Poland

Dyrektor CDC: USA wchodzą w najtrudniejszy czas w historii

Wagon metra w Waszyngtonie

AFP

Dyrektor Centrów ds. Kontroli i Prewencji Chorób, dr Robert Redfield uwa¿a, ¿e USA wchodz¹ w "najtrudniejszy czas w historii" jeœli chodzi o stan zdrowia publicznego.

Redfield wystêpuj¹c zdalnie na forum U.S. Chamber of Commerce Foundation opisywa³ sytuacj¹ epidemiczn¹ w USA.

Dyrektor CDC mówi³, ¿e o ile przy poprzednich wzrostach liczby zaka¿eñ koronawirusem SARS-CoV-2 w USA mieliœmy do czynienia z skoncentrowanymi w jednym lub kilku miejscach ogniskami, dziêki czemu pracownicy ochrony zdrowia z innych czêœci Stanów Zjednoczonych oraz sprzêt medyczny mo¿na by³o kierowaæ w miejsce, gdzie liczba zaka¿eñ koronawirusem gwa³townie ros³a, o tyle obecnie ca³y kraj notuje wzrost liczby zaka¿eñ i ostrych przypadków COVID-19.

- Rzeczywistoœæ jest taka, ¿e w grudniu, styczniu i lutym bêdziemy przechodziæ przez ciê¿ki czas. Uwa¿am, ¿e bêdzie to najtrudniejszy czas w historii zdrowia publicznego tego kraju - stwierdzi³ dyrektor CDC.

Football news:

Ronaldo: Real Madrid made a mistake by letting Hakimi go. Sometimes I say to myself: Imagine yourself and him - we would move at a good speed
Barcelona would not consider Messi's participation in the game with Athletic if it were not for the trophy match
Jurgen Klopp: Manchester United are now flying forward and we have difficulties. But we are not so far from the top of the form
Klopp on hugs: If it was a threat to the players' health, we wouldn't do it. The pitch is a safe place
Mourinho to Bale in training: Do you want to stay here or go back to Real Madrid and not play football?
Paul Pogba: The match against Liverpool will be a battle. Manchester United need to keep calm
Roten on Mbappe: He's getting worse with his teammates. When Kylian is successful, he is like Ronaldo