Poland

E-plany nie rozwiążą wszystkich problemów

Rzd proponuje, by uwagi do miejscowych planw mona byo skada online. Inwestorzy obawiaj si, e moe to prowadzi do blokowania projektw.

Prace nad miejscowymi planami, studium czy uchwa krajobrazow bd prowadzone online. Pojawi si te uproszczenia przy podziale dziaek. W czasie pandemii elektrownia nie odetnie prdu, mimo e nie opacio si rachunków. Rzd proponuje równie, by wprowadzi wakacje kredytowe.

E-plany nie zawsze s super

Takie rozwizania zawiera kolejna, czwarta ju tarcza antykryzysowa.

Nowe przepisy przewiduj, e projekty dokumentów planistycznych bd zamieszczane na stronie internetowej urzdów w zakadce BIP. Tam te maj by publikowane informacje o podjciu uchwa o przystpieniu do sporzdzania studium, miejscowego planu czy uchway krajobrazowej. Mieszkacy bd mogli wnosi uwagi oraz wnioski do projektów zarówno w postaci papierowej, jak i elektronicznej: wysya je e-mailem lub przy pomocy formularzy z Biuletynu Informacji Publicznej. Ponadto uwagi bdzie mona wnosi do protokou ustnie, a dyskusja publiczna bdzie prowadzona online.

Rada Miasta bdzie moga równie uchwali taki dokument planistyczny online.

Proponowane rozwizania budz mieszane uczucia wród prawników i inwestorów.

Rewolucja elektroniczna, która dzieje si na naszych oczach, to bardzo dobry kierunek. Ale wiem ze swojego dowiadczenia, e w niektórych wypadkach nic nie zastpi bezporedniego kontaktu czowieka z czowiekiem mówi Rafa Dbowski, adwokat specjalizujcy si w prawie nieruchomoci.

Chodzi gownie o debat publiczn nad projektem planu. Nie wszystko da si pokaza w internecie, zwaszcza w przypadku map. Czsto uczestniczcy w dyskusji pokazuj te wasne prezentacje, dochodzi do wymiany zda etc. W internecie nie jest to moliwe twierdzi mec. Dbowski.

Polski Zwizek Firm Deweloperskich równie chwali projekt, ale widzi te jego wady.

Powinny by ograniczenia, jeli chodzi o skadanie online uwag do projektu miejscowego planu. Prawo do tego powinni mie mieszkacy, a nie wszyscy. Obawiamy si bowiem, e po wejciu w ycie przepisów szybko pojawi si róne podmioty, które bd skada setki uwag tylko po to, by zablokowa inwestycj, a nastpnie bd np. skada deweloperowi propozycje nie do odrzucenia, e w zamian za wycofanie uwag oczekuj odpowiedniej gratyfikacji finansowej uwaa Konrad Pochocki, dyrektor generalny PZFD.

Uproszczenia wgeodezji

Tarcza 4.0. wprowadza take moliwo powiadczania przez wykonawców prac geodezyjnych za zgodno z oryginaem kopii protokoów, map i innych dokumentów. Obecnie jest to gówna przeszkoda we wprowadzeniu penego elektronicznego obiegu tego typu dokumentów. Brak przepisu powoduje, e jeli w wyniku pracy geodezyjnej, np. przy podziale dziaki, powstaj wyej wymienione dokumenty, musz by w oryginale (w wersji papierowej) zoone do powiatowego orodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.

Projekt zwalnia z opat cz materiaów pastwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, co pozwoli na sprawniejsz realizacj prac geodezyjnych i uatwienie realizacji procesu inwestycyjnego w warunkach pandemii. Wprowadza termin dziesiciu dni roboczych na zgoszenie prac.

Wakacje imedia

Bdzie te taryfa ulgowa dla niepaccych rachunków za media. Chodzi o ciepo, prd i gaz. Jeeli nie ureguluje si ich na czas, dostawcy nie odetn wiata czy gazu. Zakaz obowizuje tylko w czasie pandemii. Póniej trzeba uregulowa swoje zobowizania.

Nowe przepisy przewiduj take wakacje kredytowe. Mog z nich skorzysta m.in. osoby, które spacaj kredyt hipoteczny zacignity w banku na mieszkanie.

Wniosek w tej sprawie skada si do banku na trwaym noniku. Moe to zrobi tylko kredytobiorca, który utraci prac lub inne gówne ródo dochodu. Nastpnie bank w cigu 14 dni od otrzymania wniosku przekae kredytobiorcy potwierdzenie, w którym poda okres zawieszenia umowy oraz wysoko opat za ubezpieczenia. Brak potwierdzenia nie wpynie na rozpoczcie zawieszenia wykonania umowy.

Rozwizania dotyczce wakacji kredytowych krytykuje Zwizek Banków Polskich.

Te rozwizania s spónione. W poowie marca rzd zaapelowa do banków o wprowadzenie w czasie pandemii wakacji kredytowych, a te odpowiedziay na apel rzdu i bardzo szybko to zrobiy mówi Tadeusz Biaek, wiceprezes ZBP.

Od poowy marca wprowadziy moliwo odroczenia spat kredytu na trzy miesice. Wystarczy, e doszo do pogorszenia sytuacji yciowej kredytobiorcy w zwizku z pandemi, a nie tylko do utraty pracy lub gównego róda dochodu. Do tej pory wpyno do banków ponad milion wniosków, a w ok. 900 tys. przypadków doszo do odroczenia spaty kredytu dodaje Tadeusz Biaek.

W marcu i kwietniu wdroylimy uatwienia w spacie kredytów zarówno dla klientów detalicznych, jak i dla firm. Do tej pory uatwieniami zostao objtych na wniosek klientów ok. 8 proc. wszystkich umów kredytowych. Najwikszym zainteresowaniem propozycje te cieszyy si wród posiadaczy kredytów gotówkowych (ok. 10 proc. umów), a najmniejszym wród klientów firmowych (ok. 1 proc. umów). Poziom decyzji negatywnych jest bardzo may, gdy zgodnie z apelem m.in. ZBP ze zrozumieniem podchodzimy do cikiej sytuacji naszych klientów w tym trudnym dla wszystkich okresie twierdzi Artur Newecki z Getin Noble Banku.

Football news:

Lizard on the criticism of VAR: In Real life, they don't pay attention to conversations outside the team
Real need to score 5 points in 3 rounds to win La Liga
Gasperini about the 1/4 final of the Champions League: the Match with Juventus is an imitation of the games with PSG
Courtois played 18 dry games in the La Liga season. Real's record is one game away
Real Madrid won the 8th victory in a row and does not miss 5 matches
There was hardly any contact, and even outside the penalty area. Ex-member of Barca's Board of Directors about real's penalty
Benzema – the first La Liga player to score and assist in all months