Poland

Ekogroszek nie taki eko. Naukowcy sprawdzili, jak nas truje

Jak pokazuj¹ wyniki badañ naukowych, siêganie po nazwê „ekogroszek” jest klasycznym przyk³adem greenwashingu w bran¿y wêglowej.

Zespó³ naukowców z Politechniki Warszawskiej na zlecenie fundacji ClientEarth – Prawnicy dla Ziemi przeprowadzi³ badanie dotycz¹ce wzbudzaj¹cego niema³e emocje ekogroszku. Jakie s¹ rezultaty? Niestety, ten produkt z ekologi¹ nie ma nic wspólnego. W ramach badania sprawdzono parametry „ekogroszku” oraz poziom emisji zanieczyszczeñ, które powstaj¹ w procesie jego spalania, w warunkach podobnych do domowych.

Przebadane przez naukowców „ekogroszki” emituj¹ nawet czterdzieœci razy wiêcej py³ów, ni¿ dopuszcza norma, która wynosi 40 mg/m3. Tymczasem niektóre testy wykaza³y stê¿enie py³u w wysokoœci nawet 1739 mg/m3. Emituj¹ równie¿ benzopiren – substancjê dzia³aj¹c¹ rakotwórczo, która prowadzi do bezpoœrednich zanieczyszczeñ œrodowiska, szkodliw¹ dla roœlin i zwierz¹t, a tak¿e ponadnormatywne iloœci tlenku wêgla i tlenków azotu. Naukowcy odkryli równie¿, ¿e parametry jednego z przebadanych „ekogroszków” s¹ niezgodne z deklaracj¹ producenta – jest to wiêc klasyczny przyk³ad greenwashingu.

Czytaj te¿: POLSKA BEZ SMOGU – akcja spo³eczna „Rzeczpospolitej” i Polskiego Alarmu Smogowego

Badanie jednoznacznie wytr¹ca argumenty z d³oni lobby wêglowemu, które przekonywa³o, ¿e „ekogroszek” jest paliwem przyjaznym dla œrodowiska, a jego spalanie nie prowadzi do wzrostu zanieczyszczeñ. A przecie¿ „ekogroszek” to wci¹¿ produkt pochodny wêgla.

£ukasz Horbacz, prezes Izby Gospodarczej Sprzedawców Polskiego Wêgla w opublikowanej kilka dni temu na ³amach portalu BiznesAlert polemice napisa³, ¿e „Ekogroszek jest nie tylko ekologiczny. Jest te¿ jedn¹ z najbardziej ekonomicznych form ogrzewania indywidualnego. Swoja drog¹ ciekawe, dlaczego ekolobbyœci zaw³aszczyli sobie przedrostek eko przypisuj¹c mu jednoznaczny zwi¹zek z ekologi¹, jest przecie¿ tak¿e ekonomia, dla wielu ledwo wi¹¿¹cych koniec z koñcem Polaków du¿o wa¿niejsza od tej pierwszej.” Czyli – greenwashing, ale pod p³aszczykiem troski o kieszeñ przeciêtnego Polaka.

Kamila Drzewicka, radczyni prawna w Fundacji ClientEarth Prawnicy dla Ziemi ma nadziejê, ¿e „wyniki badania sk³oni¹ rz¹d do niezw³ocznego usuniêcia wprowadzaj¹cej w b³¹d nazwy „ekogroszek” z za³¹cznika do rozporz¹dzenia w sprawie wymogów jakoœciowych dla paliw sta³ych oraz do wycofania siê z dotowania kot³ów na „ekogroszek” w ramach programu Czyste Powietrze, a producentów do rezygnacji z „zielonego” marketingu.”

Na pocz¹tku roku Fundacja ClientEarth Prawnicy dla Ziemi zaapelowa³a do producentów i dystrybutorów wêgla typu „ekogroszek” o zaprzestanie stosowania tej nazwy, gdy¿ wprowadza w b³¹d konsumentów – „Czysty Wêgiel Nie Istnieje”, jak g³osi kampania Fundacji.

Football news:

Messi scored 30+ goals for the season for the 13th time in a row
Cagliari snatched a 4-3 victory over Parma, trailing 1-3 by the 65th minute. 2 goals scored in added time
Werner pro 1-0 with City: The best teams in England played. If Chelsea win the trophy, the season is a success
Tuchel on Guardiola and City: Chelsea deserved to win over the best coach and one of the best teams
Guardiola on de Bruyne's injury: It doesn't look good. He is in pain
Thomas Mueller: Flick didn't explain his decision, but neither should he. He spent a lot of energy for 1.5 years
Guardiola on 0:1 with Chelsea: It is not easy to beat a team that defends itself in the third