Poland

Ekstraklasa. Whisky jeszcze nie pili

Pi³ka no¿na

Pierwszy trening Wis³y pod okiem Petera Hyballi

Pierwszy trening Wis³y pod okiem Petera Hyballi

fot. mat.pras. Wis³a Kraków/ Jakub Gruca /400mm.pl

W pi¹tek derby Krakowa. To bêdzie debiut nowego trenera Wis³y, Niemca Petera Hyballi. W sobotê Legia gra z Lechi¹.

– Jeœli pokonamy Cracoviê, nie bêdê potrzebowa³ ju¿ innego prezentu – ¿artuje Hyballa, który dzieñ po meczu bêdzie obchodzi³ 45. urodziny.

W œrodê podpisa³ kontrakt, w czwartek poprowadzi³ pierwszy trening, a w pi¹tek zostanie rzucony na g³êbok¹ wodê. Wis³a odnios³a dot¹d tylko dwa zwyciêstwa, oba z beniaminkami – Stal¹ i Podbeskidziem. A do koñca roku oprócz derbów czekaj¹ j¹ jeszcze spotkania z Legi¹ i Lechem.

– Traktujê to jako wyzwanie. Jesteœmy na tyle dobrzy, ¿e nie musimy siê baæ. Ten brak strachu chcia³bym przenieœæ na pi³karzy. Mamy graæ odwa¿nie, ofensywnie, z pasj¹ – przedstawia swoj¹ filozofiê Hyballa, prywatnie podobno dobry znajomy Juergena Kloppa.

Pracowali razem w Borussii. W latach 2007–2010 Hyballa by³ w Dortmundzie trenerem zespo³u do lat 19. Wtedy te¿ pozna³ wchodz¹cego do pierwszej dru¿yny Kubê B³aszczykowskiego.

– Teraz bêdzie on moj¹ praw¹ rêk¹ – ma nadziejê Niemiec, który szkoli³ równie¿ m.in. m³odzie¿ Bayeru Leverkusen, Wolfsburga i Red Bull Salzburg. Samodzielnie prowadzi³ Sturm Graz, NEC Nijmegen, Dunajsk¹ Stredê, a ostatnio NAC Breda.

Z Dunajsk¹ Stred¹ rywalizowa³ przed rokiem w kwalifikacjach Ligi Europy. W pierwszej rundzie wyeliminowa³ Cracoviê, Micha³owi Probierzowi zarzuci³ archaiczny styl gry, a jego zawodników nazwa³ zespo³em koszykarzy.

– Nie chcia³em nikogo obraziæ. Chodzi³o mi tylko o ró¿nicê wzrostu. Z Probierzem podaliœmy sobie wówczas rêkê. To wielki trener, z ogromnym doœwiadczeniem. Opiniê na temat stylu Cracovii zachowam jednak dla siebie – mówi dyplomatycznie Hyballa, a Probierz apeluje: – Whisky jeszcze nie piliœmy, ale nie róbcie z nas wrogów. ¯yczê mu powodzenia, przyjecha³ do obcego kraju i nie zamierzam wywo³ywaæ jakiejœ wojny.

W sobotê Legia bêdzie atakowaæ pozycjê lidera w meczu z Lechi¹ przy £azienkowskiej, Raków – broniæ pierwszego miejsca w spotkaniu ze Œl¹skiem we Wroc³awiu.

PKO BP Ekstraklasa - 12. kolejka

Pi¹tek: Cracovia – Wis³a Kraków (20.30, Canal+ Sport).
Sobota: Jagiellonia – Warta (15.00, Canal+ Sport); Œl¹sk – Raków (17.30, Canal+ Sport); Legia – Lechia (20.00, Canal+ Sport, TVP Sport).
Niedziela: Piast – Zag³êbie (15.00, Canal+ Sport); Lech – Podbeskidzie (17.30, Canal+ Premium).
Poniedzia³ek: Pogoñ – Stal (18.00, Canal+ Sport, nSport+); Wis³a P³ock – Górnik (20.30, Canal+ Sport).

Football news:

AC Milan are close to loaning Tomori to Chelsea with a 20+ million euro buy-out option
Spartak about fans convicted for fighting at Euro 2016: Fedun personally helped them financially
Lewandowski updated the Bundesliga record by scoring 22 goals in the 1st round
Flick on Bayern: Our goal is to stay on top
Goalkeeper Alcoyano has 10 saves in the match with Real Madrid. Most of all in the season among the rivals of Madrid
De Bruyne has a suspected muscle injury. He was replaced in the game against Villa
In Spanish for 70 years there is a phraseology about Alcoyano. It's about an outsider who does not give up until the last