Poland

DzU z 26 stycznia 2021 r. (poz. 160-165)

Obwieszczenie Marsza³ka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 stycznia 2021 r. w sprawie og³oszenia jednolitego tekstu ustawy o ko³ach gospodyñ wiejskich  - poz. 165

Rozporz¹dzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 20 stycznia 2021 r. w sprawie instytucji upowa¿nionych do wydawania opinii dotycz¹cych spe³nienia warunków technicznych i organizacyjnych podczas wytwarzania i obrotu materia³ami wybuchowymi, broni¹, amunicj¹ oraz wyrobami i technologi¹ o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym  - poz. 164

Rozporz¹dzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 21 stycznia 2021 r. zmieniaj¹ce rozporz¹dzenie w sprawie towarów, których przewóz jest objêty systemem monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opa³owymi  - poz. 163

Obwieszczenie Marsza³ka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 grudnia 2020 r. w sprawie og³oszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo przedsiêbiorców  - poz. 162

Rozporz¹dzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie wyznaczenia dyrektora izby administracji skarbowej w³aœciwego w sprawach Centralnego Rejestru Podmiotów Akcyzowych  - poz. 161

Rozporz¹dzenie Ministra Sprawiedliwoœci z dnia 19 stycznia 2021 r. zmieniaj¹ce rozporz¹dzenie – Regulamin wewnêtrznego urzêdowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury  - poz. 160

Football news:

Burnley will ask for 50 million pounds for Pope. The goalkeeper is Interesting to Tottenham
Gladbach midfielder Neuhaus would like to move to Liverpool, his compensation is 40 million euros. Bayern are unlikely to fight for a player
Sampaoli took charge of Marseille. Contract - until 2023
Carlos Bianchi: PSG can score 5-6 goals for Barca in the second leg of the Champions League
Director of Shakhtar Srna about Roma in the 1/8 finals of the Europa League: Chances 50-50
Eintracht's forward Silva scored his 19th Bundesliga goal. Lewandowski has 26 goals, Holand has 17
Andrea Pirlo: In the Champions League, the ball flies twice as fast as in Serie A. We need to adapt