Poland

Dziewięciu górników uratowanych po dwóch tygodniach pod ziemią

AFP

Ratownicy w Chinach uratowali jedenastu górników, którzy przez dwa tygodnie byli uwiêzieni 600 metrów pod ziemi¹ - donosz¹ pañstwowe media.

Górnicy byli uwiêzieni pod ziemi¹ 10 stycznia, po tym gdy eksplozja zniszczy³a tunel wejœciowy do kopalni z³ota w Hushan w prowincji Szantung. Pocz¹tkowo donoszono, ¿e jedenastu górników prze¿y³o katastrofê, ale jeden z nich póŸniej zmar³. Z tymi, którzy prze¿yli, uda³o siê nawi¹zaæ po³¹czenie telefoniczne, a lekarstwa i ¿ywnoœæ opuszczano do nich d³ugim, w¹skim tunelem.

Nadal nie jest znana przyczyna wybuchu, który spowodowa³ zawalenie siê wejœcia do kopalni.

Pañstwowe media opublikowa³y nagranie, pokazuj¹ce pierwszego górnika, wyniesionego na powierzchniê. Mia³ zas³oniête oczy, by chroniæ je przed œwiat³em, niewidzianym od dwóch tygodni. Natychmiast po wyci¹gniêciu mê¿czyzna zosta³ zabrany do szpitala na leczenie.

Górnik wyniesiony na powierzchniê by³ „wyj¹tkowo os³abiony” - jak poinformowano we wpisie na mikroblogu Weibo telewizji CCTV.

Oko³o godziny po uratowaniu pierwszego, z innej czêœci kopalni wyprowadzono jeszcze oœmiu górników. Jeden z nich jest ranny. Uwa¿a siê, ¿e jeszcze dwóch innych górników prze¿y³o eksplozjê i czeka na ratunek.

Los drugiej grupy 10 górników, uwiêzionych w wyniku wybuchu, jest niejasny - w³adze nie by³y w stanie skontaktowaæ siê z nimi.

Football news:

Cavani is close to an agreement with Boca Juniors. He wants to leave Manchester United in the summer
There are only 6 coaches in the world with a positive balance against Pep. The leader of the rating-Sulscher
Ancelotti on 0:2 with Chelsea: Everton are not at their level. They were better and deserved to win
Lazio women's coach about Italy: Our society is homophobic and racist
Lingard has scored 4 goals in 6 Premier League appearances for West Ham. In Manchester United, he scored 4 goals in the previous 38 matches
Thomas Tuchel: It's a pleasure to work with Chelsea. The skill of the players and the level of the club is obvious
Chelsea have not conceded in 5 home games under Tuchel. This is a record of the Premier League