Poland

E-doręczenia bez gwarancji skuteczności

Propozycje MS nie gwarantuj¹ skutecznoœci e-dorêczeñ s¹dowych – mówi adwokat Rafa³ Dêbowski, sekretarz Naczelnej Rady Adwokackiej.

Sejm zacz¹³ prace nad szybk¹ nowel¹ k.p.c. wprowadzaj¹c¹ m.in. elektroniczne dorêczanie pism s¹dowych do kancelarii adwokackich i radcowskich, tak¿e w ju¿ prowadzonych sprawach. Jak pan to ocenia?

Zaproponowane rozwi¹zanie nie gwarantuje skutecznoœci dorêczeñ, nie ze wzglêdu na przygotowanie informatyczne kancelarii, ale na warunki technologicznie oferowane przez dostawców us³ug internetowych. Wystarczy, ¿e serwer poœrednicz¹cy w przekazywaniu wiadomoœci z obszernymi za³¹cznikami zakwalifikuje wiadomoœæ jako spam. Taki e-mail nawet nie dotrze na serwer, na którym adwokat ma konto pocztowe. Bez ¿adnej winy adwokata. To powa¿ne i oczywiste ryzyko dorêczeñ pism procesowych.

Jak sobie poradz¹ adwokaci?

Adwokatura pracuje nad projektem zapewnienia ka¿demu adwokatowi z p³aconej sk³adki samorz¹dowej wysokiej jakoœci skrzynek pocztowych, które zapewni¹ najwy¿szy standard bezpieczeñstwa u¿ytkowania i us³ugi towarzysz¹ce. Chcemy, by ka¿da skrzynka w domenie adwokatura.pl mia³a pojemnoœæ 50 GB. I zbli¿amy siê do tego celu, rozmawiamy z najlepszymi œwiatowymi firmami oferuj¹cymi tego typu us³ugi. Mamy szansê na wdro¿enie takiej kompleksowej us³ugi pocztowej dla adwokatów jako pierwsi w UE. Bêdziemy gotowi przed wejœciem w ¿ycie ustawy o dorêczeniach elektronicznych.

Jakie macie zastrze¿enia do rz¹dowego projektu?

Sporo ich. Przede wszystkim sposób rozpoznawania spraw s¹dowych. Posiedzenia niejawne nie mog¹ byæ alternatyw¹ dla rozpraw elektronicznych. Posiedzenia z udzia³em stron to prawo konstytucyjne ka¿dego obywatela. Tak¿e w sprawach s¹dowoadministracyjnych. Sk³ady jednoosobowe, w szczególnoœci w s¹dach drugiej instancji, to drugi powa¿ny zarzut. Ustawa nie zabezpiecza interesów procesowych obywateli dotkniêtych skutkami Covid-19. Kontakt elektroniczny jest jednokierunkowy. Obywatel nie mo¿e skutecznie dokonaæ czynnoœci procesowej zdalnie. Ustawodawca nie chroni osoby chorej czy objêtej kwarantann¹ np. przed skutkami up³ywu terminu na dokonanie czynnoœci procesowej, na odebranie korespondencji. To nieakceptowalne.

Football news:

Solskjaer on the Champions League semi-finalists: When you see how well Manchester United played against them, you know that we are not a million miles behind
Foden stopped working with the company that tweeted about Mbappe. The firm said that all posts are coordinated with clients
Pogba on Jose's words about Solskjaer: He lost the match and wanted to talk not about the game, but about someone's dad. Very Mourinho-like
Herta went into quarantine with the whole team. Matches against Mainz, Freiburg and Schalke postponed
Benzema and Real Madrid are close to extending their contract until 2023
In 1936, the City was supposed to come to the USSR. The tour was approved by Stalin, but the organizer was shot
Petrzhela on Kudela's disqualification: A disaster! Black is black, and white is white. How else to say it?