj¹cych, ¿e drewno z polskich lasów bêdzie zagospodarowywane w sposób zrównowa¿ony przy zapewnieniu ochrony funkcji ochrony ró¿norodnoœci biologicznej i ograniczaniu emisji CO2.

Do pilnych rozmów w sprawie ustalenia ze wszystkimi zainteresowanymi – LP, rz¹dem i przemys³em – rzetelnych zasad sprzeda¿y drewna z pañstwowych zasobów od lat namawia Polska Izba Gospodarcza Przemys³u Drzewnego najwiêksza organizacja skupiaj¹ca m in. tartaki i dostawców tarcicy i drewna budowlanego. Rafa³ Szefler dyrektor PIGPD, twierdzi, ¿e od lat przedsiêbiorcy z wiêkszoœci drzewnych firm firm maj¹ zastrze¿enia do arbitralnie ustalanego i niestabilnego systemu handlu drzewnym surowcem przez Lasy Pañstwowe. Od lat zwracamy uwagê, ¿e procedurom stosowanym w obrocie brakuje elementarnej przejrzystoœci – mówi dyr. Szefler.

Football news:

Ancelotti on 0:2 with Chelsea: Everton are not at their level. They were better and deserved to win
Lazio women's coach about Italy: Our society is homophobic and racist
Lingard has scored 4 goals in 6 Premier League appearances for West Ham. In Manchester United, he scored 4 goals in the previous 38 matches
Thomas Tuchel: It's a pleasure to work with Chelsea. The skill of the players and the level of the club is obvious
Chelsea have not conceded in 5 home games under Tuchel. This is a record of the Premier League
Leonardo Bonucci: We are waiting for Porto to come to play, not to defend
Conceicau about the game with Juve: For Porto, only a win is a good result