Poland

Egipt weźmie pod lupę swoich turystów

Fot. Nelly Kamiñska

Egipt chce wiedzieæ, jaki jest wp³yw turystyki na jego gospodarkê, lepiej poznaæ odwiedzaj¹cych i oszacowaæ przychody po zakoñczeniu pandemii. Tym wszystkim zajm¹ siê ekonomiœci, statystycy i eksperci turystyczni, którzy maj¹ pracowaæ w miêdzyresortowym zespole.

Zarz¹d Funduszu Turystycznego w Egipcie, na czele którego stoi minister turystyki i staro¿ytnego dziedzictwa Khaled El-Enany, zdecydowa³ o przywróceniu miêdzyresortowego zespo³u specjalistów od turystyki, ekonomii i statystyki – podaje egipska gazeta „Daily News Egypt” w swoim elektronicznym wydaniu.

W zespole znajd¹ siê eksperci z Ministerstwa Turystyki i Staro¿ytnego Dziedzictwa i Ministerstwa Planowania i Rozwoju Gospodarczego oraz przedstawiciele urzêdu statystycznego CAMPAS (Central Agency for Public Mobilization and Statistics). Dziêki ich pracy resort turystyki ma dzia³aæ efektywniej, chodzi bowiem o pozyskiwanie danych i ich lepsze wykorzystanie. Zespó³ ma przygotowaæ charakterystykê odwiedzaj¹cych kraj i dowiedzieæ siê, jak oceniaj¹ us³ugi œwiadczone na miejscu. Specjaliœci oszacuj¹ te¿ przychody z turystyki po zakoñczeniu pandemii koronawirusa. Ich zadaniem bêdzie równie¿ zmierzenie wp³ywu ruchu krajowego na gospodarkê kraju.

Dzia³alnoœæ zespo³u, zawieszona w 2017 roku, teraz zosta³a wznowiona, bo wpisuje siê to w realizacjê strategii resortu planowania w zakresie zrównowa¿onego rozwoju. Jednym z jej istotnych elementów jest pozyskiwanie dobrej jakoœci danych turystycznych i statystyk.

Fundusz Turystyczny zgodzi³ siê tak¿e na przeprowadzenie kampanii marketingowej na rynku krajowym, by zachêciæ mieszkañców do odwiedzania atrakcji, g³ównie archeologicznych. Ma to pomóc o¿ywiæ ruch turystyczny. Promocjê sfinansuj¹ po po³owie Ministerstwo Turystyki i Staro¿ytnego Dziedzictwa reprezentowane przez Egipski Urz¹d ds. Turystyki i Narodowy Bank Egiptu.

Football news:

Barcelona is preparing a 2+1 contract for Messi. Laporta is looking for a way to sign the stars to convince Lionel of the club's competitiveness
The investment banker analyzed the typical financial mistakes of athletes. And modeled a safe accumulation plan
Guardiola on the reform of the Champions League: Everyone wants to improve quality, and UEFA strives for quantity. We need to ask them to increase the year to 400 days
Hazard has recovered from his injury and will be able to play with Betis. He has not been on the pitch for more than a month
Man City have announced the transfer of 17-year-old winger Fluminense Caiki. It was reported that he will pay 10.5 million pounds
Kudela will challenge the 10-match ban for the conflict with Kamara. Czech lawyers believe that there is no evidence of racism
Vacancy Editor-in-Chief of the Betting section