Poland

Elastyczne grafiki i gorsze warunki pracy

Firma ze spadkiem obrotw moe skrci pracownikom odpoczynki. atwiej te bdzie jej wprowadzi rwnowany system czasu pracy i pogorszy warunki zatrudnienia zaogi.

Ustawa wprowadza pewne rozwizania ograniczajce prawa pracownikw, ktre w zaoeniu maj si przyczyni do zachowania miejsc pracy w osabionych gospodarczo zakadach pracy. Nale do nich:

- skrcenie nieprzerwanego odpoczynku dobowego i tygodniowego,

- wprowadzenie rwnowanego systemu czasu,

- stosowanie mniej korzystnych warunkw zatrudnienia pracownikw ni te wynikajce z ich umw o prac.

Dwa ostatnie rozwizania pomimo analogicznych regulacji zawartych w kodeksie pracy s regulacj szczegln opart na ustawie o Covid-19. Maj charakter czasowy, a okres ich stosowania powinien wynika z porozumienia zawartego ze stron spoeczn.

Okres ten powinien by przy tym zwizany z sytuacj gospodarcz pracodawcy. Porozumienia nie powinny by zatem zawierane na okres, w ktrym spadek obrotw gospodarczych wywoanych koronawirusem nie bdzie ju istotny dla funkcjonowania pracodawcy.

Z nowych rozwiza wprowadzonych ustaw moe skorzysta pracodawca:

- u ktrego wystpi spadek obrotw gospodarczych w nastpstwie wystpienia Covid-19 (analogicznie jak w przypadku przestoju ekonomicznego czy obnienia wymiaru czasu pracy na podstawie ustawy) oraz

- ktry nie zalega w regulowaniu zobowiza podatkowych, skadek na ubezpieczenia spoeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych wiadcze Pracowniczych, Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnociowy do koca trzeciego kwartau 2019 r.

Te rozwizania nie s zatem dostpne dla wszystkich pracodawcw.

W zaoeniu zmiany dotyczce uelastycznienia czasu pracy maj suy przede wszystkim gospodarczemu podniesieniu si" pracodawcw po tym, jak do zakadw pracy wrci normalne ycie. W ten sposb firmy, ktre poniosy straty w wyniku gospodarczego przestoju, zyskay instrumenty pozwalajce na zintensyfikowanie pracy.

Kodeks pracy zapewnia pracownikom prawo do co najmniej 11 godzin nieprzerwanego dobowego odpoczynku. Zgodnie z ustaw pracodawca moe skrci ten czas maksymalnie do 8 godzin. Rnic pomidzy 11-godzinnym a skrconym odpoczynkiem bdzie musia udzieli pracownikowi w formie rwnowanego okresu odpoczynku (a wic 1:1) w okresie nie duszym ni osiem tygodni kosztem czasu pracy. Rozliczenie tego okresu nie jest zatem powizane z okresem rozliczeniowym.

Pracownik w danej dobie skorzysta tylko z 10 godzin odpoczynku dobowego. W okresie nastpnych omiu tygodni pracodawca musi mu udzieli dodatkowo godzinnego odpoczynku.

Pracodawca moe rwnie skrci nieprzerwany 35-godzinny odpoczynek tygodniowy, obejmujcy co najmniej 11 godzin nieprzerwanego odpoczynku dobowego. Na podstawie ustawy minimalny tygodniowy nieprzerwany odpoczynek moe zosta skrcony do 32 godzin, na ktry musi przypada co najmniej 8 godzin nieprzerwanego odpoczynku dobowego.

Pracodawca nie ma obowizku zrwnowaenia skrconego odpoczynku tygodniowego.

W rwnowanym systemie czasu pracy pracownicy tak jak i w systemie podstawowym pracuj przecitnie 40 godzin w tygodniu w przecitnie piciodniowym tygodniu pracy. Rnica polega na tym, e w systemie rwnowanym pracownicy mog pracowa w niektre dni duej do 12 godzin. Duszy czas pracy jest rekompensowany dniami wolnymi od pracy lub krtszym dobowym wymiarem czasu pracy. Zgodnie z kodeksem pracy rwnowany system czasu pracy mona wprowadzi tylko wtedy, gdy jest to uzasadnione rodzajem pracy lub jej organizacj.

Na mocy ustawy pracodawca moe zawrze z organizacjami zwizkowymi (a jeeli takie nie dziaaj w firmie z przedstawicielami pracownikw) porozumienie o wprowadzeniu systemu rwnowanego czasu pracy. Do jego wprowadzenia nie jest konieczne spenienie przesanek wynikajcych z kodeksu pracy.

Co wicej, w takim porozumieniu strony mog ustali dowolny okres rozliczeniowy do maksymalnie 12 miesicy. Take w tym przypadku nie trzeba speni kodeksowych wymogw wyduenia okresu rozliczeniowego.

Jeeli pracodawca jest objty ponadzakadowym lub zakadowym ukadem zbiorowym pracy, to w zakresie i przez czas okrelony w porozumieniu nie bdzie stosowa si wynikajcych z tego ukadu warunkw umw o prac i innych aktw stanowicych podstaw nawizania stosunku pracy.

Pracodawca moe zawrze porozumienie o czasowym stosowaniu mniej korzystnych warunkw zatrudnienia pracownikw ni wynikajce z ich umw o prac. Porozumienie zawiera si z organizacjami zwizkowymi, a jeeli takie nie dziaaj w firmie z przedstawicielami pracownikw.

Bez znaczenia jest, czy pracodawca jest objty ponadzakadowym lub zakadowym ukadem zbiorowym pracy. Warunki umw o prac i innych aktw stanowicych podstaw nawizania stosunku pracy wynikajce z ukadu nie s stosowane oczywicie w zakresie wynikajcym z porozumienia.

Tarcza antykryzysowa - poradnik prawny

Autorka jest prawnikiem w kancelarii Raczkowski sp.k.

Football news:

Besiktas players got down on one knee, forming the initials of George Floyd
RB Leipzig considers Rasetsu as a replacement for Werner
Director of Bayer: the Future of Havertz has not yet been determined
Arsenal is ready to pay 25 million euros for 19-year-old Feyenoord midfielder Kekcu
Real were denied the transfer of Havertz for 80 million euros. Bayer wants 100 million (Bild)
Balotelli on skipping training: I'm still sick
CEO Of The Homeland: Information about merging with Khimki is incorrect