Poland

Efektywne wsparcie dla gospodarki i przedsiębiorców

Gospodarka

Premier Mateusz Morawiecki oceni³, ¿e pandemia to moment prze³omu, po którym czeka nas praca nad odbudow¹ gospodarcz¹ kraju, i ¿e istotn¹ rolê odegra w tym Agencja Rozwoju Przemys³u

materia³y prasowe

Dzia³alnoœci Agencji Rozwoju Przemys³u, a przede wszystkim wyzwaniom na przysz³oœæ w kontekœcie rozwoju gospodarki i pomocy dla firm, szczególnie w obliczu pandemii, poœwiêcona by³a konferencja inauguruj¹ca obchody 30-lecia spó³ki.

Z udzia³em premiera Mateusza Morawieckiego odby³a siê konferencja inauguruj¹ca obchody 30-lecia Agencji Rozwoju Przemys³u. Jej uczestnicy mówili o znaczeniu ARP dla rozwoju gospodarki i dla wsparcia przedsiêbiorców w ostatnich dekadach. Wszyscy wskazywali na szczególne wyzwania dla spó³ki dotycz¹ce odbudowy gospodarki w obliczu pandemii.

– Kiedy Agencja Rozwoju Przemys³u rozpoczyna³a dzia³alnoœæ w styczniu 1991 r., ¿yliœmy w zupe³nie innej Polsce. Czas transformacji przyniós³ szereg wyzwañ, które zmieni³y oblicze gospodarki. ARP powsta³a jako spó³ka, która wesprze polskie firmy w czasie gwa³townych przemian – mówi³ premier Mateusz Morawiecki. – Dziœ po 30 latach dzia³alnoœci Agencji Rozwoju Przemys³u wiemy, ¿e spe³ni³a ona swoje zadanie, pomagaj¹c dziesi¹tkom firm przeprawiæ siê przez wzburzone morze transformacyjnych przemian – doda³.

Podziêkowa³ tak¿e pracownikom ARP za ich dzia³ania, w tym za projekty, które zwiêkszaj¹ innowacyjnoœæ gospodarki, a szczególnie za zaanga¿owanie w walkê ze skutkami pandemii i pomoc przedsiêbiorcom w ramach tarczy antykryzysowej.

Cezariusz Lesisz, prezes ARP, podkreœli³, ¿e spó³ka od 30 lat zbiera doœwiadczenia wspó³pracy z wieloma podmiotami – od instytucji pañstwowych, uczelni i oœrodków badawczych, po firmy i fundusze

materia³y prasowe

Nowe Centrum Obs³ugi Przedsiêbiorców

Zdaniem szefa rz¹du w ci¹gu ostatnich lat Agencja Rozwoju Przemys³u dojrza³a do realizacji nowych zadañ. Wskaza³ w tym kontekœcie na uruchamianie kolejnych centrów obs³ugi przedsiêbiorców (COP). Pierwsze powsta³o niespe³na dwa lata temu we Wroc³awiu. Potem COP zosta³y otwarte tak¿e w Gdyni, Bia³ymstoku, Lublinie, Katowicach i Poznaniu.

Podczas konferencji og³oszone zosta³o otwarcie kolejnego, siódmego Centrum, tym razem w Warszawie. Obejmie ono obszarem dzia³alnoœci teren województw mazowieckiego i ³ódzkiego. G³ównym zadaniem COP jest wsparcie rozwoju ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw. W centrach mo¿na zapoznaæ siê z ofert¹ po¿yczkow¹ dla MŒP, ofert¹ leasingow¹ oraz mo¿liwoœciami eksportu towarów danej firmy.

– Z dum¹ przygl¹dam siê sukcesom przedsiêbiorców, którzy wspó³pracuj¹ z Agencj¹ Rozwoju Przemys³u w specjalnych strefach ekonomicznych zarz¹dzanych przez spó³kê – mówi³ tak¿e premier. Doda³, ¿e dzia³alnoœæ ARP „wpisuje siê w strategiê na rzecz odpowiedzialnego rozwoju, maj¹c wk³ad w tworzenie fundamentów pod budowê lepszych perspektyw dla polskich przedsiêbiorców".

Mówi¹c o dzia³aniach Agencji Rozwoju Przemys³u w kontekœcie przysz³oœci, Mateusz Morawiecki wskaza³ na prowadzony przez ARP program „Kadry dla przysz³oœci". Przypomnijmy, ¿e jego celem jest doskonalenie kompetencji pracowników zgodnie z potrzebami rynku pracy w szybko zmieniaj¹cych siê realiach gospodarki, w której postêpuje cyfryzacja procesów przemys³owych. – Z ciekawoœci¹ przygl¹dam siê tak¿e projektom inwestycyjnym w przemyœle kosmicznym czy bran¿y gamingowej – powiedzia³ premier.

Wskaza³, ¿e podobnie jak 30 lat temu, dziœ polska gospodarka równie¿ stoi przed ogromnym wyzwaniem. – Pandemia to moment prze³omu. Czeka nas intensywna praca nad odbudow¹ gospodarcz¹. Ogromna bêdzie w tym tak¿e rola Agencji Rozwoju Przemys³u – podkreœli³ Mateusz Morawiecki.

Wsparcie przemys³u

Cezariusz Lesisz, prezes Agencji Rozwoju Przemys³u, przypomnia³, ¿e ARP od pocz¹tku aktywnie wspiera polski przemys³ na ró¿nych polach. – To ARP zainicjowa³a powstanie pierwszej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Mielcu, która stworzy³a mo¿liwoœci wsparcia dla inwestorów i utworzenia nowych miejsc pracy – powiedzia³ Cezariusz Lesisz. Dziœ ARP jest tak¿e operatorem strefy w Tarnobrzegu z parkiem przemys³owym Euro-Park w podwroc³awskich Kobierzycach.

Cezariusz Lesisz doda³, ¿e ARP przez trzy dekady dzia³alnoœci koncentrowa³a siê na modernizacji, restrukturyzacji i konsolidacji przedsiêbiorstw przemys³owych. – Pomog³o to uratowaæ tysi¹ce miejsc pracy, unowoczeœniæ parki maszynowe wielu przedsiêbiorstw i rozwin¹æ nowe produkty oraz zwiêkszyæ przychody firm – wskaza³.

– Naszym celem by³o i jest wspieranie podmiotów gospodarczych w rozwoju poprzez m.in. po¿yczki, pomoc w procesach restrukturyzacyjnych czy udostêpnianie terenów inwestycyjnych. Dziœ oprócz tych narzêdzi prowadzimy projekty innowacyjne, transferujemy technologie, leasingujemy maszyny i urz¹dzenia, wspieramy dzia³ania proeksportowe – wymienia³ Cezariusz Lesisz. Doda³, ¿e od 30 lat ARP zbiera unikalne doœwiadczenia we wspó³pracy z wieloma podmiotami – od instytucji pañstwowych, spó³ek Skarbu Pañstwa, uczelni i oœrodków badawczych, poprzez du¿e, œrednie i ma³e firmy, a¿ po fundusze kapita³owe.

Oferta dla firm

Mateusz Berger, wiceprezes ARP, przypomnia³, ¿e ARP zajmuje siê wspieraniem polskich przedsiêbiorców, zarówno tych z udzia³em Skarbu Pañstwa, jak i prywatnych. Oprócz zaanga¿owania w bran¿e tradycyjne, takie jak przemys³ kolejowy, stoczniowy, motoryzacyjny czy wydobywczy, ARP anga¿uje siê równie¿ w przemys³y przysz³oœci, w tym sektor offshore.

Jak mówi³, pierwszym zadaniem ARP by³a restrukturyzacja przedsiêbiorstw w trudnej sytuacji. – Wraz z up³ywem czasu obraz polskiej gospodarki siê zmienia³: liczba przedsiêbiorstw potrzebuj¹cych ko³a ratunkowego by³a mniejsza, a te, które wymaga³y restrukturyzacji, przewa¿nie mia³y kapita³ prywatny, a nie pañstwowy, jak dawniej – powiedzia³ Mateusz Berger. W tym kontekœcie nawi¹za³ do obecnej sytuacji, w której znowu roœnie liczba podmiotów szukaj¹cych mo¿liwoœci wsparcia ze strony ARP. – Teraz, w obliczu walki ze skutkami pandemii koronawirusa, zg³asza siê do nas coraz wiêcej firm potrzebuj¹cych pomocy. S¹ to zarówno firmy pañstwowe, jak i prywatne – wskaza³.

O propozycjach ARP dla firm mówi³ te¿ wiceprezes Pawe³ Kolczyñski. – Sukcesywnie rozbudowujemy ofertê ARP skierowan¹ do przedsiêbiorstw. Zale¿y nam na tym, aby ka¿dy przedsiêbiorca, który przyjdzie do ARP, dosta³ wyczerpuj¹c¹ informacjê o tym, co mo¿emy dla niego zrobiæ – powiedzia³. – A zrobiæ mo¿emy bardzo du¿o. Dzisiaj ARP oferuje przedsiêbiorcom po¿yczki na inwestycje, na realizacjê kontraktów czy te¿ na restrukturyzacjê – doda³ Pawe³ Kolczyñski.

Nawi¹za³ tak¿e do otwarcia Centrum Obs³ugi Przedsiêbiorców w Warszawie i zachêci³ do korzystania z jego us³ug. Jak poda³, w ubieg³ym roku ARP przeanalizowa³a 520 wniosków po¿yczkowych i wyda³a 106 pozytywnych decyzji o udzieleniu po¿yczki. – Tych 106 przedsiêbiorstw wziê³o po¿yczki na kwotê blisk¹ 0,6 mld z³. Ta ogromna kwota pracuje na rzecz przedsiêbiorstw, ale te¿ ca³ej polskiej gospodarki. To jest bardzo wa¿ne dla wszystkich w ARP, aby poprzez stymulacjê rozwoju przedsiêbiorstw rozwijaæ ca³¹ gospodarkê – podkreœli³ Pawe³ Kolczyñski.

Poinformowa³ tak¿e, ¿e ARP zamierza stworzyæ centrum badawczo-rozwojowe dla ca³ej grupy kapita³owej spó³ki. Bêdzie ono wspó³pracowaæ z Narodowym Centrum Badañ i Rozwoju oraz resortem rozwoju, a tak¿e innymi instytucjami, które bêd¹ dzia³aæ na rzecz rozwoju bran¿, które wed³ug ARP s¹ najwa¿niejsze dla gospodarki. – S¹ to morska energetyka wiatrowa, wodór jako noœnik energii i jako paliwo dla transportu oraz szeroko pojêta elektromobilnoœæ – wymienia³ wiceprezes ARP. Podkreœli³, ¿e innowacje s¹ kluczowe dla rozwoju gospodarki i transformacji w stronê Przemys³u 4.0.

Agencja Rozwoju Przemys³u powsta³a 25 stycznia 1991 r. w wyniku przekszta³cenia Funduszu Zmian Strukturalnych w Przemyœle. Jej zadaniem jest wspieranie firm w prowadzeniu i rozwijaniu dzia³alnoœci, a tak¿e w realizacji procesów restrukturyzacji. W ramach Grupy Polskiego Funduszu Rozwoju ARP od dwóch lat wspó³pracuje z kluczowymi polskimi instytucjami wspieraj¹cymi przedsiêbiorców.

Konferencja, której organizatorami by³y ARP i „Rzeczpospolita", zainaugurowa³a obchody 30-lecia ARP. Zaplanowano je na ca³y rok. Poszczególne miesi¹ce bêd¹ mia³y swoje tematy przewodnie, m.in. produkty finansowe oferowane przez ARP, restrukturyzacja, przemys³ ciê¿ki, turystyka czy bran¿a tekstylna. Obchody jubileuszu ARP obj¹³ patronatem prezes Rady Ministrów.

Jaka ma byæ nowa polityka przemys³owa Polski

Polska powinna okreœliæ priorytetowe bran¿e przemys³owe i siê w nich wyspecjalizowaæ, korzystaj¹c przy tym z innowacyjnych technologii – uwa¿aj¹ uczestnicy debaty poœwiêconej kierunkom rozwoju gospodarki.

W jakim kierunku ma pod¹¿aæ polski przemys³? Jak powinny siê kszta³towaæ dzia³ania pañstwa w zakresie stymulowania rozwoju tego sektora? Jak bêd¹ przebiegaæ prace nad bia³¹ ksiêg¹ rozwoju przemys³u? O tych m.in. zagadnieniach rozmawiali uczestnicy debaty „Rewolucja czy kontynuacja? Kierunki rozwoju gospodarczego w oparciu o now¹ politykê przemys³ow¹", zorganizowanej przez Agencjê Rozwoju Przemys³u (ARP) i „Rzeczpospolit¹".

Kalendarz bia³ej ksiêgi

Rozpoczynaj¹c debatê, Olga Semeniuk, wiceminister rozwoju, pracy i technologii, przypomnia³a, ¿e dwa tygodnie temu zosta³a przedstawiona koncepcja bia³ej ksiêgi rozwoju przemys³u. Za³o¿enia nowej polityki przemys³owej obejmuj¹ piêæ g³ównych osi. S¹ to: cyfryzacja, bezpieczeñstwo zwi¹zane z odtworzeniem produkcji leków i wyrobów medycznych (tak w Polsce, jak i w Europie), skrócenie ³añcuchów dostaw oraz zró¿nicowanie Ÿróde³ surowców i pó³produktów, zielony ³ad, czyli zrównowa¿ona gospodarka, a tak¿e nowoczesne spo³eczeñstwo, które do sprawnego funkcjonowania potrzebuje umiejêtnoœci sta³ego uaktualniania lub zmiany kompetencji pracowników.

Wiceminister zaznaczy³a, ¿e projekt bia³ej ksiêgi jest otwarty na szerokie konsultacje ze strony samorz¹dów, organizacji pozarz¹dowych oraz przede wszystkim przedsiêbiorców, bo to oni, jako praktycy, najlepiej znaj¹ realia rynkowe i mog¹ jej zdaniem wnieœæ wielki wk³ad do polityki przemys³owej pañstwa.

Olga Semeniuk przedstawi³a tak¿e zarys prac nad dokumentem. – Pocz¹tkowy harmonogram prac zak³ada, ¿e do koñca miesi¹ca zapraszamy ró¿ne strony, w tym przedsiêbiorców, do przedstawiania swoich pomys³ów. PóŸniej zespo³y programowe, negocjacyjne zarysuj¹ architekturê najwa¿niejszych dzia³ów polskiego przemys³u, którymi nale¿y siê zaj¹æ w perspektywie d³ugoterminowej – powiedzia³a wiceminister. – Ale równolegle bia³a ksiêga i polityka przemys³owa s¹ nieod³¹cznym elementem nowego ³adu, który przedstawi³ premier Mateusz Morawiecki, a który dotyczy perspektywy postcovidowej. Jego czêœci¹ s¹ pakiety proinwestycyjne, które maj¹ pobudzaæ przemys³, dawaæ mu kolejne szczepionki – doda³a. Zaznaczy³a, ¿e wdro¿enie wypracowanych regu³ bêdzie zadaniem na lata.

Budowaæ konkurencyjnoœæ

Beata Daszyñska-Muzyczka, prezes Banku Gospodarstwa Krajowego, podkreœla³a znaczenie wyboru wspomnianych piêciu obszarów rozwoju. Mówi³a, ¿e s¹ one kluczowe dla ukierunkowania nowoczesnej gospodarki. Wskazywa³a te¿ na koniecznoœæ wypracowania takich rozwi¹zañ, które wzmocni¹ konkurencyjnoœæ gospodarki, a tak¿e polskich przedsiêbiorstw na zagranicznych rynkach. Jak mówi³a, zerwanie przez pandemiê ³añcuchów dostaw otwiera przed przedsiêbiorcami nowe mo¿liwoœci.

– To okazja do stworzenia centrów produkcyjnych w Polsce. Do tego potrzebujemy nowoczesnego przemys³u, który wykorzystuje nowe technologie, cyfryzacjê, jest gotowy na nowe modele biznesowe – powiedzia³a prezes BGK.

Wskaza³a, ¿e bardzo wa¿na bêdzie lokalizacja przemys³u w centrach logistycznych maj¹cych dostêp zarówno do surowców, jak i wykwalifikowanych specjalistów. Zwróci³a uwagê, by poza kosztem i efektywnoœci¹ braæ pod uwagê bezpieczeñstwo kreowania przemys³u i budowania przewag konkurencyjnych.

W Unii Europejskiej przemys³ generuje 20 proc. PKB i daje pracê 35 mln osób, a jego 99 proc. stanowi¹ firmy ma³e i œrednie. – Aby znaleŸæ polski sposób na budowanie przemys³u i kompetencji – które ju¿ mamy, bo jesteœmy postrzegani jako kraj, który ma np. wysokie kompetencje in¿ynierskie – powinniœmy jeszcze silniej podkreœlaæ nasz¹ umiejêtnoœæ szybkiego odpowiadania na tworzenie przemys³u i skorzystania na tym, ¿e jesteœmy tymi, którzy potrafi¹ szybciej i efektywniej dostarczyæ produkty o wy¿szej jakoœci i technologii – akcentowa³a Beata Daszyñska-Muzyczka.

Jej zdaniem do tego s¹ nam potrzebne kompetencje adaptowalne – czyli nie takie, które raz wykszta³cimy i oczekujemy, ¿e wystarcz¹ na 30 lat, ale takie, które bêdziemy potrafili doskonaliæ i dostosowywaæ do nowych potrzeb technologicznych. W planach rozwoju konieczne jest równie¿ uwzglêdnienie zielonego ³adu, czyli technologii ekologicznych, niskoemisyjnych.

Pawe³ Borys, prezes Polskiego Funduszu Rozwoju, przytoczy³ dane o produkcji przemys³owej za grudzieñ (+11,2 proc. rok do roku). – Dane te pokazuj¹, ¿e produkcja przemys³owa odrobi³a ca³oœæ strat spowodowanych przez Covid-19 i wróci³a do poziomu sprzed pandemii – zauwa¿y³.

Doda³, i¿ to pokazuje, ¿e przemys³ dynamicznie siê odbudowa³, ¿e jest wysoce konkurencyjny, czego potwierdzeniem jest m.in. to, ¿e jedn¹ z dŸwigni rozwoju s¹ zamówienia eksportowe. Jego zdaniem kluczowe dla takich wyników by³y zastosowane w Polsce dzia³ania zaradcze – kolejne tarcze antykryzysowe oraz os³abienie z³otego.

Jak doda³ Pawe³ Borys, Polska mo¿e byæ fabryk¹ Europy, ale koniecznym tego elementem musi byæ „dolina cyfrowa". Sukces da po³¹czenie przemys³u i technologii. A rol¹ PFR jest dostarczanie finansowania rozwoju polityki przemys³owej, budowania kompetencji czy umiejêtnoœci tworzenia nowych projektów.

W jego ocenie transformacja polskiego przemys³u bêdzie wymagaæ ogromnych nak³adów: wed³ug szacunków PFR w perspektywie dekady wynios¹ one 200 mld z³, jednak – w przeciwieñstwie do Niemiec, gdzie, jak wskaza³, niegdyœ koszty zmian zosta³y przeniesione na spo³eczeñstwo – w Polsce koszty te powinny siê roz³o¿yæ równomiernie miêdzy konsumentów i przemys³. Wa¿ne bêd¹ przy tym m.in. ceny energii, szczególnie w kontekœcie utrzymania konkurencyjnoœci gospodarki.

Z kolei Grzegorz K¹dzielawski, wiceprezes Grupy Azoty, nawi¹zuj¹c do ubieg³orocznej sytuacji w gospodarce spowodowanej przez pandemiê, podkreœli³, ¿e utrzymanie przemys³u chemicznego w kraju zagwarantowa³o ci¹g³oœæ dostaw. Jak mówi³, jego spó³ka ca³y czas dywersyfikuje dzia³alnoœæ i wdra¿a rozwi¹zania Przemys³u 4.0. Celem tych dzia³añ jest budowa nowoczesnego europejskiego koncernu chemicznego, ale te¿ wzmocnienie bezpieczeñstwa i niezale¿noœci gospodarczej Polski.

Nowe drogi rozwoju

Mateusz Berger, wiceprezes ARP, podkreœli³, ¿e stale poszukuje ona dla swoich spó³ek nowych mo¿liwoœci rozwoju i nowych przewag konkurencyjnych. – Szukamy tak¿e obszarów rynku, w których mo¿emy byæ animatorem – zaznaczy³.

Pawe³ Kolczyñski jako s³owo klucz do rozwoju wskaza³ cyfryzacjê. Wa¿ny przy tym jest nie rewolucyjny, lecz p³ynny proces wprowadzania zmian zmierzaj¹cych do Przemys³u 4.0, a tak¿e wskazywanie nowych obszarów dzia³ania ARP czy te¿ pañstwa. To m.in. elektromobilnoœæ i technologie wodorowe, które mog¹ zostaæ wykorzystane m.in. w energetyce czy transporcie, ale te¿ przemys³ kosmiczny. A przy tym dzia³ania Polski powinny siê wpisywaæ w ramy europejskiej polityki przemys³owej tak, by odpowiadaæ na potrzeby w zakresie bezpieczeñstwa czy zdrowia.

– Potrzebujemy nowej polityki przemys³owej. Nie jesteœmy w stanie jako gospodarka konkurowaæ we wszystkich dziedzinach. Musimy wybraæ specjalizacje, by odnieœæ sukces – podsumowa³ Pawe³ Kolczyñski.

Debata zosta³a zorganizowana w ramach konferencji inauguruj¹cej obchody 30-lecia ARP.

Wsparcie w praktyce

Po debacie odby³y siê przygotowane przez ARP warsztaty dla przedsiêbiorców, prowadzone przez ekspertów spó³ki.

Ich tematem by³y mo¿liwoœci wsparcia rozwoju firm i oferta finansowa spó³ki dla sektora MŒP, a tak¿e du¿ych firm. Wziêli w nich udzia³ Konrad Trzonkowski, dyr. zarz¹dzaj¹cy ds. rozwoju biznesu ARP, Wojciech Miedziñski, prezes ARP Leasing, Marzena Zalewska, dyr. Biura Zarz¹dzania i Restrukturyzacji Maj¹tku Skarbu Pañstwa ARP, i Zbigniew Bednarski, dyr. Biura Koordynacji Oddzia³ów ARP.

Przypomnijmy, ¿e ARP finansuje przede wszystkim szeroko rozumiany rozwój firm. Ma ofertê po¿yczkow¹, leasingow¹ i faktoringow¹. W maju 2020 r. rozszerzy³a ofertê finansow¹ o produkty po¿yczkowe i leasingowe dla przedsiêbiorców dotkniêtych skutkami pandemii. Od jesieni oferuje program restrukturyzacji firm pod nazw¹ „Polityka nowej szansy".

Football news:

Gattuso was fined 3 thousand euros for blasphemy
Burnley will ask for 50 million pounds for Pope. The goalkeeper is Interesting to Tottenham
Gladbach midfielder Neuhaus would like to move to Liverpool, his compensation is 40 million euros. Bayern are unlikely to fight for a player
Sampaoli took charge of Marseille. Contract - until 2023
Carlos Bianchi: PSG can score 5-6 goals for Barca in the second leg of the Champions League
Director of Shakhtar Srna about Roma in the 1/8 finals of the Europa League: Chances 50-50
Eintracht's forward Silva scored his 19th Bundesliga goal. Lewandowski has 26 goals, Holand has 17