Poland

"Działania ws. szczepionki mogliśmy podjąć w styczniu 2020 r."

Marcelina Zawisza

Fotorzepa, Jakub Czermiñski

Gdybyœmy jako pañstwo podjêli dzia³ania w styczniu ubieg³ego roku, by przygotowaæ linie produkcyjne i - przynajmniej czêœciowo - produkowaæ szczepionkê, by³oby inaczej - mówi³a w Polsat News pos³anka Lewicy, Marcelina Zawisza.

Zawisza, która uczestniczy³a we wtorkowym spotkaniu u premiera Mateusza Morawieckiego poœwiêconym szczepieniom na COVID-19 mówi³a, ¿e ju¿ w styczniu 2020 roku mo¿na by³o podj¹æ dzia³ania, które sprawi³yby, ¿e polscy producenci leków mogliby wytwarzaæ szczepionkê.

Jak mówi³a pos³anka ci ostatni przekonuj¹, ¿e "mogliby wytwarzaæ j¹ w ca³oœci".

- To nie tylko moje zdanie, to zdanie naukowców i samej Polpharmy twierdz¹cej, ¿e by³oby to trudne, ale nie nierealistyczne i niewyobra¿alne - podkreœli³a Zawisza.

- To coœ, o czym powinniœmy rozmawiaæ - doda³a.

Football news:

Salah may be called up to the Egyptian national team to participate in the Olympics
Fosu-Mensah tore up the crosses and was out for a few months. Manchester United sold him to Bayer Leverkusen in January
Antonio Cassano: Does Conte understand that he is not Guardiola? Inter were just ridiculous in the Champions League
Juve will win again if Ronaldo is not in the starting line-up. They need a quality centre-forward, they don't grow as a team. Ventola about Cristiano
The head of the LGBT group of City fans: Burst into tears after scoring a goal in the match for the exit to the Premier League. I felt that after so many years of longing, we are rising
Ibrahimovic and Mihajlovic will sing the song I am a tramp at the Sanremo Festival
Sociedad coach on the draw with Real Madrid: If we had scored 2-0, everything would have been different. Fair result