Poland

Egipt: Odkryto trumny sprzed trzech tysięcy lat

W staro¿ytnej œwi¹tyni w egipskiej Sakkarze zespó³ archeologów odkry³ setki drewnianych trumien, maski pogrzebowe oraz mumie sprzed trzech tysiêcy lat.

Dokonanie zespo³u archeologów, którym kieruje Zahi Hawass, dowodzi, ¿e miejsce odkrycia ju¿ miêdzy XVI a XI wiekiem p.n.e. funkcjonowa³o jako cmentarz. Eksperci odnaleŸli tam 52 szyby grobowe, które siêgaj¹ od dziesiêciu do dwunastu metrów w g³¹b ziemi. Znajdowa³y siê w nich setki sarkofagów sprzed trzech tysiêcy lat. Widniej¹ na nich zdobienia z bogami, których czczono lata temu.

Podczas prac archeolodzy odkryli równie¿ fragment papirusu o d³ugoœci czterech metrów i szerokoœci jednego metra, pos¹¿ki Uszebti oraz skrytkê z 50 innymi trumnami. By³y na nich miêdzy innymi maski pogrzebowe, artefakty i bogato zdobiony topór z br¹zu. Badacze twierdz¹, ¿e prawdopodobnie nale¿a³ on do przywódcy armii z okresu Nowego Pañstwa. 

Wœród znalezisk by³a tak¿e pochodz¹ca z tego okresu ceramika. Jak zaznaczaj¹ eksperci, to dowód na stosunki handlowe miêdzy Egiptem a Kret¹ oraz Syri¹ i Palestyn¹. Zdaniem szefa zespo³u archeologów, „odkrycia te odmieni¹ historiê Sakkary i Nowego Pañstwa”. Egipt ma tak¿e nadziejê, ¿e odkrycia przyci¹gn¹ turystów.

Sakkara, w której znajduje siê ponad tuzin piramid, staro¿ytnych œwi¹tyñ i miejsc pochówku, by³a rozleg³¹ nekropoli¹, która zosta³a wpisana na Listê Œwiatowego Dziedzictwa UNESCO.

Football news:

Ole Gunnar Solskjaer: You're in the wrong place if you're at Manchester United and you like to lose. I may be the worst loser in the club
Ko vid-masks of the Leopard are recognized as the best in Spain. Efficiency - 94%
Klopp admitted that he considered the option of Trent and Robertson in the center of the Liverpool defense
Inzaghi on 0:2 with Bologna: Lazio should react differently to a missed goal after an unforced penalty
Tuchel admitted that PSG tried to sign Bruno: they fought hard to get him
Ex-referee Andujar Oliver: Messi did not deserve a second yellow for fighting Kunde. The first one was already excessive
Spartak-2 coach Pilipchuk about Roche: I liked it. The qualification of the player is visible