Poland

Dyrektor generalny WHO: Ubogi kraj dostał 25 szczepionek

Szczepionka AstraZeneca

AFP

Dyrektor generalny WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus oœwiadczy³, ¿e jest czymœ niew³aœciwym, ¿e m³odzi, zdrowi doroœli w bogatych krajach szczepi¹ siê przeciw COVID-19 zanim zaszczepiæ bêd¹ mogli siê starsi ludzie w ubo¿szych krajach.

Tedros Adhanom Ghebreyesus ubolewa nad tym, ¿e jak dot¹d do jednego z ubo¿szych krajów œwiata trafi³o 25 dawek szczepionki na COVID-19, podczas gdy do blisko 50 najbogatszych pañstw œwiata otrzyma³o 39 mln dawek szczepionek.

- Tylko 25 dawek trafi³o do jednego z najbiedniejszych pañstw œwiata. Nie 25 mln, nie 25 tysiêcy. Tylko 25 - mówi³ dyrektor generalny WHO nie wskazuj¹c, o które pañstwo chodzi - stwierdzi³.

- Mierzymy siê obecnie z zagro¿eniem, ¿e szczepionki przynios¹ jednym nadziejê, a dla innych bêd¹ kolejn¹ ceg³¹ w murze nierównoœci pomiêdzy œwiatami - œwiatem, który ma i œwiatem, który nie ma - doda³ Ghebreyesus.

Dyrektor generalny WHO skrytykowa³ te¿ dwustronne umowy miêdzy koncernami farmaceutycznymi a pañstwami, które os³abiaj¹ wspierany przez WHO program COVAX - jego celem jest równa dystrybucja szczepionek miêdzy wszystkimi pañstwami œwiata.

- Wiêkszoœæ producentów traktuje priorytetowo zatwierdzenie szczepionki do u¿ycia w bogatych krajach, gdzie zyski s¹ najwiêksze - ubolewa³ Ghebreyesus.

Football news:

Cavani has returned to training and is likely to play against Crystal Palace
Fabio Capello, Juventus played Rugby against the Port. Only Ronaldo and Chiesa can make a difference in this squad
Neymar: I posted how I was recovering from my injury, and I didn't get any messages saying, Wow, what a professional. No
Ole Gunnar Solscher: The work of the judges is very difficult and without additional pressure. We have to make their decisions
Joan Laporta: I'm sure Messi won't stay at Barca if I don't win the election. He gives the club 30% of revenue
Trent had idolized Gerrard since he was a kid, and he was in a fairy tale: he got Steven's care and the captain's armband. The story of a great relationship
Hazard's recovery from the injury is delayed. He probably won't play against Atletico on March 7