Poland

Dziewięcioro dzieci i ksiądz

Cmentarz Pow¹zkowski w Warszawie

AdobeStock

Szli po mieœcie i Aleksandrowi Aleksandrowiczowi zachcia³o siê siusiu. – Przepraszam najmocniej, gdzie tu mogê siê wysikaæ? – spyta³ skonfundowany. – Pan? Pan wszêdzie – odpowiedzia³ mu Iwaszkiewicz. Aleksander Fadiejew, szef zwi¹zku sowieckich pisarzy, g³ówny stalinista literatury, rzeczywiœcie móg³ w Warszawie pozwoliæ sobie na wszystko. Nie wiedzia³em o nim zbyt wiele, w³aœciwie poza t¹ anegdot¹ chyba nic, kiedy w³ócz¹c siê po Nowodziewiczym trafi³em przypadkiem na jego grób.

Bo ja, przyznaæ to muszê, uwielbiam cmentarze. £a¿¹c po górach, zbacza³em do wsi i zatapia³em siê w wiejskich cmentarzykach, ot, choæby w Bartnem. By³em tam teraz, nie do poznania, niestety. To wcale nie tak, ¿e uwielbia³em nekropolie od zawsze, ale kiedy i gdzie siê to zaczê³o? To chyba niemo¿liwe, ¿eby to by³a Moskwa, chocia¿ kto wie, mo¿e w³aœnie tam? Na samym pocz¹tku lat 90. jeŸdzi³em tam co roku i Nowodziewiczy czy Wagañkowski by³y sta³ymi punktami programu.

Zaczê³o siê od tego drugiego, gdzie poszed³em obejrzeæ mogi³y Okud¿awy (zwyczajny, wielki kamieñ) i Wysockiego (z nieco groteskowym pomnikiem). Pod mogi³¹ Wo³odii zawsze le¿¹ œwie¿e kwiaty i flaszki po wódce, bo któ¿ by nie chcia³ siê z nim napiæ. Rosjanie maj¹ zreszt¹ tragikomiczn¹ predylekcjê do dos³ownych pomników, nic dziwnego, ¿e Lew Jaszyn jest na w³asnym grobie w krótkich gaciach, ale za to z pi³k¹.

Zupe³nie w innym stylu jest minimalistyczny katolicki gró...

Football news:

Pirlo about 2:1 with Ferencvaros: I expected more, but it was a difficult game against a closed opponent
Napoli has not paid salaries since July. The club plans to pay off its debts in December (RAI)
Schalke terminated the contract with Ibisevic and suspended Bentaleb and Harit
Bielsa, flick, Klopp, Lopetegui and Zidane are the contenders for the best coach of the year award
Messi, Ronaldo, Lewandowski, Ramos, de Bruyne and 4 Liverpool players are among the contenders for the best
Zlatan about getting the Swedish Golden ball: I Plan to win it in 50 years
Anton Ferdinand was racially abused in comments to a post about a documentary about racism and Terry