Poland

Dzięki szczepionce trafił do grona najbogatszych ludzi świata

Ugur Sahin

Kuebi/wikipedia/CC BY-SA 4.0

Ugur Sahin, wspó³za³o¿yciel BioNTechu znalaz³ siê na liœcie 500 najbogatszych ludzi na œwiecie po tym, jak Wielka Brytania zatwierdzi³a u¿ycie szczepionki na Covid-19, któr¹ niemiecka firma stworzy³a wraz z Pfizerem.

Akcje BioNTechu od pocz¹tku roku zdro¿a³y o 250 proc. Dziêki temu Ugur Sahin, niemiecki lekarz, onkolog i przedsiêbiorca tureckiego pochodzenia znalaz³ siê na 493. miejscu najbogatszych ludzi na œwiecie – wynika z danych Bloomberg Billionaires Index. Jego maj¹tek szacowany jest na ponad 5 mld USD.

Niemiecka firma wczeœniej skupia³a siê na walce z rakiem, ale Sahin i jego ¿ona Ozlem Tureci - g³ówny lekarz BioNTechu - skupili siê na szczepionce przeciwko Covid-19 w styczniu po przeczytaniu niepokoj¹cego badania na temat rozprzestrzeniania siê wirusa w rodzinie, która odwiedzi³a Wuhan.

Biontech

Biontech

Bloomberg

Przypomnijmy, ¿e w tym tygodniu Wielka Brytania jako pierwszy kraj dopuœci³a do u¿ytku szczepionkê opracowan¹ przez firmy Pfizer i BioNTech. Szczepienia w brytyjskich szpitalach maj¹ rozpocz¹æ siê ju¿ w poniedzia³ek.

Ugur Sahin posiada 18 proc. udzia³ów w BioNTech, który zadebiutowa³ na Nasdaqu w ubieg³ym roku. Wówczas spó³ka pozyska³a od inwestorów 150 mln USD, a kapitalizacja wynios³a 3,4 mld USD. Teraz BioNTech wyceniany jest na 28,5 mld USD.

Football news:

Hertha's sporting director loves signing players. Just look at his smile!
Rooney confirmed as Derby County head coach
Barca's presidential election will not take place on January 24 due to anti-coronavirus restrictions
Zlatan on Covid: I tried to train at home, but immediately felt tired
Bayern are Interested in Militao as a replacement for Alaba. The Brazilian has 3 matches for Real Madrid this season
Fiorentina Interested in Odriosola. The defender of Real Madrid played 1 match in the season
Pavlyuchenko on Tottenham: At first, my English was zero. When I drank a beer, I had good English, Spanish, and Portuguese