Poland

Dyrektora szkoły można odwołać nawet za lekkomyślność

Fotorzepa / Jakub Dobrzyñski

Zachowanie dyrektora szko³y polegaj¹ce na œwiadomym doprowadzeniu do zaniechania terminowych wyp³at wynagrodzeñ pracowników szko³y nale¿y traktowaæ jako naruszenie praw pracowniczych.

Do takiego wniosku doszed³ Wojewódzki S¹d Administracyjny w Bia³ymstoku (sygn. akt II SA/Bk 726/20), który zajmowa³ siê spraw¹ odwo³ania nauczyciela ze stanowiska dyrektora szko³y podstawowej. Podejmuj¹c tak¹ decyzjê burmistrz powo³a³ siê na dwie okolicznoœci. Po pierwsze, otrzyma³ uchwa³ê rady pedagogicznej z proœb¹ o odwo³anie. Za odwo³aniem dyrektorki by³o dwunastu nauczycieli, szeœciu by³o przeciw, a trzy osoby wstrzyma³y siê od g³osu. Burmistrz przeprowadzi³ postêpowanie wyjaœniaj¹ce w wyniku którego ustali³, ¿e istniej¹ konflikty pomiêdzy dyrektor a nauczycielami, a dyrektorka jest osob¹ generuj¹c¹ te konflikty.

Czytaj tak¿e:

S¹d: d³uga lista zarzutów nie wystarczy³a do natychmiastowego odwo³ania dyrektora szko³y

Szczególnie istotny interes publiczny

Po drugie, ujawniono brak odpowiedniego dbania o finanse publiczne i zapewnienie ci¹g³oœci funkcjonowania szko³y w tym zakresie. Chodzi³o o sytuacjê, kiedy dyrektor przebywa³a na u...

Football news:

Laporta on being elected president of Barca: The club must once again be happy and economically sustainable
Liverpool have not won at Anfield in 8 consecutive league games for the first time since 1952
Pioli about Milan: We are proud that we have a young team, but we need stability
Laporta became president of Barcelona again. Under him, the club took 6 trophies in 2009
Mourinho on 4-1 with Palace: Good week. At half-time, he said he was happy to concede a goal, the players thought I was crazy
Liverpool dropped to 8th place in the Premier League, on lost points - 9th
Xavi won the 6th trophy in his coaching career. His Al-Sadd became the champion of Qatar