Poland

Eksperci do premiera: Weto grozi pełzającym polexitem

Eksperci zgromadzeni w "Team Europe" apeluj¹ do Mateusza Morawieckiego o rezygnacjê z zawetowania unijnego bud¿etu na lata 2021-2027. S¹ przekonani, ¿e oznacza to marginalizacjê Polski w UE i jest równoznaczne z pe³zaj¹cym polexitem.

"Team Europe" to grupa ekspertów z ró¿nych dziedzin, którzy wspó³pracuj¹ z Przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Polsce.

Tworz¹ j¹ specjaliœci zajmuj¹cy siê wieloma aspektami polityki europejskiej – prawnicy, ekonomiœci, politolodzy, historycy, socjologowie. Cz³onkowie TE uczestnicz¹ w debatach i konferencjach, bior¹ udzia³ w programach radiowych i telewizyjnych. Zainteresowane instytucje i organizacje mog¹ zwracaæ siê do nich, aby uzyskaæ eksperck¹ wiedzê lub analizê na konkretny temat.

"My, doœwiadczeni praktycy wielu specjalizacji, dzia³aj¹cy w ramach sieci eksperckiej „Team Europe”’, odbieramy z rosn¹cym niepokojem opinie i rozstrzygniêcia wokó³ polskiego i wêgierskiego weta do 7-letnich ram finansowych Unii Europejskiej i Funduszu Odbudowy Gospodarki" - czytamy w przes³anym mediom liœcie, skierowanym do premiera Morawieckiego.

Eksperci podkreœlaj¹ w nim, ¿e cz³onkostwo Polski w UE jest unikatow¹ szanse na "bezpieczne i trwa³e zakotwiczenie naszego kraju wœród przyjaznych, dobrze zorganizowanych i demokratycznie rz¹dzonych pañstw Europy", a wolê przyst¹pienia do tej wspólnoty wyrazi³ suweren.

Rozbie¿noœci interesów, nieuniknione w grupie pañstw, s¹ nieuniknione, ale powinny byæ rozstrzygane w drodze negocjacji i na podstawie "zasad równoœci i praworz¹dnoœci".

Planowane przez rz¹d zg³oszenie weta wobec bud¿etu, który ma byæ realizowany w œcis³ym zwi¹zku z przestrzeganiem praworz¹dnoœci, spowoduje znacz¹ce straty gospodarcze, spo³eczne i kulturowe, a ponadto d³ugofalowo zagrozi polskiej racji stanu.

"Twierdzi siê, ¿e rozporz¹dzenie w sprawie zasady warunkowoœci, ³¹cz¹cej wyp³aty z praworz¹dnoœci¹, naruszaæ ma suwerennoœæ Polski. A przecie¿ Polska przyst¹pi³a do Unii i powierzy³a jej stosowne decyzje w³aœnie na podstawie woli suwerena, wyra¿onej w referendum, którego wynik jest wi¹¿¹cy dla wszystkich w³adz Rzeczpospolitej" - czytamy w liœcie.

Eksperci przypominaj¹, ¿e przestrzeganie praworz¹dnoœci jest obowi¹zkiem pañstw cz³onkowskich UE, a kurczowe trzymanie siê przekonania, ¿e grozi to polskiej suwerennoœci oraz wetowanie bud¿etu oznacza marginalizacjê znaczenia Polski w UE, a co za tym idzie - "pe³zaj¹cy polexit".

Pod listem podpisali siê:

prof. dr hab. Jan Barcz

dr Wojciech Warski

dr Joanna Orzechowska-Wac³awska

dr hab. Renata Mieñkowska-Norkiene

prof. nadz. dr hab. Leszek Kwieciñski

dr Ma³gorzata Bonikowska

Piotr Maciej Kaczyñski

dr Leszek Cybulski

prof. dr hab. Artur Nowak – Far

dr Bart³omiej Zapa³a

dr Marta Czarnecka-Gallas

Tomasz Dostatni OP

Jan Truszczyñski

Sebastian GojdŸ

prof. nadz. dr hab. Lech Kurkliñski

prof. dr hab. Janusz Wêc

dr Andrzej Duma³a

dr Grzegorz Gil

dr Ewa Szostak

dr hab. Micha³ Jamio³kowski

dr Jaros³aw Greser

dr Katarzyna Kasia

Andrzej Dycha

dr Tomasz Ka³u¿ny

prof. dr hab. Robert Grzeszczak

dr Bart³omiej E. Nowak

dr hab. Arkadiusz Domaga³a

dr Pawe³ Sztarbowski

dr in¿. arch. Ewa Heczko-Hy³owa

prof. nadz. dr hab. Anna Doliwa-Klepacka

dr Paula Wiœniewska

dr Beata Jurkowicz

Aleksanda Polak

Joanna Mytkowska

dr hab. Anna Przybylska

dr Anna Jaroñ

Ma³gorzata Lawrowska-von Thadden

prof. nadz. dr hab. Ma³gorzata Molêda-Zdziech

dr hab. Marek Grela

prof. nadz. dr hab. Maciej Krzak

dr Krzysztof Biegun

prof. dr hab. Teresa Sasinska-Klas

dr hab. Katarzyna Stachurska-Szczesiak

dr Justyna Napiórkowska

dr hab. Tomasz Kubin

dr Agnieszka Florczak

dr B³a¿ej Choroœ

Ludwik Kotecki

Wies³aw Ró¿yñski

dr Agnieszka Nitszke

dr El¿bieta Skotnicka - Illasiewicz

Football news:

Arthur scored for Juventus for the first time. He is playing his 19th game for the club
Chelsea fans supported Lampard with the We Believe in Frank banner. Then. Now. Always
Real Madrid DIRECTOR Butragueno: Everyone knows what Zidane means to us. Rumors appear when there are no wins
Hertha sacked head coach and managing director after 1-4 away to Werder
Karim Benzema: Real Madrid need a better version of Hazard. He was great at Chelsea and should write history in Madrid
Inter to swap Eriksen to Dzeko. The club wants to sell the midfielder to a club not from Italy, but is afraid of not finding buyers
Ex-agent Modibo Barcelona believed in him, and Jean-Clair thought he was already a phenomenon. Very sorry