Poland

Dymisja szefa Sztabu Obrony. Zaszczepił się poza kolejką

Najwy¿szy rang¹ hiszpañski genera³ Miguel Angel Villaroya poda³ siê w sobotê do dymisji po zarzutach dotycz¹cych przyjêcia szczepionki przeciw koronawirusowi poza kolejnoœci¹.

Minister obrony Margarita Robles poprosi³a genera³a Miguela Angela Villaroyê, szefa Sztabu Obrony, o wyjaœnienia po pi¹tkowych doniesieniach mediów, ¿e przyj¹³ on szczepionkê.

W oœwiadczeniu w sprawie jego dymisji Ministerstwo Obrony wskaza³o, ale nie stwierdzi³o jednoznacznie, ¿e Villaroya podda³ siê szczepieniu. Genera³ "nigdy nie zamierza³ korzystaæ z bezpodstawnych przywilejów, które zaszkodzi³y wizerunkowi si³ zbrojnych i podda³y w w¹tpliwoœæ honor genera³a" - przekazano.

Ministerstwo doda³o, ¿e Villaroya "podj¹³ decyzje, które uwa¿a³ za s³uszne", ale które "zaszkodzi³y publicznemu wizerunkowi Si³ Zbrojnych".

Na pocz¹tku pandemii Villaroya reprezentowa³ wojsko na codziennych odprawach dla mediów, gdzie szczegó³owo opisywa³, jak ¿o³nierze pomagali w domach opieki i opiekowali siê starszymi mieszkañcami.

W pi¹tek w Hiszpanii odnotowano 42 885 nowych przypadków zaka¿eñ koronawirusem. £¹cznie potwierdzono 2 499 560 przypadków, zmar³o 55 441 chorych.

Football news:

Solskjaer won all 3 matches with Manchester United in the away match against Man City. This is a club record
Liverpool only got worse: they lost again at home (the 6th match in a row!), they also updated the anti-record of the Premier League for shots without goals
Simeone on 1:1 with Real Madrid: Everyone thought that Atletico would win La Liga by a margin of 20 points. I don't know what they imagined
Ole Gunnar Solskjaer: City are so far down the table that Manchester United just want to be higher than a year ago
Solskjaer is the only one who beats Guardiola more often than he loses, out of the coaches with 4 + meetings
Manchester United are 22 games in a row without losing in the Premier League on the road. Up to Arsenal's record-5 games
Manchester United have beaten a big six club for the first time this Premier League season. There were 2 defeats and 5 draws