Poland

Elektroniczny bat na przeładowane ciężarówki

Montowane w samochodach elektroniczne systemy wa¿enia oraz preselekcja wyeliminuj¹ z dróg przeci¹¿one pojazdy.

Od 21 sierpnia 2022 roku wejdzie obowi¹zek montowania w nowych pojazdach inteligentnych tachografów 2 generacji. Dwa lata póŸniej takie urz¹dzenia bêd¹ obowi¹zkowe we wszystkich ciê¿arówkach.

Tachograf nowej generacji umo¿liwi inspekcjom drogowym zdalne pobieranie danych, w tym dotycz¹cych masy zestawu. Ministerstwo Infrastruktury przypomina, ¿e dyrektywa 2015/719 zmieniaj¹ca dyrektywê 96/53/WE da³a pañstwom cz³onkowskim mo¿liwoœæ wyboru jednego z dwóch rozwi¹zañ przeprowadzania kontroli wa¿enia pojazdów:

–         za pomoc¹ automatycznych systemów ustanawianych w ramach infrastruktury drogowej,

–         za pomoc¹ pok³adowych urz¹dzeñ wa¿¹cych instalowanych w pojazdach.

Obowi¹zuj¹ce w Polsce przepisy, wprowadzone ustaw¹ z 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym, umo¿liwiaj¹ tworzenie w ramach infrastruktury drogowej miejsc do wa¿enia pojazdów. – Polska wybra³a zatem przeprowadzanie kontroli za pomoc¹ automatycznych systemów ustanawianych w ramach infrastruktury drogowej – podkreœla rzecznik MI Szymon Huptyœ.

Na drogach zarz¹dzanych przez Generaln¹ Dyrekcjê Dróg Krajowych i Autostrad stosowany jest od dekady system preselekcyjny, który wspomaga kontrolê pojazdów przekraczaj¹cych dopuszczalne: masê i naciski pojazdów. System pozwala ustaliæ, które pojazdy lub zespo³y pojazdów poruszaj¹ce siê po drodze najprawdopodobniej przekroczy³y maksymaln¹ dopuszczaln¹ masê. Rzeczywista kontrola i na³o¿enie kary administracyjnej odbywa siê na podstawie wa¿enia przy pomocy wag przejazdowych.

System kontroli najwyraŸniej jest skuteczny, bo prze³adowanych ciê¿arówek jest coraz mniej na polskich drogach. W 2020 roku funkcjonariusze Inspekcji Transportu Drogowego na 18 245 kontroli masy zestawu i nacisków na osie, wystawili 8217 mandatów na ponad 2 mln z³ oraz 1741 decyzji administracyjnych wystawionych na przedsiêbiorców na kwotê ponad 10 mln z³. W 2011 roku inspektorzy przeprowadzili 18 479 kontroli, w efekcie których wystawili 3896 decyzji administracyjnych dla przedsiêbiorców na kwotê ponad 16 mln z³.

Football news:

Cavani has returned to training and is likely to play against Crystal Palace
Fabio Capello, Juventus played Rugby against the Port. Only Ronaldo and Chiesa can make a difference in this squad
Neymar: I posted how I was recovering from my injury, and I didn't get any messages saying, Wow, what a professional. No
Ole Gunnar Solscher: The work of the judges is very difficult and without additional pressure. We have to make their decisions
Joan Laporta: I'm sure Messi won't stay at Barca if I don't win the election. He gives the club 30% of revenue
Trent had idolized Gerrard since he was a kid, and he was in a fairy tale: he got Steven's care and the captain's armband. The story of a great relationship
Hazard's recovery from the injury is delayed. He probably won't play against Atletico on March 7