Poland

Eksperci WHO: Podróżowanie nie może zależeć od szczepień

Fot. AFP

W dyskusji na temat wprowadzenia przywilejów dla podró¿nych, którzy siê zaszczepi¹ na covid-19, pojawia siê coraz wiêcej g³osów przeciwnych temu pomys³owi. Nie popiera go WHO, sceptycznie odnosi siê do niego niemiecki rz¹d.

Œwiatowa Organizacja Zdrowia (World Health Organization – WHO) nie rekomenduje uznawania certyfikatu szczepieñ na koronawirusa lub potwierdzenia nabycia odpornoœci jako warunku wjazdu przy podró¿ach zagranicznych – donosi agencja informacyjna Reutera. Zdaniem WHO nadal istnieje wiele niewiadomych co do skutecznoœci szczepionek w ograniczaniu rozprzestrzeniania siê wirusa. Pod uwagê braæ te¿ trzeba ich ograniczon¹ dostêpnoœæ.

Rekomendacja jest jedn¹ z wielu, które pojawi³y siê po posiedzeniu Komitetu Kryzysowego WHO, w sk³ad którego wchodzi 19 niezale¿nych ekspertów. Po zatwierdzeniu przez dyrektora generalnego organizacji Tedrosa Adhanoma Ghebreyesusa zosta³y one przes³ane do 194 pañstw cz³onkowskich. „Potwierdzenie szczepienia nie powinno zwalniaæ wyje¿d¿aj¹cych za granicê ze stosowania siê do innych zasad ograniczaj¹cych ryzyko podró¿y” – pisze WHO w oœwiadczeniu.

Przewodnicz¹cy komitetu Didier Houssin przyznaje, ¿e w tej chwili kraje stawiaj¹ ró¿ne wymogi dotycz¹ce podró¿y, od testów przez kwarantannê do zakazu wjazdu, co powoduje, ¿e œwiat jest „nieco sparali¿owany, nieco zagubiony”. Eksperci rekomenduj¹ WHO, by przejê³a wiod¹c¹ rolê przy tworzeniu jasnych wytycznych, opartych na danych naukowych, które wska¿¹, jak w bezpieczny sposób zapewniæ przemieszczanie siê ludzi transportem lotniczym i morskim.

WHO zaleca natomiast rz¹dom monitorowanie nowych mutacji wirusa jak te odkryte w Wielkiej Brytanii i RPA, by oszacowaæ, na ile skuteczne s¹ szczepionki, leki i testy.

Tak¿e rz¹d Niemiec jest sceptycznie nastawiony do wykorzystania certyfikatów szczepieñ przy podró¿ach. Dyskusja na ten temat jest przedwczesna. Jak mówi³ na konferencji prasowej minister stanu ds. Europy Michael Roth, na razie nie wiadomo, jak dzia³a szczepionka – czy chroni tylko zaszczepionego, czy zapewnia te¿, ¿e nie bêdzie on zara¿a³ innych. By³oby logiczne, gdyby podejœcie ca³ej UE do zwalczania pandemii prowadzi³o do wspólnej certyfikacji szczepieñ. Na razie jeszcze nie by³o rozmów na ten temat.

Odpowiadaj¹c na pytanie dziennikarza, Roth nie wykluczy³, ¿e w najbli¿szych tygodniach i miesi¹cach ponownie mo¿e dojœæ do zamykania granic z powodu pandemii, ale zaznacza, ¿e rz¹d Niemiec nie d¹¿y do polityki izolacji.

O wprowadzenie „paszportu szczepieñ” zabiegaj¹ kraje, dla których turystyka jest bardzo wa¿na z gospodarczego punktu widzenia – z tak¹ propozycjê wyst¹pi³ ostatnio premier Grecji. Ma ona byæ omawiana w czasie czwartkowej wideokonferencji Rady Unii Europejskiej.

Football news:

Dzyuba supported Pyotr Yan on the eve of the fight with Sterling at UFC 259
Simeone on the title race: They said that Real Madrid and Barca have no chance, but look where they are now
Willian made an assist in Arsenal's third match in a row
The March matches of the South American selection of the 2022 World Cup can take place in a bubble in a European city
Zidane on Benzema before the derby: We won't take any chances. Those who are 100% ready will play
Can you guess a coach based on his career as a player? It's easy with Zidane - but with Flick and Gasperini?
Zidane is categorically against Bale's return to Real Madrid (Defensa Central)