Poland

Egzamin zawodowy 2021: powtórka z prawa cywilnego

Egzamin zawodowy dla adwokatów i radców prawnych zbli¿a siê wielkimi krokami. Start przewidziano na 18 do 21 maja br. Wraz z CH Beck pomagamy w powtórce. Dziœ zadanie z prawa cywilnego.

Czytaj tak¿e:

Egzamin zawodowy 2021: Powtórka z etyki i zasad wykonywania zawodu

Egzamin zawodowy 2021: zadanie z prawa gospodarczego

Sprawa o zadatek – akta sprawy z apelacj¹

S¹d Okrêgowy w Warszawie

I Wydzia³ Cywilny

Powód: Józef Nakonieczny

ul. Husarii 12

02-915 Warszawa

PESEL: 65120114365

reprezentowany przez:

adw. Joannê Krzemiñsk¹

ul. Kredytowa 8 m 12

01-555 Warszawa

Pozwany: Zbigniew Kleniewski

ul. Adama Mickiewicza 15 m 42;

05-123 Warszawa.

Wartoœæ przedmiotu sporu: 100 tys. z³

POZEW o zap³atê w postêpowaniu nakazowym

Dzia³aj¹c w imieniu powoda Józefa Nakoniecznego na mocy udzielonego mi pe³nomocnictwa, które przedk³adam w za³¹czeniu, wnoszê o:

1) orzeczenie nakazem zap³aty w postêpowaniu nakazowym, ¿e pozwany ma zap³aciæ na rzecz powoda kwotê 100 000 z³ wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi od 1.09.2018 r. do dnia zap³aty;

2) dopuszczenie i przeprowadzenie dowodów z za³¹czonych do pozwu dokumentów na okolicznoœci powo³ane w treœci jego uzasadnienia;

3) dopuszczenie i przeprowadzenie dowodu z przes³uchania powoda na okolicznoœci powo³ane w pozwie;

4) zas¹dzenie od pozwanego na rzecz powoda kosztów procesu, w tym kosztów zastêpstwa adwokackiego wed³ug norm przepisanych.

W przypadku wniesienia przez pozwanego zarzutów w terminie prawem przewidzianym lub w przypadku przekazania sprawy do rozpoznania w trybie zwyk³ym wnoszê odpowiednio o utrzymanie nakazu zap³aty w ca³oœci w mocy b¹dŸ o zas¹dzenie zgodnie z powy¿ej sformu³owanym ¿¹daniem i przeprowadzenie wy¿ej wskazanych dowodów.

UZASADNIENIE

Strony zawar³y 8.01.2018 r. przedwstêpn¹ umowê sprzeda¿y, w formie aktu notarialnego, na mocy której zobowi¹za³y siê zawrzeæ umowê sprzeda¿y, zgodnie z któr¹ pozwany zobowi¹za³ siê sprzedaæ powodowi woln¹ od obci¹¿eñ niezabudowan¹ dzia³kê gruntu po³o¿on¹ w Warszawie, dzielnica Wilanów, oznaczon¹ Nr ewid. 4567, za cenê 500 000 z³. Natomiast powód zobowi¹za³ siê kupiæ tê dzia³kê za powy¿sz¹ cenê. Przyrzeczona umowa mia³a byæ zawarta w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja o warunkach zabudowy dla tej dzia³ki stanie siê ostateczna, nie póŸniej jednak ni¿ do 31.08.2018 r. Tym samym pozwany zobowi¹za³ siê do uzyskania decyzji o warunkach zabudowy umo¿liwiaj¹cej budowê domu mieszkalnego jednorodzinnego. W dniu zawarcia umowy przedwstêpnej powód wp³aci³ tytu³em zadatku kwotê 50 000 z³.

Dowód:

? akt notarialny sporz¹dzony w Kancelarii Notarialnej Agnieszki Szanci³o z 8.01.2018 r., Rep. A Nr 7890/2018.

Pozwany w wy¿ej wskazanym terminie nie uzyska³ decyzji o warunkach zabudowy. Wobec tego nie dosz³o do zawarcia umowy ostatecznej z winy pozwanego. Powód zwróci³ siê do Urzêdu Gminy o udzielenie informacji, czy dla tej dzia³ki zosta³a wydana decyzja o warunkach zabudowy. Urz¹d Gminy wyda³ stosowne zaœwiadczenie, z którego wynika, ¿e taka decyzja nie zosta³a wydana. W tej sytuacji powód odst¹pi³ od umowy i za¿¹da³ zwrotu zadatku w podwójnej wysokoœci.

Dowód:

? odst¹pienie od umowy.

Nie ulega ¿adnej w¹tpliwoœci, ¿e do zawarcia umowy ostatecznej nie dosz³o z wy³¹cznej winy pozwanego. Zgodnie zatem z regulacj¹ zawart¹ w art. 394 § 1 KC powód ma prawo ¿¹daæ zwrotu zadatku w wysokoœci dwukrotnej jego sumy – § 3 i 4b przedwstêpnej umowy sprzeda¿y.

Zgodnie z treœci¹ art. 485 § 1 pkt 1 KPC przes³ank¹ do wydania nakazu zap³aty w postêpowaniu nakazowym jest dochodzenie roszczenia pieniê¿nego, a okolicznoœci uzasadniaj¹ce ¿¹danie s¹ udowodnione do³¹czonym do pozwu dokumentem urzêdowym i wezwaniem d³u¿nika do zap³aty. Zgodnie z pogl¹dem wyra¿onym w orzecznictwie, akty i inne dokumenty notarialne s¹ dokumentami urzêdowymi, w rozumieniu przepisów KPC o dokumentach urzêdowych (zob. post. SN z 28.06.2000 r., IV CKN 1083/00) Legalis).

W myœl art. 187 § 1 pkt 3 KPC oœwiadczam, ¿e powód wzywa³ pozwanego do zap³aty, jednak¿e okaza³o siê to bezskuteczne. (...)

Z tych te¿ wzglêdów wnoszê jak w petitum. adw. Joanna Krzemiñska (podpis) (...)

cd. www.prawo.pl

Za³¹czniki:

? odpis pozwu,

? pe³nomocnictwo,

? dowód wniesienia op³aty skarbowej i s¹dowej,

? akt notarialny Rep. A Nr 7890/2018,

? odst¹pienie od umowy.

ZAŒWIADCZENIE

Zgodnie z art. 217 § 2 Kodeksu postêpowania administracyjnego, dzia³aj¹c z upowa¿nienia Burmistrza Dzielnicy Wilanów na podstawie upowa¿nienia Nr 2/2016 z 6.11.2016 r. zaœwiadcza siê: ¿e dla dzia³ki Nr 4567 w obrêbie Zawady Dzielnica Wilanów do dnia dzisiejszego nie zosta³a wydana decyzja o warunkach zabudowy dla Pana Zbigniewa Kleniewskiego.

Otrzymuj¹:

Józef Nakonieczny

ul. Husarii 12

02–915 Warszawa

Julita Janczewska

(podpis)

Repertorium A Nr 7890/2018

AKT NOTARIALNY

Dnia ósmego stycznia dwa tysi¹ce piêtnastego roku (8.1.2018 r.) przed Agnieszk¹ Szanci³o – notariuszem w Warszawie, w prowadzonej przez siebie Kancelarii Notarialnej przy ul. Pu³awskiej 122 m. 6 w Warszawie stawili siê:

1. Zbigniew Kleniewski, u¿ywaj¹cy imienia Zbigniew, syn Feliksa i Adrianny, wed³ug oœwiadczenia rozwiedziony, wed³ug oœwiadczenia zamieszka³y 05–123 Warszawa, ul. Adama Mickiewicza 15 m. 42, legitymuj¹cy siê dowodem osobistym AJJ 5678 wa¿nym do 2.10.2021 r., PESEL 65120114365, wed³ug oœwiadczenia NIP 9876972564;

2. Józef Nakonieczny, u¿ywaj¹cy imienia Józef, syn Mariana i Jadwigi, wed³ug oœwiadczenia kawaler, wed³ug oœwiadczenia zamieszka³y 02–915 Warszawa, ul. Husarii 12, legitymuj¹cy siê dowodem osobistym ACD 4321 wa¿nym do 27.2.2020 r.,

PESEL 64111314366, wed³ug oœwiadczenia NIP 8765556633.

To¿samoœæ stawaj¹cych notariusz ustali³ na podstawie dowodów osobistych powo³anych przy ich nazwiskach.

PRZEDWSTÊPNA UMOWA SPRZEDA¯Y

§ 1. Zbigniew Kleniewski oœwiadcza, ¿e:

– jest w³aœcicielem niezabudowanej nieruchomoœci po³o¿onej w m.st. Warszawie, gminie Wilanów, województwie mazowieckim, obrêbie Zawady, stanowi¹cej dzia³kê gruntu oznaczon¹ Nr ewid. 4567 o ³¹cznym obszarze 1200 m2 (tysi¹c dwieœcie metrów kwadratowych), dla której S¹d Rejonowy dla Warszawy Mokotowa w Warszawie I Wydzia³ Ksi¹g Wieczystych prowadzi ksiêgê wieczyst¹ KW Nr WA105678,

– opisan¹ wy¿ej nieruchomoœæ naby³ od osoby fizycznej umow¹ sprzeda¿y sporz¹dzon¹ w formie aktu notarialnego 5.4.2007 r. przez Aleksandra Gulewicza – notariusza w Warszawie, Rep. A Nr 7654/04, którego wypis przy akcie niniejszym okazuje,

– dzia³ III powo³anej wy¿ej ksiêgi wieczystej wpisów ani wzmianek o wnioskach nie zawiera,

– dzia³ IV powo³anej wy¿ej ksiêgi wieczystej wpisów ani wzmianek o wnioskach nie zawiera.

Zbigniew Kleniewski za³¹czy³ do aktu mniejszego:

– odpis zwyk³y ksiêgi wieczystej KW Nr WA105678 wydany przez Centraln¹ Informacjê Ksi¹g Wieczystych Ekspozytura w Warszawie 5.1.2018 r., o godz. 14.22, Sygnatura wniosku WA3M9876/2018, oœwiadczaj¹c jednoczeœnie, ¿e wpisy w tej ksiêdze wieczystej od chwili wydania Odpisu nie uleg³y zmianie,

– sporz¹dzony 8.1.2018 r. przez czyni¹cego notariusza odpis skróconego aktu ma³¿eñstwa, Nr 178/1989, wydanego 22.12.2017 r. przez Urz¹d Stanu Cywilnego m.st. Warszawy.

Zbigniew Kleniewski oœwiadcza ponadto, ¿e:

– opisan¹ wy¿ej nieruchomoœæ naby³ bêd¹c rozwiedziony, a ponownych zwi¹zków ma³¿eñskich nie zawiera³,

– opisana wy¿ej nieruchomoœæ wolna jest od ograniczeñ w rozporz¹dzaniu, a tak¿e od obci¹¿eñ i d³ugów na rzecz osób trzecich, w tym od obci¹¿eñ, o których mowa w art. 7 ustawy z 6.7.1982 r. o ksiêgach wieczystych i hipotece,

– nieruchomoœæ ta nie jest przedmiotem dzier¿awy,

– nieruchomoœæ ta ma zapewniony dostêp do drogi,

– nieruchomoœæ ta nie jest przedmiotem postêpowania egzekucyjnego.

Zbigniew Kleniewski oœwiadcza ponadto, ¿e opisana powy¿ej dzia³ka gruntu znajduje siê na terenie nieobjêtym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, na potwierdzenie czego za³¹cza do aktu niniejszego sporz¹dzony w dniu dzisiejszym przez czyni¹cego notariusza odpis zaœwiadczenia wydanego 30.10.2018 r. przez Zastêpcê Naczelnika Wydzia³u Spraw Przestrzennych i Ochrony Œrodowiska, WSPiOS-12345/15.

Zbigniew Kleniewski oœwiadcza, ¿e opisana wy¿ej nieruchomoœæ nie stanowi nieruchomoœci rolnej w rozumieniu ustawy z 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny oraz ustawy z 11.4.2003 r. o kszta³towaniu ustroju rolnego, na potwierdzenie czego do aktu niniejszego za³¹cza sporz¹dzony w dniu dzisiejszym przez czyni¹cego notariusza odpis wypisu z rejestru gruntów wraz z wyrysem z mapy ewidencyjnej.

§ 2. Zbigniew Kleniewski i Józef Nakonieczny oœwiadczaj¹, ¿e zobowi¹zuj¹ siê zawrzeæ umowê sprzeda¿y do 31.8.2018 r., na mocy której Zbigniew Kleniewski sprzeda Józefowi Nakoniecznemu woln¹ od obci¹¿eñ niezabudowan¹ dzia³kê gruntu oznaczon¹ Nr ewid. 4567, za cenê 500 000 z³ (piêciuset tysiêcy z³otych). Józef Nakonieczny wy¿ej opisan¹ dzia³kê gruntu za wskazan¹ wy¿ej cenê w powy¿szym terminie od Zbigniewa Kleniewskiego kupi.

§ 3. Zbigniew Kleniewski oœwiadcza, ¿e zobowi¹zuje siê uzyskaæ i okazaæ i wydaæ Józefowi Nakoniecznemu ostateczn¹ decyzjê o warunkach zabudowy dla wy¿ej opisanej dzia³ki gruntu, z której bêdzie wynika³o, ¿e mo¿liwa jest jej zabudowa budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym.

§ 4. Zbigniew Kleniewski i Józef Nakonieczny oœwiadczaj¹, ¿e umowê przyrzeczon¹ zobowi¹zuj¹ siê zawrzeæ w terminie 14 dni od dnia, w którym powo³ana wy¿ej decyzja o warunkach zabudowy stanie siê ostateczna, nie póŸniej jednak ni¿ do dnia trzydziestego pierwszego sierpnia dwa tysi¹ce piêtnastego roku (31.8.2018 r.).

§ 5. Zbigniew Kleniewski oœwiadcza, ¿e zobowi¹zuje siê w umowie przyrzeczonej wyraziæ zgodê na przeniesienie na Józefa Nakoniecznego decyzji o warunkach zabudowy dla wy¿ej opisanej dzia³ki.

§ 6. Józef Nakonieczny oœwiadcza, ¿e przekaza³ Zdzis³awowi Kleniewskiemu zadatek w kwocie 50 000 z³ (piêædziesi¹t tysiêcy z³otych), co Zdzis³aw Kleniewski niniejszym potwierdza i odbiór zadatku kwituje.

§ 7. Zbigniew Kleniewski oraz Józef Nakonieczny postanawiaj¹, ¿e w przypadku:

1) niewykonania umowy przez Józefa Nakoniecznego, Zbigniew Kleniewski mo¿e bez wyznaczania terminu dodatkowego od umowy odst¹piæ i otrzymany zadatek zachowaæ;

2) niewykonania umowy przez Zbigniewa Kleniewskiego, Józef Nakonieczny mo¿e bez wyznaczania terminu dodatkowego od umowy odst¹piæ i ¿¹daæ wyp³acenia mu sumy stanowi¹cej dwukrotnoœæ zadatku;

3) zawarcia umowy przyrzeczonej, zadatek podlega zaliczeniu na poczet ceny;

4) niewykonania umowy wskutek okolicznoœci, za które ¿adna ze stron nie ponosi odpowiedzialnoœci albo za które ponosz¹ odpowiedzialnoœæ obie strony, w tym w przypadku przedstawienia przez Zbigniewa Kleniewskiego, Józefowi Nakoniecznemu w terminie do 31.8.2018 r. urzêdowego dokumentu potwierdzaj¹cego odmowê wydania decyzji o warunkach zabudowy, zadatek podlega zwrotowi w kwocie 50 000 z³, a mo¿liwoœæ ¿¹dania przez Józefa Nakoniecznego kwoty stanowi¹cej dwukrotnoœæ zadatku odpada.

§ 8. Józef Nakonieczny oœwiadcza, ¿e pozosta³¹ czêœæ ceny w kwocie 450 000 z³ zobowi¹zuje siê zap³aciæ Zbigniewowi Kleniewskiemu gotówk¹ przy zawieraniu umowy przyrzeczonej, zaœ w przypadku, gdyby nabycie wy¿ej opisanej dzia³ki gruntu finansowane by³o z kredytu, w terminie wskazanym w umowie kredytowej, któr¹ Józef Nakonieczny zobowi¹zuje siê okazaæ Zbigniewowi Kleniewskiemu najpóŸniej przy zawieraniu umowy przyrzeczonej.

§ 9. Zbigniew Kleniewski oœwiadcza, ¿e zobowi¹zuje siê wydaæ Józefowi Nakoniecznemu opisan¹ wy¿ej dzia³kê gruntu w dniu zawarcia umowy przyrzeczonej, na co Józef Nakonieczny wyra¿a zgodê.

§ 10. Zdzis³aw Kleniewski oœwiadcza, ¿e zobowi¹zuje siê pokryæ wszystkie koszty zwi¹zane z wy¿ej opisan¹ dzia³k¹ gruntu powsta³e do jej wydania Józefowi Nakoniecznemu.

§ 11. Józef Nakonieczny oœwiadcza, ¿e wy¿ej opisan¹ dzia³kê gruntu obejrza³ osobiœcie i znany jest jemu jej stan i nie zg³asza w zwi¹zku z tym ¿adnych uwag.

§ 12. Zbigniew Kleniewski oœwiadcza, ¿e w zakresie sprzeda¿y opisanej wy¿ej dzia³ki gruntu nie jest podatnikiem podatku od towarów i us³ug (VAT) w rozumieniu przepisów ustawy z 11.3.2004 r. o podatku od towarów i us³ug.

§ 13. Na podstawie umowy i oœwiadczeñ objêtych niniejszym aktem oraz do³¹czonych dokumentów Zbigniew Kleniewski oraz Józef Nakonieczny wnosz¹, aby S¹d Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, III Wydzia³ Ksi¹g Wieczystych: w dziale III ksiêgi wieczystej wpisa³ roszczenie wynikaj¹ce z niniejszej umowy na rzecz Józefa Nakoniecznego, syna Mariana i Jadwigi, PESEL 64111314366.

(pieczêæ notariusza i podpis)

Józef Nakonieczny

ul. Husarii 12

02–915 Warszawa

Pan Zbigniew Kleniewski

ul. Adam Mickiewicza 15 m. 42

05–123 Warszawa

OŒWIADCZENIE

o odst¹pieniu od umowy przedwstêpnej

W imieniu w³asnym oœwiadczam, ¿e odstêpujê od przedwstêpnej umowy sprzeda¿y z 8.1.2018 r. zawartej w formie aktu notarialnego Rep. A Nr 7890/2018 nieruchomoœci gruntowej niezabudowanej po³o¿onej w miejscowoœci Warszawa, dzielnica Wilanów, obrêb Zawady, bêd¹cej dzia³k¹ gruntow¹, oznaczon¹ Nr ewid. 4567, dla której S¹d Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa III Wydzia³ Ksi¹g Wieczystych z powodu nieuzyskania ostatecznej decyzji o warunkach zabudowy tej dzia³ki. W zwi¹zku z tym wzywam Pana do zwrotu podwójnego zadatku w kwocie 100 000 z³ wraz z odsetkami od 1.9.2018 r. Wp³aty proszê dokonaæ na rachunek Nr 98 7564 0000 0003 2345 6543 5432 prowadzony przez Bank Zbo¿owy S.A. w Warszawie w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego oœwiadczenia. Brak zwrotu zadatku spowoduje koniecznoœæ wyst¹pienia na drogê s¹dow¹, co narazi Pana na dodatkowe koszty.

Józef Nakonieczny

(podpis)

Sygn. akt I Nc 5302/19

NAKAZ ZAP£ATY

W POSTÊPOWANIU NAKAZOWYM

S¹d Okrêgowy w Warszawie, I Wydzia³ Cywilny,

w nastêpuj¹cym sk³adzie: SSO Grzegorz Jab³oñski

Na skutek pozwu, który wniós³ powód: Józef Nakonieczny

Nakazuje, aby pozwany: Zbigniew Kleniewski

Zap³aci³ na rzecz powoda kwotê 100 000 z³ (sto tysiêcy z³otych) wraz z odsetkami w wysokoœci ustawowej liczonymi od 1.9.2018 r. do dnia zap³aty oraz kwotê 6667 z³ (szeœæ tysiêcy szeœæset szeœædziesi¹t sie-dem z³otych) tytu³em kosztów procesu, w tym kwotê 5417 z³ (piêæ tysiêcy czterysta siedemnaœcie z³otych) tytu³em kosztów zastêpstwa procesowego, w terminie 2 tygodni od otrzymania nakazu zap³aty albo wniós³ w tym terminie zarzuty.

(za zgodnoœæ) (na oryginale w³aœciwy podpis)

S¹d Okrêgowy w Warszawie

I Wydzia³ Cywilny

Powód: Józef Nakonieczny

ul. Husarii 12

02–915 Warszawa

reprezentowany przez:

adw. Joannê Krzemiñsk¹

ul. Kredytowa 8 m. 12

01–555 Warszawa

Pozwany: Zbigniew Kleniewski

ul. Adama Mickiewicza 15 m. 42

05–123 Warszawa

reprezentowany przez:

r.pr. Antoniego Cegielskiego z Kancelarii Radcy Prawnego Antoniego Cegielskiego

ul. Z³ota 15 m. 3

02–560 Warszawa

Wartoœæ przedmiotu zaskar¿enia: 100 000 z³

Op³ata od zarzutów uiszczona w kasie S¹du.

ZARZUTY

Od nakazu zap³aty wydanego 1.2.2019 r. przez S¹d Okrêgowy w Warszawie, I Wydzia³ Cywilny, w postêpowaniu nakazowym, sygn. akt I Nc 5302/19, w imieniu mojego Mocodawcy Zbigniewa Kleniewskiego wy¿ej wskazany nakaz zap³aty zaskar¿am w ca³oœci i wnoszê o:

1. Uchylenie nakazu zap³aty w ca³oœci i oddalenie w ca³oœci powództwa wraz z zas¹dzeniem kosztów postêpowania, w tym kosztów zastêpstwa procesowego wed³ug norm przepisanych.

2. O przes³uchanie w charakterze œwiadków:

a) Julity Jaczewskiej, 03–348 Warszawa, ul. Zamieniecka 21 m. 14, na okolicznoœæ uczestnictwa w spotkaniu z Burmistrzem Dzielnicy Warszawa-Wilanów 10.7.2018 r. oraz treœci rozmów prowadzonych z powodem,

b) Artura Jankowskiego, Burmistrza Dzielnicy Wilanów, 02–915 Wilanów, ul. £owcza 59, na okolicznoœæ ustaleñ zapad³ych na spotkaniu 10.7.2018 r. w przedmiocie uzyskania warunków zabudowy dzia³ki.

3. Przeprowadzenie dowodów z dokumentów za³¹czonych do niniejszego sprzeciwu .

UZASADNIENIE

Twierdzenie powoda, ¿e nie dosz³o do zawarcia umowy ostatecznej w umówionym terminie z winy pozwanego, jest pozbawione jakichkolwiek podstaw faktycznych i prawnych.

Po zawarciu umowy przedwstêpnej sprzeda¿y pozwany 28.1.2018 r. wyst¹pi³ do Urzêdu Dzielnicy Warszawa-Wilanów o wydanie decyzji o warunkach zabudowy dzia³ki Nr ewid. 4567. W dniu 14.2.2018 r. pozwany otrzyma³ zaœwiadczenie o wszczêciu postêpowania w sprawie o wydanie decyzji o warunkach zabudowy przedmiotowej dzia³ki. Pozwany 5.5.2018 r. otrzyma³ zawiadomienie o przed³u¿eniu postêpowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy.

Dowód:

? wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy dzia³ki Nr ewid. 4567,

? zaœwiadczenie o wszczêciu postêpowania w sprawie o wydanie decyzji o warunkach zabudowy.

Wobec przed³u¿aj¹cego siê postêpowania administracyjnego pozwany poinformowa³ o tym powoda i uda³ siê do Urzêdu Dzielnicy Warszawa-Wilanów celem ustalenia, co jest przyczyn¹ niewydania decyzji. W Urzêdzie pozwany zosta³ poinformowany, ¿e przyczyn¹ przed³u¿aj¹cego siê postêpowania jest d³ugotrwa³y proces uzgodnieñ z Wydzia³em Ochrony Œrodowiska i Regionaln¹ Dyrekcj¹ Lasów Pañstwowych w Warszawie, a bez tych uzgodnieñ nie by³o mo¿liwe wydanie pozytywnej decyzji o warunkach zabudowy. Pozwany przekaza³ powodowi uzyskane informacje. W dniu 28.6.2018 r. pozwany otrzyma³ informacjê z Urzêdu Dzielnicy, ¿e poniewa¿ teren inwestycji jest po³o¿ony w Obszarze Chronionego Krajobrazu (rozporz¹dzenie Wojewody Mazowieckiego z 3.7.2002 r. w sprawie obszaru chronionego krajobrazu, Dz.Urz. Wojewody Mazowieckiego Nr 188, poz. 4306), to konieczne jest ustalenie oddzia³ywania inwestycji na œrodowisko (rozporz¹dzenie Wojewody Mazowieckiego z 3.8.2000 r. w sprawie zmiany rozporz¹dzenia Wojewody Mazowieckiego z 29.8.1997 r. w sprawie dzia³ania obszaru chronionego krajobrazu na terenie województwa warszawskiego, Dz.Urz. Woj. Warsz. Nr 43, poz. 149). W dniu 10.7.2018 r. odby³o siê spotkanie w Urzêdzie Dzielnicy Warszawa-Wilanów, w którym brali udzia³ Burmistrz, pani Julita Jaczewska, powód i pozwany. Na spotkaniu Burmistrz poinformowa³, ¿e proces uzgodnieñ trwa, a bez tych uzgodnieñ niemo¿liwe jest wydanie decyzji o warunkach zabudowy. Po spotkaniu powód poinformowa³ pozwanego, ¿e jego sytuacja finansowa uleg³a zmianie i nie bêdzie móg³ zrealizowaæ umowy ostatecznej. W tej sytuacji powód zaproponowa³, aby pozwany zachowa³ zadatek i od umowy odst¹pi³ bez ¿adnych dodatkowych zobowi¹zañ. Pozwany zaproponowa³ powodowi uzgodnienie terminu spotkania u notariusza, jednak¿e do spotkania nie dosz³o, poniewa¿ powód nie zareagowa³. W zaistnia³ej sytuacji twierdzenie, ¿e pozwany nie dochowa³ wszelkiej starannoœci, aby takow¹ decyzjê wyjednaæ, jest co najmniej nie na miejscu, o czym œwiadczy iloœæ zgromadzonego materia³u dowodowego obrazuj¹cego ca³y przebieg postêpowania.

Strona pozwana kategorycznie zaprzecza twierdzeniom powoda, ¿e nie dosz³o do umowy przyrzeczonej w umówionym terminie z winy sprzedaj¹cego. Przedstawione przez powoda pismo z 30.10.2018 r. informuje jedynie, ¿e dla przedmiotowej dzia³ki objêtej umow¹ przedwstêpn¹ nie zosta³a wydana decyzja o warunkach zabudowy. W ¿adnym razie pismo to nie stanowi dowodu, ¿e przyczyna niewydania przedmiotowej decyzji jest skutkiem okolicznoœci, za które odpowiedzialnoœæ ponosi pozwany.

W zaistnia³ej sytuacji nale¿y zauwa¿yæ, ¿e twierdzenie powoda, i¿ do zawarcia umowy ostatecznej nie dosz³o z winy pozwanego jest pozbawione jakichkolwiek podstaw faktycznych i prawnych. Pozwany dochowa³ wszelkiej starannoœci, aby decyzjê o warunkach zabudowy uzyskaæ i o ca³ym przebiegu postêpowania administracyjnego powód by³ informowany.

Wskazana przez powoda podstawa – § 3 i 4b umowy przedwstêpnej – ¿¹dania zap³aty zadatku w podwójnej wysokoœci jest b³êdna. Do zawarcia umowy nie dosz³o, poniewa¿ niewydana zosta³a decyzja o warunkach zabudowy, a powód nie mia³ œrodków finansowych na zawarcie umowy ostatecznej. Reasumuj¹c, przedstawione powy¿ej okolicznoœci znajduj¹ uzasadnienie w treœci § 7 pkt 4 umowy przedwstêpnej stanowi¹cego, ¿e zadatek podlega zwrotowi w 50 000 z³, a ¿¹danie przez powodów kwoty stanowi¹cej dwukrotnoœæ zadatku odpada.

Pozwany zwraca tak¿e uwagê i wskazuje, jako zarzut pierwszoplanowy przeciwko ¿¹daniom pozwu, na niewa¿noœæ postanowienia umownego o odst¹pieniu od umowy, poniewa¿ zgodnie z art. 395 KC, prawo odst¹pienia obwarowane jest sankcj¹ niewa¿noœci umowy, a mianowicie wymogiem oznaczenia terminu, w czasie którego mo¿liwe bêdzie skorzystanie z tego prawa. W umowie przedwstêpnej termin ten nie zosta³ oznaczony.

W tym stanie, wnoszê jak na wstêpie.

r.pr. Antoni Cegielski

(podpis)

Za³¹czniki:

? odpis zarzutów wraz z wymienionymi powy¿ej za³¹cznikami i pe³nomocnictwo,

? dowód op³aty od zarzutów i op³aty skarbowej od pe³nomocnictwa.

Zbigniew Kleniewski

ul. Adama Mickiewicza 15 m. 42

05–123 Warszawa

Urz¹d Dzielnicy

Warszawa Wilanów

Referat Planowania Przestrzennego

ul. Kostki Potockiego 32

02–915 Warszawa

WNIOSEK

o wydanie decyzji o warunkach zabudowy

zg³aszam wniosek

o ustalenie warunków zabudowy terenu dla inwestycji:

budynek mieszkaniowy jednorodzinny w miejscowoœci Warszawa, Dzielnica Wilanów, na nieruchomoœci – dzia³ce Nr ewid. 4567, o powierzchni 1200 m2, której w³aœcicielem jest Zbigniew Kleniewski.

Rodzaj planowanego obiektu: budynek mieszkaniowy jednorodzinny.

Sposób zapewnienia dojœcia i dojazdu od terenu planowanej inwestycji do drogi publicznej: dzia³ka posiada dostêp do drogi publicznej/ul. Augustówka.

Nale¿y w zakresie infrastruktury technicznej:

– zapewniæ zaopatrzenie w wodê: z ujêcia w³asnego,

– zapewniæ odprowadzenie œcieków: sieæ kanalizacyjna,

– zapewniæ odprowadzenie odpadków: we w³asnym zakresie.

Zbigniew Kleniewski

(podpis)

Urz¹d Dzielnicy

Warszawa Wilanów

Referat Planowania Przestrzennego

ul. Kostki Potockiego 32

02–915 Warszawa

Zbigniew Kleniewski

ul. Adama Mickiewicza 15 m. 42

05–123 Warszawa

ZAWIADOMIENIE

o wszczêciu postêpowania

zawiadamiam,

¿e 10.2.2018 r. na wniosek pana Zbigniewa Kleniewskiego zosta³o wszczête postêpowanie w sprawie o wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegaj¹cej na budowie budynku jednorodzinnego wolno stoj¹cego na terenie dzia³ki Nr ewid. 4567 w m.st. Warszawie, dzielnica Wilanów.

Z uwagi na powy¿sze, strony postêpowania mog¹ zapoznaæ siê z aktami sprawy, ustosunkowaæ siê do zebranych materia³ów oraz zg³osiæ uwagi i wnioski w ww. sprawie w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia.

Akta sprawy s¹ do wgl¹du w Biurze Obs³ugi Mieszkañców Urzêdu Dzielnicy Wilanów, ul. Kostki Potockiego 32.

z up. Burmistrza

mgr in¿. Julita Jaczewska

(podpis)

Urz¹d Dzielnicy

Warszawa Wilanów

Referat Planowania Przestrzennego

ul. Kostki Potockiego 32

02–915 Warszawa

Zbigniew Kleniewski

ul. Adama Mickiewicza 15 m. 42

05–123 Warszawa

ZAWIADOMIENIE

zawiadamiam,

¿e w zwi¹zku z wyst¹pieniem Urzêdu Dzielnicy Warszawa-Wilanów z 20.3.2018 r. do Wydzia³u Ochrony Œrodowiska i Regionalnej Dyrekcji Lasów Pañstwowych w Warszawie w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegaj¹cej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego

zawiadamiam,

¿e przedmiotowa sprawa nie zostanie za³atwiona w terminie wymaganym w przepisach Kodeksu postêpowania administracyjnego. Przekroczenie terminu wynika z koniecznoœci uzyskania uzgodnieñ uzupe³niaj¹cych. Sprawa zostanie niezw³ocznie za³atwiona po uzyskaniu odpowiedzi z urzêdów.

Akta sprawy s¹ do wgl¹du w Biurze Obs³ugi Mieszkañców Urzêdu Dzielnicy Wilanów, ul. Kostki Potockiego 32.

z up. Burmistrza

mgr in¿. Julita Jaczewska

(podpis)

Urz¹d Dzielnicy

Warszawa Wilanów?Referat Planowania Przestrzennego

ul. Kostki Potockiego 32

02–915 Warszawa

Zbigniew Kleniewski

ul. Adama Mickiewicza 15 m. 42

05–123 Warszawa

ZAWIADOMIENIE

zawiadamiam,

¿e w zwi¹zku z wyst¹pieniem Urzêdu Dzielnicy Warszawa-Wilanów z 20.3.2018 r. do Wydzia³u Ochrony Œrodowiska i Regionalnej Dyrekcji Lasów Pañstwowych w Warszawie w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegaj¹cej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Wyst¹pienia by³y konieczne, poniewa¿ teren inwestycji jest po³o¿ony w Obszarze Chronionego Krajobrazu (rozporz¹dzenie Wojewody Mazowieckiego z 3.7.2002 r. w sprawie obszaru chronionego krajobrazu, Dz.Urz. Wojewody Mazowieckiego Nr 188, poz. 4306) i wobec tego konieczne jest ustalenie oddzia³ywania inwestycji na œrodowisko (rozporz¹dzenie Wojewody Mazowieckiego z 3.8.2000 r. w sprawie zmiany rozporz¹dzenia Wojewody Mazowieckiego z 29.8.1997 r. w sprawie dzia³ania obszaru chronionego krajobrazu na terenie województwa warszawskiego, Dz.Urz. Woj. Warsz. Nr 43, poz. 149).

Zawiadamiam, ¿e przedmiotowa sprawa nie zostanie za³atwiona w terminie wymaganym w przepisach Kodeksu postêpowania administracyjnego. Przekroczenie terminu wynika z koniecznoœci uzyskania uzgodnieñ uzupe³niaj¹cych. Sprawa zostanie niezw³ocznie za³atwiona po uzyskaniu odpowiedzi z urzêdów.

Akta sprawy s¹ do wgl¹du w Biurze Obs³ugi Mieszkañców Urzêdu Dzielnicy Wilanów, ul. Kostki Potockiego 32.

z up. Burmistrza

mgr in¿. Julita Jaczewska

(podpis)

S¹d Okrêgowy w Warszawie

I Wydzia³ Cywilny

Powód: Józef Nakonieczny

reprezentowany przez:

adw. Joannê Krzemiñsk¹

Pozwany: Zbigniew Kleniewski

reprezentowany przez:

r.pr. Antoniego Cegielskiego

Sygn. akt I C 902/19

ODPOWIED NA ZARZUTY

Dzia³aj¹c w imieniu powoda Józefa Nakoniecznego – moc¹ udzielonego pe³nomocnictwa, które znajduje siê w aktach sprawy, wnoszê niniejszym o:

1. Utrzymanie nakazu zap³aty wydanego w postêpowaniu nakazowym 1.2.2019 r. przez S¹d Okrêgowy w Warszawie, I Wydzia³ Cywilny, sygn. akt I Ne 5302/19, w mocy w ca³oœci.

2. Zas¹dzenie od pozwanego na rzecz powoda kosztów procesu, w tym kosztów zastêpstwa procesowego wed³ug norm przepisanych.

3. Uznanie zarzutów pozwanego w ca³oœci jako oczywiœcie bezzasadnych i przeprowadzenie dowodu z zeznañ Józefa Nakoniecznego (dane adresowe) na okolicznoœæ, jak w treœci niniejszego pisma procesowego.

UZASADNIENIE

W dniu 1.2.2019 r. tutejszy S¹d uwzglêdniaj¹c powództwo powoda wyda³ nakaz zap³aty w postêpowaniu nakazowym, zgodnie z którym nakaza³ pozwanemu Zbigniewowi Kleniewskiemu, aby zap³aci³ powodowi Józefowi Nakoniecznemu w terminie 2 tygodni kwotê 100 000 z³ z odsetkami w wysokoœci ustawowej liczonymi od 1.9.2018 r. oraz kwotê 6667 z³ tytu³em zwrotu kosztów procesu, w tym kwotê 5417 z³ tytu³em kosztów zastêpstwa procesowego.

Pismem opatrzonym dat¹ 3.2.2019 r., pozwany zg³osi³ zarzuty od ww. nakazu zap³aty i wniós³ o jego uchylenie w ca³oœci, oddalenie w ca³oœci powództwa jako bezzasadnego oraz zas¹dzenia kosztów procesu.

Argumenty przedstawione przez pozwanego w uzasadnieniu zarzutów s¹ niezasadne i jako takie nie zas³uguj¹ na uwzglêdnienie, a to z nastêpuj¹cych powodów:

Co do zarzutu, ¿e niezawarcie umowy przyrzeczonej w umówionym terminie nie by³o zawinione przez sprzedaj¹cego: 8.1.2018 r. w Warszawie pozwany, jako sprzedaj¹cy, zawar³ z powodem, jako kupuj¹cym, w formie aktu notarialnego, przedwstêpn¹ umowê sprzeda¿y opisanej powy¿ej nieruchomoœci.

Dowód:

Wed³ug postanowieñ rzeczonej umowy (§ 2 i 4), strony zobowi¹za³y siê zawrzeæ umowê sprzeda¿y w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja o warunkach zabudowy dla dzia³ki gruntu Nr ewid. 4567 stanie siê ostateczna, nie póŸniej jednak ni¿ do 31.8.2018 r.

Na mocy § 3 umowy przedwstêpnej pozwany zobowi¹za³ siê wyjednaæ i okazaæ powodowi decyzjê o warunkach zabudowy, co zgodnie z § 7 pkt 2 umowy – niezale¿ne od zawinienia pozwanego – stanowi³o podstawê do odst¹pienia od umowy i domagania siê podwójnego zadatku.

Przedstawione przez pozwanego dowody œwiadcz¹ce o jego staraniach w Urzêdzie Gminy nie maj¹ ¿adnej donios³oœci prawnej przy ocenie zasadnoœci powództwa. Jedyn¹ przes³ank¹ uprawniaj¹c¹ powoda do odst¹pienia od umowy by³o nieprzedstawienie mu przez pozwanego prawomocnej decyzji o warunkach zabudowy. To pozwany wzi¹³ na siebie obowi¹zek dostarczenia tego dokumentu najpóŸniej na 14 dni przed wyznaczonym terminem zawarcia umowy definitywnej. Jednoczeœnie pozwany nie przedstawia³ odmownej decyzji o warunkach zabudowy, która skutkowa³aby zastosowaniem § 7 pkt 4 umowy. Niewykonanie umowy – czyli nieprzedstawienie powodowi ostatecznej decyzji – stanowi samodzieln¹ przes³ankê do odst¹pienia od umowy, a wszelkie dywagacje pozwanego i chêæ przeprowadzenia przez niego postêpowania dowodowego ma na celu nieuprawnion¹ interpretacjê umowy. Wszak umowa zosta³a zawarta w formie aktu notarialnego, wiêc pozwany móg³ dok³adnie zasiêgn¹æ opinii notariusza co do rozumienia poszczególnych punktów umowy przedwstêpnej.

Maj¹c powy¿sze na uwadze, jak równie¿ okolicznoœæ, ¿e zgodnie z treœci¹ § 4 umowy, strony zobowi¹za³y siê zawrzeæ finaln¹ umowê w terminie 14 dni od dnia, kiedy decyzja o warunkach zabudowy dla dzia³ki gruntu Nr ewid. 4567 stanie siê ostateczna, nie póŸniej jednak ni¿ do 31.8.2018 r., dodatkowo wskazuje na to, ¿e niedojœcie do skutku w umówionym terminie przyrzeczonej umowy poczytywaæ nale¿y za niewykonanie umowy z winy sprzedaj¹cego.

Co do zarzutu, ¿e postanowienie umowy przedwstêpnej w zakresie prawa odst¹pienia jest niewa¿ne, gdy¿ art. 395 KC stanowi, i¿ prawo odst¹pienia obwarowane jest wymogiem oznaczenia terminu, w czasie którego mo¿liwe bêdzie skorzystanie z tego prawa, to nale¿y stwierdziæ, ¿e § 7 pkt 2 umowy stanowi, i¿ „w przypadku niewykonania przez Zbigniewa Kleniewskiego, Józef Nakonieczny mo¿e bez wyznaczania dodatkowego terminu od umowy odst¹piæ i ¿¹daæ wyp³acenia mu sumy stanowi¹cej dwukrotnoœæ zadatku". Zgodnie z treœci¹ art. 492 KC, „je¿eli uprawnienie do odst¹pienia od umowy wzajemnej zosta³o zastrze¿one na wypadek niewykonania zobowi¹zania w terminie œciœle okreœlonym, strona uprawniona mo¿e w razie zw³oki drugiej strony odst¹piæ od umowy bez wyznaczenia terminu dodatkowego. To samo dotyczy wypadku, gdy wykonanie zobowi¹zania przez jedn¹ ze stron po terminie nie mia³oby dla drugiej strony znaczenia, ze wzglêdu na w³aœciwoœci zobowi¹zania albo ze wzglêdu na zamierzony przez ni¹ cel umowy, znany stronie bêd¹cej w zw³oce".

Jak bowiem przyjmuje siê w doktrynie i orzecznictwie „wierzyciel uprawniony jest do odst¹pienia od umowy wzajemnej bez wyznaczania dodatkowego terminu d³u¿nikowi, który popad³ w zw³okê (a zatem bez zachowania wymogów okreœlonych w art. 491 KC), (...) gdy prawo odst¹pienia od umowy zosta³o zastrze¿one miêdzy stronami na wypadek niewykonania zobowi¹zania w terminie œciœle oznaczonym (lex commissoria) (...). Uprawnienie wierzyciela do odst¹pienia na wypadek niewykonania umowy w terminie musi wyraŸnie wynikaæ z umowy (lub przynajmniej w sposób dorozumiany, tak T. Wiœniewski, [w:] Komentarz 2007, s. 632)" (tak: Kodeks cywilny. Komentarz, K. Pietrzykowski (red.), Warszawa 2009).

Tym samym, wnoszê jak we wstêpie.

Odpis niniejszego pisma zosta³ nadany do pe³nomocnika pozwanego listem poleconym.

adw. Joanna Krzemiñska

(podpis)

Za³¹cznik:

– dowód nadania odpisu pisma listem poleconym

Na podstawie ustawy z 4.7.2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1469), o zmianie ustawy - Kodeks postêpowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, która wesz³a w ¿ycie w dniu 7.11.2019 r. w KPC po Rozdziale 2 „Pozew" zosta³ dodany Rozdzia³ 2a „Organizacja postêpowania", w ramach którego prawodawca wyodrêbni³ przepisy zawarte w art. 2051- 20512 KPC. W przypadku postêpowania nakazowego, jakie toczy siê w niniejszym kazusie, zastosowanie znajduje przepis zawarty w art. 4801 § 2 KPC , zgodnie z którym po utracie mocy lub uchyleniu nakazu zap³aty albo w przypadku braku podstaw do jego wydania s¹d rozpoznaje sprawê wed³ug przepisów ogólnych lub w postêpowaniu odrêbnym w³aœciwym dla danej sprawy, chyba ¿e przepis szczególny przewiduje inny skutek, w szczególnoœci umorzenie postêpowania. W przedmiotowej sprawie skutecznie zosta³y wniesione zarzuty, co oznacza, i¿ mo¿na zastosowaæ ww. przepisy dotycz¹ce organizacji postêpowania, z odpowiednim uwzglêdnieniem uwarunkowañ postêpowania nakazowego, które poprzedza rozpoznanie sprawy wed³ug przepisów o charakterze ogólnym.

Zgodnie z ich treœci¹:

- s¹d jest zobligowany wys³aæ pouczenie, którego elementy s¹ okreœlone w przepisie zawartym w art. 2052 KPC, bezpoœrednio stronom, nawet gdy s¹ reprezentowane przez pe³nomocnika, jak ma to miejsce w przedmiotowym kazusie. Ustawodawca podkreœli³ w uzasadnieniu do ww. nowelizacji, i¿ pouczenie na tym etapie postêpowania ma kluczowe znaczenie (uzasadnienie do projektu ustawy nowelizacyjnej z 4.7.2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1469), o zmianie ustawy - Kodeks postêpowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw - druk nr 3137, s. 6). Zgodnie z przepisem zawartym w art. 2052 § 3 zdanie drugie KPC rzeczone pouczenie nie jest dorêczane Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej ani pe³nomocnikowi, który jest adwokatem, radc¹ prawnym lub rzecznikiem patentowym. Analizowane pouczenie jest wysy³ane wraz z odpisem zarzutów do strony powodowej i wezwaniem do z³o¿enia odpowiedzi na zarzuty; natomiast strona pozwana powinna otrzymaæ je wraz z wezwaniem do stawiennictwa siê na posiedzenie przygotowawcze, chyba ¿e przewodnicz¹cy uzna wyznaczenie posiedzenie przygotowawczego za niecelowe i wyznaczy rozprawê, korzystaj¹c z przepisu zawartego w art. 2054 §3 KPC.

- po z³o¿eniu odpowiedzi na zarzuty, a tak¿e gdy odpowiedŸ nie zosta³a z³o¿ona, przewodnicz¹cy wyznacza posiedzenie przygotowawcze i wzywa na nie strony – art. 2054 § 1 KPC b¹dŸ gdy uzna na podstawie okolicznoœci sprawy, ¿e przeprowadzenie posiedzenia przygotowawczego nie przyczyni siê do sprawniejszego rozpoznania sprawy, mo¿e jej nadaæ inny w³aœciwy bieg, w szczególnoœci przewodnicz¹cy mo¿e skierowaæ j¹ do rozpoznania, tak¿e na rozprawie - art. 2054 § 3 KPC;

- postêpowanie cywilne po wejœciu w ¿ycie omawianej noweli ma opieraæ siê na realizacji trzech za³o¿eñ: 1) postêpowanie s¹dowe podlega planowaniu, 2) podstaw¹ planowania jest znajomoœæ stanowisk wszystkich podmiotów, wystêpuj¹cych w postêpowaniu; 3) rozprawa jest prowadzona tylko w razie rzeczywistej potrzeby (prawa do s¹du nie uto¿samia siê z pojêciem prawa do rozprawy) _(uzasadnienie do projektu ustawy nowelizacyjnej z dnia 4.07.2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1469), o zmianie ustawy - Kodeks postêpowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw - druk nr 3137, s. 4);

- posiedzenie przygotowawcze ma mieæ charakter odformalizowany, mog¹ w nim braæ udzia³ sami pe³nomocnicy stron, s³u¿y rozwi¹zaniu sporu bez potrzeby prowadzenia dalszych posiedzeñ, zw³aszcza rozprawy i jest to zasadniczy cel odbycia takiego posiedzenia; je¿eli nie uda siê rozwi¹zaæ sporu, na posiedzeniu przygotowawczym sporz¹dza siê z udzia³em stron plan rozprawy; do posiedzenia przygotowawczego maj¹ zastosowanie przepisy dotycz¹ce posiedzeñ niejawnych; zasadniczym przedmiotem posiedzenia przygotowawczego jest: 1) ustalenie przedmiotu sporu, 2) wyjaœnienie stanowisk stron, w tym w zakresie prawnych aspektów sporu, 3) przedstawianie i omawianie mo¿liwoœci ugodowego rozwi¹zania sporu, 4) wskazywanie sposobu oraz skutków rozwi¹zania sporu w drodze ugody, w tym skutków finansowych;

- protokó³ z posiedzenia przygotowawczego jest sporz¹dzany tylko w formie pisemnej;

- w sytuacji nie osi¹gniêcia ugodowej formu³y rozwi¹zania sporu, na posiedzeniu przygotowawczym sporz¹dzany jest plan rozprawy, którego elementy zosta³y okreœlone w przepisie art. 2059 KPC; z punktu widzenia wskazanej nowelizacji nale¿y zwróciæ uwagê, i¿ plan rozprawy zawiera rozstrzygniêcia co do wniosków dowodowych stron, zastêpuj¹c w tym zakresie postanowienie dowodowe – art. 2059 § 1 KPC ;

- plan rozprawy stanowi dokument sui generis, nie bêd¹cy orzeczeniem s¹du – art. 20510 § 4 KPC, choæ w pewnym zakresie je zastêpuj¹cym – art. 2059 § 1 KPC (uzasadnienie do projektu ustawy nowelizacyjnej z 4.7.2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1469), o zmianie ustawy - Kodeks postêpowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw - druk nr 3137, s. 17); maj¹c na wzglêdzie powy¿sze plan rozprawy stanowi za³¹cznik do protoko³u z posiedzenia przygotowawczego.

POUCZENIE*

W niniejszym postêpowaniu:

1) strony maj¹ mo¿liwoœæ rozwi¹zania sporu w drodze ugody zawartej przed s¹dem lub mediatorem

2) strony maj¹ obowi¹zek udzia³u w posiedzeniu przygotowawczym i przedstawienia wszystkich twierdzeñ i dowodów na tym posiedzeniu;

3) niedope³nienie powy¿szych obowi¹zków, o których mowa w pkt 2 wywo³uje okreœlone skutki, w szczególnoœci:

- obci¹¿enia kosztami postêpowania – art. 2055 KPC,

- umorzenia postêpowania– art. 2055 KPC,

- pominiêcia spóŸnionych twierdzeñ i dowodów;

4) strony maj¹ mo¿liwoœæ ustanowienia pe³nomocnika procesowego z tym, ¿e zastêpstwo adwokata, radcy prawnego lub rzecznika patentowego nie jest obowi¹zkowe;

5) strona jest zobowi¹zana do z³o¿enia pisma przygotowawczego na zarz¹dzenie przewodnicz¹cego zgodnie z wymogami zawartymi w przepisie art. 127 KPC;

6) jeœli pismo przygotowawcze zosta³o z³o¿one bez zarz¹dzenia przewodnicz¹cego lub zosta³o z³o¿one po terminie podlega zwrotowi.

*treœæ przywo³ywanych przepisów KPC w obowi¹zuj¹cym brzmieniu powinna zostaæ w ca³oœci przytoczona w treœci Pouczenia

Sygn. akt I C 902/19

PROTOKÓ£ Z POSIEDZENIA PRZYGOTOWAWCZEGO

Dnia, ...........

Przewodnicz¹ca SSO Katarzyna Jakubowska w S¹dzie Okrêgowym w Warszawie, I Wydzia³ Cywilny,

Protokolant: apl. rad. Bart³omiej B³aszczak

na posiedzeniu przygotowawczym ........... r. w Warszawie

rozpozna³ sprawê

z powództwa Józefa Nakoniecznego

przeciwko Zbigniewowi Kleniewskiemu

o zwrot zadatku w kwocie 100 000 z³.

Posiedzenie rozpoczêto o godz. 14.10.

Po wywo³aniu sprawy stawili siê:

Powód osobiœcie wraz z pe³nomocnikiem adwokat Joann¹ Krzemiñsk¹.

Pozwany osobiœcie wraz z pe³nomocnikiem radc¹ prawnym Antonim Cegielskim.

Przewodnicz¹cy przyst¹pi³ do ustalenia ze stronami przedmiot sporu i wyjaœnia stanowiska stron, tak¿e w zakresie prawnych aspektów sporu. Strona powodowa podtrzymuje ¿¹dania zawarte w pozwie oraz w odpowiedzi na zarzuty i popiera przedstawione tam wnioski, twierdzenia oraz zaprezentowan¹ argumentacjê, strona pozwana podtrzymuje ¿¹dania zawarte w zarzutach i popiera przedstawione tam wnioski, twierdzenia oraz zaprezentowan¹ argumentacjê. Przewodnicz¹cy uœciœli³, i¿ spór dotyczy zwrotu zadatku w podwójnej wysokoœci, tj. w kwocie 100.000,00 z³. Strona pozwana nie uzna³a ¿adnego ze zg³aszanych przez pozwan¹ ¿¹dañ wnosz¹c o ich oddalenie w ca³oœci, zatem spór dotyczy ca³ego zakresu przedmiotowego, wyznaczonego przez wytoczone powództwo.

Przewodnicz¹cy w ramach sk³aniania stron do pojednania oraz d¹¿enia do ugodowego rozwi¹zania sporu, zapyta³ wszystkie podmioty, bior¹ce udzia³ w posiedzeniu przygotowawczym czy jest wola z ich strony na zawarcie ugody i wypracowanie jej warunków. Ka¿da ze stron potwierdzi³a, ¿e widzi mo¿liwoœæ zawarcia ugody. Strony rozpoczê³y negocjacje warunków ugodowych przy czynnym udziale przewodnicz¹cego, który poszukiwa³ ze stronami ugodowych sposobów rozwi¹zania sporu, wspiera³ je w formu³owaniu propozycji ugodowych oraz wskazywa³ sposoby i skutki rozwi¹zania sporu, w tym skutki finansowe. Z uwagi jednak na nieosi¹gniêcie konsensusu i brak widoków ugodowego rozwi¹zania przedmiotowego sporu, przewodnicz¹cy przyst¹pi³ do sporz¹dzenia planu rozprawy.

Za³¹cznik do protoko³u z posiedzenia przygotowawczego

- PLAN ROZPRAWY

1. Rozstrzygniêcia co do wniosków dowodowych stron:

1) Dopuszcza siê œrodek dowodowy w postaci:

a) Dowodu z przes³uchania œwiadka Julita Jaczewska, adres:....w celu wykazania nastêpuj¹cych faktów: - uczestnictwa w spotkaniu z Burmistrzem Dzielnicy Warszawa-Wilanów 10.7.2018 r. - treœci rozmów prowadzonych z powodem,

b) Dowodu z przes³uchania œwiadka Artur Jankowski, adres: ... w celu wykazania nastêpuj¹cych faktów: - ustaleñ zapad³ych na spotkaniu 10.7.2018 r. w przedmiocie uzyskania warunków zabudowy dzia³ki,

c) Dowodu z przes³uchania stron w celu wykazania nastêpuj¹cych faktów: - zakresu zastosowania postanowieñ zawartych w umowie, w tym celu ich zapisania, - ustaleñ zapad³ych na spotkaniu 10.7.2018 r. w przedmiocie uzyskania warunków zabudowy dzia³ki.

2) Pomija siê œrodek dowody w postaci : (...)

2. Ustala siê nastêpuj¹ce terminy posiedzeñ i og³oszenia wyroku w sprawie:

1) (.....)

2) (.....)

Podpisy stron:

............................ ................................ .....................

Czytelne podpisy z imienia i nazwiska

Podpis Przewodnicz¹cego, zatwierdzaj¹cy Plan rozprawy

......................................

Sygn. akt I C 902/19

PROTOKÓ£ ROZPRAWY

S¹d Okrêgowy w Warszawie, I Wydzia³ Cywilny,

w sk³adzie:

Przewodnicz¹cy: SSO Katarzyna Jakubowska

Protokolant: aplikant radcowski Bart³omiej B³aszczak

rozpozna³ sprawê

z powództwa Józefa Nakoniecznego

przeciwko Zbigniewowi Kleniewskiemu

o zwrot zadatku w kwocie 100 000 z³.

Posiedzenie rozpoczêto o godz. 9.05.

Po wywo³aniu sprawy stawili siê:

Powód osobiœcie wraz z pe³nomocnikiem adwokat Joann¹ Krzemiñsk¹, ustanowion¹ w sprawie. Nie stawi³ siê pozwany, wezwany prawid³owo, ani tak¿e jego pe³nomocnik zawiadomiony prawid³owo.

Stawili siê wezwani œwiadkowie: Julita Jaczewska i Artur Jankowski. Artur Jankowski oœwiadcza, ¿e pozwany przebywa w szpitalu od pocz¹tku marca bie¿¹cego roku.

Przewodnicz¹ca stwierdza, ¿e do akt sprawy do³¹czono wniosek pozwanego o odroczenie sprawy wraz z za³¹czonym zaœwiadczeniem z Niepublicznego Zak³adu Opieki Zdrowotnej Medox, z którego wynika, ¿e planowany termin wypisu to 5.6.2019 r.

Pe³nomocnik powoda sk³ada kopiê postanowienia Komornika S¹dowego z 10.2.2019 r. o zakoñczeniu postêpowania na okolicznoœæ z³ej woli pozwanego i niewykonania umowy.

Pe³nomocnik powoda oponuje przeciwko wnioskowi o odroczenie rozprawy.

S¹d postanowi³:

2. obecni o terminie powiadomieni, œwiadkowie zobowi¹zani do stawiennictwa;

3. zawiadomiæ o terminie pe³nomocnika pozwanego,

4. na termin wezwaæ pozwanego zobowi¹zuj¹c go do potwierdzenia zaœwiadczenia wydanego przez NZOZ Medox przez lekarza s¹dowego w terminie 7 dni, pouczaj¹c o treœci art. 214 § 2 KPC.

Posiedzenie zakoñczono o godz. 9.15.

(podpisy protokolanta i sêdziego)

Sygn. akt I C 902/19

PROTOKÓ£ ROZPRAWY

S¹d Okrêgowy w Warszawie, I Wydzia³ Cywilny,

w sk³adzie:

Przewodnicz¹cy: SSO Katarzyna Jakubowska

Protokolant: apl. rad. Bart³omiej B³aszczak

rozpozna³ sprawê

z powództwa Józefa Nakoniecznego

przeciwko Zbigniewowi Kleniewskiemu

o zwrot zadatku w kwocie 100 000 z³.

Posiedzenie rozpoczêto o godz. 14.10.

Po wywo³aniu sprawy stawili siê:

Powód osobiœcie wraz z pe³nomocnikiem adwokat Joann¹ Krzemiñsk¹.

Pozwany osobiœcie wraz z pe³nomocnikiem radc¹ prawnym Antonim Cegielskim.

Stawili siê wezwani œwiadkowie:

Julita Jaczewska, lat 35, niekarana, obca, pracownik Urzêdu Miasta Dzielnicy Wilanów;

Artur Jankowski, lat 68, niekarany, obcy, by³y Burmistrz Dzielnicy Wilanów.

Pe³nomocnik powoda popiera powództwo.

Pe³nomocnik pozwanego nie uznaje powództwa i wnosi o jego oddalenie.

Œwiadek Julita Jaczewska na pytania S¹du: (...) By³am uczestnikiem postêpowania w sprawie warunków zabudowy i uczestnikiem spotkania 10.7.2018 r. Spotkanie dotyczy³o uzyskania decyzji w sprawie warunków zabudowy (...). Obie strony wiedzia³y, ¿e nie mo¿na uzyskaæ zgody w krótkim czasie, dlatego ustalono w umowie termin pó³roczny (...). Wobec zbli¿aj¹cego siê terminu umowy ustali³am termin spotkania w urzêdzie w celu ustalenia, kiedy decyzja zostanie wydana. Podczas spotkania ustalono, ¿e przed wydaniem decyzji bêdzie sporz¹dzane studium i plan miejscowy i na tê chwilê nie ma ¿adnych szans na ustalenie warunków zabudowy (wydanie decyzji). Urz¹d nie by³ w stanie okreœliæ, kiedy zostanie wydana decyzja. Nie by³o decyzji w sprawie odlesienia. Do dnia dzisiejszego nie ma planu zagospodarowania przestrzennego.

Na pytania pozwanego: Akt notarialny by³ konsultowany ze stronami. „Uzyskanie" zosta³o wprowadzone do umowy celowo, po sugestiach notariusza i akceptacji obu stron, aby zabezpieczyæ interesy. Obie strony wiedzia³y o mo¿liwych trudnoœciach w uzyskaniu decyzji i dlatego u¿yto takiego sformu³owania.

Na pytania powoda: O tym, ¿e mo¿e zostaæ wydana decyzja o warunkach zabudowy dowiedzia³am siê chyba na prze³omie 2007/2008 r. Przystêpuj¹c do negocjacji posiada³am wiedzê, ¿e nie ma warunków zabudowy i zosta³o to przedstawione Józefowi Nakoniecznemu.

W tym miejscu powód sugeruje, ¿e cena za dzia³kê to cena za dzia³kê + koszty uzyskania decyzji o warunkach zabudowy.

Powód oœwiadcza: Podj¹³em negocjacje w sprawie umowy z przekonaniem, ¿e dzia³ka, któr¹ chcê zakupiæ, to dzia³ka z warunkami zabudowy.

Dalej zeznaje œwiadek: Pan Nakonieczny dowiedzia³ siê o braku warunków zabudowy podczas pierwszej rozmowy telefonicznej. Stara³am siê i nadal staram o uzyskanie warunków zabudowy. Nie by³o rozmowy o zgodzie powoda na odst¹pienie od ¿¹dania podwójnego zadatku w przypadku natychmiastowego i dobrowolnego zwrotu zaliczki i jednokrotnego zadatku.

Staje Artur Jankowski:

Na pytania S¹du: Nie pamiêtam sprawy ani stron, z rozmowy przed sal¹ s¹dow¹ kojarzê strony, ale nie pamiêtam czego dotyczy³a ich sprawa i w jakiej sprawie zosta³em wezwany. Spraw, którymi siê zajmowa³em by³o bardzo du¿o.

Na pytania pozwanego: Plan miejscowy pokrywa oko³o 3% obszaru dzielnicy. (...) Po 2 latach uda³o siê namówiæ radê na rozpoczêcie aktualizacji studium i rozpoczêcia sporz¹dzania planów (ok. 15). W tym dla Wilanowa. (...) Procedury trwaj¹ ok. 3 lat z uwagi na koniecznoœæ dokonania uzgodnieñ i uzyskania opinii od wielu organów. Z tego co wiem, obecnie jest projekt studium, a nastêpnie uchwalony ma byæ plan miejscowy.

Nie pamiêtam nic z tego, czego dotyczy sprawa miêdzy stronami.

Ponownie Artur Jankowski:

Na pytania powoda: (...) Urzêdnicy oœwiadczyli, ¿e nie wydadz¹ decyzji odmownej, bo sprawa jest w toku. (...) Nie pamiêtam, czy odpowiada³em na odst¹pienie od umowy i wezwanie do zap³aty. Nie prowadziliœmy korespondencji z powodami.

Na pytania pozwanego: Kolejne planowane spotkanie nie wysz³o, bo Pan Kleniewski chcia³ uzyskaæ decyzjê o warunkach zabudowy na swoj¹ dzia³kê, a nie by³o takiej mo¿liwoœci.

S¹d postanowi³:

1. sprawê odroczyæ do 31.8.2019 r., godz. 14.00, sala 101, celem przes³uchania powoda i pozwanego w charakterze strony;

2. obecni o terminie powiadomieni i zobowi¹zani do stawiennictwa bez odrêbnych wezwañ.

Posiedzenie zakoñczono o godz. 15.02.

(podpisy protokolanta i sêdziego)

Sygn. akt I C 902/19

PROTOKÓ£ ROZPRAWY

S¹d Okrêgowy w Warszawie, I Wydzia³ Cywilny,

w sk³adzie:

Przewodnicz¹cy: SSO Katarzyna Jakubowska

Protokolant: apl. rad. Bart³omiej B³aszczak

rozpozna³ sprawê

z powództwa Józefa Nakoniecznego

przeciwko Zbigniewowi Kleniewskiemu

o zwrot zadatku w kwocie 100 000 z³.

Po wywo³aniu sprawy stawili siê:

Powód osobiœcie wraz z pe³nomocnikiem adwokat Joann¹ Krzemiñsk¹.

Pozwany osobiœcie wraz z pe³nomocnikiem radc¹ prawnym Antonim Cegielskim.

S¹d postanowi³:

1. dopuœciæ dowód z: umowy przedwstêpnej, zaœwiadczeñ z Urzêdu Dzielnicy Wilanów oraz oœwiadczenia powoda o odst¹pieniu od umowy;

2. dopuœciæ dowód z przes³uchania stron: powoda Józefa Nakoniecznego oraz pozwanego Zbigniewa Kleniewskiego na okolicznoœæ zawartej przez nich umowy, spotkañ w urzêdach oraz braku zawarcia umowy przyrzeczonej.

Przewodnicz¹cy pouczy³ strony o treœci art. 304 KPC.

Staje powód Józef Nakonieczny, lat 50, zam. Warszawa, wykszta³cenie wy¿sze, niekarany za sk³adanie fa³szywych zeznañ i zeznaje: W ca³oœci popieram powództwo. To z winy pozwanego nie dosz³o do zawarcia umowy przyrzeczonej, gdy¿ nie otrzyma³em decyzji o warunkach zabudowy, a co wa¿niejsze nawet decyzji o odmowie wydania takich warunków. Tym samym uznajê winê pozwanego. Pozwany w zarzutach podnosi, ¿e postanowienie § 6 umowy przedwstêpnej jest niewa¿ne, poniewa¿ nie zosta³ okreœlony termin, w czasie którego mo¿liwe jest korzystanie z mo¿liwoœci odst¹pienia od umowy, co jest – zdaniem pozwanego – wymagane w opisie art. 395 KC. Powy¿szy zarzut pozwanego jest ca³kowicie bezzasadny. Pozwany ca³kowicie pomija fakt, ¿e treœæ § 6 umowy przedwstêpnej traktuje nie o umownym prawie odst¹pienia jako takim (art. 395 KC), ale o zasadach zwrotu zadatku, który pozwany otrzyma³ od powoda (art. 394 KC). Zgodnie zaœ z art. 394 § 1 KC, który w § 6 umowy przedwstêpnej zosta³ wprost zastosowany, a w braku odmiennego zastrze¿enia umownego albo zwyczaju, zadatek dany przy zawarciu umowy ma to znaczenie, ¿e w razie niewykonania umowy przez jedn¹ ze stron, druga mo¿e bez wyznaczenia terminu dodatkowego od umowy odst¹piæ i otrzymany zadatek zachowaæ, a ta która go da³a, mo¿e ¿¹daæ sumy dwukrotnie wy¿szej. Natomiast przepis art. 395 KC, na który powo³uje siê pozwany, dotyczy sytuacji zwyk³ego umownego prawa odst¹pienia, niepowi¹zanego w ¿adnej mierze z zadatkiem. W dzisiejszej sprawie okolicznoœci¹ bezsporn¹ jest to, ¿e pozwany do 31.8.2018 r. nie przedstawi³ mi ostatecznej decyzji o warunkach zabudowy dla przedmiotowej nieruchomoœci, a nieprzedstawienie tego dokumentu w tym terminie uprawnia³o mnie do odst¹pienia od umowy i ¿¹dania wyp³acenia mi podwójnego zadatku. Jeszcze dodam, ¿e zapis § 6 umowy przedwstêpnej jest standardowo wprowadzany.

Staje pozwany Zbigniew Kleniewski, lat 50, zam. Warszawa, wykszta³cenie œrednie, niekarany za sk³adanie fa³szywych zeznañ i zeznaje: W mojej ocenie kwestia braku mo¿liwoœci wydania pozytywnej decyzji w sprawie warunków zabudowy lub oficjalnego dokumentu potwierdzaj¹cego odmowê jej wydania by³a ode mnie niezale¿na. Podj¹³em szereg dzia³añ w celu uzyskania decyzji o warunkach zabudowy, a z przyczyn ode mnie niezale¿nych nie otrzyma³em w terminie oznaczonym w umowie przedwstêpnej ani decyzji, ani te¿ dokumentu odmawiaj¹cego jej wydania. Nie mo¿e przy tym budziæ w¹tpliwoœci, ¿e z § 7 umowy nie wynika w ¿aden sposób, aby pozwany by³ zwolniony z odpowiedzialnoœci za niewykonanie umowy jedynie w przypadku przedstawienia powodowi decyzji lub urzêdowego dokumentu potwierdzaj¹cego odmowê jej wydania. Taka interpretacja § 7 umowy by³aby zupe³nie nielogiczna. Jak pamiêtam § 7 umowy stanowi, ¿e „w przypadku niewykonania umowy wskutek okolicznoœci za które ¿adna ze stron nie ponosi odpowiedzialnoœci albo za które ponosz¹ odpowiedzialnoœæ obie strony, w tym w przypadku przedstawienia przeze mnie powodowi (...)". Przyjmuj¹c nawet b³êdne za³o¿enie, ¿e strony w ten w³aœnie sposób chcia³y ukszta³towaæ odpowiedzialnoœæ pozwanego za niewykonanie umowy, powstaje pytanie, do jakich sytuacji odnosi siê ten punkt umowy w pozosta³ym zakresie. Jakie inne przypadki niewykonania umowy przez pozwanego strony mog³y mieæ na myœli, skoro pozwany zwolniony by³by z odpowiedzialnoœci tylko w przypadku przedstawienia decyzji o warunkach zabudowy lub urzêdowego dokumentu potwierdzaj¹cego odmowê jej wydania? Zauwa¿am przy tym, ¿e umowa przedwstêpna by³a konsultowana z notariuszem, wobec czego twierdzenie powoda, i¿ jest to zapis standardowo wprowadzany do umów, nie mo¿e byæ uznane za prawid³owe. Zaprzeczam przy tym, abym uchyla³ siê od zawarcia umowy przyrzeczonej. W œwietle udokumentowanych dzia³añ podjêtych przeze mnie w celu doprowadzenia do zawarcia umowy przyrzeczonej twierdzenie, ¿e uchyla³em siê od jej zawarcia jest bezpodstawne. Co wiêcej, nie by³em w stanie uzyskaæ przedmiotowej decyzji z uwagi na fakt, ¿e burmistrz gminy nie mo¿e wydaæ zgody ani niezgody na warunki zabudowy. To wszystko co mam do powiedzenia.

Pe³nomocnik powoda i pozwanego nie sk³adaj¹ ¿adnych dodatkowych wniosków dowodowych.

Pe³nomocnik powoda podtrzymuje ¿¹danie pozwu i wnosi o zas¹dzenie od pozwanego na rzecz powoda kosztów zastêpstwa procesowego wed³ug norm przepisanych.

Pe³nomocnik pozwanego wnosi o uchylenie nakazu zap³aty i oddalenie powództwa oraz wnosi o zas¹dzenie od powoda na rzecz pozwanego kosztów postêpowania, w tym kosztów zastêpstwa procesowego wed³ug norm przepisanych.

Przewodnicz¹ca zamknê³a rozprawê i og³osi³a wyrok.

Posiedzenie zakoñczono o godz. 14.50.

Sêdzia Protokolant

(podpis) (podpis)

Sygn. akt I C 902/19

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

S¹d Okrêgowy w Warszawie, I Wydzia³ Cywilny,

w sk³adzie nastêpuj¹cym:

Przewodnicz¹cy: SSO Katarzyna Jakubowska

Protokolant: aplikant radcowski Bart³omiej B³aszczak

na rozprawie

sprawy z powództwa: Józefa Nakoniecznego

przeciwko: Zbigniewowi Kleniewskiemu

o zap³atê

na skutek zarzutów pozwanego Zbigniewa Kleniewskiego od nakazu zap³aty

II. zas¹dza od pozwanego Zbigniewa Kleniewskiego na rzecz powoda Józefa Nakoniecznego kwotê 1800 z³ (jeden tysi¹c osiemset z³otych) tytu³em zwrotu dalszych kosztów zastêpstwa procesowego.

(podpis sêdziego)

Pieczêæ Biura Podawczego

S¹du Okrêgowego w Warszawie

I Wydzia³ Cywilny

S¹d Okrêgowy w Warszawie

I Wydzia³ Cywilny

Powód: Józef Nakonieczny

reprezentowany przez:

adw. Joannê Krzemiñsk¹

Pozwany: Zbigniew Kleniewski

reprezentowany przez:

r.pr. Antoniego Cegielskiego

Sygn. akt I C 902/19

WNIOSEK

W imieniu pozwanego wnoszê o sporz¹dzenie uzasadnienia wyroku z 31.8.2019 r. i dorêczenie odpisu tego wyroku wraz z uzasadnieniem na adres mojej kancelarii.

r.pr. Antoni Cegielski

(podpis)

Sygn. akt I C 902/19

UZASADNIENIE

Pozwem z 22.1.2019 r. powód Józef Nakonieczny wniós³ o zas¹dzenie w postêpowaniu nakazowym od pozwanego Zbigniewa Kleniewskiego kwoty 100 000 z³ wraz z ustawowymi odsetkami p³atnymi od 1.9.2018 r. do dnia zap³aty oraz o zas¹dzenie od pozwanego na rzecz powoda kosztów postêpowania wed³ug norm przepisanych.

W uzasadnieniu powód wskaza³, ¿e 8.1.2018 r. zawar³ z pozwanym w formie aktu notarialnego przed-wstêpn¹ umowê sprzeda¿y, na mocy której sprzedaj¹cy sprzeda kupuj¹cemu woln¹ od obci¹¿eñ niezabudowan¹ dzia³kê gruntu, po³o¿on¹ w miejscowoœci Warszawa, Gmina Wilanów, oznaczon¹ Nr ewid. 4567 za cenê 500 000 z³, kupuj¹cy zaœ kupi przedmiotow¹ nieruchomoœæ za powy¿sz¹ cenê. Przyrzeczon¹ umowê sprzeda¿y strony zobowi¹za³y siê zawrzeæ w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja o warunkach zabudowy dla dzia³ki gruntu 4567 stanie siê ostateczna, nie póŸniej jednak ni¿ do 31.8.2018 r. Tego samego dnia powód przekaza³ pozwanemu kwotê 50 000 z³ tytu³em zadatku. Powód wskaza³, ¿e pomimo i¿ pozwany zobowi¹za³ siê do uzyskania oraz okazania kupuj¹cemu ostatecznej decyzji o warunkach zabudowy dla nieruchomoœci bêd¹cej przedmiotem sprzeda¿y, nie zadoœæuczyni³ swojemu obowi¹zkowi, co skutkowa³o niezawarciem umowy przyrzeczonej w umówionym terminie, któr¹, zdaniem strony powodowej, nale¿y poczytywaæ za niezawart¹ z winy pozwanego.

Powód wskaza³, ¿e pozwany nie podj¹³ koniecznych dzia³añ maj¹cych na celu zgromadzenie dokumentacji warunkuj¹cej zawarcie przyrzeczonej umowy. Wobec powy¿szego pismem z 13.11.2018 r. z³o¿y³ sprzedaj¹cemu oœwiadczenie w przedmiocie odst¹pienia od umowy przedwstêpnej z jednoczesnym wezwaniem pozwanego do zwrotu kwoty stanowi¹cej dwukrotnoœæ zadatku wraz z ustawowymi odsetkami liczonymi od 1.9.2015 r. do dnia zap³aty.

W dniu 1.2.2019 r. S¹d Okrêgowy w Warszawie, I Wydzia³ Cywilny, wyda³ nakaz zap³aty w postêpowaniu nakazowym orzekaj¹c zgodnie z ¿¹daniem pozwu.

W dniu 2.3.2018 r. (data prezentaty) pozwany wniós³ zarzuty od nakazu zap³aty wydanego w postêpowaniu nakazowym, wnosz¹c o uchylenie nakazu zap³aty w ca³oœci oraz oddalenie powództwa i zas¹dzenie od powoda na rzecz pozwanego kosztów postêpowania.

W uzasadnieniu pozwany podniós³, ¿e nie kwestionuje przekazania przez powoda zadatku w kwocie 50 000 z³, jak i nie zaprzecza, i¿ przyrzeczona umowa sprzeda¿y nie zosta³a zawarta do dnia umówionego, tj. do 31.8.2018 r. Jednak¿e pozwany zanegowa³ jakoby niezawarcie umowy przyrzeczonej nast¹pi³o z jego wy³¹cznej winy, wskazuj¹c w uzasadnieniu szereg czynnoœci jakie podj¹³, celem uzyskania decyzji o warunkach zabudowy nieruchomoœci bêd¹cej przedmiotem sporu. Ponadto, pozwany zarzuci³ niewa¿noœæ postanowienia sformu³owanego w § 7 pkt 2 aktu notarialnego, wskazuj¹c, ¿e zastrze¿enie umowne w postaci prawa odst¹pienia od umowy obwarowane jest sankcj¹ niewa¿noœci na wypadek niewyznaczenia terminu, w którym mo¿liwe bêdzie skorzystanie z prawa odst¹pienia. Pozwany podniós³, ¿e w umowie przedwstêpnej termin ten nie zosta³ oznaczony, a nawet gdyby przyj¹æ, i¿ terminem tym by³a data 1.9.2018 r. jako termin najpóŸniejszy na odst¹pienie od umowy, to termin ten nie zosta³ przez stronê powodow¹ dochowany. Pozwany wskaza³, ¿e powództwo jest niezasadne z uwagi na treœæ zapisu § 7 pkt 4 aktu notarialnego, wobec tego mo¿liwoœæ ¿¹dania przez powoda kwoty stanowi¹cej dwukrotnoœæ zadatku odpad³a.

Na rozprawach s¹dowych poprzedzaj¹cych wydanie wyroku strony podtrzyma³y swoje stanowiska wyra¿one w pismach procesowych.

S¹d Okrêgowy ustali³ nastêpuj¹cy stan faktyczny:

W dniu 8.1.2018 r. w Warszawie pomiêdzy Zbigniewem Kleniewskim – jako sprzedaj¹cym, a Józefem Nakoniecznym – jako kupuj¹cym zosta³a zawarta umowa przedwstêpna sprzeda¿y nieruchomoœci gruntowej, oznaczonej jako dzia³ka ewidencyjna o numerze 4567 w gminie Wilanów (m.st. Warszawa), o powierzchni gruntu 1200 m2, dla której S¹d Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa prowadzi Ksiêgê Wieczyst¹ o Nr KW WA105678.

W § 2 umowy sprzedaj¹cy zobowi¹za³ siê sprzedaæ, a kupuj¹cy zobowi¹za³ siê kupiæ nieruchomoœæ gruntow¹ za cenê 500 000 z³. W § 3 pozwany oœwiadczy³, ¿e zobowi¹zuje siê uzyskaæ, okazaæ i wydaæ Józefowi Nakoniecznemu ostateczn¹ decyzjê o warunkach zabudowy dla wy¿ej opisanej dzia³ki gruntu, z której bêdzie wynika³o, i¿ mo¿liwa jest jej zabudowa budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym. W § 4 umowy, strony zobowi¹za³y siê do zawarcia umowy ostatecznej w formie aktu notarialnego, w terminie nieprzekraczalnym do 31.8.2018 r. (w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja o warunkach zabudowy stanie siê ostateczna). W § 6 umowy, na zabezpieczenie realizacji umowy kupuj¹cy przekaza³ sprzedaj¹-cemu zadatek w kwocie 50 000 z³, który to zadatek sprzedaj¹cy przyj¹³ i odbiór pokwitowa³. Przedmiotowy zadatek zosta³ poddany skutkom prawnym wynikaj¹cym z art. 394 KC. W § 7 aktu notarialnego, strony wspólnie postanowi³y, ¿e: 1) w przypadku niewykonania umowy przez powoda, pozwany mo¿e bez wyznaczenia terminu dodatkowego od umowy odst¹piæ i otrzymany zadatek zachowaæ; 2) w przypadku niewykonania umowy przez pozwanego, powód mo¿e bez wyznaczenia terminu dodatkowego od umowy odst¹piæ i ¿¹daæ wyp³acenia mu sumy stanowi¹cej dwukrotnoœæ zadatku; 3) w przypadku niewykonania umowy na skutek okolicznoœci, za które ¿adna ze stron nie ponosi odpowiedzialnoœci, albo za które ponosz¹ odpowiedzialnoœæ obie strony, w tym w przypadku przedstawienia przez pozwanego powodowi w terminie do 31.8.2018 r. urzêdowego dokumentu potwierdzaj¹cego odmowê wydania decyzji o warunkach zabudowy, zadatek podlega zwrotowi w kwocie 50 000 z³, a mo¿liwoœæ ¿¹dania przez powoda kwoty stanowi¹cej dwukrotnoœæ zadatku odpada.

Dowód:

– okolicznoœci bezsporne,

– umowa przedwstêpna sprzeda¿y nieruchomoœci gruntowej.

Pozwany 28.1.2018 r. wniós³ o wydanie decyzji o warunkach zabudowy. Pismami z 10.2.2018 r., 5.5.2018 r. i 28.6.2018 r. zosta³ poinformowany, ¿e sprawa nie zosta³a za³atwiona z uwagi na koniecznoœ.

æ uzgodnieñ miêdzyresortowych.

Dowód:

? wniosek o wydanie zaœwiadczenia wraz z wnioskiem o wydanie decyzji o warunkach zabudowy z 28.1.2018 r.,

? zeznania Zbigniewa Kleniewskiego (k. 212–214),

? zeznania Artura Jankowskiego, Julity Jaczewskiej.

Pismem z 13.11.2017 r. powód poinformowa³ pozwanego o odst¹pieniu od umowy przedwstêpnej sprzeda¿y nieruchomoœci gruntowej o Nr ewid. 4567 zawartej w formie aktu notarialnego z powodu niewykonania powy¿szej umowy przez sprzedaj¹cego, wzywaj¹c jednoczeœnie do zwrotu podwójnego zadatku wraz z ustawowymi odsetkami od 1.9.2018 r. do dnia zap³aty.

Pozwany nie ustosunkowa³ siê do powy¿szego pisma, pozostawiaj¹c je bez ¿adnej odpowiedzi oraz wyjaœnieñ.

Powy¿szy stan faktyczny S¹d ustali³ na podstawie powo³anych wy¿ej dokumentów oraz zeznañ przes³uchanych w charakterze strony powodowej Józefa Nakoniecznego, po czêœci z zeznañ przes³uchanego w charakterze strony pozwanego Zbigniewa Kleniewskiego, z zeznañ œwiadków: Artura Jankowskiego oraz Julity Jaczewskiej.

Dokumenty przedstawione przez strony S¹d uzna³ za w pe³ni wiarygodne i niebudz¹ce ¿adnych w¹tpliwoœci co do ich autentycznoœci i zgodnoœci z rzeczywistym stanem rzeczy. Wiarygodnoœæ tych dokumentów nie by³a przez ¿adn¹ ze stron kwestionowana. S¹d równie¿ nie znalaz³ podstaw, aby podwa¿aæ moc dowodow¹ tych¿e dokumentów.

Jako wiarygodne S¹d oceni³ zeznania powoda przes³uchanego w trybie art. 299 w zw. z art. 302 KPC, który w sposób logiczny, zgodny i jasny wyjaœni³ okolicznoœci przedmiotowej sprawy, a jego zeznania koresponduj¹ w ca³oœci ze zgromadzonym w toku niniejszego postêpowania materia³em dowodowym.

Zdaniem S¹du zeznania Zbigniewa Kleniewskiego przes³uchanego w trybie art. 299 w zw. z art. 302 KPC zas³uguj¹ na wiarê w czêœci w jakiej odnosz¹ siê do faktu podejmowania okreœlonych czynnoœci celem wyjednania ostatecznej decyzji o warunkach zabudowy dla dzia³ki gruntu o Nr ewid. 4567, bowiem w tym zakresie jego zeznania s¹ spójne z zebranymi w sprawie dokumentami. Natomiast jako niewiarygodne S¹d uzna³ zeznania pozwanego w zakresie w jakim wskaza³, ¿e nie by³ w stanie uzyskaæ ani decyzji o warunkach zabudowy, ani decyzji odmawiaj¹cej warunków zabudowy z uwagi na fakt, i¿ „burmistrz gminy nie mo¿e wydaæ zgody ani niezgody na warunki zabudowy".

Jako wiarygodne ocenione zosta³y równie¿ zeznania œwiadka Artura Jankowskiego ówczesnego burmistrza Gminy Wilanów, jednak¿e nale¿y wskazaæ, ¿e zeznania tego œwiadka nie przyczyni³y siê do wyjaœnienia spornych okolicznoœci, bowiem w dniu przes³uchania œwiadek oœwiadczy³, i¿ nie pe³ni ju¿ funkcji burmistrza i nie pamiêta okolicznoœci przedmiotowej sprawy ani jej uczestników.

S¹d Okrêgowy zwa¿y³, co nastêpuje:

Powództwo jest zasadne i zas³uguje w ca³oœci na uwzglêdnienie.

W niniejszej sprawie powód domaga³ siê zas¹dzenia na swoj¹ rzecz kwoty 100 000 z³ wraz z ustawowymi odsetkami od 1.9.2018 r. do dnia zap³aty z tytu³u niewykonania przez pozwanego Zbigniewa Kleniewskiego zobowi¹zania wynikaj¹cego z przedwstêpnej umowy sprzeda¿y nieruchomoœci gruntowej, w postaci nieuzyskania i nieokazania powodowi ostatecznej decyzji o warunkach zabudowy do 31.8.2018 r. Pozwany natomiast wnosi³ o uchylenie w ca³oœci nakazu zap³aty wydanego w postêpowaniu nakazowym i oddalenie powództwa, podnosz¹c ¿e niezawarcie umowy przyrzeczonej w umówionym terminie nast¹pi³o z przyczyn od niego niezale¿nych, wskazuj¹c i¿ dochowa³ wszelkiej starannoœci, aby takow¹ decyzjê wyjednaæ.

Poza sporem pozostawa³y okolicznoœci zwi¹zane z przekazaniem przez powoda na rzecz pozwanego zadatku opiewaj¹cego na kwotê 50 000 z³, a tak¿e fakt, ¿e nie dosz³o do zawarcia przyrzeczonej umowy sprzeda¿y w terminie œciœle okreœlonym w umowie.

Przedmiotem kognicji S¹du by³o ustalenie, czy w niniejszej sprawie zaistnia³y przes³anki z § 7 pkt 4 aktu notarialnego, prowadz¹ce do uchylenia siê przez pozwanego od odpowiedzialnoœci z tytu³u niewykonania umowy, co skutkowa³oby odpadniêciem podstawy do ¿¹dania przez powoda kwoty 100 000 z³ stanowi¹cej dwukrotnoœæ zadatku.

Zgodnie z treœci¹ art. 3531 KC, strony zawieraj¹ce umowê mog¹ u³o¿yæ stosunek prawny wed³ug swojego uznania byleby jego treœæ lub cel nie sprzeciwia³y siê w³aœciwoœci (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom wspó³¿ycia spo³ecznego. Z tej zasady mo¿na wysnuæ wniosek, ¿e treœæ umowy mo¿e byæ kszta³towana przez strony w zasadzie w sposób dowolny.

Strony, zawieraj¹c w formie aktu notarialnego przedwstêpn¹ umowê sprzeda¿y nieruchomoœci gruntowej, oznaczonej jako dzia³ka ewidencyjna o Nr 4567 ustali³y sztywny termin zawarcia umowy definitywnej, który przewidzia³y na 14 dni, licz¹c od dnia wyjednania i okazania przez pozwanego powodowi ostatecznej decyzji o warunkach zabudowy dzia³ki gruntowej, wskazuj¹c jednoczeœnie, ¿e nie mo¿e to nast¹piæ póŸniej ni¿ do 31.8.2018 r.

Jednoczeœnie w § 7 aktu notarialnego strony wspólnie postanowi³y, ¿e: 1) w przypadku niewykonania umowy przez powoda, pozwany mo¿e bez wyznaczenia terminu dodatkowego od umowy odst¹piæ i otrzymany zadatek zachowaæ; 2) w przypadku niewykonania umowy przez pozwanego, powód mo¿e bez wyznaczenia terminu dodatkowego od umowy odst¹piæ i ¿¹daæ wyp³acenia sumy stanowi¹cej dwukrotnoœæ zadatku; 3) w przypadku niewykonania umowy w skutek okolicznoœci, za które ¿adna ze stron nie ponosi odpowiedzialnoœci, albo za które ponosz¹ odpowiedzialnoœæ obie strony, w tym w przypadku przedstawienia przez pozwanego powodowi w terminie do 31.8.2018 r. urzêdowego dokumentu potwierdzaj¹cego odmowê wydania decyzji o warunkach zabudowy, zadatek podlega zwrotowi w kwocie 50 000 z³, a mo¿liwoœæ ¿¹dania przez powoda kwoty stanowi¹cej dwukrotnoœæ zadatku odpada.

Nale¿y wskazaæ, ¿e zgodnie z art. 394 KC reguluj¹cym kwestiê zadatku, który zosta³ przez strony bezpoœrednio zastosowany w § 7 aktu notarialnego, zatrzymaæ zadatek lub ¿¹daæ sumy dwukrotnie wy¿szej mo¿na wy³¹cznie wtedy, gdy wy³¹czn¹ odpowiedzialnoœæ za niewykonanie zobowi¹zania ponosi druga strona. S¹d Najwy¿szy w wyroku z 20.12.2006 r. (IV CSK 296/06, Legalis 161054) wskaza³, „¿e je¿eli zawarcie umowy przyrzeczonej uzale¿nione zosta³o od spe³nienia przez stronê zobowi¹zañ okreœlonych w umowie przedwstêpnej, to skoro strona nie wykona³a tych zobowi¹zañ, przyj¹æ nale¿a³o, ¿e z jej winy umowa nie zosta³a zawarta". Nale¿y wskazaæ, ¿e w przedmiotowej sprawie strony w sposób przejrzysty okreœli³y sytuacje, w których mo¿liwoœæ ¿¹dania przez powodów kwoty stanowi¹cej dwukrotn¹ wartoœæ zadatku odpada, co zosta³o uregulowane w § 7 pkt 4 aktu notarialnego. Na szczególn¹ uwagê zas³uguje sformu³owanie „w tym przypadku przedstawienia przez Zbigniewa Kleniewskiego Józefowi Nakoniecznemu w terminie do 31.8.2018 r. urzêdowego dokumentu potwierdzaj¹cego odmowê wydania decyzji o warunkach zabudowy". W ocenie S¹du nie mo¿na kwestionowaæ starañ le¿¹cych po stronie pozwanego, który podj¹³ szereg czynnoœci zmierzaj¹cych do uzyskania warunków zabudowy dla wskazanej wy¿ej nieruchomoœci. Jednak¿e nale¿y zaznaczyæ, ¿e w³aœciwe brzmienie § 7 pkt 4 aktu notarialnego, narzuca pozwanemu œciœle okreœlony sposób dzia³ania w postaci „przedstawienia (co jest równoznaczne z okazaniem) urzêdowego dokumentu potwierdzaj¹cego odmowê wydania decyzji o warunkach zabudowy", nie mo¿na uznaæ, i¿ wy³¹czne poprzestanie na ustnym poinformowaniu powoda o niemo¿liwoœci uzyskania pozytywnej decyzji mo¿e byæ uznane za surogat „czynnoœci w postaci przedstawienia". Nale¿y wyraŸnie podkreœliæ, ¿e strony wspólnie, w sposób precyzyjny okreœli³y przes³anki prowadz¹ce do odpadniêcia podstawy do zachowania zadatku przez jedn¹ ze stron, jak i odpadniêcia podstawy do ¿¹dania zap³aty dwukrotnej wartoœci zadatku przez drug¹ stronê. Nie ulega w¹tpliwoœci, ¿e pozwany uchybi³ swojemu obowi¹zkowi poprzez nieokazanie powodowi urzêdowego dokumentu potwierdzaj¹cego odmowê wydania decyzji o warunkach zabudowy, a tylko w taki sposób móg³ zwolniæ siê z obowi¹zku zap³aty podwójnego zadatku. Pozwany przyj¹³ na siebie powy¿szy obowi¹zek w akcie notarialnym, tak wiêc musia³ byæ w pe³ni œwiadomy, ¿e w sytuacji gdy nie uzyska warunków zabudowy chc¹c zwolniæ siê od obowi¹zku zap³aty podwójnego zadatku bêdzie zobowi¹zany przedstawiæ dokument urzêdowy w przedmiocie odmowy wydania warunków zabudowy do 31.8.2018 r. S¹d nie mia³ w¹tpliwoœci co do tego, ¿e pozwany nie przedstawi³ powodowi takowego dokumentu, bowiem nim nie dysponowa³. Przes³uchany w charakterze strony, na rozprawie 31.8.2019 r. zezna³, ¿e nie by³ w stanie uzyskaæ przedmiotowej decyzji z uwagi na fakt, i¿ „burmistrz gminy nie mo¿e wydaæ zgody ani niezgody na warunki zabudowy". Przyjêta przez pozwanego linia obrony jest nieskuteczna, bowiem jak zosta³o ju¿ wy¿ej wyjaœnione na etapie oceny dowodów, strona powodowa wykaza³a, ¿e wszelkie merytoryczne decyzje odnosz¹ce siê do uzyskania warunków zabudowy czy te¿ jej odmowy, wydawane s¹ przez burmistrza Gminy Wilanów w formie decyzji, dorêczanej osobie zainteresowanej. Dlatego te¿ nale¿y przyj¹æ, ¿e pozwany nie do³o¿y³ nale¿ytej starannoœci celem uzyskania takiego dokumentu, do czego by³ zobowi¹zany na mocy aktu notarialnego. Tym samym nale¿y uznaæ, ¿e wy³¹czn¹ odpowiedzialnoœæ za niewykonanie zobowi¹zania ponosi pozwany.

Odnosz¹c siê do zarzutu pozwanego przedstawionego w zarzutach od nakazu zap³aty, jakoby postanowienie zawarte w § 7 pkt 2 by³o niewa¿ne, z uwagi na niewyznaczenie okreœlonego terminu uprawniaj¹cego stronê do odst¹pienia od umowy, nale¿y wskazaæ, ¿e zarzut ten jest ca³kowicie bezzasadny. Nale¿y przyznaæ racjê stronie powodowej, ¿e § 7 aktu notarialnego traktuje nie o umownym prawie odst¹pienia regulowanym w art. 395 KC, lecz odnosi siê do zwrotu zadatku uregulowanego w art. 394 KC. Norma okreœlona w art. 395 KC nie jest w ¿aden sposób zwi¹zana z zadatkiem, a skutki prawne zadatku okreœlone w art. 394 KC powstaj¹ w przypadku, gdy d³u¿nik nie wykona zobowi¹zania. W momencie bezskutecznego up³ywu terminu wymagalnoœci po stronie wierzyciela powstaje uprawnienie do odst¹pienia od umowy bez koniecznoœci wyznaczenia d³u¿nikowi dodatkowego terminu.

Reasumuj¹c, w niniejszej sprawie strony wspólnie ustali³y w umowie przedwstêpnej (§ 7 pkt 2), o tym ¿e w wypadku niewykonania umowy przez pozwanego, powód mo¿e od umowy odst¹piæ i ¿¹daæ wyp³acenia mu sumy stanowi¹cej dwukrotnoœæ zadatku. Fakt skutecznego odst¹pienia od umowy przez powoda w ocenie S¹du nie budzi w¹tpliwoœci. W umowie, a dok³adnie w § 3 pozwany zobowi¹za³ siê do uzyskania decyzji o warunkach zabudowy dla przedmiotowej dzia³ki i przedstawienia jej powodowi. S³owo „uzyskaæ", zgodnie z definicj¹ zawart¹ w S³owniku Wspó³czesnego Jêzyka Polskiego, Przegl¹d Readers Digest, Warszawa 2001, znaczy „dostawaæ coœ, o co siê stara³o". Tak wiêc z wyk³adni jêzykowej umowy zawartej pomiêdzy stronami wynika, ¿e pozwany zobowi¹za³ siê nie do tego, aby podj¹æ starania i próby uzyskania tej¿e decyzji, ale do tego, by tak¹ decyzjê uzyskaæ i nastêpnie przedstawiæ j¹ powodowi. Tak wiêc nie zwalnia pozwanego z odpowiedzialnoœci sam fakt starania siê o wyjednanie umowy i podjêcie dzia³añ w tym kierunku. Analizuj¹c postêpowanie dowodowe przeprowadzone w sprawie, a w szczególnoœci zeznania stron, stwierdziæ tak¿e nale¿y, ¿e strony umowy zgodnie ustali³y, i¿ termin 8-miesiêczny bêdzie terminem, w którym pozwany zdo³a uzyskaæ warunki zabudowy i pozwany wyraŸnie zgodzi³ siê na wyznaczenie takiego terminu, umowa w tym zakresie nie by³a aneksowana. W tym¿e okresie jednak pozwany nie przedstawia³ powodowi ani decyzji pozytywnej, ani negatywnej w zakresie ustalenia warunków zabudowy, co zgodnie z § 7 pkt 4 by³oby poczytane za niewykonanie umowy z powodu okolicznoœci, za które ¿adna ze stron nie ponosi odpowiedzialnoœci. W przedmiotowej sprawie z uwagi na niewykonanie umowy przez pozwanego, zastosowanie znajdzie § 7 pkt 4 rzeczonej umowy, który nak³ada na pozwanego obowi¹zek zap³acenia kwoty stanowi¹cej dwukrotnoœæ zadatku.

Zgodnie z art. 496 KPC na skutek rozpoznania zarzutów od nakazu zap³aty wydanego w postêpowaniu nakazowy, S¹d „po przeprowadzeniu rozprawy wydaje wyrok, w którym nakaz zap³aty w ca³oœci lub w czêœci utrzymuje w mocy albo go uchyla i orzeka o ¿¹daniu pozwu, b¹dŸ te¿ postanowieniem uchyla nakaz zap³aty i pozew odrzuca lub postêpowanie umarza". Maj¹c powy¿sze na uwadze, uznaj¹c ¿e roszczenie powoda o zas¹dzenie nale¿noœci z tytu³u niewykonania zobowi¹zania wynikaj¹cego z umowy przedwstêpnej jest zasadne, S¹d utrzyma³ w mocy nakaz zap³aty z 1.2.2019 r. wydany w sprawie o sygn. akt I Nc 5302/19.

W zakresie odsetek, S¹d orzek³ zgodnie z ¿¹daniem na mocy art. 359 § 1 KC ustalaj¹c ich termin pocz¹tkowy na 1.9.2018 r. W tym wzglêdzie nale¿a³o mieæ na uwadze fakt, ¿e niezawarcie umowy przyrzeczonej w oznaczonym terminie, tj. do 31.8.2018 r. nast¹pi³o z wy³¹cznej winy pozwanego. Tym samym nale¿y przyj¹æ, ¿e 1.9.2018 r. pozwany by³ zobowi¹zany do wyp³acenia zadatku, tak wiêc roszczenie z tym dniem sta³o siê wymagalne.

O kosztach postêpowania S¹d orzek³ na podstawie art. 98 § 1 i 3 KPC w zw. z § 2 pkt 6 i § 3 rozporz¹dzenia Ministra Sprawiedliwoœci z 22.10.2018 r. w sprawie op³at za czynnoœci adwokackie. W nakazie zap³aty który zosta³ utrzymany w mocy, S¹d zas¹dzi³ ju¿ kwotê 5400 z³ tytu³em zwrotu kosztów zastêpstwa procesowego, dlatego te¿ w wyroku nale¿a³o zas¹dziæ jedynie dalsz¹ kwotê 1800 z³.

Maj¹c na uwadze powy¿sze okolicznoœci, S¹d orzek³ jak w sentencji wyroku.

(podpis sêdziego nieczytelny)

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Informacja dla zdaj¹cego:

WZÓR PISMA

S¹d Apelacyjny w Warszawie

I Wydzia³ Cywilny

Pl. Krasiñskich 2/4/6

00–207 Warszawa

za poœrednictwem:

S¹du Okrêgowego w Warszawie

I Wydzia³ Cywilny

Powód: Józef Nakonieczny

reprezentowany przez:

adw. Joannê Krzemiñsk¹

Pozwany: Zbigniew Kleniewski

reprezentowany przez:

r.pr. Antoniego Cegielskiego

Sygn. akt I C 902/19

Wartoœæ przedmiotu zaskar¿ania: 100 000 z³

APELACJA

pozwanego od wyroku S¹du Okrêgowego w Warszawie, I Wydzia³ Cywilny, z 31.8.2019 r., sygn. akt I C 902/19, którego odpis wraz z uzasadnieniem dorêczono pe³nomocnikowi pozwanego 20.9.2019 r.

Na podstawie art. 367 § 1 w zw. z art. 368 § 1 pkt 1 KPC w imieniu mojego Mocodawcy zaskar¿am wy¿ej opisany wyrok w ca³oœci.

Na podstawie art. 368 § 1 pkt 2 KPC zaskar¿onemu wyrokowi zarzucam:

1. Naruszenie prawa materialnego, mianowicie art. 394 i 395 KC poprzez b³êdn¹ wyk³adniê tych przepisów i niezastosowanie art. 395 KC, tj. poprzez bezpodstawne przyjêcie, ¿e postanowienie zawarte w § 7 pkt 2 umowy przedwstêpnej by³o wa¿ne, podczas gdy norma okreœlona w art. 395 KC wyraŸnie wskazuje na niewa¿noœæ prawa odst¹pienia zastrze¿onego w umowie bez terminu, w jakim prawo odst¹pienia mo¿e byæ wykonanie.

2. Naruszenie prawa materialnego, tj. art. 394 § 3 KC, poprzez przyjêcie, ¿e powód uprawniony jest do ¿¹dania zap³aty kwoty dwukrotnie wy¿szej ni¿ zadatek, w sytuacji gdy pozwany nie ponosi wy³¹cznej odpowiedzialnoœci za niewykonanie zobowi¹zania umownego.

3. B³¹d w ustaleniach faktycznych przyjêtych za podstawê rozstrzygniêcia poprzez uznanie, ¿e w przedmiotowej sprawie nie mia³o miejsca niewykonanie umowy wskutek okolicznoœci, za które ¿adna ze stron nie ponosi odpowiedzialnoœci, a zatem nale¿a³o przyj¹æ, i¿ zasz³a okolicznoœæ przewidziana w § 7 pkt 4 umowy sprzeda¿y co oznacza, ¿e przyczyna niewydania przedmiotowej decyzji jest skutkiem okolicznoœci, za które odpowiedzialnoœci nie ponosi pozwany.

4. Naruszenie prawa procesowego, mianowicie art. 233 § 1 KPC, poprzez zaniechanie wszechstronnego rozwa¿enia materia³u dowodowego, a mianowicie ca³kowite pominiêcie zeznañ œwiadka Julity Jaczewskiej, z których wynika, ¿e powód wiedzia³, i¿ niemo¿liwe jest uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy.

Na podstawie art. 368 § 1 pkt 5 KPC wnoszê o zmianê zaskar¿onego wyroku poprzez uchylenie nakazu zap³aty z 1.2.2019 r. i oddalenie powództwa w ca³oœci oraz zas¹dzenie zwrotu kosztów postêpowania, w tym kosztów zastêpstwa procesowego wed³ug norm przepisanych.

UZASADNIENIE

Ad zarzutu Nr 1

S¹d Okrêgowy b³êdnie przyj¹³, ¿e do odst¹pienia od umowy w trybie art. 394 KC nie ma zastosowania art. 395 KC. Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e w Kodeksie cywilnym przyjête zosta³y dwa rozwi¹zania odnosz¹ce siê do odst¹pienia od umowy. Istnieje ono bowiem jako prawo ustawowe np. art. 491 KC i umowne art. 395 KC. Natomiast art. 394 KC zawiera jedynie regu³y interpretacyjne dotycz¹ce rozliczenia wp³aconego zadatku w razie odst¹pienia od umowy przy jej niewykonaniu.

Aby mo¿na by³o zrealizowaæ odst¹pienie od umowy – zgodnie z art. 395 KC – musz¹ byæ spe³nione dwa wymogi ustawowe: (i) okreœlenie terminu, w czasie biegu którego bêdzie mo¿liwe skorzystanie z prawa odst¹pienia i (ii) wskazanie, czy prawo odst¹pienia bêdzie przys³ugiwa³o tylko jednej (oraz której) czy obu stronom umowy. Nie ulega ¿adnej w¹tpliwoœci, ¿e niespe³nienie wymogu podania terminu odst¹pienia powoduje niewa¿noœæ tego zastrze¿enia umownego. W tej sytuacji nale¿y przyj¹æ, ¿e § 7 pkt 2 umowy jest niewa¿ny.

Ad zarzutu Nr 2

S¹d bezzasadnie przyj¹³, ¿e niewydanie stosownej decyzji administracyjnej (pozwolenie na u¿ytkowanie) przez odpowiedni organ administracji publicznej mo¿e byæ uznany za formê niewykonania zobowi¹zania umownego przez pozwanego. Tymczasem w przedmiotowej sytuacji zastosowanie znajdzie norma art. 394 § 3 KC, którego strony w umowie przedwstêpnej nie wy³¹czy³y, ani nie ograniczy³y. Materia³ dowodowy zebrany w sprawie bez trudu pozwala przyj¹æ, ¿e pozwany w terminie z³o¿y³ prawid³owy wniosek w sprawie pozwolenia na u¿ytkowanie, a za przed³u¿aj¹ce siê postêpowanie odpowiada Dzielnica Wilanów.

Ad zarzutu Nr 3

S¹d w swoich rozwa¿aniach b³êdnie ustali³, ¿e pozwany nie przedstawi³ powodowi ani decyzji pozytywnej, ani negatywnej o warunkach zabudowy, a zatem nie zasz³a okolicznoœæ wy³¹czaj¹ca jego odpowiedzialnoœæ okreœlon¹ w § 7 pkt 4 umowy. Rozumowanie to jest b³êdne poniewa¿ z pisma z 30.10.2018 r. wynika, ¿e dla przedmiotowej dzia³ki objêtej umow¹ przedwstêpn¹ nie zosta³a wydana decyzja o warunkach zabudowy. Paragraf 7 pkt 4 umowy wyraŸnie stanowi o urzêdowym dokumencie, a nie decyzji. Bezsprzecznie nale¿y uznaæ, ¿e pojêcie dokument urzêdowego swym zakresem obejmuje decyzje, ale te¿ i inne pisma wydawane przez w³aœciwy urz¹d. W tej sytuacji w powi¹zaniu z zeznaniami œwiadka Julity Jaczewskiej (o czym ni¿ej) nale¿a³o przyj¹æ, ¿e dokument ten jest w istocie informacj¹ o niewydaniu decyzji o warunkach zabudowy. W tej sytuacji nale¿a³o uznaæ, ¿e umowa ostateczna nie zosta³a zawarta bez winy ¿adnej ze stron.

Ad zarzutu Nr 4

Zgodnie z treœci¹ art. 233 § 1 KPC, s¹d powinien oprzeæ swe rozstrzygniêcie po wszechstronnym rozwa¿eniu materia³u dowodowego. Nakaz ten oznacza, ¿e s¹d wydaj¹c orzeczenie w danej sprawie powinien rozwa¿yæ wszystkie dowody, jakie zosta³y zebrane w danej sprawie. S¹d Okrêgowy wydaj¹c zaskar¿ony wyrok ca³kowicie pomin¹³ zeznania œwiadka Julity Jaczewskiej. Maj¹c jednak na uwadze zeznania tego œwiadka, wynika z nich, ¿e 10.7.2018 r. odby³o siê spotkanie w Urzêdzie Gminy, w którym uczestniczy³ równie¿ powód i w trakcie, którego zosta³ on poinformowany, i¿ na chwilê obecn¹ decyzja o warunkach zabudowy nie zostanie wydana. W tej sytuacji, maj¹c na uwadze treœæ pisma z 30.10.2018 r. (o czym wy¿ej), nale¿a³o uznaæ, ¿e powód mia³ wiedzê, i¿ warunków zabudowy nie bêdzie. Paragraf 7 pkt 4 umowy wprawdzie stanowi o urzêdowym dokumencie, ale w istocie chodzi o to, aby strony mia³y stosown¹ informacjê. Uznaæ nale¿y, ¿e powód wiedzia³, i¿ decyzja nie bêdzie wydana z przyczyn niele¿¹cych po ¿adnej ze stron, a zatem nie mo¿e byæ mowy o odpowiedzialnoœci finansowej pozwanego.

Maj¹c powy¿sze na uwadze, wnoszê jak na wstêpie.

Antoni Cegielski

radca prawny

(podpis w³asnorêczny)

Za³¹czniki:

– dowód wniesienia op³aty s¹dowej od apelacji ,

– odpis apelacji.

CKN 1083/00, Legalis). W myœl art. 187 § 1 pkt 3 KPC oœwiadczam, ¿e powód wzywa³ pozwanego do zap³aty, jednak¿e okaza³o siê to bezskuteczne. Z tych te¿ wzglêdów, wnoszê jak w petitum. adw. Joanna Krzemiñska (podpis)

cd.rp.prawo.pl

Za³¹czniki:

? odpis pozwu,

? pe³nomocnictwo, ?? dowód wniesienia op³aty skarbowej i s¹dowej,

? akt notarialny Rep. A Nr 7890/2018,

? odst¹pienie od umowy.

ZAŒWIADCZENIE

Zgodnie z art. 217 § 2 Kodeku postêpowania administracyjnego, dzia³aj¹c z upowa¿nienia Burmistrza Dzielnicy Wilanów na podstawie upowa¿nienia Nr 2/2016 z 6.11.2016 r. zaœwiadcza siê: ¿e dla dzia³ki Nr 4567 w obrêbie Zawady Dzielnica Wilanów do dnia dzisiejszego nie zosta³a wydana decyzja o warunkach zabudowy dla Pana Zbigniewa Kleniewskiego.

Otrzymuj¹:

Józef Nakonieczny

ul. Husarii 12

02–915 Warszawa

Julita Janczewska

(podpis)

Repertorium A Nr 7890/2018

AKT NOTARIALNY

Dnia ósmego stycznia dwa tysi¹ce piêtnastego roku (8.1.2018 r.) przed Agnieszk¹ Szanci³o – notariuszem w Warszawie, w prowadzonej przez siebie Kancelarii Notarialnej przy ul. Pu³awskiej 122 m. 6 w Warszawie stawili siê:

1. Zbigniew Kleniewski, u¿ywaj¹cy imienia Zbigniew, syn Feliksa i Adrianny, wed³ug oœwiadczenia rozwiedziony, wed³ug oœwiadczenia zamieszka³y 05–123 Warszawa, ul. Adama Mickiewicza 15 m. 42, legitymuj¹cy siê dowodem osobistym AJJ 5678 wa¿nym do 2.10.2021 r., PESEL 65120114365, wed³ug oœwiadczenia NIP 9876972564;

2. Józef Nakonieczny, u¿ywaj¹cy imienia Józef, syn Mariana i Jadwigi, wed³ug oœwiadczenia kawaler, wed³ug oœwiadczenia zamieszka³y 02–915 Warszawa, ul. Husarii 12, legitymuj¹cy siê dowodem osobistym ACD 4321 wa¿nym do 27.2.2020 r.,

PESEL 64111314366, wed³ug oœwiadczenia NIP 8765556633.

To¿samoœæ stawaj¹cych notariusz ustali³ na podstawie dowodów osobistych powo³anych przy ich nazwiskach.

PRZEDWSTÊPNA UMOWA SPRZEDA¯Y

§ 1. Zbigniew Kleniewski oœwiadcza, ¿e:

– jest w³aœcicielem niezabudowanej nieruchomoœci po³o¿onej w m.st. Warszawie, gminie Wilanów, województwie mazowieckim, obrêbie Zawady, stanowi¹cej dzia³kê gruntu oznaczon¹ Nr ewid. 4567 o ³¹cznym obszarze 1200 m2 (tysi¹c dwieœcie metrów kwadratowych), dla której S¹d Rejonowy dla Warszawy Mokotowa w Warszawie I Wydzia³ Ksi¹g Wieczystych prowadzi ksiêgê wieczyst¹ KW Nr WA105678,

– opisan¹ wy¿ej nieruchomoœæ naby³ od osoby fizycznej umow¹ sprzeda¿y sporz¹dzon¹ w formie aktu notarialnego 5.4.2007 r. przez Aleksandra Gulewicza – notariusza w Warszawie, Rep. A Nr 7654/04, którego wypis przy akcie niniejszym okazuje,

– dzia³ III powo³anej wy¿ej ksiêgi wieczystej wpisów ani wzmianek o wnioskach nie zawiera,

– dzia³ IV powo³anej wy¿ej ksiêgi wieczystej wpisów ani wzmianek o wnioskach nie zawiera.

Zbigniew Kleniewski za³¹czy³ do aktu mniejszego:

– odpis zwyk³y ksiêgi wieczystej KW Nr WA105678 wydany przez Centraln¹ Informacjê Ksi¹g Wieczystych Ekspozytura w Warszawie 5.1.2018 r., o godz. 14.22, Sygnatura wniosku WA3M9876/2018, oœwiadczaj¹c jednoczeœnie, ¿e wpisy w tej ksiêdze wieczystej od chwili wydania Odpisu nie uleg³y zmianie,

– sporz¹dzony 8.1.2018 r. przez czyni¹cego notariusza odpis skróconego aktu ma³¿eñstwa, Nr 178/1989, wydanego 22.12.2017 r. przez Urz¹d Stanu Cywilnego m.st. Warszawy.

Zbigniew Kleniewski oœwiadcza ponadto, ¿e:

– opisan¹ wy¿ej nieruchomoœæ naby³ bêd¹c rozwiedziony, a ponownych zwi¹zków ma³¿eñskich nie zawiera³,

– opisana wy¿ej nieruchomoœæ wolna jest od ograniczeñ w rozporz¹dzaniu, a tak¿e od obci¹¿eñ i d³ugów na rzecz osób trzecich, w tym od obci¹¿eñ, o których mowa w art. 7 ustawy z 6.7.1982 r. o ksiêgach wieczystych i hipotece,

– nieruchomoœæ ta nie jest przedmiotem dzier¿awy,

– nieruchomoœæ ta ma zapewniony dostêp do drogi,

– nieruchomoœæ ta nie jest przedmiotem postêpowania egzekucyjnego.

Zbigniew Kleniewski oœwiadcza ponadto, ¿e opisana powy¿ej dzia³ka gruntu znajduje siê na terenie nieobjêtym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, na potwierdzenie czego za³¹cza do aktu niniejszego sporz¹dzony w dniu dzisiejszym przez czyni¹cego notariusza odpis zaœwiadczenia wydanego 30.10.2018 r. przez Zastêpcê Naczelnika Wydzia³u Spraw Przestrzennych i Ochrony Œrodowiska, WSPiOS-12345/15.

Zbigniew Kleniewski oœwiadcza, ¿e opisana wy¿ej nieruchomoœæ nie stanowi nieruchomoœci rolnej w rozumieniu ustawy z 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny oraz ustawy z 11.4.2003 r. o kszta³towaniu ustroju rolnego, na potwierdzenie czego do aktu niniejszego za³¹cza sporz¹dzony w dniu dzisiejszym przez czyni¹cego notariusza odpis wypisu z rejestru gruntów wraz z wyrysem z mapy ewidencyjnej.

§ 2. Zbigniew Kleniewski i Józef Nakonieczny oœwiadczaj¹, ¿e zobowi¹zuj¹ siê zawrzeæ umowê sprzeda¿y do 31.8.2018 r., na mocy której Zbigniew Kleniewski sprzeda Józefowi Nakoniecznemu woln¹ od obci¹¿eñ niezabudowan¹ dzia³kê gruntu oznaczon¹ Nr ewid. 4567, za cenê 500 000 z³ (piêciuset tysiêcy z³otych). Józef Nakonieczny wy¿ej opisan¹ dzia³kê gruntu za wskazan¹ wy¿ej cenê w powy¿szym terminie od Zbigniewa Kleniewskiego kupi.

§ 3. Zbigniew Kleniewski oœwiadcza, ¿e zobowi¹zuje siê uzyskaæ i okazaæ i wydaæ Józefowi Nakoniecznemu ostateczn¹ decyzjê o warunkach zabudowy dla wy¿ej opisanej dzia³ki gruntu, z której bêdzie wynika³o, ¿e mo¿liwa jest jej zabudowa budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym.

§ 4. Zbigniew Kleniewski i Józef Nakonieczny oœwiadczaj¹, ¿e umowê przyrzeczon¹ zobowi¹zuj¹ siê zawrzeæ w terminie 14 dni od dnia, w którym powo³ana wy¿ej decyzja o warunkach zabudowy stanie siê ostateczna, nie póŸniej jednak ni¿ do dnia trzydziestego pierwszego sierpnia dwa tysi¹ce piêtnastego roku (31.8.2018 r.).

§ 5. Zbigniew Kleniewski oœwiadcza, ¿e zobowi¹zuje siê w umowie przyrzeczonej wyraziæ zgodê na przeniesienie na Józefa Nakoniecznego decyzji o warunkach zabudowy dla wy¿ej opisanej dzia³ki.

§ 6. Józef Nakonieczny oœwiadcza, ¿e przekaza³ Zdzis³awowi Kleniewskiemu zadatek w kwocie 50 000 z³ (piêædziesi¹t tysiêcy z³otych), co Zdzis³aw Kleniewski niniejszym potwierdza i odbiór zadatku kwituje.

§ 7. Zbigniew Kleniewski oraz Józef Nakonieczny postanawiaj¹, ¿e w przypadku:

1) niewykonania umowy przez Józefa Nakoniecznego, Zbigniew Kleniewski mo¿e bez wyznaczania terminu dodatkowego od umowy odst¹piæ i otrzymany zadatek zachowaæ;

2) niewykonania umowy przez Zbigniewa Kleniewskiego, Józef Nakonieczny mo¿e bez wyznaczania terminu dodatkowego od umowy odst¹piæ i ¿¹daæ wyp³acenia mu sumy stanowi¹cej dwukrotnoœæ zadatku;

3) zawarcia umowy przyrzeczonej, zadatek podlega zaliczeniu na poczet ceny;

4) niewykonania umowy wskutek okolicznoœci, za które ¿adna ze stron nie ponosi odpowiedzialnoœci albo za które ponosz¹ odpowiedzialnoœæ obie strony, w tym w przypadku przedstawienia przez Zbigniewa Kleniewskiego, Józefowi Nakoniecznemu w terminie do 31.8.2018 r. urzêdowego dokumentu potwierdzaj¹cego odmowê wydania decyzji o warunkach zabudowy, zadatek podlega zwrotowi w kwocie 50 000 z³, a mo¿liwoœæ ¿¹dania przez Józefa Nakoniecznego kwoty stanowi¹cej dwukrotnoœæ zadatku odpada.

§ 8. Józef Nakonieczny oœwiadcza, ¿e pozosta³¹ czêœæ ceny w kwocie 450 000 z³ zobowi¹zuje siê zap³aciæ Zbigniewowi Kleniewskiemu gotówk¹ przy zawieraniu umowy przyrzeczonej, zaœ w przypadku, gdyby nabycie wy¿ej opisanej dzia³ki gruntu finansowane by³o z kredytu, w terminie wskazanym w umowie kredytowej, któr¹ Józef Nakonieczny zobowi¹zuje siê okazaæ Zbigniewowi Kleniewskiemu najpóŸniej przy zawieraniu umowy przyrzeczonej.

§ 9. Zbigniew Kleniewski oœwiadcza, ¿e zobowi¹zuje siê wydaæ Józefowi Nakoniecznemu opisan¹ wy¿ej dzia³kê gruntu w dniu zawarcia umowy przyrzeczonej, na co Józef Nakonieczny wyra¿a zgodê.

§ 10. Zdzis³aw Kleniewski oœwiadcza, ¿e zobowi¹zuje siê pokryæ wszystkie koszty zwi¹zane z wy¿ej opisan¹ dzia³k¹ gruntu powsta³e do jej wydania Józefowi Nakoniecznemu.

§ 11. Józef Nakonieczny oœwiadcza, ¿e wy¿ej opisan¹ dzia³kê gruntu obejrza³ osobiœcie i znany jest jemu jej stan i nie zg³asza w zwi¹zku z tym ¿adnych uwag.

§ 12. Zbigniew Kleniewski oœwiadcza, ¿e w zakresie sprzeda¿y opisanej wy¿ej dzia³ki gruntu nie jest podatnikiem podatku od towarów i us³ug (VAT) w rozumieniu przepisów ustawy z 11.3.2004 r. o podatku od towarów i us³ug.

§ 13. Na podstawie umowy i oœwiadczeñ objêtych niniejszym aktem oraz do³¹czonych dokumentów Zbigniew Kleniewski oraz Józef Nakonieczny wnosz¹, aby S¹d Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, III Wydzia³ Ksi¹g Wieczystych: w dziale III ksiêgi wieczystej wpisa³ roszczenie wynikaj¹ce z niniejszej umowy na rzecz Józefa Nakoniecznego, syna Mariana i Jadwigi, PESEL 64111314366.

(pieczêæ notariusza i podpis)

Józef Nakonieczny

ul. Husarii 12

02–915 Warszawa

Pan Zbigniew Kleniewski

ul. Adam Mickiewicza 15 m. 42

05–123 Warszawa

OŒWIADCZENIE

o odst¹pieniu od umowy przedwstêpnej

W imieniu w³asnym oœwiadczam, ¿e odstêpujê od przedwstêpnej umowy sprzeda¿y z 8.1.2018 r. zawartej w formie aktu notarialnego Rep. A Nr 7890/2018 nieruchomoœci gruntowej niezabudowanej po³o¿onej w miejscowoœci Warszawa, dzielnica Wilanów, obrêb Zawady, bêd¹cej dzia³k¹ gruntow¹, oznaczon¹ Nr ewid. 4567, dla której S¹d Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa III Wydzia³ Ksi¹g Wieczystych z powodu nieuzyskania ostatecznej decyzji o warunkach zabudowy tej dzia³ki. W zwi¹zku z tym wzywam Pana do zwrotu podwójnego zadatku w kwocie 100 000 z³ wraz z odsetkami od 1.9.2018 r. Wp³aty proszê dokonaæ na rachunek Nr 98 7564 0000 0003 2345 6543 5432 prowadzony przez Bank Zbo¿owy S.A. w Warszawie w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego oœwiadczenia. Brak zwrotu zadatku spowoduje koniecznoœæ wyst¹pienia na drogê s¹dow¹, co narazi Pana na dodatkowe koszty.

Józef Nakonieczny

(podpis)

Sygn. akt I Nc 5302/19

NAKAZ ZAP£ATY

W POSTÊPOWANIU NAKAZOWYM

S¹d Okrêgowy w Warszawie, I Wydzia³ Cywilny,

w nastêpuj¹cym sk³adzie: SSO Grzegorz Jab³oñski

Na skutek pozwu, który wniós³ powód: Józef Nakonieczny

Nakazuje, aby pozwany: Zbigniew Kleniewski

Zap³aci³ na rzecz powoda kwotê 100 000 z³ (sto tysiêcy z³otych) wraz z odsetkami w wysokoœci ustawowej liczonymi od 1.9.2018 r. do dnia zap³aty oraz kwotê 6667 z³ (szeœæ tysiêcy szeœæset szeœædziesi¹t sie-dem z³otych) tytu³em kosztów procesu, w tym kwotê 5417 z³ (piêæ tysiêcy czterysta siedemnaœcie z³otych) tytu³em kosztów zastêpstwa procesowego, w terminie 2 tygodni od otrzymania nakazu zap³aty albo wniós³ w tym terminie zarzuty.

(za zgodnoœæ) (na oryginale w³aœciwy podpis)

S¹d Okrêgowy w Warszawie

I Wydzia³ Cywilny

Powód: Józef Nakonieczny

ul. Husarii 12

02–915 Warszawa

reprezentowany przez:

adw. Joannê Krzemiñsk¹

ul. Kredytowa 8 m. 12

01–555 Warszawa

Pozwany: Zbigniew Kleniewski

ul. Adama Mickiewicza 15 m. 42

05–123 Warszawa

reprezentowany przez:

r.pr. Antoniego Cegielskiego z Kancelarii Radcy Prawnego Antoniego Cegielskiego

ul. Z³ota 15 m. 3

02–560 Warszawa

Wartoœæ przedmiotu zaskar¿enia: 100 000 z³

Op³ata od zarzutów uiszczona w kasie S¹du.

ZARZUTY

Od nakazu zap³aty wydanego 1.2.2019 r. przez S¹d Okrêgowy w Warszawie, I Wydzia³ Cywilny, w postêpowaniu nakazowym, sygn. akt I Nc 5302/19, w imieniu mojego Mocodawcy Zbigniewa Kleniewskiego wy¿ej wskazany nakaz zap³aty zaskar¿am w ca³oœci i wnoszê o:

1. Uchylenie nakazu zap³aty w ca³oœci i oddalenie w ca³oœci powództwa wraz z zas¹dzeniem kosztów postêpowania, w tym kosztów zastêpstwa procesowego wed³ug norm przepisanych.

2. O przes³uchanie w charakterze œwiadków:

a) Julity Jaczewskiej, 03–348 Warszawa, ul. Zamieniecka 21 m. 14, na okolicznoœæ uczestnictwa w spotkaniu z Burmistrzem Dzielnicy Warszawa-Wilanów 10.7.2018 r. oraz treœci rozmów prowadzonych z powodem,

b) Artura Jankowskiego, Burmistrza Dzielnicy Wilanów, 02–915 Wilanów, ul. £owcza 59, na okolicznoœæ ustaleñ zapad³ych na spotkaniu 10.7.2018 r. w przedmiocie uzyskania warunków zabudowy dzia³ki.

3. Przeprowadzenie dowodów z dokumentów za³¹czonych do niniejszego sprzeciwu .

UZASADNIENIE

Twierdzenie powoda, ¿e nie dosz³o do zawarcia umowy ostatecznej w umówionym terminie z winy pozwanego, jest pozbawione jakichkolwiek podstaw faktycznych i prawnych.

Po zawarciu umowy przedwstêpnej sprzeda¿y pozwany 28.1.2018 r. wyst¹pi³ do Urzêdu Dzielnicy Warszawa-Wilanów o wydanie decyzji o warunkach zabudowy dzia³ki Nr ewid. 4567. W dniu 14.2.2018 r. pozwany otrzyma³ zaœwiadczenie o wszczêciu postêpowania w sprawie o wydanie decyzji o warunkach zabudowy przedmiotowej dzia³ki. Pozwany 5.5.2018 r. otrzyma³ zawiadomienie o przed³u¿eniu postêpowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy.

Dowód:

? wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy dzia³ki Nr ewid. 4567,

? zaœwiadczenie o wszczêciu postêpowania w sprawie o wydanie decyzji o warunkach zabudowy.

Wobec przed³u¿aj¹cego siê postêpowania administracyjnego pozwany poinformowa³ o tym powoda i uda³ siê do Urzêdu Dzielnicy Warszawa-Wilanów celem ustalenia, co jest przyczyn¹ niewydania decyzji. W Urzêdzie pozwany zosta³ poinformowany, ¿e przyczyn¹ przed³u¿aj¹cego siê postêpowania jest d³ugotrwa³y proces uzgodnieñ z Wydzia³em Ochrony Œrodowiska i Regionaln¹ Dyrekcj¹ Lasów Pañstwowych w Warszawie, a bez tych uzgodnieñ nie by³o mo¿liwe wydanie pozytywnej decyzji o warunkach zabudowy. Pozwany przekaza³ powodowi uzyskane informacje. W dniu 28.6.2018 r. pozwany otrzyma³ informacjê z Urzêdu Dzielnicy, ¿e poniewa¿ teren inwestycji jest po³o¿ony w Obszarze Chronionego Krajobrazu (rozporz¹dzenie Wojewody Mazowieckiego z 3.7.2002 r. w sprawie obszaru chronionego krajobrazu, Dz.Urz. Wojewody Mazowieckiego Nr 188, poz. 4306), to konieczne jest ustalenie oddzia³ywania inwestycji na œrodowisko (rozporz¹dzenie Wojewody Mazowieckiego z 3.8.2000 r. w sprawie zmiany rozporz¹dzenia Wojewody Mazowieckiego z 29.8.1997 r. w sprawie dzia³ania obszaru chronionego krajobrazu na terenie województwa warszawskiego, Dz.Urz. Woj. Warsz. Nr 43, poz. 149). W dniu 10.7.2018 r. odby³o siê spotkanie w Urzêdzie Dzielnicy Warszawa-Wilanów, w którym brali udzia³ Burmistrz, pani Julita Jaczewska, powód i pozwany. Na spotkaniu Burmistrz poinformowa³, ¿e proces uzgodnieñ trwa, a bez tych uzgodnieñ niemo¿liwe jest wydanie decyzji o warunkach zabudowy. Po spotkaniu powód poinformowa³ pozwanego, ¿e jego sytuacja finansowa uleg³a zmianie i nie bêdzie móg³ zrealizowaæ umowy ostatecznej. W tej sytuacji powód zaproponowa³, aby pozwany zachowa³ zadatek i od umowy odst¹pi³ bez ¿adnych dodatkowych zobowi¹zañ. Pozwany zaproponowa³ powodowi uzgodnienie terminu spotkania u notariusza, jednak¿e do spotkania nie dosz³o, poniewa¿ powód nie zareagowa³. W zaistnia³ej sytuacji twierdzenie, ¿e pozwany nie dochowa³ wszelkiej starannoœci, aby takow¹ decyzjê wyjednaæ, jest co najmniej nie na miejscu, o czym œwiadczy iloœæ zgromadzonego materia³u dowodowego obrazuj¹cego ca³y przebieg postêpowania.

Strona pozwana kategorycznie zaprzecza twierdzeniom powoda, ¿e nie dosz³o do umowy przyrzeczonej w umówionym terminie z winy sprzedaj¹cego. Przedstawione przez powoda pismo z 30.10.2018 r. informuje jedynie, ¿e dla przedmiotowej dzia³ki objêtej umow¹ przedwstêpn¹ nie zosta³a wydana decyzja o warunkach zabudowy. W ¿adnym razie pismo to nie stanowi dowodu, ¿e przyczyna niewydania przedmiotowej decyzji jest skutkiem okolicznoœci, za które odpowiedzialnoœæ ponosi pozwany.

W zaistnia³ej sytuacji nale¿y zauwa¿yæ, ¿e twierdzenie powoda, i¿ do zawarcia umowy ostatecznej nie dosz³o z winy pozwanego jest pozbawione jakichkolwiek podstaw faktycznych i prawnych. Pozwany dochowa³ wszelkiej starannoœci, aby decyzjê o warunkach zabudowy uzyskaæ i o ca³ym przebiegu postêpowania administracyjnego powód by³ informowany.

Wskazana przez powoda podstawa – § 3 i 4b umowy przedwstêpnej – ¿¹dania zap³aty zadatku w podwójnej wysokoœci jest b³êdna. Do zawarcia umowy nie dosz³o, poniewa¿ niewydana zosta³a decyzja o warunkach zabudowy, a powód nie mia³ œrodków finansowych na zawarcie umowy ostatecznej. Reasumuj¹c, przedstawione powy¿ej okolicznoœci znajduj¹ uzasadnienie w treœci § 7 pkt 4 umowy przedwstêpnej stanowi¹cego, ¿e zadatek podlega zwrotowi w 50 000 z³, a ¿¹danie przez powodów kwoty stanowi¹cej dwukrotnoœæ zadatku odpada.

Pozwany zwraca tak¿e uwagê i wskazuje, jako zarzut pierwszoplanowy przeciwko ¿¹daniom pozwu, na niewa¿noœæ postanowienia umownego o odst¹pieniu od umowy, poniewa¿ zgodnie z art. 395 KC, prawo odst¹pienia obwarowane jest sankcj¹ niewa¿noœci umowy, a mianowicie wymogiem oznaczenia terminu, w czasie którego mo¿liwe bêdzie skorzystanie z tego prawa. W umowie przedwstêpnej termin ten nie zosta³ oznaczony.

W tym stanie, wnoszê jak na wstêpie.

r.pr. Antoni Cegielski

(podpis)

Za³¹czniki:

? odpis zarzutów wraz z wymienionymi powy¿ej za³¹cznikami i pe³nomocnictwo,

? dowód op³aty od zarzutów i op³aty skarbowej od pe³nomocnictwa.

Zbigniew Kleniewski

ul. Adama Mickiewicza 15 m. 42

05–123 Warszawa

Urz¹d Dzielnicy

Warszawa Wilanów

Referat Planowania Przestrzennego

ul. Kostki Potockiego 32

02–915 Warszawa

WNIOSEK

o wydanie decyzji o warunkach zabudowy

zg³aszam wniosek

o ustalenie warunków zabudowy terenu dla inwestycji:

budynek mieszkaniowy jednorodzinny w miejscowoœci Warszawa, Dzielnica Wilanów, na nieruchomoœci – dzia³ce Nr ewid. 4567, o powierzchni 1200 m2, której w³aœcicielem jest Zbigniew Kleniewski.

Rodzaj planowanego obiektu: budynek mieszkaniowy jednorodzinny.

Sposób zapewnienia dojœcia i dojazdu od terenu planowanej inwestycji do drogi publicznej: dzia³ka posiada dostêp do drogi publicznej/ul. Augustówka.

Nale¿y w zakresie infrastruktury technicznej:

– zapewniæ zaopatrzenie w wodê: z ujêcia w³asnego,

– zapewniæ odprowadzenie œcieków: sieæ kanalizacyjna,

– zapewniæ odprowadzenie odpadków: we w³asnym zakresie.

Zbigniew Kleniewski

(podpis)

Urz¹d Dzielnicy

Warszawa Wilanów

Referat Planowania Przestrzennego

ul. Kostki Potockiego 32

02–915 Warszawa

Zbigniew Kleniewski

ul. Adama Mickiewicza 15 m. 42

05–123 Warszawa

ZAWIADOMIENIE

o wszczêciu postêpowania

zawiadamiam,

¿e 10.2.2018 r. na wniosek pana Zbigniewa Kleniewskiego zosta³o wszczête postêpowanie w sprawie o wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegaj¹cej na budowie budynku jednorodzinnego wolno stoj¹cego na terenie dzia³ki Nr ewid. 4567 w m.st. Warszawie, dzielnica Wilanów.

Z uwagi na powy¿sze, strony postêpowania mog¹ zapoznaæ siê z aktami sprawy, ustosunkowaæ siê do zebranych materia³ów oraz zg³osiæ uwagi i wnioski w ww. sprawie w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia.

Akta sprawy s¹ do wgl¹du w Biurze Obs³ugi Mieszkañców Urzêdu Dzielnicy Wilanów, ul. Kostki Potockiego 32.

z up. Burmistrza

mgr in¿. Julita Jaczewska

(podpis)

Urz¹d Dzielnicy

Warszawa Wilanów

Referat Planowania Przestrzennego

ul. Kostki Potockiego 32

02–915 Warszawa

Zbigniew Kleniewski

ul. Adama Mickiewicza 15 m. 42

05–123 Warszawa

ZAWIADOMIENIE

zawiadamiam,

¿e w zwi¹zku z wyst¹pieniem Urzêdu Dzielnicy Warszawa-Wilanów z 20.3.2018 r. do Wydzia³u Ochrony Œrodowiska i Regionalnej Dyrekcji Lasów Pañstwowych w Warszawie w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegaj¹cej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego

zawiadamiam,

¿e przedmiotowa sprawa nie zostanie za³atwiona w terminie wymaganym w przepisach Kodeksu postêpowania administracyjnego. Przekroczenie terminu wynika z koniecznoœci uzyskania uzgodnieñ uzupe³niaj¹cych. Sprawa zostanie niezw³ocznie za³atwiona po uzyskaniu odpowiedzi z urzêdów.

Akta sprawy s¹ do wgl¹du w Biurze Obs³ugi Mieszkañców Urzêdu Dzielnicy Wilanów, ul. Kostki Potockiego 32.

z up. Burmistrza

mgr in¿. Julita Jaczewska

(podpis)

Urz¹d Dzielnicy

Warszawa Wilanów

Referat Planowania Przestrzennego

ul. Kostki Potockiego 32

02–915 Warszawa

Zbigniew Kleniewski

ul. Adama Mickiewicza 15 m. 42

05–123 Warszawa

ZAWIADOMIENIE

zawiadamiam,

¿e w zwi¹zku z wyst¹pieniem Urzêdu Dzielnicy Warszawa-Wilanów z 20.3.2018 r. do Wydzia³u Ochrony Œrodowiska i Regionalnej Dyrekcji Lasów Pañstwowych w Warszawie w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegaj¹cej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Wyst¹pienia by³y konieczne, poniewa¿ teren inwestycji jest po³o¿ony w Obszarze Chronionego Krajobrazu (rozporz¹dzenie Wojewody Mazowieckiego z 3.7.2002 r. w sprawie obszaru chronionego krajobrazu, Dz.Urz. Wojewody Mazowieckiego Nr 188, poz. 4306) i wobec tego konieczne jest ustalenie oddzia³ywania inwestycji na œrodowisko (rozporz¹dzenie Wojewody Mazowieckiego z 3.8.2000 r. w sprawie zmiany rozporz¹dzenia Wojewody Mazowieckiego z 29.8.1997 r. w sprawie dzia³ania obszaru chronionego krajobrazu na terenie województwa warszawskiego, Dz.Urz. Woj. Warsz. Nr 43, poz. 149).

Zawiadamiam, ¿e przedmiotowa sprawa nie zostanie za³atwiona w terminie wymaganym w przepisach Kodeksu postêpowania administracyjnego. Przekroczenie terminu wynika z koniecznoœci uzyskania uzgodnieñ uzupe³niaj¹cych. Sprawa zostanie niezw³ocznie za³atwiona po uzyskaniu odpowiedzi z urzêdów.

Akta sprawy s¹ do wgl¹du w Biurze Obs³ugi Mieszkañców Urzêdu Dzielnicy Wilanów, ul. Kostki Potockiego 32.

z up. Burmistrza

mgr in¿. Julita Jaczewska

(podpis)

S¹d Okrêgowy w Warszawie

I Wydzia³ Cywilny

Powód: Józef Nakonieczny

reprezentowany przez:

adw. Joannê Krzemiñsk¹

Pozwany: Zbigniew Kleniewski

reprezentowany przez:

r.pr. Antoniego Cegielskiego

Sygn. akt I C 902/19

ODPOWIED NA ZARZUTY

Dzia³aj¹c w imieniu powoda Józefa Nakoniecznego – moc¹ udzielonego pe³nomocnictwa, które znajduje siê w aktach sprawy, wnoszê niniejszym o:

1. Utrzymanie nakazu zap³aty wydanego w postêpowaniu nakazowym 1.2.2019 r. przez S¹d Okrêgowy w Warszawie, I Wydzia³ Cywilny, sygn. akt I Ne 5302/19, w mocy w ca³oœci.

2. Zas¹dzenie od pozwanego na rzecz powoda kosztów procesu, w tym kosztów zastêpstwa procesowego wed³ug norm przepisanych.

3. Uznanie zarzutów pozwanego w ca³oœci jako oczywiœcie bezzasadnych i przeprowadzenie dowodu z zeznañ Józefa Nakoniecznego (dane adresowe) na okolicznoœæ, jak w treœci niniejszego pisma procesowego.

UZASADNIENIE

W dniu 1.2.2019 r. tutejszy S¹d uwzglêdniaj¹c powództwo powoda wyda³ nakaz zap³aty w postêpowaniu nakazowym, zgodnie z którym nakaza³ pozwanemu Zbigniewowi Kleniewskiemu, aby zap³aci³ powodowi Józefowi Nakoniecznemu w terminie 2 tygodni kwotê 100 000 z³ z odsetkami w wysokoœci ustawowej liczonymi od 1.9.2018 r. oraz kwotê 6667 z³ tytu³em zwrotu kosztów procesu, w tym kwotê 5417 z³ tytu³em kosztów zastêpstwa procesowego.

Pismem opatrzonym dat¹ 3.2.2019 r., pozwany zg³osi³ zarzuty od ww. nakazu zap³aty i wniós³ o jego uchylenie w ca³oœci, oddalenie w ca³oœci powództwa jako bezzasadnego oraz zas¹dzenia kosztów procesu.

Argumenty przedstawione przez pozwanego w uzasadnieniu zarzutów s¹ niezasadne i jako takie nie zas³uguj¹ na uwzglêdnienie, a to z nastêpuj¹cych powodów:

Co do zarzutu, ¿e niezawarcie umowy przyrzeczonej w umówionym terminie nie by³o zawinione przez sprzedaj¹cego: 8.1.2018 r. w Warszawie pozwany, jako sprzedaj¹cy, zawar³ z powodem, jako kupuj¹cym, w formie aktu notarialnego, przedwstêpn¹ umowê sprzeda¿y opisanej powy¿ej nieruchomoœci.

Dowód:

Wed³ug postanowieñ rzeczonej umowy (§ 2 i 4), strony zobowi¹za³y siê zawrzeæ umowê sprzeda¿y w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja o warunkach zabudowy dla dzia³ki gruntu Nr ewid. 4567 stanie siê ostateczna, nie póŸniej jednak ni¿ do 31.8.2018 r.

Na mocy § 3 umowy przedwstêpnej pozwany zobowi¹za³ siê wyjednaæ i okazaæ powodowi decyzjê o warunkach zabudowy, co zgodnie z § 7 pkt 2 umowy – niezale¿ne od zawinienia pozwanego – stanowi³o podstawê do odst¹pienia od umowy i domagania siê podwójnego zadatku.

Przedstawione przez pozwanego dowody œwiadcz¹ce o jego staraniach w Urzêdzie Gminy nie maj¹ ¿adnej donios³oœci prawnej przy ocenie zasadnoœci powództwa. Jedyn¹ przes³ank¹ uprawniaj¹c¹ powoda do odst¹pienia od umowy by³o nieprzedstawienie mu przez pozwanego prawomocnej decyzji o warunkach zabudowy. To pozwany wzi¹³ na siebie obowi¹zek dostarczenia tego dokumentu najpóŸniej na 14 dni przed wyznaczonym terminem zawarcia umowy definitywnej. Jednoczeœnie pozwany nie przedstawia³ odmownej decyzji o warunkach zabudowy, która skutkowa³aby zastosowaniem § 7 pkt 4 umowy. Niewykonanie umowy – czyli nieprzedstawienie powodowi ostatecznej decyzji – stanowi samodzieln¹ przes³ankê do odst¹pienia od umowy, a wszelkie dywagacje pozwanego i chêæ przeprowadzenia przez niego postêpowania dowodowego ma na celu nieuprawnion¹ interpretacjê umowy. Wszak umowa zosta³a zawarta w formie aktu notarialnego, wiêc pozwany móg³ dok³adnie zasiêgn¹æ opinii notariusza co do rozumienia poszczególnych punktów umowy przedwstêpnej.

Maj¹c powy¿sze na uwadze, jak równie¿ okolicznoœæ, ¿e zgodnie z treœci¹ § 4 umowy, strony zobowi¹za³y siê zawrzeæ finaln¹ umowê w terminie 14 dni od dnia, kiedy decyzja o warunkach zabudowy dla dzia³ki gruntu Nr ewid. 4567 stanie siê ostateczna, nie póŸniej jednak ni¿ do 31.8.2018 r., dodatkowo wskazuje na to, ¿e niedojœcie do skutku w umówionym terminie przyrzeczonej umowy poczytywaæ nale¿y za niewykonanie umowy z winy sprzedaj¹cego.

Co do zarzutu, ¿e postanowienie umowy przedwstêpnej w zakresie prawa odst¹pienia jest niewa¿ne, gdy¿ art. 395 KC stanowi, i¿ prawo odst¹pienia obwarowane jest wymogiem oznaczenia terminu, w czasie którego mo¿liwe bêdzie skorzystanie z tego prawa, to nale¿y stwierdziæ, ¿e § 7 pkt 2 umowy stanowi, i¿ „w przypadku niewykonania przez Zbigniewa Kleniewskiego, Józef Nakonieczny mo¿e bez wyznaczania dodatkowego terminu od umowy odst¹piæ i ¿¹daæ wyp³acenia mu sumy stanowi¹cej dwukrotnoœæ zadatku". Zgodnie z treœci¹ art. 492 KC, „je¿eli uprawnienie do odst¹pienia od umowy wzajemnej zosta³o zastrze¿one na wypadek niewykonania zobowi¹zania w terminie œciœle okreœlonym, strona uprawniona mo¿e w razie zw³oki drugiej strony odst¹piæ od umowy bez wyznaczenia terminu dodatkowego. To samo dotyczy wypadku, gdy wykonanie zobowi¹zania przez jedn¹ ze stron po terminie nie mia³oby dla drugiej strony znaczenia, ze wzglêdu na w³aœciwoœci zobowi¹zania albo ze wzglêdu na zamierzony przez ni¹ cel umowy, znany stronie bêd¹cej w zw³oce".

Jak bowiem przyjmuje siê w doktrynie i orzecznictwie „wierzyciel uprawniony jest do odst¹pienia od umowy wzajemnej bez wyznaczania dodatkowego terminu d³u¿nikowi, który popad³ w zw³okê (a zatem bez zachowania wymogów okreœlonych w art. 491 KC), (...) gdy prawo odst¹pienia od umowy zosta³o zastrze¿one miêdzy stronami na wypadek niewykonania zobowi¹zania w terminie œciœle oznaczonym (lex commissoria) (...). Uprawnienie wierzyciela do odst¹pienia na wypadek niewykonania umowy w terminie musi wyraŸnie wynikaæ z umowy (lub przynajmniej w sposób dorozumiany, tak T. Wiœniewski, [w:] Komentarz 2007, s. 632)" (tak: Kodeks cywilny. Komentarz, K. Pietrzykowski (red.), Warszawa 2009).

Tym samym, wnoszê jak we wstêpie.

Odpis niniejszego pisma zosta³ nadany do pe³nomocnika pozwanego listem poleconym.

adw. Joanna Krzemiñska

(podpis)

Za³¹cznik:

– dowód nadania odpisu pisma listem poleconym

Na podstawie ustawy z 4.7.2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1469), o zmianie ustawy - Kodeks postêpowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, która wesz³a w ¿ycie w dniu 7.11.2019 r. w KPC po Rozdziale 2 „Pozew" zosta³ dodany Rozdzia³ 2a „Organizacja postêpowania", w ramach którego prawodawca wyodrêbni³ przepisy zawarte w art. 2051- 20512 KPC. W przypadku postêpowania nakazowego, jakie toczy siê w niniejszym kazusie, zastosowanie znajduje przepis zawarty w art. 4801 § 2 KPC , zgodnie z którym po utracie mocy lub uchyleniu nakazu zap³aty albo w przypadku braku podstaw do jego wydania s¹d rozpoznaje sprawê wed³ug przepisów ogólnych lub w postêpowaniu odrêbnym w³aœciwym dla danej sprawy, chyba ¿e przepis szczególny przewiduje inny skutek, w szczególnoœci umorzenie postêpowania. W przedmiotowej sprawie skutecznie zosta³y wniesione zarzuty, co oznacza, i¿ mo¿na zastosowaæ ww. przepisy dotycz¹ce organizacji postêpowania, z odpowiednim uwzglêdnieniem uwarunkowañ postêpowania nakazowego, które poprzedza rozpoznanie sprawy wed³ug przepisów o charakterze ogólnym.

Zgodnie z ich treœci¹:

- s¹d jest zobligowany wys³aæ pouczenie, którego elementy s¹ okreœlone w przepisie zawartym w art. 2052 KPC, bezpoœrednio stronom, nawet gdy s¹ reprezentowane przez pe³nomocnika, jak ma to miejsce w przedmiotowym kazusie. Ustawodawca podkreœli³ w uzasadnieniu do ww. nowelizacji, i¿ pouczenie na tym etapie postêpowania ma kluczowe znaczenie (uzasadnienie do projektu ustawy nowelizacyjnej z 4.7.2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1469), o zmianie ustawy - Kodeks postêpowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw - druk nr 3137, s. 6). Zgodnie z przepisem zawartym w art. 2052 § 3 zdanie drugie KPC rzeczone pouczenie nie jest dorêczane Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej ani pe³nomocnikowi, który jest adwokatem, radc¹ prawnym lub rzecznikiem patentowym. Analizowane pouczenie jest wysy³ane wraz z odpisem zarzutów do strony powodowej i wezwaniem do z³o¿enia odpowiedzi na zarzuty; natomiast strona pozwana powinna otrzymaæ je wraz z wezwaniem do stawiennictwa siê na posiedzenie przygotowawcze, chyba ¿e przewodnicz¹cy uzna wyznaczenie posiedzenie przygotowawczego za niecelowe i wyznaczy rozprawê, korzystaj¹c z przepisu zawartego w art. 2054 §3 KPC.

- po z³o¿eniu odpowiedzi na zarzuty, a tak¿e gdy odpowiedŸ nie zosta³a z³o¿ona, przewodnicz¹cy wyznacza posiedzenie przygotowawcze i wzywa na nie strony – art. 2054 § 1 KPC b¹dŸ gdy uzna na podstawie okolicznoœci sprawy, ¿e przeprowadzenie posiedzenia przygotowawczego nie przyczyni siê do sprawniejszego rozpoznania sprawy, mo¿e jej nadaæ inny w³aœciwy bieg, w szczególnoœci przewodnicz¹cy mo¿e skierowaæ j¹ do rozpoznania, tak¿e na rozprawie - art. 2054 § 3 KPC;

- postêpowanie cywilne po wejœciu w ¿ycie omawianej noweli ma opieraæ siê na realizacji trzech za³o¿eñ: 1) postêpowanie s¹dowe podlega planowaniu, 2) podstaw¹ planowania jest znajomoœæ stanowisk wszystkich podmiotów, wystêpuj¹cych w postêpowaniu; 3) rozprawa jest prowadzona tylko w razie rzeczywistej potrzeby (prawa do s¹du nie uto¿samia siê z pojêciem prawa do rozprawy) _(uzasadnienie do projektu ustawy nowelizacyjnej z dnia 4.07.2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1469), o zmianie ustawy - Kodeks postêpowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw - druk nr 3137, s. 4);

- posiedzenie przygotowawcze ma mieæ charakter odformalizowany, mog¹ w nim braæ udzia³ sami pe³nomocnicy stron, s³u¿y rozwi¹zaniu sporu bez potrzeby prowadzenia dalszych posiedzeñ, zw³aszcza rozprawy i jest to zasadniczy cel odbycia takiego posiedzenia; je¿eli nie uda siê rozwi¹zaæ sporu, na posiedzeniu przygotowawczym sporz¹dza siê z udzia³em stron plan rozprawy; do posiedzenia przygotowawczego maj¹ zastosowanie przepisy dotycz¹ce posiedzeñ niejawnych; zasadniczym przedmiotem posiedzenia przygotowawczego jest: 1) ustalenie przedmiotu sporu, 2) wyjaœnienie stanowisk stron, w tym w zakresie prawnych aspektów sporu, 3) przedstawianie i omawianie mo¿liwoœci ugodowego rozwi¹zania sporu, 4) wskazywanie sposobu oraz skutków rozwi¹zania sporu w drodze ugody, w tym skutków finansowych;

- protokó³ z posiedzenia przygotowawczego jest sporz¹dzany tylko w formie pisemnej;

- w sytuacji nie osi¹gniêcia ugodowej formu³y rozwi¹zania sporu, na posiedzeniu przygotowawczym sporz¹dzany jest plan rozprawy, którego elementy zosta³y okreœlone w przepisie art. 2059 KPC; z punktu widzenia wskazanej nowelizacji nale¿y zwróciæ uwagê, i¿ plan rozprawy zawiera rozstrzygniêcia co do wniosków dowodowych stron, zastêpuj¹c w tym zakresie postanowienie dowodowe – art. 2059 § 1 KPC ;

- plan rozprawy stanowi dokument sui generis, nie bêd¹cy orzeczeniem s¹du – art. 20510 § 4 KPC, choæ w pewnym zakresie je zastêpuj¹cym – art. 2059 § 1 KPC (uzasadnienie do projektu ustawy nowelizacyjnej z 4.7.2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1469), o zmianie ustawy - Kodeks postêpowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw - druk nr 3137, s. 17); maj¹c na wzglêdzie powy¿sze plan rozprawy stanowi za³¹cznik do protoko³u z posiedzenia przygotowawczego.

POUCZENIE*

W niniejszym postêpowaniu:

1) strony maj¹ mo¿liwoœæ rozwi¹zania sporu w drodze ugody zawartej przed s¹dem lub mediatorem

2) strony maj¹ obowi¹zek udzia³u w posiedzeniu przygotowawczym i przedstawienia wszystkich twierdzeñ i dowodów na tym posiedzeniu;

3) niedope³nienie powy¿szych obowi¹zków, o których mowa w pkt 2 wywo³uje okreœlone skutki, w szczególnoœci:

- obci¹¿enia kosztami postêpowania – art. 2055 KPC,

- umorzenia postêpowania– art. 2055 KPC,

- pominiêcia spóŸnionych twierdzeñ i dowodów;

4) strony maj¹ mo¿liwoœæ ustanowienia pe³nomocnika procesowego z tym, ¿e zastêpstwo adwokata, radcy prawnego lub rzecznika patentowego nie jest obowi¹zkowe;

5) strona jest zobowi¹zana do z³o¿enia pisma przygotowawczego na zarz¹dzenie przewodnicz¹cego zgodnie z wymogami zawartymi w przepisie art. 127 KPC;

6) jeœli pismo przygotowawcze zosta³o z³o¿one bez zarz¹dzenia przewodnicz¹cego lub zosta³o z³o¿one po terminie podlega zwrotowi.

*treœæ przywo³ywanych przepisów KPC w obowi¹zuj¹cym brzmieniu powinna zostaæ w ca³oœci przytoczona w treœci Pouczenia

Sygn. akt I C 902/19

PROTOKÓ£ Z POSIEDZENIA PRZYGOTOWAWCZEGO

Dnia, ...........

Przewodnicz¹ca SSO Katarzyna Jakubowska w S¹dzie Okrêgowym w Warszawie, I Wydzia³ Cywilny,

Protokolant: apl. rad. Bart³omiej B³aszczak

na posiedzeniu przygotowawczym ........... r. w Warszawie

rozpozna³ sprawê

z powództwa Józefa Nakoniecznego

przeciwko Zbigniewowi Kleniewskiemu

o zwrot zadatku w kwocie 100 000 z³.

Posiedzenie rozpoczêto o godz. 14.10.

Po wywo³aniu sprawy stawili siê:

Powód osobiœcie wraz z pe³nomocnikiem adwokat Joann¹ Krzemiñsk¹.

Pozwany osobiœcie wraz z pe³nomocnikiem radc¹ prawnym Antonim Cegielskim.

Przewodnicz¹cy przyst¹pi³ do ustalenia ze stronami przedmiot sporu i wyjaœnia stanowiska stron, tak¿e w zakresie prawnych aspektów sporu. Strona powodowa podtrzymuje ¿¹dania zawarte w pozwie oraz w odpowiedzi na zarzuty i popiera przedstawione tam wnioski, twierdzenia oraz zaprezentowan¹ argumentacjê, strona pozwana podtrzymuje ¿¹dania zawarte w zarzutach i popiera przedstawione tam wnioski, twierdzenia oraz zaprezentowan¹ argumentacjê. Przewodnicz¹cy uœciœli³, i¿ spór dotyczy zwrotu zadatku w podwójnej wysokoœci, tj. w kwocie 100.000,00 z³. Strona pozwana nie uzna³a ¿adnego ze zg³aszanych przez pozwan¹ ¿¹dañ wnosz¹c o ich oddalenie w ca³oœci, zatem spór dotyczy ca³ego zakresu przedmiotowego, wyznaczonego przez wytoczone powództwo.

Przewodnicz¹cy w ramach sk³aniania stron do pojednania oraz d¹¿enia do ugodowego rozwi¹zania sporu, zapyta³ wszystkie podmioty, bior¹ce udzia³ w posiedzeniu przygotowawczym czy jest wola z ich strony na zawarcie ugody i wypracowanie jej warunków. Ka¿da ze stron potwierdzi³a, ¿e widzi mo¿liwoœæ zawarcia ugody. Strony rozpoczê³y negocjacje warunków ugodowych przy czynnym udziale przewodnicz¹cego, który poszukiwa³ ze stronami ugodowych sposobów rozwi¹zania sporu, wspiera³ je w formu³owaniu propozycji ugodowych oraz wskazywa³ sposoby i skutki rozwi¹zania sporu, w tym skutki finansowe. Z uwagi jednak na nieosi¹gniêcie konsensusu i brak widoków ugodowego rozwi¹zania przedmiotowego sporu, przewodnicz¹cy przyst¹pi³ do sporz¹dzenia planu rozprawy.

Za³¹cznik do protoko³u z posiedzenia przygotowawczego

- PLAN ROZPRAWY

1. Rozstrzygniêcia co do wniosków dowodowych stron:

1) Dopuszcza siê œrodek dowodowy w postaci:

a) Dowodu z przes³uchania œwiadka Julita Jaczewska, adres:....w celu wykazania nastêpuj¹cych faktów: - uczestnictwa w spotkaniu z Burmistrzem Dzielnicy Warszawa-Wilanów 10.7.2018 r. - treœci rozmów prowadzonych z powodem,

b) Dowodu z przes³uchania œwiadka Artur Jankowski, adres: ... w celu wykazania nastêpuj¹cych faktów: - ustaleñ zapad³ych na spotkaniu 10.7.2018 r. w przedmiocie uzyskania warunków zabudowy dzia³ki,

c) Dowodu z przes³uchania stron w celu wykazania nastêpuj¹cych faktów: - zakresu zastosowania postanowieñ zawartych w umowie, w tym celu ich zapisania, - ustaleñ zapad³ych na spotkaniu 10.7.2018 r. w przedmiocie uzyskania warunków zabudowy dzia³ki.

2) Pomija siê œrodek dowody w postaci : (...)

2. Ustala siê nastêpuj¹ce terminy posiedzeñ i og³oszenia wyroku w sprawie:

1) (.....)

2) (.....)

Podpisy stron:

............................ ................................ .....................

Czytelne podpisy z imienia i nazwiska

Podpis Przewodnicz¹cego, zatwierdzaj¹cy Plan rozprawy

......................................

Sygn. akt I C 902/19

PROTOKÓ£ ROZPRAWY

S¹d Okrêgowy w Warszawie, I Wydzia³ Cywilny,

w sk³adzie:

Przewodnicz¹cy: SSO Katarzyna Jakubowska

Protokolant: aplikant radcowski Bart³omiej B³aszczak

rozpozna³ sprawê

z powództwa Józefa Nakoniecznego

przeciwko Zbigniewowi Kleniewskiemu

o zwrot zadatku w kwocie 100 000 z³.

Posiedzenie rozpoczêto o godz. 9.05.

Po wywo³aniu sprawy stawili siê:

Powód osobiœcie wraz z pe³nomocnikiem adwokat Joann¹ Krzemiñsk¹, ustanowion¹ w sprawie. Nie stawi³ siê pozwany, wezwany prawid³owo, ani tak¿e jego pe³nomocnik zawiadomiony prawid³owo.

Stawili siê wezwani œwiadkowie: Julita Jaczewska i Artur Jankowski. Artur Jankowski oœwiadcza, ¿e pozwany przebywa w szpitalu od pocz¹tku marca bie¿¹cego roku.

Przewodnicz¹ca stwierdza, ¿e do akt sprawy do³¹czono wniosek pozwanego o odroczenie sprawy wraz z za³¹czonym zaœwiadczeniem z Niepublicznego Zak³adu Opieki Zdrowotnej Medox, z którego wynika, ¿e planowany termin wypisu to 5.6.2019 r.

Pe³nomocnik powoda sk³ada kopiê postanowienia Komornika S¹dowego z 10.2.2019 r. o zakoñczeniu postêpowania na okolicznoœæ z³ej woli pozwanego i niewykonania umowy.

Pe³nomocnik powoda oponuje przeciwko wnioskowi o odroczenie rozprawy.

S¹d postanowi³:

2. obecni o terminie powiadomieni, œwiadkowie zobowi¹zani do stawiennictwa;

3. zawiadomiæ o terminie pe³nomocnika pozwanego,

4. na termin wezwaæ pozwanego zobowi¹zuj¹c go do potwierdzenia zaœwiadczenia wydanego przez NZOZ Medox przez lekarza s¹dowego w terminie 7 dni, pouczaj¹c o treœci art. 214 § 2 KPC.

Posiedzenie zakoñczono o godz. 9.15.

(podpisy protokolanta i sêdziego)

Sygn. akt I C 902/19

PROTOKÓ£ ROZPRAWY

S¹d Okrêgowy w Warszawie, I Wydzia³ Cywilny,

w sk³adzie:

Przewodnicz¹cy: SSO Katarzyna Jakubowska

Protokolant: apl. rad. Bart³omiej B³aszczak

rozpozna³ sprawê

z powództwa Józefa Nakoniecznego

przeciwko Zbigniewowi Kleniewskiemu

o zwrot zadatku w kwocie 100 000 z³.

Posiedzenie rozpoczêto o godz. 14.10.

Po wywo³aniu sprawy stawili siê:

Powód osobiœcie wraz z pe³nomocnikiem adwokat Joann¹ Krzemiñsk¹.

Pozwany osobiœcie wraz z pe³nomocnikiem radc¹ prawnym Antonim Cegielskim.

Stawili siê wezwani œwiadkowie:

Julita Jaczewska, lat 35, niekarana, obca, pracownik Urzêdu Miasta Dzielnicy Wilanów;

Artur Jankowski, lat 68, niekarany, obcy, by³y Burmistrz Dzielnicy Wilanów.

Pe³nomocnik powoda popiera powództwo.

Pe³nomocnik pozwanego nie uznaje powództwa i wnosi o jego oddalenie.

Œwiadek Julita Jaczewska na pytania S¹du: (...) By³am uczestnikiem postêpowania w sprawie warunków zabudowy i uczestnikiem spotkania 10.7.2018 r. Spotkanie dotyczy³o uzyskania decyzji w sprawie warunków zabudowy (...). Obie strony wiedzia³y, ¿e nie mo¿na uzyskaæ zgody w krótkim czasie, dlatego ustalono w umowie termin pó³roczny (...). Wobec zbli¿aj¹cego siê terminu umowy ustali³am termin spotkania w urzêdzie w celu ustalenia, kiedy decyzja zostanie wydana. Podczas spotkania ustalono, ¿e przed wydaniem decyzji bêdzie sporz¹dzane studium i plan miejscowy i na tê chwilê nie ma ¿adnych szans na ustalenie warunków zabudowy (wydanie decyzji). Urz¹d nie by³ w stanie okreœliæ, kiedy zostanie wydana decyzja. Nie by³o decyzji w sprawie odlesienia. Do dnia dzisiejszego nie ma planu zagospodarowania przestrzennego.

Na pytania pozwanego: Akt notarialny by³ konsultowany ze stronami. „Uzyskanie" zosta³o wprowadzone do umowy celowo, po sugestiach notariusza i akceptacji obu stron, aby zabezpieczyæ interesy. Obie strony wiedzia³y o mo¿liwych trudnoœciach w uzyskaniu decyzji i dlatego u¿yto takiego sformu³owania.

Na pytania powoda: O tym, ¿e mo¿e zostaæ wydana decyzja o warunkach zabudowy dowiedzia³am siê chyba na prze³omie 2007/2008 r. Przystêpuj¹c do negocjacji posiada³am wiedzê, ¿e nie ma warunków zabudowy i zosta³o to przedstawione Józefowi Nakoniecznemu.

W tym miejscu powód sugeruje, ¿e cena za dzia³kê to cena za dzia³kê + koszty uzyskania decyzji o warunkach zabudowy.

Powód oœwiadcza: Podj¹³em negocjacje w sprawie umowy z przekonaniem, ¿e dzia³ka, któr¹ chcê zakupiæ, to dzia³ka z warunkami zabudowy.

Dalej zeznaje œwiadek: Pan Nakonieczny dowiedzia³ siê o braku warunków zabudowy podczas pierwszej rozmowy telefonicznej. Stara³am siê i nadal staram o uzyskanie warunków zabudowy. Nie by³o rozmowy o zgodzie powoda na odst¹pienie od ¿¹dania podwójnego zadatku w przypadku natychmiastowego i dobrowolnego zwrotu zaliczki i jednokrotnego zadatku.

Staje Artur Jankowski:

Na pytania S¹du: Nie pamiêtam sprawy ani stron, z rozmowy przed sal¹ s¹dow¹ kojarzê strony, ale nie pamiêtam czego dotyczy³a ich sprawa i w jakiej sprawie zosta³em wezwany. Spraw, którymi siê zajmowa³em by³o bardzo du¿o.

Na pytania pozwanego: Plan miejscowy pokrywa oko³o 3% obszaru dzielnicy. (...) Po 2 latach uda³o siê namówiæ radê na rozpoczêcie aktualizacji studium i rozpoczêcia sporz¹dzania planów (ok. 15). W tym dla Wilanowa. (...) Procedury trwaj¹ ok. 3 lat z uwagi na koniecznoœæ dokonania uzgodnieñ i uzyskania opinii od wielu organów. Z tego co wiem, obecnie jest projekt studium, a nastêpnie uchwalony ma byæ plan miejscowy.

Nie pamiêtam nic z tego, czego dotyczy sprawa miêdzy stronami.

Ponownie Artur Jankowski:

Na pytania powoda: (...) Urzêdnicy oœwiadczyli, ¿e nie wydadz¹ decyzji odmownej, bo sprawa jest w toku. (...) Nie pamiêtam, czy odpowiada³em na odst¹pienie od umowy i wezwanie do zap³aty. Nie prowadziliœmy korespondencji z powodami.

Na pytania pozwanego: Kolejne planowane spotkanie nie wysz³o, bo Pan Kleniewski chcia³ uzyskaæ decyzjê o warunkach zabudowy na swoj¹ dzia³kê, a nie by³o takiej mo¿liwoœci.

S¹d postanowi³:

1. sprawê odroczyæ do 31.8.2019 r., godz. 14.00, sala 101, celem przes³uchania powoda i pozwanego w charakterze strony;

2. obecni o terminie powiadomieni i zobowi¹zani do stawiennictwa bez odrêbnych wezwañ.

Posiedzenie zakoñczono o godz. 15.02.

(podpisy protokolanta i sêdziego)

Sygn. akt I C 902/19

PROTOKÓ£ ROZPRAWY

S¹d Okrêgowy w Warszawie, I Wydzia³ Cywilny,

w sk³adzie:

Przewodnicz¹cy: SSO Katarzyna Jakubowska

Protokolant: apl. rad. Bart³omiej B³aszczak

rozpozna³ sprawê

z powództwa Józefa Nakoniecznego

przeciwko Zbigniewowi Kleniewskiemu

o zwrot zadatku w kwocie 100 000 z³.

Po wywo³aniu sprawy stawili siê:

Powód osobiœcie wraz z pe³nomocnikiem adwokat Joann¹ Krzemiñsk¹.

Pozwany osobiœcie wraz z pe³nomocnikiem radc¹ prawnym Antonim Cegielskim.

S¹d postanowi³:

1. dopuœciæ dowód z: umowy przedwstêpnej, zaœwiadczeñ z Urzêdu Dzielnicy Wilanów oraz oœwiadczenia powoda o odst¹pieniu od umowy;

2. dopuœciæ dowód z przes³uchania stron: powoda Józefa Nakoniecznego oraz pozwanego Zbigniewa Kleniewskiego na okolicznoœæ zawartej przez nich umowy, spotkañ w urzêdach oraz braku zawarcia umowy przyrzeczonej.

Przewodnicz¹cy pouczy³ strony o treœci art. 304 KPC.

Staje powód Józef Nakonieczny, lat 50, zam. Warszawa, wykszta³cenie wy¿sze, niekarany za sk³adanie fa³szywych zeznañ i zeznaje: W ca³oœci popieram powództwo. To z winy pozwanego nie dosz³o do zawarcia umowy przyrzeczonej, gdy¿ nie otrzyma³em decyzji o warunkach zabudowy, a co wa¿niejsze nawet decyzji o odmowie wydania takich warunków. Tym samym uznajê winê pozwanego. Pozwany w zarzutach podnosi, ¿e postanowienie § 6 umowy przedwstêpnej jest niewa¿ne, poniewa¿ nie zosta³ okreœlony termin, w czasie którego mo¿liwe jest korzystanie z mo¿liwoœci odst¹pienia od umowy, co jest – zdaniem pozwanego – wymagane w opisie art. 395 KC. Powy¿szy zarzut pozwanego jest ca³kowicie bezzasadny. Pozwany ca³kowicie pomija fakt, ¿e treœæ § 6 umowy przedwstêpnej traktuje nie o umownym prawie odst¹pienia jako takim (art. 395 KC), ale o zasadach zwrotu zadatku, który pozwany otrzyma³ od powoda (art. 394 KC). Zgodnie zaœ z art. 394 § 1 KC, który w § 6 umowy przedwstêpnej zosta³ wprost zastosowany, a w braku odmiennego zastrze¿enia umownego albo zwyczaju, zadatek dany przy zawarciu umowy ma to znaczenie, ¿e w razie niewykonania umowy przez jedn¹ ze stron, druga mo¿e bez wyznaczenia terminu dodatkowego od umowy odst¹piæ i otrzymany zadatek zachowaæ, a ta która go da³a, mo¿e ¿¹daæ sumy dwukrotnie wy¿szej. Natomiast przepis art. 395 KC, na który powo³uje siê pozwany, dotyczy sytuacji zwyk³ego umownego prawa odst¹pienia, niepowi¹zanego w ¿adnej mierze z zadatkiem. W dzisiejszej sprawie okolicznoœci¹ bezsporn¹ jest to, ¿e pozwany do 31.8.2018 r. nie przedstawi³ mi ostatecznej decyzji o warunkach zabudowy dla przedmiotowej nieruchomoœci, a nieprzedstawienie tego dokumentu w tym terminie uprawnia³o mnie do odst¹pienia od umowy i ¿¹dania wyp³acenia mi podwójnego zadatku. Jeszcze dodam, ¿e zapis § 6 umowy przedwstêpnej jest standardowo wprowadzany.

Staje pozwany Zbigniew Kleniewski, lat 50, zam. Warszawa, wykszta³cenie œrednie, niekarany za sk³adanie fa³szywych zeznañ i zeznaje: W mojej ocenie kwestia braku mo¿liwoœci wydania pozytywnej decyzji w sprawie warunków zabudowy lub oficjalnego dokumentu potwierdzaj¹cego odmowê jej wydania by³a ode mnie niezale¿na. Podj¹³em szereg dzia³añ w celu uzyskania decyzji o warunkach zabudowy, a z przyczyn ode mnie niezale¿nych nie otrzyma³em w terminie oznaczonym w umowie przedwstêpnej ani decyzji, ani te¿ dokumentu odmawiaj¹cego jej wydania. Nie mo¿e przy tym budziæ w¹tpliwoœci, ¿e z § 7 umowy nie wynika w ¿aden sposób, aby pozwany by³ zwolniony z odpowiedzialnoœci za niewykonanie umowy jedynie w przypadku przedstawienia powodowi decyzji lub urzêdowego dokumentu potwierdzaj¹cego odmowê jej wydania. Taka interpretacja § 7 umowy by³aby zupe³nie nielogiczna. Jak pamiêtam § 7 umowy stanowi, ¿e „w przypadku niewykonania umowy wskutek okolicznoœci za które ¿adna ze stron nie ponosi odpowiedzialnoœci albo za które ponosz¹ odpowiedzialnoœæ obie strony, w tym w przypadku przedstawienia przeze mnie powodowi (...)". Przyjmuj¹c nawet b³êdne za³o¿enie, ¿e strony w ten w³aœnie sposób chcia³y ukszta³towaæ odpowiedzialnoœæ pozwanego za niewykonanie umowy, powstaje pytanie, do jakich sytuacji odnosi siê ten punkt umowy w pozosta³ym zakresie. Jakie inne przypadki niewykonania umowy przez pozwanego strony mog³y mieæ na myœli, skoro pozwany zwolniony by³by z odpowiedzialnoœci tylko w przypadku przedstawienia decyzji o warunkach zabudowy lub urzêdowego dokumentu potwierdzaj¹cego odmowê jej wydania? Zauwa¿am przy tym, ¿e umowa przedwstêpna by³a konsultowana z notariuszem, wobec czego twierdzenie powoda, i¿ jest to zapis standardowo wprowadzany do umów, nie mo¿e byæ uznane za prawid³owe. Zaprzeczam przy tym, abym uchyla³ siê od zawarcia umowy przyrzeczonej. W œwietle udokumentowanych dzia³añ podjêtych przeze mnie w celu doprowadzenia do zawarcia umowy przyrzeczonej twierdzenie, ¿e uchyla³em siê od jej zawarcia jest bezpodstawne. Co wiêcej, nie by³em w stanie uzyskaæ przedmiotowej decyzji z uwagi na fakt, ¿e burmistrz gminy nie mo¿e wydaæ zgody ani niezgody na warunki zabudowy. To wszystko co mam do powiedzenia.

Pe³nomocnik powoda i pozwanego nie sk³adaj¹ ¿adnych dodatkowych wniosków dowodowych.

Pe³nomocnik powoda podtrzymuje ¿¹danie pozwu i wnosi o zas¹dzenie od pozwanego na rzecz powoda kosztów zastêpstwa procesowego wed³ug norm przepisanych.

Pe³nomocnik pozwanego wnosi o uchylenie nakazu zap³aty i oddalenie powództwa oraz wnosi o zas¹dzenie od powoda na rzecz pozwanego kosztów postêpowania, w tym kosztów zastêpstwa procesowego wed³ug norm przepisanych.

Przewodnicz¹ca zamknê³a rozprawê i og³osi³a wyrok.

Posiedzenie zakoñczono o godz. 14.50.

Sêdzia Protokolant

(podpis) (podpis)

Sygn. akt I C 902/19

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

S¹d Okrêgowy w Warszawie, I Wydzia³ Cywilny,

w sk³adzie nastêpuj¹cym:

Przewodnicz¹cy: SSO Katarzyna Jakubowska

Protokolant: aplikant radcowski Bart³omiej B³aszczak

na rozprawie

sprawy z powództwa: Józefa Nakoniecznego

przeciwko: Zbigniewowi Kleniewskiemu

o zap³atê

na skutek zarzutów pozwanego Zbigniewa Kleniewskiego od nakazu zap³aty

II. zas¹dza od pozwanego Zbigniewa Kleniewskiego na rzecz powoda Józefa Nakoniecznego kwotê 1800 z³ (jeden tysi¹c osiemset z³otych) tytu³em zwrotu dalszych kosztów zastêpstwa procesowego.

(podpis sêdziego)

Pieczêæ Biura Podawczego

S¹du Okrêgowego w Warszawie

I Wydzia³ Cywilny

S¹d Okrêgowy w Warszawie

I Wydzia³ Cywilny

Powód: Józef Nakonieczny

reprezentowany przez:

adw. Joannê Krzemiñsk¹

Pozwany: Zbigniew Kleniewski

reprezentowany przez:

r.pr. Antoniego Cegielskiego

Sygn. akt I C 902/19

WNIOSEK

W imieniu pozwanego wnoszê o sporz¹dzenie uzasadnienia wyroku z 31.8.2019 r. i dorêczenie odpisu tego wyroku wraz z uzasadnieniem na adres mojej kancelarii.

r.pr. Antoni Cegielski

(podpis)

Sygn. akt I C 902/19

UZASADNIENIE

Pozwem z 22.1.2019 r. powód Józef Nakonieczny wniós³ o zas¹dzenie w postêpowaniu nakazowym od pozwanego Zbigniewa Kleniewskiego kwoty 100 000 z³ wraz z ustawowymi odsetkami p³atnymi od 1.9.2018 r. do dnia zap³aty oraz o zas¹dzenie od pozwanego na rzecz powoda kosztów postêpowania wed³ug norm przepisanych.

W uzasadnieniu powód wskaza³, ¿e 8.1.2018 r. zawar³ z pozwanym w formie aktu notarialnego przed-wstêpn¹ umowê sprzeda¿y, na mocy której sprzedaj¹cy sprzeda kupuj¹cemu woln¹ od obci¹¿eñ niezabudowan¹ dzia³kê gruntu, po³o¿on¹ w miejscowoœci Warszawa, Gmina Wilanów, oznaczon¹ Nr ewid. 4567 za cenê 500 000 z³, kupuj¹cy zaœ kupi przedmiotow¹ nieruchomoœæ za powy¿sz¹ cenê. Przyrzeczon¹ umowê sprzeda¿y strony zobowi¹za³y siê zawrzeæ w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja o warunkach zabudowy dla dzia³ki gruntu 4567 stanie siê ostateczna, nie póŸniej jednak ni¿ do 31.8.2018 r. Tego samego dnia powód przekaza³ pozwanemu kwotê 50 000 z³ tytu³em zadatku. Powód wskaza³, ¿e pomimo i¿ pozwany zobowi¹za³ siê do uzyskania oraz okazania kupuj¹cemu ostatecznej decyzji o warunkach zabudowy dla nieruchomoœci bêd¹cej przedmiotem sprzeda¿y, nie zadoœæuczyni³ swojemu obowi¹zkowi, co skutkowa³o niezawarciem umowy przyrzeczonej w umówionym terminie, któr¹, zdaniem strony powodowej, nale¿y poczytywaæ za niezawart¹ z winy pozwanego.

Powód wskaza³, ¿e pozwany nie podj¹³ koniecznych dzia³añ maj¹cych na celu zgromadzenie dokumentacji warunkuj¹cej zawarcie przyrzeczonej umowy. Wobec powy¿szego pismem z 13.11.2018 r. z³o¿y³ sprzedaj¹cemu oœwiadczenie w przedmiocie odst¹pienia od umowy przedwstêpnej z jednoczesnym wezwaniem pozwanego do zwrotu kwoty stanowi¹cej dwukrotnoœæ zadatku wraz z ustawowymi odsetkami liczonymi od 1.9.2015 r. do dnia zap³aty.

W dniu 1.2.2019 r. S¹d Okrêgowy w Warszawie, I Wydzia³ Cywilny, wyda³ nakaz zap³aty w postêpowaniu nakazowym orzekaj¹c zgodnie z ¿¹daniem pozwu.

W dniu 2.3.2018 r. (data prezentaty) pozwany wniós³ zarzuty od nakazu zap³aty wydanego w postêpowaniu nakazowym, wnosz¹c o uchylenie nakazu zap³aty w ca³oœci oraz oddalenie powództwa i zas¹dzenie od powoda na rzecz pozwanego kosztów postêpowania.

W uzasadnieniu pozwany podniós³, ¿e nie kwestionuje przekazania przez powoda zadatku w kwocie 50 000 z³, jak i nie zaprzecza, i¿ przyrzeczona umowa sprzeda¿y nie zosta³a zawarta do dnia umówionego, tj. do 31.8.2018 r. Jednak¿e pozwany zanegowa³ jakoby niezawarcie umowy przyrzeczonej nast¹pi³o z jego wy³¹cznej winy, wskazuj¹c w uzasadnieniu szereg czynnoœci jakie podj¹³, celem uzyskania decyzji o warunkach zabudowy nieruchomoœci bêd¹cej przedmiotem sporu. Ponadto, pozwany zarzuci³ niewa¿noœæ postanowienia sformu³owanego w § 7 pkt 2 aktu notarialnego, wskazuj¹c, ¿e zastrze¿enie umowne w postaci prawa odst¹pienia od umowy obwarowane jest sankcj¹ niewa¿noœci na wypadek niewyznaczenia terminu, w którym mo¿liwe bêdzie skorzystanie z prawa odst¹pienia. Pozwany podniós³, ¿e w umowie przedwstêpnej termin ten nie zosta³ oznaczony, a nawet gdyby przyj¹æ, i¿ terminem tym by³a data 1.9.2018 r. jako termin najpóŸniejszy na odst¹pienie od umowy, to termin ten nie zosta³ przez stronê powodow¹ dochowany. Pozwany wskaza³, ¿e powództwo jest niezasadne z uwagi na treœæ zapisu § 7 pkt 4 aktu notarialnego, wobec tego mo¿liwoœæ ¿¹dania przez powoda kwoty stanowi¹cej dwukrotnoœæ zadatku odpad³a.

Na rozprawach s¹dowych poprzedzaj¹cych wydanie wyroku strony podtrzyma³y swoje stanowiska wyra¿one w pismach procesowych.

S¹d Okrêgowy ustali³ nastêpuj¹cy stan faktyczny:

W dniu 8.1.2018 r. w Warszawie pomiêdzy Zbigniewem Kleniewskim – jako sprzedaj¹cym, a Józefem Nakoniecznym – jako kupuj¹cym zosta³a zawarta umowa przedwstêpna sprzeda¿y nieruchomoœci gruntowej, oznaczonej jako dzia³ka ewidencyjna o numerze 4567 w gminie Wilanów (m.st. Warszawa), o powierzchni gruntu 1200 m2, dla której S¹d Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa prowadzi Ksiêgê Wieczyst¹ o Nr KW WA105678.

W § 2 umowy sprzedaj¹cy zobowi¹za³ siê sprzedaæ, a kupuj¹cy zobowi¹za³ siê kupiæ nieruchomoœæ gruntow¹ za cenê 500 000 z³. W § 3 pozwany oœwiadczy³, ¿e zobowi¹zuje siê uzyskaæ, okazaæ i wydaæ Józefowi Nakoniecznemu ostateczn¹ decyzjê o warunkach zabudowy dla wy¿ej opisanej dzia³ki gruntu, z której bêdzie wynika³o, i¿ mo¿liwa jest jej zabudowa budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym. W § 4 umowy, strony zobowi¹za³y siê do zawarcia umowy ostatecznej w formie aktu notarialnego, w terminie nieprzekraczalnym do 31.8.2018 r. (w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja o warunkach zabudowy stanie siê ostateczna). W § 6 umowy, na zabezpieczenie realizacji umowy kupuj¹cy przekaza³ sprzedaj¹-cemu zadatek w kwocie 50 000 z³, który to zadatek sprzedaj¹cy przyj¹³ i odbiór pokwitowa³. Przedmiotowy zadatek zosta³ poddany skutkom prawnym wynikaj¹cym z art. 394 KC. W § 7 aktu notarialnego, strony wspólnie postanowi³y, ¿e: 1) w przypadku niewykonania umowy przez powoda, pozwany mo¿e bez wyznaczenia terminu dodatkowego od umowy odst¹piæ i otrzymany zadatek zachowaæ; 2) w przypadku niewykonania umowy przez pozwanego, powód mo¿e bez wyznaczenia terminu dodatkowego od umowy odst¹piæ i ¿¹daæ wyp³acenia mu sumy stanowi¹cej dwukrotnoœæ zadatku; 3) w przypadku niewykonania umowy na skutek okolicznoœci, za które ¿adna ze stron nie ponosi odpowiedzialnoœci, albo za które ponosz¹ odpowiedzialnoœæ obie strony, w tym w przypadku przedstawienia przez pozwanego powodowi w terminie do 31.8.2018 r. urzêdowego dokumentu potwierdzaj¹cego odmowê wydania decyzji o warunkach zabudowy, zadatek podlega zwrotowi w kwocie 50 000 z³, a mo¿liwoœæ ¿¹dania przez powoda kwoty stanowi¹cej dwukrotnoœæ zadatku odpada.

Dowód:

– okolicznoœci bezsporne,

– umowa przedwstêpna sprzeda¿y nieruchomoœci gruntowej.

Pozwany 28.1.2018 r. wniós³ o wydanie decyzji o warunkach zabudowy. Pismami z 10.2.2018 r., 5.5.2018 r. i 28.6.2018 r. zosta³ poinformowany, ¿e sprawa nie zosta³a za³atwiona z uwagi na koniecznoœ.

æ uzgodnieñ miêdzyresortowych.

Dowód:

? wniosek o wydanie zaœwiadczenia wraz z wnioskiem o wydanie decyzji o warunkach zabudowy z 28.1.2018 r.,

? zeznania Zbigniewa Kleniewskiego (k. 212–214),

? zeznania Artura Jankowskiego, Julity Jaczewskiej.

Pismem z 13.11.2017 r. powód poinformowa³ pozwanego o odst¹pieniu od umowy przedwstêpnej sprzeda¿y nieruchomoœci gruntowej o Nr ewid. 4567 zawartej w formie aktu notarialnego z powodu niewykonania powy¿szej umowy przez sprzedaj¹cego, wzywaj¹c jednoczeœnie do zwrotu podwójnego zadatku wraz z ustawowymi odsetkami od 1.9.2018 r. do dnia zap³aty.

Pozwany nie ustosunkowa³ siê do powy¿szego pisma, pozostawiaj¹c je bez ¿adnej odpowiedzi oraz wyjaœnieñ.

Powy¿szy stan faktyczny S¹d ustali³ na podstawie powo³anych wy¿ej dokumentów oraz zeznañ przes³uchanych w charakterze strony powodowej Józefa Nakoniecznego, po czêœci z zeznañ przes³uchanego w charakterze strony pozwanego Zbigniewa Kleniewskiego, z zeznañ œwiadków: Artura Jankowskiego oraz Julity Jaczewskiej.

Dokumenty przedstawione przez strony S¹d uzna³ za w pe³ni wiarygodne i niebudz¹ce ¿adnych w¹tpliwoœci co do ich autentycznoœci i zgodnoœci z rzeczywistym stanem rzeczy. Wiarygodnoœæ tych dokumentów nie by³a przez ¿adn¹ ze stron kwestionowana. S¹d równie¿ nie znalaz³ podstaw, aby podwa¿aæ moc dowodow¹ tych¿e dokumentów.

Jako wiarygodne S¹d oceni³ zeznania powoda przes³uchanego w trybie art. 299 w zw. z art. 302 KPC, który w sposób logiczny, zgodny i jasny wyjaœni³ okolicznoœci przedmiotowej sprawy, a jego zeznania koresponduj¹ w ca³oœci ze zgromadzonym w toku niniejszego postêpowania materia³em dowodowym.

Zdaniem S¹du zeznania Zbigniewa Kleniewskiego przes³uchanego w trybie art. 299 w zw. z art. 302 KPC zas³uguj¹ na wiarê w czêœci w jakiej odnosz¹ siê do faktu podejmowania okreœlonych czynnoœci celem wyjednania ostatecznej decyzji o warunkach zabudowy dla dzia³ki gruntu o Nr ewid. 4567, bowiem w tym zakresie jego zeznania s¹ spójne z zebranymi w sprawie dokumentami. Natomiast jako niewiarygodne S¹d uzna³ zeznania pozwanego w zakresie w jakim wskaza³, ¿e nie by³ w stanie uzyskaæ ani decyzji o warunkach zabudowy, ani decyzji odmawiaj¹cej warunków zabudowy z uwagi na fakt, i¿ „burmistrz gminy nie mo¿e wydaæ zgody ani niezgody na warunki zabudowy".

Jako wiarygodne ocenione zosta³y równie¿ zeznania œwiadka Artura Jankowskiego ówczesnego burmistrza Gminy Wilanów, jednak¿e nale¿y wskazaæ, ¿e zeznania tego œwiadka nie przyczyni³y siê do wyjaœnienia spornych okolicznoœci, bowiem w dniu przes³uchania œwiadek oœwiadczy³, i¿ nie pe³ni ju¿ funkcji burmistrza i nie pamiêta okolicznoœci przedmiotowej sprawy ani jej uczestników.

S¹d Okrêgowy zwa¿y³, co nastêpuje:

Powództwo jest zasadne i zas³uguje w ca³oœci na uwzglêdnienie.

W niniejszej sprawie powód domaga³ siê zas¹dzenia na swoj¹ rzecz kwoty 100 000 z³ wraz z ustawowymi odsetkami od 1.9.2018 r. do dnia zap³aty z tytu³u niewykonania przez pozwanego Zbigniewa Kleniewskiego zobowi¹zania wynikaj¹cego z przedwstêpnej umowy sprzeda¿y nieruchomoœci gruntowej, w postaci nieuzyskania i nieokazania powodowi ostatecznej decyzji o warunkach zabudowy do 31.8.2018 r. Pozwany natomiast wnosi³ o uchylenie w ca³oœci nakazu zap³aty wydanego w postêpowaniu nakazowym i oddalenie powództwa, podnosz¹c ¿e niezawarcie umowy przyrzeczonej w umówionym terminie nast¹pi³o z przyczyn od niego niezale¿nych, wskazuj¹c i¿ dochowa³ wszelkiej starannoœci, aby takow¹ decyzjê wyjednaæ.

Poza sporem pozostawa³y okolicznoœci zwi¹zane z przekazaniem przez powoda na rzecz pozwanego zadatku opiewaj¹cego na kwotê 50 000 z³, a tak¿e fakt, ¿e nie dosz³o do zawarcia przyrzeczonej umowy sprzeda¿y w terminie œciœle okreœlonym w umowie.

Przedmiotem kognicji S¹du by³o ustalenie, czy w niniejszej sprawie zaistnia³y przes³anki z § 7 pkt 4 aktu notarialnego, prowadz¹ce do uchylenia siê przez pozwanego od odpowiedzialnoœci z tytu³u niewykonania umowy, co skutkowa³oby odpadniêciem podstawy do ¿¹dania przez powoda kwoty 100 000 z³ stanowi¹cej dwukrotnoœæ zadatku.

Zgodnie z treœci¹ art. 3531 KC, strony zawieraj¹ce umowê mog¹ u³o¿yæ stosunek prawny wed³ug swojego uznania byleby jego treœæ lub cel nie sprzeciwia³y siê w³aœciwoœci (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom wspó³¿ycia spo³ecznego. Z tej zasady mo¿na wysnuæ wniosek, ¿e treœæ umowy mo¿e byæ kszta³towana przez strony w zasadzie w sposób dowolny.

Strony, zawieraj¹c w formie aktu notarialnego przedwstêpn¹ umowê sprzeda¿y nieruchomoœci gruntowej, oznaczonej jako dzia³ka ewidencyjna o Nr 4567 ustali³y sztywny termin zawarcia umowy definitywnej, który przewidzia³y na 14 dni, licz¹c od dnia wyjednania i okazania przez pozwanego powodowi ostatecznej decyzji o warunkach zabudowy dzia³ki gruntowej, wskazuj¹c jednoczeœnie, ¿e nie mo¿e to nast¹piæ póŸniej ni¿ do 31.8.2018 r.

Jednoczeœnie w § 7 aktu notarialnego strony wspólnie postanowi³y, ¿e: 1) w przypadku niewykonania umowy przez powoda, pozwany mo¿e bez wyznaczenia terminu dodatkowego od umowy odst¹piæ i otrzymany zadatek zachowaæ; 2) w przypadku niewykonania umowy przez pozwanego, powód mo¿e bez wyznaczenia terminu dodatkowego od umowy odst¹piæ i ¿¹daæ wyp³acenia sumy stanowi¹cej dwukrotnoœæ zadatku; 3) w przypadku niewykonania umowy w skutek okolicznoœci, za które ¿adna ze stron nie ponosi odpowiedzialnoœci, albo za które ponosz¹ odpowiedzialnoœæ obie strony, w tym w przypadku przedstawienia przez pozwanego powodowi w terminie do 31.8.2018 r. urzêdowego dokumentu potwierdzaj¹cego odmowê wydania decyzji o warunkach zabudowy, zadatek podlega zwrotowi w kwocie 50 000 z³, a mo¿liwoœæ ¿¹dania przez powoda kwoty stanowi¹cej dwukrotnoœæ zadatku odpada.

Nale¿y wskazaæ, ¿e zgodnie z art. 394 KC reguluj¹cym kwestiê zadatku, który zosta³ przez strony bezpoœrednio zastosowany w § 7 aktu notarialnego, zatrzymaæ zadatek lub ¿¹daæ sumy dwukrotnie wy¿szej mo¿na wy³¹cznie wtedy, gdy wy³¹czn¹ odpowiedzialnoœæ za niewykonanie zobowi¹zania ponosi druga strona. S¹d Najwy¿szy w wyroku z 20.12.2006 r. (IV CSK 296/06, Legalis 161054) wskaza³, „¿e je¿eli zawarcie umowy przyrzeczonej uzale¿nione zosta³o od spe³nienia przez stronê zobowi¹zañ okreœlonych w umowie przedwstêpnej, to skoro strona nie wykona³a tych zobowi¹zañ, przyj¹æ nale¿a³o, ¿e z jej winy umowa nie zosta³a zawarta". Nale¿y wskazaæ, ¿e w przedmiotowej sprawie strony w sposób przejrzysty okreœli³y sytuacje, w których mo¿liwoœæ ¿¹dania przez powodów kwoty stanowi¹cej dwukrotn¹ wartoœæ zadatku odpada, co zosta³o uregulowane w § 7 pkt 4 aktu notarialnego. Na szczególn¹ uwagê zas³uguje sformu³owanie „w tym przypadku przedstawienia przez Zbigniewa Kleniewskiego Józefowi Nakoniecznemu w terminie do 31.8.2018 r. urzêdowego dokumentu potwierdzaj¹cego odmowê wydania decyzji o warunkach zabudowy". W ocenie S¹du nie mo¿na kwestionowaæ starañ le¿¹cych po stronie pozwanego, który podj¹³ szereg czynnoœci zmierzaj¹cych do uzyskania warunków zabudowy dla wskazanej wy¿ej nieruchomoœci. Jednak¿e nale¿y zaznaczyæ, ¿e w³aœciwe brzmienie § 7 pkt 4 aktu notarialnego, narzuca pozwanemu œciœle okreœlony sposób dzia³ania w postaci „przedstawienia (co jest równoznaczne z okazaniem) urzêdowego dokumentu potwierdzaj¹cego odmowê wydania decyzji o warunkach zabudowy", nie mo¿na uznaæ, i¿ wy³¹czne poprzestanie na ustnym poinformowaniu powoda o niemo¿liwoœci uzyskania pozytywnej decyzji mo¿e byæ uznane za surogat „czynnoœci w postaci przedstawienia". Nale¿y wyraŸnie podkreœliæ, ¿e strony wspólnie, w sposób precyzyjny okreœli³y przes³anki prowadz¹ce do odpadniêcia podstawy do zachowania zadatku przez jedn¹ ze stron, jak i odpadniêcia podstawy do ¿¹dania zap³aty dwukrotnej wartoœci zadatku przez drug¹ stronê. Nie ulega w¹tpliwoœci, ¿e pozwany uchybi³ swojemu obowi¹zkowi poprzez nieokazanie powodowi urzêdowego dokumentu potwierdzaj¹cego odmowê wydania decyzji o warunkach zabudowy, a tylko w taki sposób móg³ zwolniæ siê z obowi¹zku zap³aty podwójnego zadatku. Pozwany przyj¹³ na siebie powy¿szy obowi¹zek w akcie notarialnym, tak wiêc musia³ byæ w pe³ni œwiadomy, ¿e w sytuacji gdy nie uzyska warunków zabudowy chc¹c zwolniæ siê od obowi¹zku zap³aty podwójnego zadatku bêdzie zobowi¹zany przedstawiæ dokument urzêdowy w przedmiocie odmowy wydania warunków zabudowy do 31.8.2018 r. S¹d nie mia³ w¹tpliwoœci co do tego, ¿e pozwany nie przedstawi³ powodowi takowego dokumentu, bowiem nim nie dysponowa³. Przes³uchany w charakterze strony, na rozprawie 31.8.2019 r. zezna³, ¿e nie by³ w stanie uzyskaæ przedmiotowej decyzji z uwagi na fakt, i¿ „burmistrz gminy nie mo¿e wydaæ zgody ani niezgody na warunki zabudowy". Przyjêta przez pozwanego linia obrony jest nieskuteczna, bowiem jak zosta³o ju¿ wy¿ej wyjaœnione na etapie oceny dowodów, strona powodowa wykaza³a, ¿e wszelkie merytoryczne decyzje odnosz¹ce siê do uzyskania warunków zabudowy czy te¿ jej odmowy, wydawane s¹ przez burmistrza Gminy Wilanów w formie decyzji, dorêczanej osobie zainteresowanej. Dlatego te¿ nale¿y przyj¹æ, ¿e pozwany nie do³o¿y³ nale¿ytej starannoœci celem uzyskania takiego dokumentu, do czego by³ zobowi¹zany na mocy aktu notarialnego. Tym samym nale¿y uznaæ, ¿e wy³¹czn¹ odpowiedzialnoœæ za niewykonanie zobowi¹zania ponosi pozwany.

Odnosz¹c siê do zarzutu pozwanego przedstawionego w zarzutach od nakazu zap³aty, jakoby postanowienie zawarte w § 7 pkt 2 by³o niewa¿ne, z uwagi na niewyznaczenie okreœlonego terminu uprawniaj¹cego stronê do odst¹pienia od umowy, nale¿y wskazaæ, ¿e zarzut ten jest ca³kowicie bezzasadny. Nale¿y przyznaæ racjê stronie powodowej, ¿e § 7 aktu notarialnego traktuje nie o umownym prawie odst¹pienia regulowanym w art. 395 KC, lecz odnosi siê do zwrotu zadatku uregulowanego w art. 394 KC. Norma okreœlona w art. 395 KC nie jest w ¿aden sposób zwi¹zana z zadatkiem, a skutki prawne zadatku okreœlone w art. 394 KC powstaj¹ w przypadku, gdy d³u¿nik nie wykona zobowi¹zania. W momencie bezskutecznego up³ywu terminu wymagalnoœci po stronie wierzyciela powstaje uprawnienie do odst¹pienia od umowy bez koniecznoœci wyznaczenia d³u¿nikowi dodatkowego terminu.

Reasumuj¹c, w niniejszej sprawie strony wspólnie ustali³y w umowie przedwstêpnej (§ 7 pkt 2), o tym ¿e w wypadku niewykonania umowy przez pozwanego, powód mo¿e od umowy odst¹piæ i ¿¹daæ wyp³acenia mu sumy stanowi¹cej dwukrotnoœæ zadatku. Fakt skutecznego odst¹pienia od umowy przez powoda w ocenie S¹du nie budzi w¹tpliwoœci. W umowie, a dok³adnie w § 3 pozwany zobowi¹za³ siê do uzyskania decyzji o warunkach zabudowy dla przedmiotowej dzia³ki i przedstawienia jej powodowi. S³owo „uzyskaæ", zgodnie z definicj¹ zawart¹ w S³owniku Wspó³czesnego Jêzyka Polskiego, Przegl¹d Readers Digest, Warszawa 2001, znaczy „dostawaæ coœ, o co siê stara³o". Tak wiêc z wyk³adni jêzykowej umowy zawartej pomiêdzy stronami wynika, ¿e pozwany zobowi¹za³ siê nie do tego, aby podj¹æ starania i próby uzyskania tej¿e decyzji, ale do tego, by tak¹ decyzjê uzyskaæ i nastêpnie przedstawiæ j¹ powodowi. Tak wiêc nie zwalnia pozwanego z odpowiedzialnoœci sam fakt starania siê o wyjednanie umowy i podjêcie dzia³añ w tym kierunku. Analizuj¹c postêpowanie dowodowe przeprowadzone w sprawie, a w szczególnoœci zeznania stron, stwierdziæ tak¿e nale¿y, ¿e strony umowy zgodnie ustali³y, i¿ termin 8-miesiêczny bêdzie terminem, w którym pozwany zdo³a uzyskaæ warunki zabudowy i pozwany wyraŸnie zgodzi³ siê na wyznaczenie takiego terminu, umowa w tym zakresie nie by³a aneksowana. W tym¿e okresie jednak pozwany nie przedstawia³ powodowi ani decyzji pozytywnej, ani negatywnej w zakresie ustalenia warunków zabudowy, co zgodnie z § 7 pkt 4 by³oby poczytane za niewykonanie umowy z powodu okolicznoœci, za które ¿adna ze stron nie ponosi odpowiedzialnoœci. W przedmiotowej sprawie z uwagi na niewykonanie umowy przez pozwanego, zastosowanie znajdzie § 7 pkt 4 rzeczonej umowy, który nak³ada na pozwanego obowi¹zek zap³acenia kwoty stanowi¹cej dwukrotnoœæ zadatku.

Zgodnie z art. 496 KPC na skutek rozpoznania zarzutów od nakazu zap³aty wydanego w postêpowaniu nakazowy, S¹d „po przeprowadzeniu rozprawy wydaje wyrok, w którym nakaz zap³aty w ca³oœci lub w czêœci utrzymuje w mocy albo go uchyla i orzeka o ¿¹daniu pozwu, b¹dŸ te¿ postanowieniem uchyla nakaz zap³aty i pozew odrzuca lub postêpowanie umarza". Maj¹c powy¿sze na uwadze, uznaj¹c ¿e roszczenie powoda o zas¹dzenie nale¿noœci z tytu³u niewykonania zobowi¹zania wynikaj¹cego z umowy przedwstêpnej jest zasadne, S¹d utrzyma³ w mocy nakaz zap³aty z 1.2.2019 r. wydany w sprawie o sygn. akt I Nc 5302/19.

W zakresie odsetek, S¹d orzek³ zgodnie z ¿¹daniem na mocy art. 359 § 1 KC ustalaj¹c ich termin pocz¹tkowy na 1.9.2018 r. W tym wzglêdzie nale¿a³o mieæ na uwadze fakt, ¿e niezawarcie umowy przyrzeczonej w oznaczonym terminie, tj. do 31.8.2018 r. nast¹pi³o z wy³¹cznej winy pozwanego. Tym samym nale¿y przyj¹æ, ¿e 1.9.2018 r. pozwany by³ zobowi¹zany do wyp³acenia zadatku, tak wiêc roszczenie z tym dniem sta³o siê wymagalne.

O kosztach postêpowania S¹d orzek³ na podstawie art. 98 § 1 i 3 KPC w zw. z § 2 pkt 6 i § 3 rozporz¹dzenia Ministra Sprawiedliwoœci z 22.10.2018 r. w sprawie op³at za czynnoœci adwokackie. W nakazie zap³aty który zosta³ utrzymany w mocy, S¹d zas¹dzi³ ju¿ kwotê 5400 z³ tytu³em zwrotu kosztów zastêpstwa procesowego, dlatego te¿ w wyroku nale¿a³o zas¹dziæ jedynie dalsz¹ kwotê 1800 z³.

Maj¹c na uwadze powy¿sze okolicznoœci, S¹d orzek³ jak w sentencji wyroku.

(podpis sêdziego nieczytelny)

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Informacja dla zdaj¹cego:

WZÓR PISMA

S¹d Apelacyjny w Warszawie

I Wydzia³ Cywilny

Pl. Krasiñskich 2/4/6

00–207 Warszawa

za poœrednictwem:

S¹du Okrêgowego w Warszawie

I Wydzia³ Cywilny

Powód: Józef Nakonieczny

reprezentowany przez:

adw. Joannê Krzemiñsk¹

Pozwany: Zbigniew Kleniewski

reprezentowany przez:

r.pr. Antoniego Cegielskiego

Sygn. akt I C 902/19

Wartoœæ przedmiotu zaskar¿ania: 100 000 z³

APELACJA

pozwanego od wyroku S¹du Okrêgowego w Warszawie, I Wydzia³ Cywilny, z 31.8.2019 r., sygn. akt I C 902/19, którego odpis wraz z uzasadnieniem dorêczono pe³nomocnikowi pozwanego 20.9.2019 r.

Na podstawie art. 367 § 1 w zw. z art. 368 § 1 pkt 1 KPC w imieniu mojego Mocodawcy zaskar¿am wy¿ej opisany wyrok w ca³oœci.

Na podstawie art. 368 § 1 pkt 2 KPC zaskar¿onemu wyrokowi zarzucam:

1. Naruszenie prawa materialnego, mianowicie art. 394 i 395 KC poprzez b³êdn¹ wyk³adniê tych przepisów i niezastosowanie art. 395 KC, tj. poprzez bezpodstawne przyjêcie, ¿e postanowienie zawarte w § 7 pkt 2 umowy przedwstêpnej by³o wa¿ne, podczas gdy norma okreœlona w art. 395 KC wyraŸnie wskazuje na niewa¿noœæ prawa odst¹pienia zastrze¿onego w umowie bez terminu, w jakim prawo odst¹pienia mo¿e byæ wykonanie.

2. Naruszenie prawa materialnego, tj. art. 394 § 3 KC, poprzez przyjêcie, ¿e powód uprawniony jest do ¿¹dania zap³aty kwoty dwukrotnie wy¿szej ni¿ zadatek, w sytuacji gdy pozwany nie ponosi wy³¹cznej odpowiedzialnoœci za niewykonanie zobowi¹zania umownego.

3. B³¹d w ustaleniach faktycznych przyjêtych za podstawê rozstrzygniêcia poprzez uznanie, ¿e w przedmiotowej sprawie nie mia³o miejsca niewykonanie umowy wskutek okolicznoœci, za które ¿adna ze stron nie ponosi odpowiedzialnoœci, a zatem nale¿a³o przyj¹æ, i¿ zasz³a okolicznoœæ przewidziana w § 7 pkt 4 umowy sprzeda¿y co oznacza, ¿e przyczyna niewydania przedmiotowej decyzji jest skutkiem okolicznoœci, za które odpowiedzialnoœci nie ponosi pozwany.

4. Naruszenie prawa procesowego, mianowicie art. 233 § 1 KPC, poprzez zaniechanie wszechstronnego rozwa¿enia materia³u dowodowego, a mianowicie ca³kowite pominiêcie zeznañ œwiadka Julity Jaczewskiej, z których wynika, ¿e powód wiedzia³, i¿ niemo¿liwe jest uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy.

Na podstawie art. 368 § 1 pkt 5 KPC wnoszê o zmianê zaskar¿onego wyroku poprzez uchylenie nakazu zap³aty z 1.2.2019 r. i oddalenie powództwa w ca³oœci oraz zas¹dzenie zwrotu kosztów postêpowania, w tym kosztów zastêpstwa procesowego wed³ug norm przepisanych.

UZASADNIENIE

Ad zarzutu Nr 1

S¹d Okrêgowy b³êdnie przyj¹³, ¿e do odst¹pienia od umowy w trybie art. 394 KC nie ma zastosowania art. 395 KC. Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e w Kodeksie cywilnym przyjête zosta³y dwa rozwi¹zania odnosz¹ce siê do odst¹pienia od umowy. Istnieje ono bowiem jako prawo ustawowe np. art. 491 KC i umowne art. 395 KC. Natomiast art. 394 KC zawiera jedynie regu³y interpretacyjne dotycz¹ce rozliczenia wp³aconego zadatku w razie odst¹pienia od umowy przy jej niewykonaniu.

Aby mo¿na by³o zrealizowaæ odst¹pienie od umowy – zgodnie z art. 395 KC – musz¹ byæ spe³nione dwa wymogi ustawowe: (i) okreœlenie terminu, w czasie biegu którego bêdzie mo¿liwe skorzystanie z prawa odst¹pienia i (ii) wskazanie, czy prawo odst¹pienia bêdzie przys³ugiwa³o tylko jednej (oraz której) czy obu stronom umowy. Nie ulega ¿adnej w¹tpliwoœci, ¿e niespe³nienie wymogu podania terminu odst¹pienia powoduje niewa¿noœæ tego zastrze¿enia umownego. W tej sytuacji nale¿y przyj¹æ, ¿e § 7 pkt 2 umowy jest niewa¿ny.

Ad zarzutu Nr 2

S¹d bezzasadnie przyj¹³, ¿e niewydanie stosownej decyzji administracyjnej (pozwolenie na u¿ytkowanie) przez odpowiedni organ administracji publicznej mo¿e byæ uznany za formê niewykonania zobowi¹zania umownego przez pozwanego. Tymczasem w przedmiotowej sytuacji zastosowanie znajdzie norma art. 394 § 3 KC, którego strony w umowie przedwstêpnej nie wy³¹czy³y, ani nie ograniczy³y. Materia³ dowodowy zebrany w sprawie bez trudu pozwala przyj¹æ, ¿e pozwany w terminie z³o¿y³ prawid³owy wniosek w sprawie pozwolenia na u¿ytkowanie, a za przed³u¿aj¹ce siê postêpowanie odpowiada Dzielnica Wilanów.

Ad zarzutu Nr 3

S¹d w swoich rozwa¿aniach b³êdnie ustali³, ¿e pozwany nie przedstawi³ powodowi ani decyzji pozytywnej, ani negatywnej o warunkach zabudowy, a zatem nie zasz³a okolicznoœæ wy³¹czaj¹ca jego odpowiedzialnoœæ okreœlon¹ w § 7 pkt 4 umowy. Rozumowanie to jest b³êdne poniewa¿ z pisma z 30.10.2018 r. wynika, ¿e dla przedmiotowej dzia³ki objêtej umow¹ przedwstêpn¹ nie zosta³a wydana decyzja o warunkach zabudowy. Paragraf 7 pkt 4 umowy wyraŸnie stanowi o urzêdowym dokumencie, a nie decyzji. Bezsprzecznie nale¿y uznaæ, ¿e pojêcie dokument urzêdowego swym zakresem obejmuje decyzje, ale te¿ i inne pisma wydawane przez w³aœciwy urz¹d. W tej sytuacji w powi¹zaniu z zeznaniami œwiadka Julity Jaczewskiej (o czym ni¿ej) nale¿a³o przyj¹æ, ¿e dokument ten jest w istocie informacj¹ o niewydaniu decyzji o warunkach zabudowy. W tej sytuacji nale¿a³o uznaæ, ¿e umowa ostateczna nie zosta³a zawarta bez winy ¿adnej ze stron.

Ad zarzutu Nr 4

Zgodnie z treœci¹ art. 233 § 1 KPC, s¹d powinien oprzeæ swe rozstrzygniêcie po wszechstronnym rozwa¿eniu materia³u dowodowego. Nakaz ten oznacza, ¿e s¹d wydaj¹c orzeczenie w danej sprawie powinien rozwa¿yæ wszystkie dowody, jakie zosta³y zebrane w danej sprawie. S¹d Okrêgowy wydaj¹c zaskar¿ony wyrok ca³kowicie pomin¹³ zeznania œwiadka Julity Jaczewskiej. Maj¹c jednak na uwadze zeznania tego œwiadka, wynika z nich, ¿e 10.7.2018 r. odby³o siê spotkanie w Urzêdzie Gminy, w którym uczestniczy³ równie¿ powód i w trakcie, którego zosta³ on poinformowany, i¿ na chwilê obecn¹ decyzja o warunkach zabudowy nie zostanie wydana. W tej sytuacji, maj¹c na uwadze treœæ pisma z 30.10.2018 r. (o czym wy¿ej), nale¿a³o uznaæ, ¿e powód mia³ wiedzê, i¿ warunków zabudowy nie bêdzie. Paragraf 7 pkt 4 umowy wprawdzie stanowi o urzêdowym dokumencie, ale w istocie chodzi o to, aby strony mia³y stosown¹ informacjê. Uznaæ nale¿y, ¿e powód wiedzia³, i¿ decyzja nie bêdzie wydana z przyczyn niele¿¹cych po ¿adnej ze stron, a zatem nie mo¿e byæ mowy o odpowiedzialnoœci finansowej pozwanego.

Maj¹c powy¿sze na uwadze, wnoszê jak na wstêpie.

Antoni Cegielski

radca prawny

(podpis w³asnorêczny)

Za³¹czniki:

– dowód wniesienia op³aty s¹dowej od apelacji ,

– odpis apelacji.

Football news:

Lineker on Barca's Cup win: Koeman did a great job in a difficult time for the club
Zidane about Real Madrid: These players have won a lot, but they want more
Sorokin that St. Petersburg may host additional Euro matches: There is nothing to say yet, there is no guarantee
Paul Pogba: Manchester United must win something. I don't like to play and not win
Coach Athletic Marcelino: Barcelona beat us in the Cup final because they were clearly better
Real Madrid: Congratulations to Barcelona and its fans on a well-deserved victory in the Spanish Cup
Antoine Griezmann: I am happy at Barca. We want to win La Liga as well