Poland

E-handel spodziewa się w tym roku 40-procentowego wzrostu

Bran¿a nastawia siê na podobne do ubieg³orocznego tempo wzrostu. Nastroje w MSP stabilne.

Ledwo e-handel zamkn¹³ bardzo dobry rok, pierwsze tygodnie znów bij¹ rekordy. Tym razem logistycy maj¹ pe³ne rêce ze zwrotami. Na pocz¹tku stycznia liczba paczek wyraŸnie przekroczy³a poziom notowany w ostatnich dniach grudnia.

Eksperci Last Mile Experts szacuj¹, ¿e w roku 2021 wzrost iloœci transakcji w sektorze e-commerce mo¿e osi¹gn¹æ podobny poziom jak w roku ubieg³ym z trendem rosn¹cym w kierunku nawet do 40% r/r. G³ównym powodem bêdzie koronawirus oraz szybki rozwój sprzeda¿y wielokana³owej.

Dyrektor £ukasiewicz – Instytutu Logistyki i Magazynowania Arkadiusz Kawa zapewnia, ¿e tempo wzrostu siê utrzyma. – Nie s¹dzê jednak, ¿eby by³o wiêksze ni¿ w 2020 r. Pamiêtajmy, ¿e roœnie baza – zastrzega dyrektor ILiM.

Czy taka sytuacja doprowadzi do schy³ku ery wielkich sieci sklepów stacjonarnych? – Daleki jestem od mówienia o apokalipsie sprzeda¿y stacjonarnej. Zdecydowanie model omni czy one channel bêdzie dominowa³. Wygra ten, kto zintegruje i skoordynuje procesy sprzeda¿owe, logistyczne i informacyjne w jednym miejscu, spójnym dla klienta, który w zale¿noœci od potrzeb wybierze w³aœciwy dla niego kana³ – uwa¿a dyrektor ILiM.

Firma doradcza Last Mile Experts oszacowa³a ubieg³oroczny wzrost rynku e-commerce na 35,4 proc. w stosunku do 2019 roku. To znacznie wiêcej od pierwszych szacunków, które zak³ada³y 20-procentowy wzrost. Na skutek pandemii i zamro¿enia gospodarki dynamika wzrostu by³a dwukrotnie wiêksza ni¿ w poprzednich latach.

Z raportu ExpertSender Zakupy online w Polsce 2020 wynika, ¿e 59% badanych konsumentów deklaruje zakupy online przynajmniej raz w miesi¹cu, natomiast 33% raz w tygodniu. Ponad 22% respondentów deklaruje wydatki on-line na poziomie 500 z³ miesiêcznie lub wiêcej.

Rozwój e-handlu zale¿y od nastrojów konsumenckich, a one od rynku pracy. Pierwszy w 2021 roku pomiar Barometru EFL wskazuje na wci¹¿ pesymistyczne, lecz stabilne, nastroje wœród przedstawicieli sektora MŒP. G³ówny indeks osi¹gn¹³ wartoœæ 49,3 pkt., o 0,8 pkt. wiêcej ni¿ w ostatnim kwartale ubieg³ego roku. Eksperci EFL podkreœlaj¹, ¿e do poprawy nastrojów jeszcze daleko, o czym œwiadczy³by wzrost wskaŸnika powy¿ej 50 pkt. I zwracaj¹ uwagê, ¿e od pocz¹tku 2020 roku wartoœæ Barometru tylko raz przekroczy³a próg ograniczonego rozwoju, i to nieznacznie (50,2 pkt. w III kwartale), podczas gdy w latach 2015-2019 tylko dwa razy by³a poni¿ej tego poziomu.

Football news:

Cavani has returned to training and is likely to play against Crystal Palace
Fabio Capello, Juventus played Rugby against the Port. Only Ronaldo and Chiesa can make a difference in this squad
Neymar: I posted how I was recovering from my injury, and I didn't get any messages saying, Wow, what a professional. No
Ole Gunnar Solscher: The work of the judges is very difficult and without additional pressure. We have to make their decisions
Joan Laporta: I'm sure Messi won't stay at Barca if I don't win the election. He gives the club 30% of revenue
Trent had idolized Gerrard since he was a kid, and he was in a fairy tale: he got Steven's care and the captain's armband. The story of a great relationship
Hazard's recovery from the injury is delayed. He probably won't play against Atletico on March 7