Poland

Dziwnów: Samochód wpadł do zalewu. Zginęły cztery osoby

Do Zalewu Kamieñskiego w Dziwnowie (woj. zachodniopomorskie) wpad³ samochód. Zginê³y cztery osoby.

Do zdarzenia dosz³o ok. godz. 12:30. Jak relacjonowali œwiadkowie, auto porusza³o siê ulic¹ Szosow¹. Samochód przeci¹³ Wybrze¿e Koœciuszkowskie, przylegaj¹cy parking i wpad³o do wody, która z uwagi na znajduj¹cy siê w tym miejscu tor ¿eglugowy jest stosunkowo g³êboka.

Wed³ug nieoficjalnych informacji, samochodem podró¿owa³y dwie osoby doros³e, dwoje dzieci oraz pies.

Samochód zosta³ wyci¹gniêty z Zalewu Kamieñskiego. Stra¿acy poinformowali, ¿e nikt nie prze¿y³ wypadku.

- Tragiczne zdarzenie, ciê¿ka akcja dla naszych funkcjonariuszy i s³u¿b wspó³pracuj¹cych na miejscu - powiedzia³ w rozmowie z Polsat News rzecznik Komendanta Wojewódzkiego Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej kpt. Tomasz Kubiak zaznaczaj¹c, ¿e zalew jest "doœæ mocno zamulony".

W akcji bra³y udzia³ stra¿ po¿arna (siedem zastêpów), Morska S³u¿ba Poszukiwania i Ratownictwa (SAR), pogotowie ratunkowe oraz Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe. Na miejscu by³y te¿ specjalistyczne grupy wodno-nurkowe z Koszalina i Szczecina. Do Dziwnowa udaje siê komendant wojewódzki stra¿y po¿arnej ze Szczecina.

Okolicznoœci tragedii w Dziwnowie wyjaœnia prokuratura.

Football news:

Leeds fans booed the Liverpool bus at the entrance to the stadium
Klopp on Super League: My opinion hasn't changed. The coach opposed its creation
Leeds players came out for a warm-up before Liverpool in T-shirts with the logo Champions League and the words Achieve it
Neville on Arsenal and Tottenham in Super League: I'd rather watch the San Marino champions. Ridicule
Juventus, Inter and AC Milan have stated that they want to play in Serie A despite joining the Super League
Bayern and Borussia will have 30 days to accept an invitation to the Super League. PSG - 14
Member of the UEFA Executive Committee on the Super League: All 12 clubs need to be kicked out. Players will have the right to terminate their contracts and become free agents