Poland

Dziennikarz prawomocnie skazany za nieoddanie laptopa ABW

Media

Fotorzepa, Marian Zubrzycki

S¹d prawomocnym wyrokiem skaza³ Micha³a Majewskiego, który w 2014 roku, w czasie akcji Agencji Bezpieczeñstwa Wewnêtrznego w redakcji tygodnika „Wprost”, nie pozwala³ przej¹æ funkcjonariuszom laptopa Sylwestra Latkowskiego, redaktora naczelnego gazety. - Czujê absmak zwi¹zany z t¹ spraw¹ - powiedzia³ dziennikarz w rozmowie z Onetem.

Do wydarzeñ w redakcji tygodnika, który opublikowa³ taœmy kompromituj¹ce cz³onków rz¹du, polityków PO i wysokich urzêdników pañstwowych, dosz³o w po³owie czerwca 2014 roku.

Funkcjonariusze ABW w towarzystwie prokuratora Józefa Gacka weszli do redakcji po raz pierwszy oko³o godziny 13. Dzia³ali na mocy postanowienia Prokuratury Okrêgowej Warszawa Praga, która domaga³a siê, by dziennikarze wydali noœniki zawieraj¹ce rozmowy polityków nagrane w restauracjach „Sowa i Przyjaciele” oraz Amber Room w Warszawie. Jak przeczyta³ potem zgromadzonym dziennikarzom Sylwester Latkowski, postanowienie by³o efektem doniesienia jednego z nagranych polityków - nadzoruj¹cego ABW ówczesnego szefa MSW Bart³omieja Sienkiewicza. Sprawa natychmiast sta³a siê publiczna, bo sytuacjê relacjonowa³y w mediach spo³ecznoœciowych osoby obecne w redakcji. 

Pierwsz¹ eskalacj¹ napiêcia by³o wrêczenie naczelnemu prokuratorskiego postanowienia. Odby³o siê w pokoju Latkowskiego, z którego funkcjonariusze bezskutecznie próbowali wyprosiæ dziennikarzy. W ich obecnoœci szef „Wprost” odmówi³ wydania materia³ów, przekonuj¹c, ¿e mog³yby one zdradziæ informatorów, których dziennikarz ma obowi¹zek chroniæ. PóŸniej w redakcji pojawi³a siê policja. Jej asysta towarzyszy³a prokuratorom i ABW w przeszukiwaniu dysków kolejnych wymienionych w postanowieniu dziennikarzy. Najbardziej dramatyczne wydarzenia rozegra³y siê wieczorem w pokoju naczelnego. Ujawnione potem amatorskie nagrania zrobione przez okno, pokazuj¹ jak funkcjonariusze ABW rzucaj¹ siê na Latkowskiego, przewracaj¹ i si³¹ próbuj¹ wyrwaæ mu laptop. 

S³u¿by po nieudanej próbie opuœci³y redakcjê, zostawiaj¹c dokumenty i czarn¹ walizkê z materia³ami operacyjnymi. Zosta³y one póŸniej przekazane ówczesnemu premierowi Donaldowi Tuskowi.

W lutym zesz³ego roku Micha³ Majewski, który broni³ laptopa Latkowskiego przed ABW, zosta³ skazany na 18 tys. z³ grzywny przez S¹d Rejonowy w Warszawie. Zosta³ uznany winnym przestêpstwa z art. 224 par. 2 Kodeksu karnego, który mówi o „stosowaniu przemocy lub groŸby bezprawnej w celu zmuszenia funkcjonariusza publicznego albo osoby do pomocy mu przybranej do przedsiêwziêcia lub zaniechania prawnej czynnoœci s³u¿bowej”. We wtorek Majewski przekaza³ na Twitterze, ¿e „wyrok w ca³oœci podtrzymany w apelacji”.

Majewski w rozmowie z Onetem stwierdzi³, ¿e „czuje absmak zwi¹zany z t¹ spraw¹”. - Czujê siê potraktowany niesprawiedliwie, poniewa¿ w tamtym momencie chodzi³o o wartoœæ dla dziennikarzy fundamentaln¹, czyli ochronê Ÿróde³ informacji. I sprzeciw wobec agresywnego potraktowania dziennikarza przez funkcjonariuszy s³u¿b specjalnych - powiedzia³ Majewski.

- Ka¿dy dziennikarz na moim miejscu zachowa³by siê tak samo. Dziennikarz, który wydaje informatorów lub pozwala na to jest zawodowo skoñczony. Mo¿e podrzeæ sw¹ legitymacjê i wzi¹æ siê za inne zajêcie. I to by³a w³aœnie kolizja dóbr najpowa¿niejsza, czego s¹d nie wzi¹³ pod uwagê. I to boli - doda³ dziennikarz.

Micha³ Majewski, wczeœniej dziennikarz „Rzeczpospolitej”, zosta³ skazany na 18 tysiêcy z³otych grzywny.

Football news:

Edegor on moving to Real Madrid at 16: Madness. I didn't understand it then, because I was still a child
Wijnaldum on the contract: No news. The most important thing right now is the Liverpool game, not my situation
Javier Tebas: Ronaldo's departure from Real Madrid is the club's decision. This affected La Liga, but the financial impact was minimal
Man City want to sign Holand, not Mbappe. The reason is the Frenchman's salary requirements
Tuchel-Werner: Timo, you play on the right. You've been playing left for a quarter of an hour. Don't you understand?
Liverpool are 7 points behind the Champions League zone, 8 points behind the lost ones
Neymar can play against Barcelona for about 30 minutes