Poland

E-Forum Inwestycyjne „Parkietu” i „Rzeczpospolitej”

Ju¿ 30 listopada od 9.15 zapraszamy do œledzenia paneli dyskusyjnych i rozmów z ekspertami.

Grono znakomitych ekspertów, piêæ paneli dyskusyjnych, wywiady i wa¿ne dla inwestorów tematy – to wszystko ju¿ w poniedzia³ek na E-Forum Inwestycyjnym „Parkietu" i „Rzeczpospolitej". Ze wzglêdu na okolicznoœci tym razem nasze forum odbywa siê wy³¹cznie w internecie. Startujemy o 9.15 i zachêcamy do ogl¹dania relacji na parkiet.com oraz na naszych profilach na YouTubie i Facebooku.

Goœciæ bêdziemy m.in. aktualnego oraz by³ych szefów warszawskiej gie³dy, prezesa KDPW, cz³onków w³adz spó³ek, szefów i przedstawicieli najwa¿niejszych na krajowym rynku domów maklerskich i firm inwestycyjnych. O czym bêdziemy rozmawiaæ? Przede wszystkim o tym, jak i w co inwestowaæ w obecnych, kryzysowych warunkach – choæ z coraz bardziej widocznym œwiat³em w tunelu w postaci szczepionki na koronawirusa.

Przyjrzymy siê m.in. rynkowi nieruchomoœci, w tym g³ównie rynkowi mieszkaniowemu, który sta³ siê w czasie pandemii wa¿n¹ przystani¹ dla kapita³u odp³ywaj¹cego z lokat i chroni¹cego siê przed inflacj¹. Przyjrzymy siê te¿ inwestowaniu i oszczêdzaniu od strony narzêdzi – temu, jak przyspieszy³a cyfryzacja us³ug dla inwestorów i oszczêdzaj¹cych. WeŸmiemy pod lupê bran¿ê gier – eksperci odpowiedz¹ na pytanie, czy wyceny w tej bran¿y rzeczywiœcie s¹ wyœrubowane oraz jak mo¿e zmieniæ postrzeganie spó³ek gamingowych ewentualny sukces „Cyberpunka 2077" CD Projektu. Bêdzie te¿ mowa o inwestycjach zagranicznych, których coraz szersz¹ paletê oferuj¹ krajowe domy maklerskie i TFI. Porozmawiamy te¿ o tym, jakie konkretnie aktywa mog¹ daæ zyski jeszcze w trakcie pandemii, a tak¿e ju¿ po jej zakoñczeniu.

Football news:

Phil Neville took over Inter Beckham
Jose Mourinho: You can buy one of the best defenders in Europe for 70 million, or you can take someone who needs development
Ex-Arsenal midfielder Wilshere has signed a contract with Bournemouth
Ole Gunnar Solskjaer: Pogba played superbly against Liverpool. Manchester United manager Ole Gunnar Solskjaer commented on the performance of midfielder Paul Pogba in the match of the 19th round of the Premier League with Liverpool
To beat Real Madrid and Barca in three days is an atrocity. Athletic Director about the Spanish Super Cup
Poland coach of Bzenec left his post
Carlos Tevez: I won't stop playing for my family. It was important to win the Maradona Cup